• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Oda do m...

Nawigacja

Oda do młodości utwr i omwienieOda do młodości utwr i omwienie
Bez serc, bez ducha, to szkieletw ludy;

Młodości! dodaj mi skrzydła!•

Niech nad martwym wzlecę światem

W rajską dziedzinę ułudy:;

Kędy zapał tworzy cudy,

Nowości potrząsa kwiatem,

I obleka w nadziei złote malowidła.

Niechaj, kogo wiek zamroczy,

Chyląc ku ziemi poradlone czoło,

Takie widzi świata koło,

Jakie tępymi zakreśla oczy.

Młodości! ty nad poziomy

Wylatuj, a okiem słońca,

Ludzkości całe ogromy

Przeniknij z końca do końca.

Patrz na dł - kędy wieczna mgła zaciemia

Obszar: gnuśności zalany odmętem:

To ziemia!

Patrz, jak nad jej wody trupie

Wzbił się jakiś płaz w skorupie,

Sam sobie sterem, żeglarzem okrętem;

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,

To się wzbija, to w głąb wali:

Nie lgnie do niego fala ani on do fali,

A wtem jk bańka prysnął o szmat głazu:

Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:

To samoluby!

Młodości! tobie nektar żywota

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy je razem nić powiąże złota.

Razem, młodzi przyjaciele!...

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;

Jednością silni; rozumni szałem,

Razem, młodzi przyjaciele!...

I ten szczęśliwy, kto padł wśrd zawodu;

Jeżeli poległym ciałem

Dał innym szczebel do sławy grodu.

Razem, młodzi :przyjaciele!...

Choć droga stroma i śliska,

Gwałt i słabość bronią wchodu:

Gwałt niech się gwałtem odciska,

A ze słabością łamać uczmy się za młodu!

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,

Ten młody zdusi Centaury;,

Piekłu ofilarę wydrze,

Do nieba pjdzie po laury.

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;

Łam, czego rozum nie złamie:

Młodości! orla twych lotw potęga,

Jako piorun twoje ramię

Hej! ramię do ramienia! splnymi łańcuchy

Opaszmy ziemskie kolisko!

Zestrzelmy myśli w jedno ognisko

I w jdno ognisko duchy!...

Dalej, bryło, z posad świata!

Nowymi cię pchniemy tory,

Aż opeśniałej zbywszy się kory,

Zielone przypomnisz lata.

A jako w krajach zamętu i nocy

Skłconych żywiołw waśnią,

Jednym stań się z bożej mocy

Świat rzeczy stanął na zrębie;

Szumią wichry, cieką głębie,

A gwiazdy błękit rozjaśnią-

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha:

Żywioły chęci jeszcze są w wojnie;

Oto miłość ogniem zionie,

Wyjdzie z zamętu świat ducha:

Młodość go pocznie na swoim łonie;

A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.

Pryskają nieczułe lody,

I przesądy światło ćmiące.

Witaj, jutrzenko swobody,

Zbawienia za tobą słońce!Adam Mickiewicz

Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wwczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkł, ktrym dla zaspokojenia potrzeb intelektualnych nie wystarczyły programowe zajęcia, pojawiły się nieformalne grupy, a następnie jawne i tajne związki młodzieżowe. Spośrd nich wybitną rolę odegrało Towarzystwo Filomatw. Powstało w 1817 r. i było wzorowane na Warszawskim Towarzystwie Nauk (stąd grecka nazwa - Przyjaciele Nauk). Ideologię związku najtrafniej ujmuje formuła Mickiewicza: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

W 1920 r. z inicjatywy Tomasza Zana powołane zostało Zgromadzenie Przyjacił Pożytecznej Zabawy “Promieniści, organizacja jawna, skupiająca studentw młodszych rocznikw. Celem organizacji miało być przede wszystkim doskonalenie moralne, ale młodzi w zapale zaczęli rwnież głosić hasła patriotyczne i niepodległościowe, czym wywołali nie tylko obawy ostrożnych filomatw, ale przede wszystkim doprowadzili do rozwiązania organizacji, czego zażądał rektor uniwersytetu.

Na jego miejsce natychmiast powstało Zgromadzenie Filaretw (przyjacił cnoty) nad ktrym kierownictwo objęli doświadczeni filomaci. Od razu jednak zarysowały się konflikty, bowiem młodzi filareci skłaniali się ku prądom romantycznym, nie odpowiadała im polityczna ostrożność i oświeceniowy charakter filomatw.

W tym konflikcie Mickiewicz opowiedział się po stronie filaretw, a wyrazem tego stały się dwa jego wiersze programowe przesłane z Kowna w grudniu 1820 roku. Są to: “Oda

do młodości i “Pieśń filaretw.Oda do młodości

Utwr uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, ktra stworzy “świat ducha.

Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:

Elementy oświeceniowe:

1. gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwr pochwalny opiewający wybitna postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:

• pochwalny charakter utworu,

• apostrofy do uosobionej abstrakcji, “Młodości,

• patos,

• uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularności strof i kompozycji,

• zdania wykrzyknikowe — “Razem, młodzi przyjaciele!,

• peryfrazy (omwienia) — “Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,

• rozbudowane porwnania — “A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłconych żywiołw waśnią, / Jednym “stań się z bożej mocy,

• wyszukane epitety — “kwiat nowości;

2. Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: — przykład do naśladowania (Herakles); — ilustruje tezę “płaz w skorupie - starzy są egoistami),

• mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),

• personifikacje gwałtu i słabości,

• alegorie (“grd sławny; “płaz w skorupie na trupich wodach);

3. Idee

• wiara w postęp, walka z przesądami,

• przyjaźń i solidarność jako szczeglnie cenne wartości,

• podporządkowanie jednostki zbiorowości, dążenie do szczęścia całej ludzkości jako obowiązek jednostki,

• rewolucyjny jakobinizm — “gwałt niech się gwałtem odciska.

Elementy Romantyczne.

4. Temat utworu (pochwała młodości);

5. Podmiot liryczny:

• “ja(“wzlecę, “dzielę);

• “my (“opaszmy, “pchniemy),

a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposb mwienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywdcy;

6. Idee:

• przeciwstawienie “młodych - “starym,

• ubstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bg stworzył “świat rzeczy, tak młodość stworzy “świat ducha),

• wyższość “świata ducha nad “światem rzeczy,

• odrzucenie racjonalizmu (“rozumni szałem; “łam czego rozum nie złamie) i empiryzmu (“Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga).


Przykadowe prace

"Lalka" Bolesława Prusa.

"Lalka" Bolesława Prusa. Aleksander Głowacki, herbu Prus I, pźniej używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie ktrą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powie...

Śląsk w XIII i początkach XIV wieku

Śląsk w XIII i początkach XIV wieku W końcu XIII wieku Śląsk był najbardziej rozdrobniony spośrd wszystkich ziem polskich. Ogłem w tym okresie było 16 księstw z czego 10 przypadało na Śląsk. Były to księstwa: cieszyńskie, raciborskie, ...

Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648

Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia to konflikt zbrojny, jaki miał miejsce w latach 1618-1448, w ktrym wzięła udział duża grupa wczesnych państw europejskich, zarwno katolickich, jak i protestanckich. I. Przyczyny wybuchu wojny: 1. problemy polityczne wewnąt...

Handel miedzynarodowy

Handel miedzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głwnych powiązań gospodarek poszczeglnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wiekw ma du&...

Polska do Uni Europejskiej (daty)

Polska do Uni Europejskiej (daty) 1989 - Polska i Wsplnota Europejska podpisały umowe w sprawie handlu i wspłpracy gospodarczej 1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy...

Geopolityka Europy

Geopolityka Europy dr ROBERT POTOCKI UZ-MATERIAL NA EGZ WYKŁAD I 03. 10. 07. - Wprowadzenie. - Rola geopolityki w dobie globalizacji. - Granice geopolityczne Europy. - Granice kulturowe nie pokrywają się z politycznymi. - Granice geopolityczne są naturalne. - Geopolityczne podstawy UE...

Minerały

Minerały Skorupa ziemska jest w przeważającej części zbudowana z minerałw, wśrd ktrych występują zarwno cenne kamienie szlachetne, jak i złoża pospolitych metali wykorzystywanych w codziennym życiu. Minerały odegrały dużą rolę w rozw...

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierw Wartościowych.

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierw Wartościowych. 1. Instytucje rynku kapitałowego 2. Funkcjonowanie giełdy 3. Systemy notowań 4. Dystrybucja danych 5. Publikacje giełdowe ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Wstęp Giełda Papierw War...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry