• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obliczeni...

Nawigacja

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.
Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.1. Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Przykład obliczenia dochodu:1. Przychód ……..

2. Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:

a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego

b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów

c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu

d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego

e) plus kwota pozostałych wydatków

f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych

kolumnach księgiRazem koszty uzyskania przychodu …….3. Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:a) przychód (pkt 1) …….

b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) ……..Dochód (a-b) ……2. Klasyfikacja podatku.Klasyfikacje przeprowadza się według różnych kryteriów. I tak, w klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się podziałem podatków na:

1. Osobiste (osobowe)

a) podatek dochodowy

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

b) podatek majątkowy

2. Rzeczowe

- podatek rolny

- podatek od towarów i usług

- inne podatki przychodoweDo najczęściej stosowanych w nauce o podatkach należą następujące klasyfikacje:> według kryterium przedmiotu opodatkowania:

a) podatki przychodowe

b) dochodowe

c) majątkowe

d) od wydatków:

- akcyza

- podatek od gier

- opłaty monopolowe> według kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku:

a) bezpośrednie

b) pośrednieBezpośrednie, czyli:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od posiadania psów,Pośrednie, czyli:

- podatek od towarów i usług

- podatek akcyzowy

- podatek od gier> według kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd:

a) na podatki państwowe

- podatek od towarów i usług

- akcyzowy

- od gier

- od wzrostu wynagrodzeń

- dywidenda

b) samorządowe

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportowych3. Funkcje podatków:Podatki spełniają trzy główne funkcje:1) fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków.

2) redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

3) stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.4. Procedura ustalania podstawy opodatkowaniaPodstawa opodatkowania – podmiot podatku wyrażony ilościowo lub wartościowo, np.: dochód jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu;1. Pojęcie obowiązku podatkowegoNieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia określonego w ustawie. Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.2. Zobowiązanie podatkowe, jak powstaje i jak wygasa?Jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa albo gminy podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonym przez przepisy prawa podatkowego.Dwa sposoby powstania:

- powstanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

- powstanie na drodze decyzji wystawionej i doręczonej podatnikowi przez organ podatkowy, w której ustalona jest wysokość zobowiązania podatkowego.Wygaśnięcie:

- zapłacenie podatku,

- przedawnienie,

- zaniechanie ustalania podatku,

- zaniechanie podatku lub umorzenia podatku.Źródła prawa podatkowegoa) ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997 – akt normatywny dotyczący prawa formalnego i proceduralnego. Dotyczy zagadnień związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, wydawanie decyzji o podatkach;b) ustawy merytoryczne, kształtujące poszczególne rodzaje podatków:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - ust. z dn. 26.07.1991

- podatek dochodowy od osób prawnych – ust. z dn. 15.02.1992

- podatek dochodowy – ust. z dn. 20.11.1998 – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- podatek obrotowy – ust. z dn. 08.01.1993 o podatku od towarów usług VAT oraz o podatku akcyzowym

- podatek majątkowy

- podatek od spadków i darowizn – ust. z dn. 28.07.1983

- podatek rolny – ust. z dn. 15.11.1984

- podatek o las (rozdział 9 o podatku leśnym) – ust. z dn. 28.09.1991

- podatek od gier losowych i o zakładach wzajemnych – ust. z dn. 29.07.1992

- ustawa o opłatach lokalnych ust. z dn. 12.01.1991

- opłaty skarbowe – ust. z dn. 31.01.1989


Przykładowe prace

Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz próby jej określenia

Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz próby jej określenia Filozofia wywodzi się z greckiego terminu miłość mądrości . Filozofia cechuje się tym , że jest swoistą aktywacją myśli dotyczących pytań końcowych , ostatecznych . Gdy fi...

Logika - nazwy

Logika - nazwy NAZWY 1. POJĘCIA: NAZWA-wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na przedmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego (orzeczenie imienne to takie orzeczenie, które stwierdza, że podmiot jest taki a taki, np. Jan jest adwokatem, stał się adwokatem, został ...

Wyprawy Krzyżowe

Wyprawy Krzyżowe Wyprawy krzyzowe mialy duze znaczenie w dziejach Europy: - wzroslo znaczenie papiestwa, - wzrósl fanatyzm religijny i niechec do Zydów. - okres rozkwitu i swietnosci przezywaly wielkie miasta, szczególnie portowe. - Europa Zachodnia przejela wiele z dorobku cywilizacyjnego i naukowego muzulmanów...

Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?

Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę? KONSPEKT Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę? 1. Wstęp ...

Bronię, czy oskarżam Janka Muzykanta ("Katarynka")

Bronię, czy oskarżam Janka Muzykanta ("Katarynka") Wysoki Sądzie, Szanowna ławo Przysięgłych oraz wszyscy zebrani. Podczas tej rozprawy pragnę wykazać iż oskarżony Janko Muzykant, jest niewinny narzuconym na niego oskarżeń, z których wynika, że ten ch...

"Pytania zadawane sobie" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej.

"Pytania zadawane sobie" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej. W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża. CECHY: - pointa - koncept, komizm językowy, - wykorzystanie języka - wieloznaczność, dowcip, gra słów, mowa ...

Główne religie świata

Główne religie świata Doktryna ma trzy składniki - teologię, kosmologię i antropologię. Składnik teologiczny – bogami mogą być ludzie, zwierzęta, przedmioty oraz zjawiska. Składnik kosmopologiczny – początek świata, z czego powstał, kiedy b&...

Ist es besser in einer Stadt oder auf dem Land zu leben?

Ist es besser in einer Stadt oder auf dem Land zu leben? Das Land und die Stadt sind wie zwei Planeten – man kann sehr leicht viele Unterschiede zwischen denen nennen, aber es ist sehr schwer eine Gemeinsamkeit zu finden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, deswegen fllt es einem sehr schwer die Entscheidung zu treffen, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry