• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Oglne z...

Nawigacja

Oglne zasady i cele Układu EuropejskiegoOglne zasady i cele Układu Europejskiego
Wsplnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotw towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG. W latach 80 ponad 20% polskiego importu i eksportu było kierowane do Wsplnot. W 1975 roku wygasły ostatnie bilateralne umowy o wspłpracy gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Wsplnot Europejskich i panował stan bezumowny. Ten stan handlu wynikał z sytuacji politycznej w Europie podzielonej żelazną kurtyną. Dopiero trzy miesiące po podpisaniu 25 czerwca 1988 roku politycznej deklaracji między wczesną Europejską Wsplnotą Gospodarczą (EWG), a RWPG, normalizującą wzajemne relacje między tymi ugrupowaniami, Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z EWG. Rok pźniej powołano Misję RP przy Wsplnotach Europejskich w Brukseli. Idea włączenia Polski w procesy integracyjne Europy Zachodniej została przedstawiona po raz pierwszy przez rząd Tadeusza Mazowieckiego.

Najpierw myślano o stowarzyszeniu Polski ze Wsplnotami, ale już w 1990 roku uznano, że strategicznym celem polskiej polityki zagranicznej jest uzyskanie pełnego członkostwa we Wsplnotach Europejskich. Nawiązywanie ściślejszych więzi ze Wsplnotami, miało służyć szybszemu rozwojowi gospodarczemu Polski, wspieraniu reform politycznych, gospodarczych i społecznych oraz wzmocnieniu pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Już w 1990 roku rozpoczęły się negocjacje na temat układu o stowarzyszeniu Polski ze Wsplnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Owocem tych rozmw był Układ Europejski podpisany 16 grudnia 1991 roku, ratyfikowany przez sejm w lipcu 1992 roku (na XIX sesji). Po zatwierdzeni go przez Parlament Europejski i ratyfikowaniu przez parlamenty państw członkowskich Wsplnoty, wszedł w życie 1 lutego 1994 roku. Część handlowa Układu Europejskiego w formule tzw. Umowy Przejściowej (Interim Agreement) weszła w życie już od 1 marca 1992 roku. Układ Europejski rozszerza ramy wspłpracy gospodarczej i politycznej nakreślone uprzednio w porozumieniach z 1989 roku i – jak się określa w preambule – jest wyrazem woli wsparcia reform zachodzących w Polsce przez kraje Wsplnot.

Artykuł 1 Układu Stowarzyszeniowego, ktrego pełna nazwa brzmi: Układ Europejski Ustanawiający Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wsplnotami Europejskimi i ich państwami Członkowskimi z drugiej strony, definiuje następujące cele:

ustanowienie dialogu politycznego między stronami,

popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunkw gospodarczych między partnerami w celu sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce,

stworzenie podstawy do finansowej i technicznej pomocy Wsplnot dla Polski,

kreowanie właściwych warunkw do stopniowej integracji Polski ze Wsplnotami,

popieranie wspłpracy w dziedzinie kultury.

W preambule znalazła się deklaracja, iż ostatecznym celem Polski jest członkostwo we Wsplnocie, a stowarzyszenie – zdaniem stron – pomoże Polsce osiągnąć ten cel. Nie było jednak w tym zapisie wyraźnego zobowiązania WE do przyjęcia Polski w poczet członkw tego ugrupowania. W interesie Polski, tak samo jak i innych krajw Europy Środkowej i Wschodniej, z ktrymi Wsplnoty zawarły podobne układy, było natomiast ściślejsze określenie perspektyw członkostwa, w tym rwnież wskazanie daty rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie.

Zakres uregulowań w Układzie Europejskim jest szeroki. Układ przewiduje prowadzenie regularnego dialogu politycznego z krajami Wsplnot, ktry ma umożliwić Polsce przede wszystkim zbliżenie do systemu politycznego tego ugrupowania, a przez to umocnienie demokracji oraz zbliżenie stanowisk w sprawach międzynarodowych i w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego. Konsultacje na najwyższym szczeblu odbywają się między przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej a prezydentem Polski. Dialog polityczny na szczeblu ministerialnym odbywa się w ramach Rady Stowarzyszenia, ktra ma pełne kompetencje w każdej sprawie przedstawionej przez strony Układu, zbiera się ona raz do roku lub wtedy, gdy wymagają tego szczeglne okoliczności. Oprcz tego odbywają się spotkania na szczeblu wyższych urzędnikw (dyrektorw politycznych). Dialog polityczny na szczeblu parlamentarnym prowadzony jest w Parlamentarnym Komitecie Stowarzyszenia, ktry obraduje zazwyczaj dwa razy do roku i przygotowuje decyzje Rady Stowarzyszenia. Poza dialogiem politycznym Układ obszernie reguluje problematykę handlową ( min. utworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi), zawiera także postanowienia liberalizujące przepływ pracownikw i kapitału, zakładanie przedsiębiorstw i świadczenie usług. Zajmuje się ponadto problematyką dostosowywania systemu prawnego Polski do porządku prawnego Wsplnot. Poza wspłpracą gospodarczą i finansową strony Układu zgodziły się na włączenie do niego kwestii wspłpracy w dziedzinie kultury.

Do etapu pełnego stowarzyszenia prowadzi okres przejściowy w maksymalnym wymiarze dziesięciu lat, tj. do końca stycznia 2004 roku, podzielony na dwa pięcioletnie etapy. Obaj partnerzy stopniowo realizują postanowienia Układu na zasadzie tzw. asymetrii. Oznacza to, że Polska jako partner słabszy gospodarczo wprowadza pźniej, w relacji do zobowiązań drugiej strony, liberalizację dostępu partnerw wsplnotowych do swojego rynku w rżnych dziedzinach.

W Układzie Europejskim przyjęto zasadę, że obie strony nie będą po jego wejściu w życie pogarszać uzgodnionych warunkw dostępu do własnych rynkw. Możliwość przejściowych działań ochronnych istnieje tylko w nadzwyczajnych okolicznościach i związana jest ze ścisłym postrzeganiem niezbędnych procedur. Przywrcenie niektrych ograniczeń bądź wprowadzenie nowych środkw ochronnych dotyczyć może wymiany handlowej, zakładania przedsiębiorstw, obrotw dewizowych, bilansu płatniczego. Postanowienia w tej sprawie zwane są klauzulami ochronnymi. Większość z nich ma charakter dwustronny, tzn. mogą być stosowane przez obu partnerw (są oparte na przepisach Światowej Organizacji Handlu), z wyjątkiem klauzul: restrukturyzacyjnej, dotyczącej obrotw dewizowych i zakładania przedsiębiorstw, ktre zostały przyznane tylko Polsce ze względu na jej niższy poziom rozwoju gospodarczego.
Przykadowe prace

Państwowa Inspekcja Pracy - wiadomości oglne

Państwowa Inspekcja Pracy - wiadomości oglne Informacje oglne Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczeglności przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień okr...

Geneza i tło historyczne "Pana Tadeusza".

Geneza i tło historyczne "Pana Tadeusza". Pomysł napisania "Pana Tadeusza" zrodził się w myślach Mickiewicza podczas jego pobytu w Wielkopolsce, w dworku Śmiełw. Jedną z najważniejszych przyczyn było rozczarowanie Mickiewicza do Wielkiej Emigracji. Pierwszy Z...

Znaki towaroznawcze ( niektre manipulacyjne i informacyjne)

Znaki towaroznawcze ( niektre manipulacyjne i informacyjne) znaki towaroznawcze ( niektre manipulacyjne i informacyjne) I znak przydatności opakowania do kontaktu z żywnością: -Opakowanie ma stosowny atest dopuszczający je do kontaktu z żywnością, -wymagania oglne dotyc...

Horokope

Horokope STIER /20.IV – 21.V/ Du bist sehr hartnckig, empfindlich und hast tolle Ideen. Du bist hilfsarbeit und gesselig und deine Freunde sich glcklich, weil sie so eine Freundin haben. LIEBE: Einsame Stiere treffen interessanten Mnner und knnen die Zeit in lieber“ Gesellschaft verbringen. Du kannst f...

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat wspłczesny

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat wspłczesny Przez całe wieki istnienia cywilizacji ludzkiej w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, ludzie dążyli do podniesienia jakości swego życia. Bez wątpienia wpływ miały na to rozmaite człowiecze potrzeby zarwn...

Symbolika "Ludzi bezdomnych"

Symbolika "Ludzi bezdomnych" 1. WSTĘP a. Przedstawienie symbolizmu w Ludziach bezdomnych b. Symbol – głębsza prawda; ukazanie przeżyć głwnego bohatera 2. ROZWINIĘCIE a. Posąg Wenus z Milo o Grecka bogini miłości o Zachwyt Podborskiej Jakaż o...

Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum"

Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum" Ekonomiści klasyczni, a w szczeglności Ricardo i Smith popierali prywatną inicjatywę, przedsiębiorczość i osobiste interesy jednostek. Zdawali sobie jednak sprawę, że swobodna działalność przedsiębiorczych jedno...

Interpretacja "Pieśni III" Jana Kochanowskiego

Interpretacja "Pieśni III" Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski jest największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, stała się przełomową pod względem zmiany kierunku myślenia i sposobu postrzegania świata. Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza pełnego zabobonw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry