• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Obce ry...

Nawigacja

"Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka."Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka.
Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku autorstwa Tomasza Jurka podejmuje temat wilokrotnie poruszany na przestrzeni czasu. Migracje zagranicznego rycerstwa na Śląsk i problematyka z tym tematem związana, nie doczekały się jednak badań przeprowadzonych z należytą żetelnością i z zastosowaniem odpowiedniej metody. Badania nad napływem obcego rycerstwa i wpływem tego zjawiska na związki kulturowe były często prowadzone pod wpływem panującej uwcześnie sytuacji politycznej i posługiwała się nimi propaganda, co powodowało stronniczość sądw, zawyżanie lub zaniżanie liczb dotyczących wielkości migracji i dopuszczanie się wielu rozmaitych przeinaczeń majacych na celu doprowadzenie do udowodnienia swojej racji, ktra często mijała się z prawdą historyczną. Takie praktyki były stosowane zarwno przez autorw polskich, jak i obcych, czyli głwnie niemieckich, bo to właśnie te dwie nacje były najbardziej zainteresowane udowodnieniem swoich tez w tym temacie. Już w wieku XVIII Johan Sinapius na podstawie podobieństw herbw starał się udowadniać niemieckie pochodzenie śląskich rodw szlacheckich wykazując ich podobieństwo z herbami rodw sobie wspłczesnych. Wiek XIX był okresem ciszy w tym zagadnieniu, choć problem był wielokrotnie poruszany przy rżnych okazjach. Dopiero wiek XX przynisł szersze zainteresowanie problemem. Pojawiły się prby dowiedzenia teorii w naukowy sposb, jednak autorzy piszący prace o tej problematyce, z jednej strony Wolfgang Jungandreas, a z drugiej Stanisław Kozierowski nie przyjmowali odpowiednich dla takich badań metod, a jako kryterium swoich sądw przyjmowali to, czy dla nazwiska historycznego związanego ze Śląskiem, udawało się się im odnajdywać niemiecki odpowiednik. Na tej podstawie zostały wydane we Wrocławiu w 1928 przez W. Jungandreasa i w Poznaniu w 1929 przez S. Kozierowskiogo spisy rodzin obcego pochodzenia na terenie interesującej nas dzielnicy. Innym wyrżniającym się badaczem zjawiska był Władysław Semkowicz. W jego pracy widoczna jednak jest pochopność sądw, ale jakby nie było zawdzięczwmy mu przywrcenie wielu rodw narodowi polskiemu. Tym pracom o charakterze naukowym towarzyszyły cały czas wywody genealogw amatorw, ktrym nie można dawać w żadnej mierze wiary. Nowy etap badań przynisł okres po II wojnie światowej, kiedy to niemieccy historycy zmuszeni do opuszczenia ziem polskich zabrali się do udowadniania, że Śląsk w żadnym wypadku Polakom się nie należy, o czym miały świadczyć niemieckie wpływy kulturowe utrzymywane od wiekw. Polacy podejmowali naukową walkę o polskość Śląska, ale oczywiście przy takich badaniach dane były fałszowane, autorzy uciekali się do rżnych sztuczek i to właśnie powoduje, że do takich prac należy podejść z dużym krytycyzmem. W latach 80-tych temat ponownie poruszył Marek Cetwiński. Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku , Wrocław 1980-1982. Jego praca skupiała się wokł przemian zachodzących w stanie rycerskim, ale temat napływu obcych rycerzy został rwnież poruszony. Jego praca jest jednak niepełna, gdyż zamyka się na roku 1300, ktry nie stanowi końca procesu migracji. Pozatym M. Cetwiński traktuje srawę obcych z neutralno-negatywnym nastawieniem, co charakterystyczne dla ustroju jaki panował w Polsce w okresie kiedy książka została wydana.

Tomasz Jurek w Rycerstwo obce na Śląsku do połowy XIV wieku , Poznań 1996, podjął temat ponownie, prbując dokonać dogłebnej analizy, wolnej od uprzedzeń, czy stronniczości. Nie był krempowany żadnymi odgrnymi nakazami, nie musiał realizować żadnej konwencji nakazanej przez system polityczny, co było jakże widoczne we wcześniejszych pracach. T. Jurek postawił sobie za cel doprowadzenie tej kwestii do końca tak aby nie pozostawić żadnych wątpliwości i tematw do dyskusji, tak stronie niemieckiej, jak i polskiej. Wnikliwa analiza dostępnych żrdeł i doświadczenie wyniesione z lektury wcześniejszych prac, pozwoliło na stworzenie, obszernego i bardzo szczegłowego opracowania. Autor nie skupił się wyłącznie na przedstawieniu osadnictwa obcego, lecz starał się możliwie szeroko przedstawić każdy aspekt problemu, co dało wyczerpujący obraz życia migrujących rycerzy, a dopiero wędrwek i osadnictwa. Tak więc praca Tomasza Jurka stanowi podsumowanie prowadzonych od ponad 100 lat badań nad osadnictwem obcego rycerstawa na Śląsku. Praca obejmuje całość zagadnienia i przedstawia kolejne problemy tak obszernie jak pozwala na to obfitość źrdeł. Autor chcąc zamknąć pole dyskusji, starał się wyczerpać do niej tematy. Praca składa się z trzech części, przy czym każda z nich jest jednakowo ważna dla oglnego odbioru książki. Część I to obszerny wstęp bardzo ułatwiający pźniejszą lekturę. Przede wszystkim autor wymienia w nim ważniejsze prace jakie powstały na temat jaki podejmuje, niktre z nich zostały wspomniane powyżej. Autor dokonuje surowej krytyki innych badaczy, jednocześnie zaznacza, że on sam wytykanych błędw nie popełni. Oprcz tego T. Jurekwprowadza czytelnika w krąg swoich badań i co najważniejsze, przedstawia metodę jaka pokierowała jego dalszymi poczynaniami. Tym samym wyjaśnia wątpliwości jakie mogłyby wystąpić u czytelnika podczas lektury. T. Jurek postawił sobie za cel, przedstawienie oglnego obrazu migrcji na Śląsk, przez co pomijane w badaniach i statystykach są wyjątki, ktre autor mimo wszystko skrupulatnie podaje, lecz ich uwzględnianie mogłoby wpłynąć negatywnie na efekt prac. W ten sposb autor nie pomijając niczego, daje pełne, dosyć przejrzyste informacje. Druga część książki to część opisowa, podzielona na trzy duże rozdziały, opisujące kolejno wędrwkę, sam pobyt rycerzy na ziemiach polskich i prbę uogulnienia i podsumowania omawianego zjawiska. Każdy problem został szczegłowo przedstawiony w osobnym podrozdziale. To że autor każde zagadnienie potraktował z osobna i każdemu poświęcił osobny podrozdział, daje dużą szczegłowość, jasność i przejrzystość, ułatwiającą odnalezienie potrzebnych w danym momencie informacji. Ta jasność i przejrzystość jest mącona jedynie natłokiem obcojęzycznych imion i nazwisk, oraz ogromną ilością danych liczbowych i procentowych umieszczonych w tekście, zamiast w tabelach, jak ma to miejsce w przypadku podawania przez autora danych dotyczących ilości rycerzy migrujących w danym roku. Dodam, że jest to jedyna tabela, a umieszczenie podobnych przy każdym rozdziale zawierającym dane statystyczne, mogłoby znacznie przyspieszyć i ułatwić pracę z tekstem czytelnika. Dopełnieniem całości jest III część książki, czyli katalogi, ktre nie są niczym innym jak spisem rodw rycerskich obcego pochodzenia, przebywających na Śląsku w interesującym nas okresie czasu, na temat ktrych T. Jurek zdołał uzyskać wiarygodne informacje źrłowe. Do każdego nazwiska jest dołączony krtki opis, na temat pochodzenia, pobytu na Śląsku i dalszych losw rodu. W celu uniknięcia błędw i niedomwień badacz podzielił katalogi na katalog przybyszw, co do ktrych losw był pewien i katalog przybyszw, ktrych losy nie są do końca udokumentowane. W związku z tym, że Tomasz Jurek stawiał sobie za cel, o czym informuje we wstępie, zebranie w całość i opublikowanie prawdziwego, niczym nie zmąconego obrazu wchodzenia polskich ziem w obszar wpływw niemieckiej kultury, pozwole sobie skonfrontować wyniki jego badań z pracą wymienioną wcześniej, czyli Rycerstwem śląskim do końca XIII wieku M. Cetwińskiego. Należy tutaj wspomnieć, że T. Jurek znajduje się na uprzywilejowanej pozycji, bo swą pracę publikuje o 14 pźniej w całkowicie zmienionych realiach. Pracę jego uważam za wykonaną z należytą żetelnością i powstałą w słusznym celu, a jako że można by ją uznać za podsumowanie całości wiedzy osiągniętej na dany temat, postaram się wykazać jej wyższość nad badaniami prowadzonymi jeszcze nie tak dawno bo w latach 80-tych. Poruszając tę kwestię, należało by wymienić przedewszystkim dokładność i szczegłowość, a także zakres badań i to czy zostały doprowadzone do końca przez obu panw. Za przykład wyższości T. Jurka może posłużyć, kwestia tezy stawianej przez Cetwińskiego w Rycerstwie... na temat końca definitywnego końca migracji w roku 1313. Historycy już dawno nie przyjmowali takiej teorii, a T. Jurek udowodnił przypadki migracji aż do połowy XIV wieku,co świadczy o doprowadzeniu badań do końca i dowodzi mylności teorii kolegi po fachu. Innym problemem, choć nie mającym wielkiego wpływu na sprawę, aczkolwiek zakłucającym dokładną wizję zjawiska, jest kwestia rozkładu wielkości migracji na poszczeglne lata. Cetwiński twierdził, że jej wielkość była mniejwięcej rwnomierna podczas całego XIII wieku z naciskiem na ostatnie 30 lat. Bardziej skrupulatne badania Tomasza Jurka dowiodły, że szczyty napływu przypadły na lata ok. 1249 i lata 90-te XIII w.. Inne nieścisłości sądw są widoczne w twierdzeniu Cetwińskiego na temat zamożności omawianego rycerstwa. Twierdził on bowiem, że prawie wszyscy przybysze byli ministeriałami, czyli ludżmi ubogimi. Badania T. Jurka choć nie obalają i nie są całkowicie sprzeczne z poglądami Cetwińskiego wykazuja większą dokładność. Mianowicie T. Jurek przedstawia takie statystyki- 132 z 281 przybyszw pewnych i 78 ze 120 przybyszw niepewnych było ministeriałami. T. Jurek zakłada, że tam gdzie brak informacji, najpewniej mamy do czynienia z ministeriałem i wobec tego liczba ministeriałw jest szacowana na ok. 80%. Czy 80% to prawie wszyscy?

Obaj naukowcy maja także poglądy zbieżne ze sobą, np. jeśli chodzi o powody jakie kierowały rycerstwem, ktre podejmowało ryzyko i zmieniało miejse pobytu. T. Jurek bez większych zastrzeżeń przyjmuje tezę M. Cetwińskiego o wzajemnym zachęcaniu się ludzi pochodzących z tych samych regionw, co potwierdza należytymi przykładami. Z przytoczonych przykładw wynika, że praca autora Rycerstwa obcego na Śląsku do połowy XIV wieku nie neguje wynikw innych badań, często potwierdza od dawna znane teorie, lecz traktuje problem bardziej wnikliwie, co daje podstawy do traktowania jej jako wykładni wiedzy w tym temacie.

Książka z powodu podejmowanego tematu jest dość trudna w odbiorze, wspominane już obcobrzmiące nazwiska i według mnie mało czytelny sposb podawania danych statystychnych na pewno nie ułatwiają lektury. Pozornie może się wydawać, że autor trochę zbyt skomplikowanie przedstawia swoje analizy i jest czasem trudno wyłowić, co Tomasz Jurek chciał przedstawić w danym frgmencie, jednak już po kilkukrotnej analizie okazuje się, że takie przedstawienie sprawy było jedynym słusznym, przez co uzyskujemy dostęp do wielkich pokładw informacji i przykładw. W oglnej ocenie grę biorą argumenty dotyczące samej wartości merytorycznej, należy pominąć wymieniane problemy z odszukaniem szczegłwych informacji, czy początkowe trudności z odnalezieniem sedna sprawy podczas lektury, ponieważ te trudności giną w bogactwie przekazywanych wiadomości.


Przykadowe prace

Ropa Naftowa Powstawanie, właściwości wydobywanie !

Ropa Naftowa Powstawanie, właściwości wydobywanie ! ROPA NAFTOWA, lepka ciecz, naturalna mieszanina węglowodorw parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także związki siarki, tlenu, azotu, żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barw...

Dlaczego Tristan i Izolda są symbolem kochankw wszech czasw?

Dlaczego Tristan i Izolda są symbolem kochankw wszech czasw? “Dzieje Tristana i Izoldy to opowieść o parze zakochanych, ktrych połączyło zakazane, choć piękne uczucie. Napj miłości, ktry jest jego bezpośrednią przyczyną skomplikował całkowicie ...

Matura - Antyk cz.6 (Antygona/Elektra)

Matura - Antyk cz.6 (Antygona/Elektra) Rozkład jazdy: 1. Antygona dzieje domu Edypa bratobjstwo Antygona - streszczenie Racje Antygony i Kreona 2. Elektra powrt Agamemnona po wojnie do domu Elektra - sterszczenie 1. Z mitu o Edypie (patzr cz.4) wiemy, że Edyp zył w kazir...

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładw literackich. Konspekt

Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się do przykładw literackich. Konspekt Temat: Jaką funkcję pełniły w kulturze romantycznej postacie i motywy fantastyczne? Odpowiedz, odwołując się ...

Mikrofale

Mikrofale Są to fale o długości od 10-4 m do 0,3 m(0,1mm do 30 cm). Mikrofale z grnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe i dlatego dość często zalicza się je do fal radiowych nie wyszczeglniając osobno. Obecnie opr...

Inny Świat- stosunek do pracy

Inny Świat- stosunek do pracy Ruch socjalistyczny narodził się z kultu pracy i wspłdziałania, ale w państwie totalitarnym przekształcił się w kult niewolnictwa, usprawiedliwionego potrzebą dziejową. Łagry traktowano jak przedsiębiorstwa; przedsiębiors...

Akcja PO 4 x Tak dla Polski

Akcja PO 4 x Tak dla Polski Spis Treści Akcja PO 4 x Tak dla Polski - Zniesienie immunitetu parlamentarnego - Likwidacja Senatu - Zniesie liczby posłow w Sejmie do 230 - Jednomandatowe okręgi wyborcze Wybory do Parlamentu Europejskiego Utwożenie siedemnastego wojewdztwa...

Recenzja filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

Recenzja filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia jest ekranizacją popularnej trylogii gatunku fantasy napisanej przez J.R.R. Tolkiena. . Jego reżyserem jest Peter Jackson, a obsada aktorska jest trafnie dobrana (występu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry