• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organiza...

Nawigacja

Organizacja gminy we Włoszech - pozycja i zadania syndyka w władzy gminnej.Organizacja gminy we Włoszech - pozycja i zadania syndyka w władzy gminnej.


Marcin BlokOrganizacja gminy we Włoszech - pozycja i zadania syndyka w władzy gminnej.Terytorium Włoch dzieli się, zgodnie z art.114 Konstytucji z 1948r., na regiony, prowincje i gminy. Podstawowe znaczenie dla określenia istoty gminy włoskiej ma art.128 Konstytucji, stanowiący iż: Prowincje i gminy są autonomicznymi korporacjami w ramach zasad ustanowionych przez powszechne ustawy Republiki, ktre określają ich zadania. Gmina jako korporacja samorządowa posiada własny teren i wykonuje na nim uprawnienia wynikające z przyznanej jej osobowości prawa prywatnego i publicznego. W terminologii samorządowej występuje wyrżnienie na gminy (commune) i miasta (citta) mające swe podłoże w tradycji historycznej, bowiem nie zawsze można uzasadnić je rodzajem wykonywanych zadań. Jednakże we wszystkich gminach występują trzy organy: rada gminna, komisja gminna (giunta municipale) oraz syndyk (sindaco) 1(rys1).

Wyborcy

Rada gminy

Komisja gminna:- syndyk- asesorzy

Syndyk

Urząd gminny

Komisje doradcze

Sekretarz gminny

Rys.1 Struktura organw gminnych we Włoszech.2

Rada gminna (consiglio communale) będąca organem uchwałodawczym wybierana jest na kadencje pięcioletnią. Liczba członkw zależy od wielkości gminy i waha się od 15 radnych w gminach najmniejszych do 80 radnych w gminach liczących ponad 500 000 mieszkańcw. Radni sprawują swą funkcję honorowo.

Zakres zadań rady dotyczy wszystkich istotnych spraw gminy, w tym budżetu, planowania przestrzennego oraz polityki personalnej. Kwestie te zostały uregulowane przy pomocy klauzuli generalnej stanowiącej, iż radzie przysługują wszelkie kompetencje dotyczące zagadnień lokalnych, o ile nie zostały one w sposb wyraźny przez konkretny przepis powierzone komisji gminnej lub syndykowi. Ponadto zadaniem rady jest nadzr nad wykonaniem jej uchwały przez komisję gminną. W związku z tym, każdy z członkw rady może zasięgnąć o działalność organw wykonawczych.

W swych uchwałach i dyskusjach radni gminni nie ograniczają się wyłącznie do spraw gminnych (lokalnych), wcześni radni są silnie związani z tradycją dlatego też uważają się za upoważnionych do wyrażania swojej opinii we wszystkich sprawach dotyczących całego państwa. Rada gminna może powoływać komisje gminne o charakterze doradczym, ktrych skład odpowiada sile partii reprezentowanych w rządzie.Komisja gminna (giunta municipale) składa się z syndyka oraz asesorw gminnych (assesori comunali), jest ona organem kolegialnym powołanym do wykonywania uchwał rady oraz zarządzania administracją gminy. Członkowie komisji gminnej wybierani są przez radę z jej składu. Wymagana przy tym jest absolutna większość głosw przy czym liczba członkw komisji gminnej zależy od wielkości gminy1. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańcw członkw komisji jest więcej, z uwagi na większą ilość zadań do wykonania, a także bardziej skomplikowany typ jednostki samorządowej.

Z uwagi na przysługujące komisji gminnej kompetencje decyzyjne w stosunku do jej członkw obowiązują szczeglne wymogi formalne. Członkowie ci nie mogą być urzędnikami gminnymi, sędziami i kierownikami bankw komunalnych, a także nie mogą być spokrewnieni do drugiego stopnia lub spowinowaceni do pierwszego stopnia z innymi członkami komicji. Kadencja komisji gminnej jest rwna kadencji rady, jednakże asesorzy wykonują swe funkcje aż do czasu wyboru swych następcw. Posiedzenia komisji gminnej są niejawne, w przeciwieństwie do sesji rady. Sposb podejmowania uchwał nie jest ściśle określony prawem, mogą one być podejmowane w formie obiegowej lub nawet przez telefon. Posiedzenia odbywają się tylko zgodnie z przyjętym przez komisję terminarzem lub na żądanie syndyka (mera). Z kolei rada zwoływana jest na wniosek jednej trzeciej jej składu.Syndyk (nazywany też merem) dzieli zadania pomiędzy poszczeglnych asesorw według kryterium resortowego (np. sprawy osobowe, majątkowe, budżet, policja, handel turystyka, sprawy socjalne, opieka zdrowotna, szkolnictwo, kultura, sport, budownictwo itp.).

Podstawowym zdaniem komisji jest przygotowywanie i przedkładanie radzie projektw uchwał oraz kierowanie administracją gminy. Wśrd najważniejszych zadań wymienić należy ponadto:

reprezentowanie i zastępowanie rady w okresach między jej sesjami,

zawieranie umw w imieniu gminy,

decydowanie o cenach w komunikacji publicznej,

realizacja budżetu gminy,

wydawanie zarządzeń porządkowych w sytuacjach nadzwyczajnych.Posiedzeniom komisji gminnej przewodniczy syndyk, do podjęcia uchwały prze komisję

gminną wymagana jest ponad połowa całego składu komisji. Organem pomocniczym komisji gminnej oraz syndyka jest sekretarz gminny. Jego rola sprowadza się do doradztwa zwłaszcza w kwestiach prawnych organom gminy. Ponadto ma on obowiązek uczestniczenia w obradach komisji gminnych z głosem doradczym oraz formułowania jej uchwał. Uchwały te podpisuje syndyk wraz z sekretarzem i najstarszym asesorem.

Syndyk jest monokratycznym organem gminy. Jego pozycja porwnywalna jest do burmistrza lub prezydenta w innych systemach samorządowych. Syndyk reprezentuje gminę na zewnątrz, zwołuje radę i giunitę oraz przewodniczy im. Wybierany jest na pierwszym posiedzeniu rady z pośrd jej członkw na okres pięcioletniej kadencji.3

Kompetencje syndyka dzielą się na dwie zasadnicze części:

jako zwierzchnika i przedstawiciela prawnego gminy w zakresie jej sprawy własnych,

jako przedstawiciela państwa w zakresie spraw zleconych.Mer – syndyk czuwa nad funkcjonowaniem służb i urzędw municypalnych, a także nad wykonywaniem podjętych decyzji. W celu zapewnienie bezstronności działania merowi nie wolno łączyć wykonywanych funkcji z żadną inną działalnością publiczną lub gospodarczą. Aparatem pomocniczym syndyka jest urząd podzielony na referaty. Przepisy gminne bardzo szczegłowo regulują kompetencje syndyka dotyczące reprezentowania gminy na zewnątrz jak i spraw związanych z wydawaniem przepisw miejscowych a zwłaszcza zarządzeń policyjnych i porządkowych oraz nawet sposobu zachowania się i noszenia insygniw w czasie wystąpień oficjalnych.1 B. Dolnicki – Samorząd terytorialny Zakamycze 2003’2 T. Proć – Samorząd terytorialny w państwach UE Zielona Gra 2001’ red. Andrzej K. Piasecki3 W. Misiuda-Rewera – Włochy republika autonomii Lublin 2005’ UMCS

Przykadowe prace

Eucharystia - centrum życia chrześcijańskiego

Eucharystia - centrum życia chrześcijańskiego Bg jest niewidzialny, jest Duchem, ale Duch znajduję się w centrum wszystkich rzeczy. Przybliżył się do nas Pan Bg w sposb najbardziej możliwy, w Jezusie Chrystusie. W nim On nas dotyka i my dotykamy Boga, spotykamy Boga, przyjmujemy G...

Wokulski - romantyk czy pozytywista.

Wokulski - romantyk czy pozytywista. Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych starego pokolenia. Młodzi odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor, a tematem twrczości stała się teraźniejszość; krytyka rzeczywi...

Koloniści Amerykańscy w walce o niepodległość

Koloniści Amerykańscy w walce o niepodległość 1. kolonie angielskie w Ameryce Płnocnej: - 1607 – Jamestown w Wirginii ; - Nowa Anglia ; płnoc – zaczęli osiedlać się Anglicy, głwnie prześladowani z Wielkiej Brytanii purytanie. - Pensylwania, Mar...

Mikroekonomia - ściąga

Mikroekonomia - ściąga EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposb ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania rżnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds. Zajmuje się za...

Piroguis au chou et aux champignons des bois. Pierogi z kapustą i grzybami.

Piroguis au chou et aux champignons des bois. Pierogi z kapustą i grzybami. PIROGUIS AU CHOU ET AUX CHAMPIGNONS DES BOIS Pour la farce 700 g de chou blanc 25 g de champignons schs mis a tremper la veille 50 g d'oignons hachs Pour la pte 250 g de farine 2 oeufs Pierogi z kapus...

Zbrodniarze i ofiary zbrodni. Przedstaw motyw kata i ofiary w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej

Zbrodniarze i ofiary zbrodni. Przedstaw motyw kata i ofiary w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej • Uniwersalnym motyww literaturze polskiej i zagranicznej. • Archetypowy ponadczasowy topos, przedstawionego przez twrcw rżnych epok. • Liczne źrdła mwiące na ten ...

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł.

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł. Martyrologia III części Dziadw polega na beznadziejności sytuacji w jakiej znalazł się nard polski. Z jednej strony terror i okrucieństwo carskiego aparatu władzy, z drugiej za&#...

Kultura Grecka i Rzymska

Kultura Grecka i Rzymska kultura grecka ? swiatymie budowane w 3 stylach:dorycki, jonski,koryncki ? teatr ? rzeźba ? malarstwo na wazach Gimnazjon- park z budowlą słuzący do ćwiczeń i spotkan kariatydy - kolumny w kształcie kobiet w starozytnej grecji zgromadzenia ludnosci ,rady urzed...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry