• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Opracowa...

Nawigacja

Opracowanie tez z makroekonomii ŚWSZ katowiceOpracowanie tez z makroekonomii ŚWSZ katowice
OPRACOWANE TEZY Z MAKROEKONOMIITEZA NR 8Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczyPrzedsiębiorstwo- wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym jednostka gospodarcza prowadząca działalność produkcyjną, handlową lub usługową.Odrębność ekonomiczna

-wydzielenie określonego majątku

-pokrywanie wydatkw z własnych kosztw

-posiadanie rachunku rozliczeniowego

-rachunek ekonomicznyOdrębność prawna

-przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnej

-określona procedura tworzenia

-nazwa, firma przedsiębiorstwaOdrębność organizacyjna

Przedsiębiorstwo zorganizowane jest według określonej struktury organizacyjnej, ktra wyznacza zakres obowiązkw i odpowiedzialności poszczeglnych pracownikwPrzedsiębiorca to nowator, ktry dąży do kombinacji czynnikw produkcji. Działanie przedsiębiorcy nie jest zwykłą funkcją kierowniczą, wymaga innowacji.Cechy przedsiębiorczości:

1.Motyw działania, (dążenie do zysku)

2.Mechanizm działania, (czy inwestować ze środkw własnych czy z pożyczonych)

3.Ryzyko majątkowe

4.Konsekwencja działania, energiczność, aktywnośćCele działalności przedsiębiorstwa

a)cele efektywnościowe, to wielkość zysku, rentowność obrotu, udział w rynku

b)cele finansowe, to przepływy pieniężne, zdolność płatnicza i kredytowa

c)cele socjalne, to zadowolenie pracownikw z warunkw pracy i płacy, stabilność zatrudnienia, integracja pracownikw z firmą

d)cele prestiżowe i związane z ochroną środowiska, to ochrona środowiska naturalnego, prestiż firmy, misja firmyPłynność- to zdolność płatnicza przedsiębiorstwa do pokrycia zobowiązań, to także stan płynnych środkw płatniczychPłynność:

I stopnia, to stan gotwki i wkładw bankowych na każde żądanie

II stopnia, to papiery wartościowe i należności towarowe

III stopnia, to zapasy towarw, ktre są możliwe do sprzedaży tylko ze stratąFunkcje przedsiębiorstwa:

1.Stała obserwacja i badanie rynku

2.Wytworzenie porządanego produktu lub usługi

3.Funkcja zaopatrzenia, (materiały, surowce, płfabrykaty)

4.Składowanie

5.Reklama

6.Zbyt

7.Zarządzanie i administrowanieŹrdła finansowania działalności przedsiębiorstw

1.Formy finansowania wewnętrzne:

a) sprzedaż towaru

b) sprzedaż zbędnych składnikw majątkowych

c) samofinansowanie

2.Formy finansowania zewnętrzne:

a)kapitał własny, (akcje, udziały, wkłady założycielskie)

b)kapitał obcy, (obligacje, kredyty, leasing, faktoring, venture capital)Leasing- to umowa na mocy ktrej leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra w określonym czasie za określone płatności.Faktoring- to pakiet usług związanych z finansową stroną sprzedaży towarw lub usług, stosowany gdy odbiorcą przyznaje się odroczony termin płatności.Venture capital (kapitał ryzyka)- to forma finansowania długoterminowego, kapitał wnoszony jest na ograniczony okres przez inwestorw z zewnątrz do małych innowacyjnych przedsiębiorstw. Te inwestycje to duże ryzyko, ale w przypadku sukcesu to ponad przeciętne zyski.Koszty- to nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na zakup czynnikw produkcji, wyrażane są w pieniądzu.Koszty:

a)księgowe, to suma wydatkw poniesionych przy produkcji

b)ekonomiczne, to suma kosztw księgowych i kosztu alternatywnegoPodział kosztw:

1.Kryterium rodzajowe

-koszty osobowe

-koszty materiałowe

-koszty amortyzacyjne

2.Kryterium powiązania kosztw z produktem

-bezpośrednie

-pośrednie

3.Kryterium podmiotu

-prywatne

-społeczne

3.Kryterium powiązania kosztw z produkcją

-stałe

-zmienneUtargi:

1.Całkowity, to pieniężny dochd ze sprzedaży określonej ilości produktw (Q) po określonej cenie (P)

UC = Q * P

2.Przeciętny, to iloraz utargu całkowitego i ilości sprzedanych produktw

UP = UC / Q3.Marginalny, to zmiana utargu całkowitego spowodowana zmianą sprzedaży o kolejną jednostkę

UM = deltaUC / deltaQZysk przedsiębiorstwa

- określa możliwości inwestycyjne firmy

- określa wielkość zatrudnienia

- określa możliwość rozwoju i ekspansji firmyKategorie zysku przedsiębiorstwa:

-przychody ze sprzedaży – koszty produkcji = zysk brutto

-zysk brutto – podatki = zysk netto

-zysk netto – rezerwy obowiązkowe i dobrowolne = zysk dla właścicieli

TEZA NR 9Formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstwa.

Przyczyny, formy i skutki akumulacji kapitałuKonkurencja, działanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oznacza dążenie każdego z licznych podmiotw gospodarczych do uzyskania przy pomocy licznych środkw możliwie największego zysku, korzyści w procesie wymiany, korzystne warunki sprzedaży (cena, jakość, gwarancje, itp.)

Akumulacja- przeznaczenie części zysku na inwestycje, zwiększające zdolność produkcyjną przedsiębiorstw.Czynniki akumulacji:

-rozmiary zysku przedsiębiorstwa

-stopień konkurencji

-tempo postępu technicznego

-koniunktura, samofinansowanieSkutki akumulacji:

-wzrost zaangażowanych kapitałw i rozmiarw przedsiębiorstw

-upadek przedsiębiorstw (przez konkurencje, wymaga większych kapitałw i szybkiego postępu technicznego do przedsiębiorstwa, co powoduje sprzężenie akumulacji i postępu)

Formy przedsiębiorstw i ich cechy:

1.Przedsiębiorstwo indywidualne- małe przedsiębiorstwo do jednego właściciela, ktry wnosi swj majątek. Aktywa i zysk należą do niego, ale odpowiada za straty. Osobowość nadaje charakter firmie, długość to długość życia lub dziedziczenie. Firma dobrem samym dla siebie.

2.Spłki osobowe:

a) jawne- właściciele odpowiadają w nieograniczony sposb za zobowiązania spłki, zasady zawarte w umowie o spłce, nie ma granic wsplnikw, nieograniczona odpowiedzialność, np. pokrycie 100% strat mając 1%, każdy wsplnik odpowiada za zobowiązania spłki bez ograniczenia całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wsplnikami oraz ze spłką, brak osobowości prawnej

b) komandytowe- część wsplnikw odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania spłki i są to tzw. komplementariusze, odpowiadają oni za zobowiązania wobec wierzycieli (odpowiedzialność bez ograniczeń), a część tylko i odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej są to tzw. komandytorowie , wolni są natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu

c) ciche- wsplnik na zewnątrz, niejawny, straty w wysokości wkładu

3.Spłki kapitałowe- spłki akcyjne tworzą kapitał przez emisję akcji, jest regulowana

przez prawoCechy spłek osobowych:

-Znaczny i trwały skład osobowy spłki

-Obowiązek wspłdziałania wsplnikw dla osiągnięcia celu (każdy wsplnik może prowadzić sprawy spłki i je kontrolować)

-Brak osobowości prawnej

-Pełna odpowiedzialność wsplnikw za zobowiązania spłki (za wyj. komandytariuszy i partnerw odp. do wysokości wniesionego wkładu)Cechy spłek kapitałowych:

-Posiadają osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego

-Za zobowiązania spłki wsplnicy odpowiadają do wysokości wniesionego kapitału, ale za zobowiązania skarbowe odpowiadają całym majątkiem

-Uniezależnienie funkcjonowania spłki od sytuacji osobistej i materialnej wsplnikw

-Możliwość zgromadzenia w krtkim czasie znacznych kapitałwAkcja- dokument (papier wartościowy) stwierdzający udział akcjonariusza w kapitale spłki, uprawniający go do udziału w zysku oraz w wolnym zgromadzeniu akcjonariuszyAkcje: imienne, na okaziciela, zwykłe i uprzywilejowane, z oznaczoną i z nie oznaczoną wartością nominalnąKurs (cena akcji) zależy od:

- wysokości dywidendy

- wysokości bankowej stopy procentowej za wkłady długoterminowe

- popytu i podaży na akcje danej spłkiDywidenda- część zysku spłki do podziału akcjonariuszy

Obligacja- papier wartościowy w ktrym emitent (podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe na własny rachunek) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia wynikającego z posiadania obligacji) i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

W przeciwieństwie do akcji obligacje nie dają posiadaczowi uprawnień względem emitenta typu wspłwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w wolnych zgromadzeniach.

Obligacje mogą być emitowane przez skarb państwa, korporacje, gminy i miasta.

Obligacje:

- kuponowe, okresowa płatność kuponu

- zerokuponowe, emisja z dyskontem

Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne lub uzależnione od stopy inflacji (skarb państwa)

Zarządzanie w korporacjach

Wielkie korporacje- sprzężenie rozwiniętych technologii z potężnym kapitałemDecyzje podejmuje grupa ludzi:

-Kierownictwo (menagerowie)

-Prezes

-Wiceprezes

-Dyrektorzy

-KierownicyMenagerowie dążą do zapewnienia ugruntowanego bytu korporacji oraz jej systematycznego rozwoju.

Korporacja, a państwo

Stosunek menagerw do państwa jest ambiwalentny

-kształtowanie globalnego popytu przez państwo jest pomocne w realizacji celw korporacji, dla efektywnego planowania w systemie przemysłowym

-potrzeba wykwalifikowanej siły roboczej, kwalifikację przez oświatę i wykształcenie

-większość innowacji naukowych i technicznych finansowana przez państwo

-rząd najwyższym nabywcą i konsumentem w gospodarcePrzyczyny powstania korporacji międzynarodowych:

-przyczyny związane z rozwojem wspłczesnej techniki i dążeniem korporacji do stałego rozszerzenia swej działalności

-względny nadmiar kapitału w kraju macierzystym i na jego większą rentowność w kraju przyjmującymRodzaje korporacji:

-wielonarodowe

-międzynarodowe

-transnarodowe

-ponadnarodowe

-światowa

TEZA NR 10Wzrost gospodarczy jako cel makroekonomicznyCele polityki makroekonomicznej:

o magiczny trjkąt:

1) -wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie

2) -stabilizacja wartości pieniądza (stabilizacja poziomu cen)

3) -rwnowaga bilansu płatniczego

o magiczny czworokąt:

1), 2) , 3),

4)-sprawiedliwy podział dochodw

o magiczny pięciokąt:

1), 2),

3)- stabilizacja wartości pieniądza

4)- rwnowaga bilansu płatniczego

5)- sprawiedliwy podział dochodw

o magiczny sześciokąt:

1), 2), 3),4), 5),

6)-ochrona środowiska

o magiczny siedmiokąt:

1), 2), 3), 4), 5), 6)

7)-sprawiedliwy podział istniejącej ilości czasu pracy na tle wzrastającego bezrobociaWzrost gospodarczy jest to stałe zwiększenie zdolności danego kraju do produkcji towarw i usług pożądanych przez ludzi.Wzrost gospodarczy- obejmuje mierzalne elementy gospodarki, zmiany ilościowe, np. wzrost produkcji, dochodw, zatrudnienia. Jest rwny PKB i mierzy się go tempem wzrostu dochodu narodowego.

R = delta Y / Y

R- tempo wzrostu

Delta Y- przyrost dochodu narodowego w ciągu roku

Y- poziom dochodu narodowego osiągnięty w poprzednim roku4 rodzaje wzrostu gospodarczego:

-ekstensywny, osiągany przez ilościowe zwiększanie zasobw

-intensywny, osiągany przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobw

-konsumpcyjny, spowodowany wzrostem spożycia

-ekspansywny, wywołany przyrostem inwestycji w długim czasieNowoczesne mierniki wzrostu gospodarczego:

-syntetyczne, podział przedsiębiorstw na rynku, miernik dynamiki wzrostu gospodarczego

-szczegłowe, dynamika nakładw inwestycyjnych, wskażniki demograficzne

-syndromatyczne, udział państwa w wymianie handlowej na świecie, liczba laureatw nagrdRozwj gospodarczy- zawiera cechy ilościowe i jakościowe, jest to wzrost gospodarczy + zmiany strukturalne sprzyjające rozwojowi, np. wzrost poziomu kwalifikacji siły roboczej, doskonalenie jakości produktw, powiązany z gospodarką światowa.Czynniki wzrostu gospodarczego:

o ziemia

o praca (ziemia + umiejętności + kapitał)

o kapitał (zasoby środkw wyk. w procesie wytwarzania produkcji)Funkcja produkcji

Q = (Z,P,K,T,O,W)Narzędzia polityki makroekonomicznej:

-polityka fiskalna, (to ogł podatkw i wydatkw publicznych)

-polityka pieniężna, (regulacja podaży pieniądza przez bank centralny, stopy procentowe)

-polityka dochodowa, (struktura i regulacja dochodw w gospodarce)

-polityka międzynarodowych struktur ekonomicznych, (handel zagraniczny, kurs walutowy)Produkt narodowy: PNB + PNNPKB- produkt krajowy brutto,opisuje zagregowaną wartość dbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu(najczęściej w ciągu roku).Przyrost PKB:

-do 3%, to wzrost typowy

-3-5%, to wzrost średni

-powyżej 5%, to wysoki wzrost gospodarczyPNB- produkt narodowy brutto, całkowity dochd osiągany przez obywateli danego kraju, suma produkcji finalnej w cenach rynkowych

PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności za granicą

PNN- produkt narodowy netto, jest = DN

PNN = PNB w cenach czynnikw produkcji – amortyzacjaAmortyzacja- zmiana zużycia istniejących zasobw kapitału w danym okresieDochd narodowy- obejmuje całość dochodw wypłaconych za wykorzystanie czynnikw produkcji w ok. czasie ich właścicielom oraz niepodzielne zyski przedsiębiorstw przeznaczone na ich rozwj.

DN jest sumą procentw płac i rent oraz niepodzielnych zyskw przedsiębiorstw.Dochd narodowy DN:

dochd narodowy wg cen czynnikw wytwrczych (DNCW), to pomniejszony PNN o wielkość podatkw pośrednich, np. wynagrodzenie pracownikw, renty z tytułu dzierżawy, dochody z pracy na własny rachunek

osobisty dochd ludności ODL, to część DNCW, ktra pozostaje po potrąceniu nie rozdzielonych zyskw przeznaczonych na rozwj przedsiębiorstw, jest on powiększony o transfery z budżetu na rzecz ludności, np. renty, zasiłki stypendia

dyspozycyjny dochd ludności DDL, to dochody gospodarstw domowych po potrąceniu podatkw bezpośrednich

Dochd narodowy:

-pierwotny

-wtrny (ponowna dystrybucja dochodw)

-konsumpcja i akumulacja

Wady dochodu narodowego jako miernika wzrostu:

-jednakowe traktowanie wszelkiej działalności produkcyjnej

-nieuwzględnienie nierwnomierności w podziale dochodu narodowego

-nieuwzględnienie efektw zew. np. degradacja środowiska, niszczenie infrastruktury technicznej

-nieuwzględnienie niektrych elementw dobrobytu, np. czas wolny

TEZA NR11Zagrożenia gospodarki rynkowej.Bezrobocie- to sytuacja w ktrej istnieje grupa pracownikw zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia.Bezrobotny- to człowiek, ktry chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.Stopa bezrobocia- iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności, w %

SB =bezrobotni / zasoby siły roboczej (obejmują zatrudnionych i bezrob.)Rodzaje bezrobocia:

v koniunkturalne, zw. niedostatecznym popytem w okresie słabnącej koniunktury

v sezonowe,

v przejściowe, pracownik zmienia miejsce pracy na drugie, podobne kwalifik.

v jawne, na oficjalnych statystykach, w urzędzie pracy

v utajone, nie jest statystycznie uchwycone

v krtkotrwałe- do 3miesięcy

v średniookresowe 3-12 miesięcy

v długookresowe- powyżej 12 miesięcy

v naturalne, występuje gdy rynek pracy jest w rwnowadze

Skutki bezrobocia:

1.społeczne:

- duża liczba ludzi niepracujących

- wzrost patologii

- stres, atmosfera w domu

- niska samoocena

2.ekonomiczne:

- straty w PKB

- straty w produkcji z niewykorzystanej siły roboczej

-ulgi i zagrożenia fiskalne w rejonach bezrobocia

Inflacja- proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowegoRodzaje inflacji:

-pełzająca, do kilku % w skali rocznej, nie przekracza 5%

-krocząca, do kilkunastu % rocznie

-galopująca, powyżej 20%, do 10 %

-hiperinflacja, powyżej 150 % roczniePrzyczyny inflacji:

1) Zewnętrzne, wynikają ze stosunkw gospodarczych z innymi zagranicznymi podmiotami ekonomicznymi

2) Wewnętrzne, powstają wewnątrz danego gospodarstwa narodowego

-inflacja popytowa, wynik nadmiernej ilości pieniądza w obiegu, budżet państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwo domowe

-inflacja podażowa, (kosztowa), związana ze wzrostem kosztw produkcji, wzrost produkcji przez pogarszające się wydobycie surowcw, szybszy wzrost płac niż wydajność pracy, nadgodziny w pracy, zła jakość produkcji, wzrost wydatkw na BHP i ochronę środowiska

3)Nieodpowiednia struktura produkcjiStopa inflacji- procentowy wzrost oglnego poziomu cen w ciągu roku.Stagflacja- stan gospodarki char. się jednoczesnym procesem inflacji, wysokim bezrobociem i stagnacją gospodarkiSlumpflacja- stan gospodarki, w ktrym załamaniu się procesw gospodarczych wyrażającym się spadkiem produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym (kryzys), towarzyszy szybki wzrost bezrobocia i wysoki (rosnący) pozion inflacjiDeflacja- wzrost wartości pieniądza w czasie (spadek cen rynkowych), (nadmierny popyt0Wskaźnik cen- miara procentowych zmian wydatkw związanych z zakupem pewnego koszyka dbr. Otrzymujemy wskaźnik informujący o dynamice procesw inflacyjnych.Czysta inflacja- kiedy wszystkie ceny dbr i czynnikw produkcji wzrastają w tym samym czasie i tempieLuka inflacyjna- rezultat zmożonej konkurencji między nabywcami przy małej podaży towarw oferowanych na rynku.Koniunktura gospodarcza- wszelkie zmiany aktywności ekonomicznej w gospodarce, dające się zaobserwować za pomocą odpowiednio skonstruowanych miarKrzywa Philipsa

-Ma podkreślić niemożliwość osiągnięcia wszystkich celw rwnocześnie,

-wzajemny stosunek między stopą bezrobocia, a inflacjąRodzaje wahań w gospodarce:

1)Trend, przejaw długookresowej zmiany w grę lub w dł jakiejś zmiennej ekonomicznej

2)Wahania koniunkturalne, powtarzające się z względną regularnością zmiany aktywności gospodarki społecznej

3)Wahania periodyczne, występują w ciągu określonego czasu, w pewnych odstępach czasu

-krtkookresowe

-sezonowe

-przypadkowe

-koniunkturalne

Cykl koniunkturalny

Deformacja polega na wydłużaniu fazy ożywienia i rozkwitu oraz na skrceniu fazy kryzysu i depresji.

Wspłczesny cykl koniunkturalny

Za recesję uważa się trwający co najmniej pł roku spadek PNB. Za początek recesji uznawany jest punkt a (dawny szczyt cyklu), natomiast punkt b to koniec recesji (poprzednie dno cyklu), czyli moment w ktrym PNB przestaje spadać.TEZA NR 12Rola państwa w gospodarce.

Poglądy na rolę państwa w gospodarce

-liberalizm, (laseferyzm), im mniej państwa w ekonomice tym lepiej, Friedman

-socjaldemokratyzm, państwo ma obowiązek podziału PKB w imię sprawiedliwości społecznej

-interwencjonizm państwowy, państwo steruje gospodarką, KeinsPolityka fiskalna (budżetowa)- polega na manipulowaniu poziomem podatkw płaconych przez społeczeństwo i wydatkw państwa budżetowych.Polityka monetarna- polega na manipulowaniu przez bank centralny w imieniu państwa stopą wzrostu podaży pieniądza.Ekonomiczna rola państwa:

-alokacyjna, podejmowanie działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobw gospodarczych (innowacja)

-stabilizacyjna, podejmowanie przez państwo działań stabilizujących gospodarkę przez realizację głwnych celw makroekonomicznych

-redystrybucyjna, działania państwa w kierunku niwelowania rżnic w rozwoju społecznym, np. zasiłki

-adaptacyjna, dostarczanie metod i środkw do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Funkcje banku centralnego:

-funkcja emisyjna, wypuszczanie w obieg znakw pieniężnych, organizowanie obiegu pieniędzy, regulowanie ilości pieniądza w obiegu

-funkcja centralnego banku państwa, formułowanie i realizacja polityki pieniężnej, wykonywanie szeregu funkcji na rzecz rządu

-funkcja banku bankw, oddziaływanie na cały system bankowy w danym kraju by zrealizowana była przyjęta polityka pieniężni- kredytowaBank centralny realizuje funkcję banku bankw za pomocą następujących narzędzi:

-stopa procentowa, wysoka stopa procentowa wpływa na zmniejszenie dopływu pieniądza do gospodarki, niska stopa procentowa zachęca do ubiegania się o kredyt

-rezerwy obowiązkowe, wszystkie instytucje zmuszone są do trzymania w banku centralnym obowiązkowych rezerw w postaci gotwki lub depozytw, poziom tych rezerw jest zrżnicowany

-operacje otwartego rynku, służą do kontroli podaży pieniądza na rynku poprzez regulowanie płynności bankw komercyjnych

-operacje refinansowe, polegają na udzieleniu kredytu bankom komercyjnym przez bank centralnyBudżet- to plan wydatkw państwa oraz sposobw ich finansowania, to plan zakupy przez rząd w danym roku określonych dbr i usług.Podatek- to jednorazowe lub ciągłe przymusowe pieniężne świadczenie osb fizycznych i prawnych na rzecz państwa, bez prawa do świadczenia zwrotnego, wzajemnego ze strony państwa na rzecz podatnika.Podatki:

- bezpośrednie (dochodowe)

- pośrednie (VAT, akcyza)Sposoby zmniejszania deficytu budżetowego:

zmniejszenie wydatkw

zaciąganie kredytw

zaciąganie dludu publicznegoOddziaływanie państwa na gospodarkę za pomocą budżetu:

1.dochody publiczne

- oddziaływanie na koniunkturę (podatki dochodowe i obrotowe, pożyczki)

- oddziaływanie na struktury ekonomiczne (wpływy z majątku publicznego, specjalne strefy ekonomiczne)

2.wydatki publiczne

- oddziaływanie na koniunkturę (wydatki na roboty publiczne, wydatki

zbrojeniowe, wydatki z wynagrodzeń w sektorze publicznym)

- oddziaływanie na struktury ekonomiczne (wydatki na inwestycje

cywilne)Nowe zadania państwa w gospodarce:

-wspieranie konkurencji (zwalczanie monopolu, eliminacja barier wejścia na rynek)

-wprowadzenie rozwiązań instytucjonalno- prawnych sprzyjających wymianie praw własności

-określenie niezbędnego zakresu własności publicznej (nie marnowanie zasobw w gospodarce)TEZA NR13Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.MSE- stosunki ekonomiczne nawiązywane przez podmioty gospodarcze należące do rżnych gospodarstw narodowych.Formy MSE:

-przedsiębiorstwa krajowe

-przedsiębiorstwa międzynarodowe

-gospodarki krajowe

-międzynarodowe organizacje gospodarcze

-ugrupowania integracyjne

-międzynarodowe ruchy kapitałuGospodarka autarkiczna może się obejść bez handlu zagranicznego (Kuba, Korea)

Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju:

v rozszerzenie asortymentw towarw

v postęp techniczny

v wymiana odpłatna (transakcja dwustronna)

Formy handlu zagranicznego:

-import (zakup towarw, usług)

-eksport (sprzedaż)

-handel tranzytowy (siedziba eksportera i importera jest w innych krajach i towar musi być przewieziony)Ograniczenia:

- bezpośrednie (ingerencje w obrt z zagranicą, licencje, cła, koncesje, kontyngenty)

- pośrednie (regulacja rynkowa, np. ceny kursy walut)Licencja- pozwolenie przywozu lub wywozu, stwierdza fakt dopuszczenia do wykorzystania obowiązującego kontyngentu towarowego, lub potwierdza uzyskanie zezwolenia na przywz lub wywz.Kontyngent- dopuszczenie do przywozu lub wywozu w określonym czasie ustalonej przez państwo ilości lub wartości towarwKoncesja- pozwolenie na prowadzenie obrotu z zagranicą niektrymi towarami i usługami, wynikającymi z ustawy o działalności gospodarczej (tytoń, alkohol, benzyna)Cło- opłata, ktrą importer lub eksporter musi uiścić na rzecz budżetu państwa przy dokonywaniu transakcji zagranicznejBilans handlowy- zestawienie importu i eksportu towarw, jest korzystny gdy wynik > 100Polityka handlu:

1)liberalna, zniesienie cen i innych ograniczeń, szukanie nowych rynkw zbytu, wolność na rynku

2)protekcjonistyczna, ochrona własnego rynku głwnie za pomocą cełBilans płatniczy- zestawienie wszystkich transakcji ekonomicznych między podmiotami gospodarczymi, krajowymi, zagranicznymi w określonym czasie, ktrym jest zwykle 1 rok.

Składa się z subbilansw:

-bilans obrotw bieżących (handlowy, usług,transferw)

-bilans kapitałowy (obrotu kapitału, krtkookresowy)

-bilans dewizowyBilans płatniczy może być dodatni (wpływy i należności > wydatki i zobowiązania kraju) i ujemny (wpływy i należności
Przykadowe prace

Fremdsprachenkenntnisse

Fremdsprachenkenntnisse Am Anfang meiner Aussage wuerde ich betonen , dass die Kenntnisse der fremden Sprache sehr wichtig und noetig heutzutage sind. Heute ist Reisen sehr allgemein, denn viele Leute meinen, dass es die beste Art, das Geld auszugeben ist. Ein Sprichwort:" Andere Laender, andere Sitten" bedeutet, dass es in ...

Powtrka wiedzy lektora

Powtrka wiedzy lektora 1. Pięcioksiąg: Księga: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtrzonego Prawa. 2. Autorami 21 Listw Nowego Testamentu byli Apostołowie. - 13 Listw św. Pawła - 8 Listw powszechnych (anonimowy List do Hebrajczykw, List Jakuba, dwa Listy Piotra, t...

Jurand ze Spychowa

Jurand ze Spychowa To jest praca dla I klasy gimnazjum i na ocenę bardzo dobry (4) Jurand ze Spychowa był rycerzem mazowieckim i pochodził ze Spychowa. Był komesem w średnim wieku. Miał jedną crkę, Danusię. Podczas napadu na Spychw jego żona zmarła z rąk...

Wizerunek Polski i Polakw w świecie

Wizerunek Polski i Polakw w świecie Polska, choć zalicza się obecnie do grona trzydziestu najbardziej rozwiniętych państw świata, jest stosunkowo mało znana. Ponadto często wizerunek Polski i Polakw, szczeglnie w Europie Zachodniej, kształtują stereotypy zarwno negatywne - wy...

Kondensatory - czym są? jak wyglądają? jak działają?

Kondensatory - czym są? jak wyglądają? jak działają? Kondensatory 1) Co to są kondensatory? Kondensatory są to elementy elektryczne, ktrych podstawowym parametrem użytkowym jest pojemność C wyrażana w faradach (F). Kondensator stanowi układ, co najmniej dwch...

Charakterystyka Prometeusza

Charakterystyka Prometeusza Prometeusz jest bohaterem książki Jana Parandowskiego pt. "Mitologia". Bohater "Mitologii" to dobry tytan, ktry stworzył człowieka z gliny i łez i dał mu duszę. Był mądrym i dobrym opiekunem ludzi, uczył ich zaradności i pomagał...

Znaczenie wychowawcze obrzędw i obyczajw morskich - klasyfikacja i ich znaczenie.

Znaczenie wychowawcze obrzędw i obyczajw morskich - klasyfikacja i ich znaczenie. Ludzie od zawsze kierowali się jakimiś zwyczajami bądź to prawami i obyczajami. Już w starożytności organizowano rżne uroczystości morskie. W Egipcie na przykład w 17 wieku p.n.e....

Historia kopalni w Wieliczce

Historia kopalni w Wieliczce Średniowieczna Wieliczka Magnum Sal znajdująca się około 15km od Krakowa zawdzięcza popularność ponad 700-letniej kopalni soli ktra od lat jest masowo odwiedzana przez turystw z całego świata. Wielkie Wrażenie na turystach robią st...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry