• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obliczeni...

Nawigacja

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.
Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.1. Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Przykład obliczenia dochodu:1. Przychód ……..

2. Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:

a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego

b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów

c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu

d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego

e) plus kwota pozostałych wydatków

f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych

kolumnach księgiRazem koszty uzyskania przychodu …….3. Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:a) przychód (pkt 1) …….

b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) ……..Dochód (a-b) ……2. Klasyfikacja podatku.Klasyfikacje przeprowadza się według różnych kryteriów. I tak, w klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się podziałem podatków na:

1. Osobiste (osobowe)

a) podatek dochodowy

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

b) podatek majątkowy

2. Rzeczowe

- podatek rolny

- podatek od towarów i usług

- inne podatki przychodoweDo najczęściej stosowanych w nauce o podatkach należą następujące klasyfikacje:> według kryterium przedmiotu opodatkowania:

a) podatki przychodowe

b) dochodowe

c) majątkowe

d) od wydatków:

- akcyza

- podatek od gier

- opłaty monopolowe> według kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku:

a) bezpośrednie

b) pośrednieBezpośrednie, czyli:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od posiadania psów,Pośrednie, czyli:

- podatek od towarów i usług

- podatek akcyzowy

- podatek od gier> według kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd:

a) na podatki państwowe

- podatek od towarów i usług

- akcyzowy

- od gier

- od wzrostu wynagrodzeń

- dywidenda

b) samorządowe

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportowych3. Funkcje podatków:Podatki spełniają trzy główne funkcje:1) fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków.

2) redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

3) stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.4. Procedura ustalania podstawy opodatkowaniaPodstawa opodatkowania – podmiot podatku wyrażony ilościowo lub wartościowo, np.: dochód jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu;1. Pojęcie obowiązku podatkowegoNieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia określonego w ustawie. Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.2. Zobowiązanie podatkowe, jak powstaje i jak wygasa?Jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa albo gminy podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonym przez przepisy prawa podatkowego.Dwa sposoby powstania:

- powstanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

- powstanie na drodze decyzji wystawionej i doręczonej podatnikowi przez organ podatkowy, w której ustalona jest wysokość zobowiązania podatkowego.Wygaśnięcie:

- zapłacenie podatku,

- przedawnienie,

- zaniechanie ustalania podatku,

- zaniechanie podatku lub umorzenia podatku.Źródła prawa podatkowegoa) ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997 – akt normatywny dotyczący prawa formalnego i proceduralnego. Dotyczy zagadnień związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, wydawanie decyzji o podatkach;b) ustawy merytoryczne, kształtujące poszczególne rodzaje podatków:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - ust. z dn. 26.07.1991

- podatek dochodowy od osób prawnych – ust. z dn. 15.02.1992

- podatek dochodowy – ust. z dn. 20.11.1998 – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- podatek obrotowy – ust. z dn. 08.01.1993 o podatku od towarów usług VAT oraz o podatku akcyzowym

- podatek majątkowy

- podatek od spadków i darowizn – ust. z dn. 28.07.1983

- podatek rolny – ust. z dn. 15.11.1984

- podatek o las (rozdział 9 o podatku leśnym) – ust. z dn. 28.09.1991

- podatek od gier losowych i o zakładach wzajemnych – ust. z dn. 29.07.1992

- ustawa o opłatach lokalnych ust. z dn. 12.01.1991

- opłaty skarbowe – ust. z dn. 31.01.1989


Przykładowe prace

XX lecie międzywojenne - pytania i odpowiedzi.

XX lecie międzywojenne - pytania i odpowiedzi. 1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie. 2. Kierunki filozoficzne. 3. Kierunki artystyczne. 4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego. 5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. O d p o w i e d z i Ad.1. 20 lecie międzywojenne to ok...

Wpływ promieniowania na organizmy

Wpływ promieniowania na organizmy Wpływ promieniowania na organizmy Odkrycie promieniotwórczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowied...

Mojżesz wyjęty z wody

Mojżesz wyjęty z wody Mojżesz, prawodawca i prorok narodu izraelskiego. Znane fakty z jego życia oparte są jedynie na Biblii (). Przyjmuje się, że Mojżesz urodził się w Egipcie w XIII w. p.n.e. w rodzinie izraelskiej z pokolenia. Wychowany prawdopodobnie jako Egipcjanin, zabi ...

Walentynki.

Walentynki. Walentynki to święto zakochanych, Setki amorów ,do serc im danych, Ptaszyny na drzewach nucą miłosne pieśni, Tego dnia, każdemu miłosny sen się przyśni Wszyscy naładowani energią miłości, Nie mają w sobie ,ani kropli zło...

Kodeks Hammurabiego

Kodeks Hammurabiego Od około 1792 do 1750 roku przed naszą erą Babilonem władał jeden z najwybitniejszych władców tego państwa – Hammurabi. Był on doskonałym strategiem, zręcznym politykiem i dobrym zarządcą. Największym dziełem jego życia był ...

Budowa i historia układu słonecznego

Budowa i historia układu słonecznego Układ Słoneczny - miejsce naszego istnienia,początek naszej wędrówki ku Gwiazdom. Czy kiedykolwiek poznamy jego tajemnice? Wszyscy zastanawiamy się spoglądając czasem w nocne niebo jak doszło do powstania tych wszystkich Gwiazd? Jednak ma...

Omów ogólne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej.

Omów ogólne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej. Podmiot gospodarczy ( przedsiębiorca ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie ma...

Mikro i makro ekonomia

Mikro i makro ekonomia 1. Czym zajmuje się ekonomia?Jakie są podstawowe problemy ekonomii?Ekonomia jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.Zasoby,którymi ludzie dyspo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry