• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona p...

Nawigacja

Ochrona programów komputerowych i baz danychOchrona programów komputerowych i baz danych
OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCHProgramy komputerowe chronione są prawem autorskim. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zawiera Rozdział 7 zatytułowany "Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych". Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.. Zgodnie z prawem autorskim program komputerowy podlegają ochronie według takich samych zasad jak utwory literackie. Oznacza to, iż aby uznać program komputerowy za utwór w rozumieniu prawa autorskiego musi on spełniać przesłanki z art. 1 ust. 1 tj. stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze". Nie każdy więc program komputerowy będzie spełniał te przesłanki stąd nie każdy będzie chroniony przez prawo autorskie. Taka deklaracja ustawy może być myląca, bowiem w rzeczywistości sposób ochrony programów komputerowych odbiega w znacznym stopniu od sposobu, w jaki chronione są inne rezultaty działalności twórczej człowieka. Jednak, mimo istnienia bardzo poważnych różnic, podstawowe zasady ochrony są wspólne i dotyczą zarówno programów komputerowych, jak i utworów literackich, plastycznych, audiowizualnych i innych. W doktrynie prawa autorskiego twórczość i indywidualność dzieła bywa określana jako nowość subiektywna i obiektywna. Nowość subiektywna oznacza przede wszystkim, że dzieło stanowi rezultat działalności kreacyjnej konkretnego człowieka.Zaś nowość obiektywna oznacza , że dziełem obiektywnie nowym jest dzieło niepowtarzalne, a więc takie, które jeszcze nie powstało, a jednocześnie nie jest statystycznie prawdopodobne stworzenie takiego samego dzieła w przyszłości. Dzieło jest tym bardziej oryginalne , im większą swobodę doboru i zestawienia elementów ma twórca. Dzieło nie będzie więc oryginalne, jeżeli jego kształt jest całkowicie zdeterminowany przez cel pracy lub spełnianą funkcję, jeżeli jest wynikiem rutynowej, szablonowej pracy, czy też jeżeli jest jedynym z możliwych do osiągnięcia przez osoby podejmujące się tego samego zadania. Jeżeli spełnione są warunki twórczości i indywidualności, dane dzieło nazywane jest przez prawo autorskie utworem i to właśnie utwory są przedmiotem prawa autorskiego.

Nie należy mylić programu komputerowego ze spełnianą przezeń funkcją. Nie można powoływać się na brak oryginalności np. edytora tekstów, który funkcjonalnie jest identyczny z innym. Prawo autorskie chroni bowiem formę utworu, którą w przypadku programu komputerowego jest przede wszystkim jego kod, zapisany w jakimś języku programowania.


Przykładowe prace

W jaki sposób nadopiekuńcza matka może ograniczyć spontaniczną motywację dziecka

W jaki sposób nadopiekuńcza matka może ograniczyć spontaniczną motywację dziecka Postawę rodzicielską, którą rozumiemy jako charakter emocjonalnego stosunku rodziców do dziecka powszechnie uważa się za jeden najistotniejszych czynników wpływających na osobowo&#...

Charakterystyka Konrada jako poeaty, więźnia i patrioty na podstawie III częście "Dziadów" A. Mickiewicza

Charakterystyka Konrada jako poeaty, więźnia i patrioty na podstawie III częście "Dziadów" A. Mickiewicza Romantyzm jest jedną z epok, której cechy bardzo wyraźnie odznaczały się zarówno w każdej dziedzinie sztuki, jak też i w mentalności twórców. Typowo romantyczn...

Opracowanie XIV pieśni Jana Kochanowskiego

Opracowanie XIV pieśni Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski Pieśń XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, Wy, mówię, którym, ludzi paść poruczono I zwierzchności nad stadem bożym zwierzono: ...

Zmiana społeczna - mini ściaga

Zmiana społeczna - mini ściaga Postęp- zmiana, cjharakt nieodwrac, kierunkow Nowoczesność- ujecie_analityczne-podstaw cehcy społecz _histroryczne-pozwala śliedzićw jakim kierunku podązają. (nowoczesne, tradycyjne) *cechy społ nowocz- indywidualizm (prawa jesdnoste...

Koncepcja szkoły środowiskowej

Koncepcja szkoły środowiskowej Koncepcja szkoły środowiskowej Instytucją pełniącą pierwszoplanową rolę w procesie wychowania integralnego jest dobrze funkcjonująca szkoła środowiskowa (otwarta). Termin ten niemal przez wszystkich autorów jest jednoznacznie def...

Rozumienie kultury w socjologii

Rozumienie kultury w socjologii ROZUMIENIE KULTURY w socjologii WSTĘP W codziennym życiu słowo kultura kojarzy się nam z pewnymi formami sztuki: operą, baletem, teatrem, muzeami, malarstwem czy rzeźbą. Za osobę kulturalną uważa się kogo...

Porównaj Przedśpiew Staffa z wierszami tego poety zamieszczonymi w poprzednich rozdziałach książki. Jak się zmienił nastrój wiersza i sytuacja psychiczna bohatera? Zaobse

Porównaj Przedśpiew Staffa z wierszami tego poety zamieszczonymi w poprzednich rozdziałach książki. Jak się zmienił nastrój wiersza i sytuacja psychiczna bohatera? Zaobserwuj też zmiany języka poetyckiego Staffa i sformułuj wnioski. Jedyna godna rzecz na świecie: twórczoś...

Dlaczego Werter popełnił samobójstwo?

Dlaczego Werter popełnił samobójstwo? J. W. Goethe w swym najsłynniejszym dziele "Cierpienia młodego Wertera" przedstawił losy młodego, wrazliwego człowieka, który pełen ideałów buntuje się przeciwko złu i nierównośći społecznej, zachwyca się przyrodą...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry