• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: NATO

Nawigacja

NATONATO


Przyczyną powstania Sojuszu Płnocnoatlantyckiego była ekspansyjna polityka Związku Radzieckiego . Po II wojnie światowej zachodni alianci rozpoczęli proces stopniowej redukcji swoich arsenałw militarnych i zmniejszania liczebności armii co wiązało się z olbrzymimi kosztami jakie ponoszono dotychczas a kraje zachodnie potrzebowały olbrzymich funduszy na odbudowę gospodarek nadwyrężonych działaniami wojennymi . Związek Sowiecki utrzymywał jednak pełne stany swoich sił zbrojnych. Ponadto w świetle deklarowanych celw ideologicznych sowieckiej partii komunistycznej jasne było , że dotychczasowe porozumienia międzynarodowe nie zapewnią suwerenności i niepodległości państw demokratycznych . Obawy państw demokratycznych potęgowały działania podejmowane przez władze komunistyczne w Środkowej i Wschodniej Europie .

Podpisanie w 1948 roku Traktatu Brukselskiego przez Belgię , Holandię , Francję , Luksemburg i W. Brytanię świadczyło o determinacji tych państw do stworzenia jednolitego Sojuszu Płnocnoatlantyckiego . Kolejnym krokiem stały się negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w sprawie utworzenia wsplnego sojuszu opartego na gwarancjach bezpieczeństwa oraz wsplnych zobowiązaniach między Europą i Ameryką Płnocną . Dania , Islandia , Norwegia Portugalia i Włochy zostały zaproszone przez sygnatariuszy Traktatu Brukselskiego do udziału w tym procesie . Rokowania zakończyły się podpisaniem Traktatu Waszyngtońskiego w kwietniu 1949 roku , powołującego do życia wsplny system bezpieczeństwa , oparty na partnerstwie między dwunastoma państwami. W 1952 roku przystąpiły do Traktatu Grecja i Turcja . Republika Federalna Niemiec wstąpiła do Sojuszu w 1955 roku , w 1982 członkiem NATO została Hiszpania. W 1997 roku Pakt zaprosił Czechy , Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członkw NATO . Państwa te zostały członkami NATO 12 marca 1999 roku. Na szczycie NATO w Pradze 21 listopada 2002 roku zaproszono do rozpoczęcia rozmw akcesyjnych w sprawie członkostwa w Sojuszu Bułgarię , Estonię , Łotwę , Litwę , Rumunię , Słowację i Słowenię . Na wspomnianym szczycie stwierdzono rwnież , że Drzwi do NATO pozostają otwarte dla europejskich demokracji , zdolnych przyjąć na siebie odpowiedzialność i obowiązki wynikające z członkostwa.

Sojusz powstał na podstawie Traktatu zawartego między państwami członkowskimi , a każde z nich przystąpiło doń dobrowolnie po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury parlamentarnej . Traktat gwarantuje członkom suwerenne prawa, jak rwnież zobowiązania międzynarodowe zgodne z kartą Narodw Zjednoczonych . Zobowiązuje on każde państwo członkowskie do pomocy sojusznikom w wypadku zagrożenia , a także wymaga , aby każde z nich zobowiązało się do nie wiązania się żadnym międzynarodowym porozumieniem , ktre stałoby w sprzeczności z Traktatem .

U podstaw Sojuszu stoi dziewiętnaście państw członkowskich , jednak NATO intensywnie wspłpracuje z wieloma innymi krajami . Przykładem takiego działania jest program Partnerstwo Dla Pokoju . Rosja podpisała dwustronny dokument z Sojuszem.

Struktura NATO oparta jest na cywilnej , politycznej i wojskowej wspłpracy .

NATO stanowi także forum aktywnej wspłpracy swych państw członkowskich i partnerskich w strefach takich jak: planowanie cywilne w sytuacjach kryzysowych, usuwanie skutkw katastrof naturalnych, a także realizacji programw naukowych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Jakkolwiek na każdym państwie spoczywa odpowiedzialność za własne regulacje w sprawach dotyczących obrony cywilnej, wspłpraca w ramach NATO ma za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w ktrej zasoby Sojuszu w tej dziedzinie mogą zostać wykorzystane w sytuacjach kryzysowych.

Sojusz prowadzi także szereg ważnych programw międzynarodowej wymiany w dziedzinie naukowej będącej przedmiotem zainteresowania partnerw. Rezultatem wspłpracy sojusznikw są także wsplne programy zbrojeniowe . Przykładem takiego działania jest podjęty przez W. Brytanię , Włochy , Hiszpanię i Niemcy program budowy nowego samolotu wielozadaniowego o wymownej nazwie Eurofighter ( Europejski Wojownik ) . Taka wspłpraca zmniejsza koszty projektowania i produkcji uzbrojenia .

Struktura organizacyjna NATO dzieli się na ciała cywilne (polityczne ) i wojskowe.Część cywilna składa się z :

- kolegialnych ciał decyzyjnych i doradczych Sojuszu oraz reprezentacji narodowych ;

- centralnych instytucji wykonawczych NATO;

- instytucji pomocniczych NATO

To właśnie w strukturze cywilnej wypracowywane są i podejmowane wszystkie kluczowe decyzje Sojuszu . W NATO funkcjonują trzy ciała kolegialne najwyższego szczebla . Są to :1. Rada Płnocnoatlantycka (North Atlantic Council –NAC), podstawowy organ decyzyjny NATO , w skład ktrej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich w randze ambasadorw.

W Radzie omawiane są najistotniejsze decyzje i działania Sojuszu. Zazwyczaj zbiera się ona celem przedyskutowania spraw istotnych dla wszystkich członkw , lub też wymagających wsplnych decyzji . Nie istnieją jednak ograniczenia tematyczne dla spraw wnoszonych pod obrady Rady. Każde państwo członkowskie ma prawo zwołać jej posiedzenie celem przedyskutowania spraw , ktre jego zdaniem winny znaleźć się w polu uwagi Sojuszu .

Rada zbiera się stosunkowo rzadko , na co dzień działa Sekretariat Generalny w Brukseli .

2.Komitet Planowania Obrony (Defense Planning Group –DPC) , ktry

podejmuje zasadnicze decyzje w kwestii planowania obronnego Sojuszu ( dwa razy w roku obraduje z udziałem ministrw obrony państw członkowskich ) . Komitetowi tak jak i Radzie podlega szereg komitetw , ktrych członkowie reprezentują

swoje państwa . Przedmiotem ich prac są określone obszary tematyczne .

3.Grupa Planowania Nuklearnego (Nuclear Planning Group –NPG)

zajmująca się planowaniem potencjału nuklearnego NATO i doktryną jego użycia . System ciał kolegialnych uzupełniają liczne komitety specjalistyczne , ktre dzielą się na mocy mandatu przyznanego im przez NAC ( państwa członkowskie reprezentowane są w nich przez przedstawicieli delegacji narodowych) , podejmują szczegłowe decyzje merytoryczne w poszczeglnych dziedzinach funkcjonowania Sojuszu oraz nadzorują ich wykonanie .

Komitet Wojskowy NATO jest najwyższym ciałem konsultacyjnym i doradczym Rady Płnocnoatlantyckiej w dziedzinie wojskowej. Składa się on z narodowych reprezentantw wojskowych (oprcz Islandii , ktra nie posiada armii) , będący stałymi przedstawicielami szefw sztabw sił zbrojnych państw członkowskich. Obsługę prac Komitetu Wojskowego NATO zapewnia Międzynarodowy Sztab Wojskowy (IMS), ktry obok Sekretarza Generalnego i podległych mu biur (Sekretariat Wykonawczy, Biuro Prasy i Informacji, Biuro Bezpieczeństwa NATO) oraz Sztabu Międzynarodowego (IS) stanowi centralny organ wykonawczy Sojuszu.

W skład struktury NATO wchodzą także Kwatera Głwna i Obszary Strategiczne:

- na Atlantyku ( SACLANT ) z siedzibą w Norfolk

- w Europie ( SACEUR ) z siedzibą w Casteau w Belgii

Zintegrowana struktura Wojskowa (Integrated Military Structure) stanowi właściwą militarną część Sojuszu i składa się z systemu funkcjonujących stale dowdztw i sztabw oraz kontyngentw sił zbrojnych , wydzielonych przez państwa członkowskie do działania w ramach połączonych ugrupowań strategicznych i operacyjnych w czasie konfliktu zbrojnego lub innej operacji wojskowej . Nastawiona jest ona na realizację planw nakreślonych przez strukturę polityczną .Obecnie Sekretarzem Generalnym NATO jest G. Robertson , ktry zastąpił na tym stanowisku w październiku 1999 roku Javiera Solane . Jest to bardzo ważna funkcja . Ze względu na to , że Amerykanie mają zagwarantowane stanowisko dowdcy sił zbrojnych w Europie , stanowisko Sekretarza przypada ktremuś z politykw europejskich .

Robertson jest dziesiątym Sekretarzem Generalnym NATO . Przed nim byli to :

- Lord Ismay ( W. Brytania )

- Paul Henri Spaak (Belgia )

- Dirk U. Stikker ( Holandia )

- Manlio Brosio ( Włochy )

- Joseph M. Lus ( Holandia )

- Lord Carrington ( W. Brytania )

- Manfred Woerner ( Niemcy )

- Willy Claes ( Belgia )

- Javier Solana ( Hiszpania )NATO tworzy system planowania kolektywnej obrony państw członkowskich .

Podczas określania rozmiaru i charakteru nakładw na rzecz zbiorowej obrony państwa członkowskie Sojuszu zachowują pełną suwerenność i niezależność. Charakter struktury obronnej NATO wymaga jednakże by podejmowane przez państwa decyzje uwzględniały generalne potrzeby Sojuszu. Takie podejście umożliwia określenie sił i środkw potrzebnych do realizacji zadań . W procesie planowania obronnego uwzględnia się zarwno czynniki ilościowe, jak i jakościowe. Do najważniejszych należą:

- zmieniająca się sytuacja polityczna

- oceny dokonywane przez dowdcw wojskowych NATO , dotyczące wielkości sił zbrojnych potrzebnych do wykonania zadań

- postęp naukowy

- rozwj technologiczny

- zasada rwnego podziału rl , ryzyka i odpowiedzialności

- możliwości ekonomiczne poszczeglnych państw członkowskich

Ścisła koordynacja działań między strukturami kierowniczymi NATO a rządami państw członkowskich Sojuszu odbywa się poprzez coroczną wymianę informacji na temat narodowych planw. Pozwala ona porwnać zamiary aktywności poszczeglnych państw z potrzebami i wymogami Sojuszu.Obecny kształt NATO zaczął powstawać po 1991 roku . Miał na to wpływ upadek bloku komunistycznego i zredukowanie zagrożenia konfliktem o dużej skali i intensywności walk .

Pojawiły się jednak nowe wyzwania polegające na wspieraniu działań pokojowych .

Przykładem takiej operacji było wysłanie kontyngentu w celu nadzorowania porozumienia pokojowego zawartego w Dayton między stronami konfliktu , ktre były reprezentowane przez prezydentw Bośni , Chorwacji i Serbii .

Pierwszą samodzielną akcją zbrojną NATO była interwencja w Kosowie (24 marzec 1999 - 10 czerwiec 1999).Po 11 września 2001 roku pojawiła się jeszcze kwestia walki z terroryzmem . Siły NATO tworzą trzon Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie . NATO zgodziło się wesprzeć ISAF w wybranych dziedzinach, co jest potwierdzeniem wsparcia dla międzynarodowych działań w Afganistanie.

Nowe wyzwania sprawiły , że na Szczycie NATO w Pradze w 2202 roku położono podwaliny pod gruntowną reorganizację NATO i przygotowanie Sojuszu do działań w nowych warunkach.

Do najważniejszych postanowień należy zaproszenie do grona członkw NATO nowych państw Europy Środkowej i Wschodniej co ma jeszcze bardziej stabilizacyjno na ten region świata . Kolejnym zdarzeniem w Pradze , ktre będzie miało wpływ na przyszły kształt NATO było zadecydowanie o utworzeniu Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force – NRF). Siły Odpowiedzi NATO mają składać się z zaawansowanych technologicznie, elastycznie reagujących, wysoce mobilnych oddziałw , w tym jednostek lądowych, morskich i powietrznych, gotowych do szybkiego przemieszczania się w miejsca, gdzie będą potrzebne, zgodnie z decyzjami Rady. Siły Odpowiedzi mają osiągnąć wstępną zdolność operacyjną nie pźniej niż w październiku 2004 roku, zaś pełną zdolność operacyjną nie pźniej niż w październiku 2006 roku . Poszczeglne państwa członkowskie przyjęły polityczne zobowiązania polepszenia ich zdolności do obrony przed atakiem chemicznym, biologicznym, radiologicznym , nuklearnym a także cybernetycznym . Ostatnie wydarzenia dotyczące konfliktu irackiego spowodowały pewien rozdźwięk wśrd sojusznikw .Część państw członkowskich ( głownie Niemcy i Francja) zdecydowanie sprzeciwiła się interwencji zbrojnej w Iraku . Inni członkowie ( W. Brytania czy Polska ) zdecydowały się poprzeć akcję militarną USA wymierzoną w reżim Saddama Husajna poprzez poparcie polityczne na arenie międzynarodowej i wysłanie swoich wojsk w rejon konfliktu ( choć w przypadku Polski był to udział symboliczny ). Konflikt iracki udowodnił , że utrzymywanie wysokich natowskich standardw w dziedzinie uzbrojenia , wywiadu , logistyki , wyszkolenia i wspłpracy sojuszniczej gwarantuje pokonanie nawet tak zdeterminowanego wroga jakim był reżim iracki .

Ten sam konflikt udowodnił , że NATO mimo wewnętrznych sporw jest strukturą realizującą potrzeby państw członkowskich . Niemcy , przeciwni przecież interwencji zdecydowali jednak o wysłaniu swoich baterii rakiet przeciwlotniczych na teren Turcji w celu obrony przed ewentualnym atakiem ze strony Iraku . Samo NATO zdecydowało jednomyślnie o udzieleniu Polsce pomocy przy tworzeniu polskiego sektora stabilizacyjnego w Iraku .

Pięćdziesięcioletnia historia NATO wskazuje , że Sojusz wypełnił pokładane w nim nadzieje – strzegł demokracji i bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim . Decyzje podjęte w Pradze stwarzają realne szanse na odgrywanie przez Sojusz znaczącej roli w przyszłości .
9fd2


Przykadowe prace

System Edukacji w Belgii

System Edukacji w Belgii SYSTEM EDUKACJI W BELGII Szkolnictwo w Belgii odzwierciedla strukturę narodowo-językową państwa, w ktrej istnieje podział na francuskojęzycznych Walonw i flamandzkojęzycznych Flamandw. Oba narody mają zapewnioną autonomię w systemie kształ...

Apokalipsa św. Jana - analiza.

Apokalipsa św. Jana - analiza. .: Apokalipsa Św. Jana 1. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w ktrym mwi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejw i końca świata. Ap...

Dyfuzjonizm niemiecko- austriacki

Dyfuzjonizm niemiecko- austriacki Dyfuzjonizm niemiecko -austriacki Dyfuzjonizm proponował konkurencyjna wobec ewolucjonizmu wizję rozwoju kultury ludzkości. Jej zwolennicy zarzucali ewolucjonistom tworzenie uproszczonych i przesadnie optymistycznych schematw jednokierunkowego rozwoju kultury, bazuj&...

Weglowodory

Weglowodory Alkany- węglowodory nasycone, u ktrych wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzr oglny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania A...

Motyw zbrodni i kary w literaturze

Motyw zbrodni i kary w literaturze Motyw zbrodni i kary w literaturze pojawia się bardzo często. Występuje zarwno w literaturze antycznej jak i wspłczesnej. Jest to bardzo ważny, ale zarazem trudny temat. Budzi bardzo wiele kontrowersji, ponieważ można go rżnie interpretować...

Tragedia grecka

Tragedia grecka TWRCY TRAGEDII GRECKIEJ Tespis Żył on w VI w. p.n.e. Był greckim aktorek i poetą z attyckiej gminy Ikaria. Jest uważany za twrcę tragedii. Miał wprowadzić pierwszego aktora (odpowiadacza), rozwijającego dialog z chrem i przewodnikiem chru – jest to ...

Młodzieńcza depresja

Młodzieńcza depresja Pytają. Usiłują pocieszyć swoje duże dziecko, chcą je utulić, obdarować, proponują rżne atrakcje- na co nastolatek zazwyczaj reaguje jeszcze większym pogrążeniem się w smutku. Depresja, w jej rozwiniętej postaci,...

Prawo samorządowe-ściągi

Prawo samorządowe-ściągi SAMORZAD SAMORZĄD TERYT.UCZESTNICZY W SPRAWOWANIU : 2. władzy publicznej USTROJ TERYT. RP ZAPEWNIA 2. decentralizację władzy publicznej KOMPETENCJE WŁADCZE ORGANU ADM.PUBLICZNEJ MOGĄ WYNIKAĆ WYŁĄCZNIE Z: 4. Regio...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry