• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organizac...

Nawigacja

Organizacja Narodów Zjednoczonych.Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd światowy, działa natomiast organizacja międzynarodowa, na której forum mogą się spotkać praktycznie wszystkie państwa świata. Organizacją tą jest ONZ.HISTORIA POWSTANIA

Koncepcja utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych została opracowana dwóch konferencjach państw alianckich, pod koniec II wojny światowej. Już wcześniej alianci postanowili powołać organizację, która zastąpiłaby nieudolną Ligę Narodów. Fazami poprzedzającymi utworzenie ONZ były:

- Spotkanie przywódców mocarstw zachodnich na wodach Oceanu Atlantyckiego (na pancerniku Prince of Wales). Rezultatem była m.in. Karta Atlantycka –podpisana 14.08.1941r.

- Deklaracja Narodów zjednoczonych podpisana 1.01.1942r. początkowo przez 26 państw współtworzących koalicję antyhitlerowską.

Na konfederacjach w Dumbarton Oaks (08.-10.1944r.) i w San Francisco (25.04.-26.06.1945r.)ustalono, jaką formę przybrać ma nowa organizacja. Za datę powstania ONZ przyjmuje się dzień 24.10.1945r., kiedy to w życie weszła Karta Narodów Zjednoczonych, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym cele, zasady działania i strukturę ONZ. Dzień ten jest uznawany Dniem Narodów Zjednoczonych.CZŁONKOWSTWO

Wśród członków ONZ wyróżnia się szczególną grupę –tzw. Członków założycieli- to państwa, które brały udział w konfederacji w San Francisco (50) oraz Polska, która w konfederacji tej nie uczestniczyła ze względu na brak rządu uznanego na forum międzynarodowym, ale wcześniej podpisała Deklarację Narodów Zjednoczonych, a następnie podpisała Kartę NZ (16.10.1945r.) i ratyfikowała ją.

Członkiem ONZ może być każde państwo, które jest państwem miłującym pokój, które przyjmie zobowiązania znajdujące się w Karcie Narodów Zjednoczonych i będzie zdolne i zdecydowane zobowiązania te wypełniać. Zgodnie z Kartą NZ państwa ubiegające się o przyjęcie do ONZ musza przekonać Radę Bezpieczeństwa i dwie trzecie zgromadzenia ogólnego, że są gotowe wypełnić powyższe warunki. W praktyce ONZ przyjmowała w swe szeregi wszystkie państwa, ubiegające się o miejsca. W rezultacie liczba 51 państw pierwotnych urosła do w 1960r. Do stu, a pod koniec 1991r. Do stu sześćdziesięciu sześciu. Większość nowych członków to byłe terytoria kolonialne i mandatowe.

Karta zezwala także na zawieszenie lub wykluczenie członka, który uporczywie łamie zasady obowiązujące w organizacji. Jak dotychczas ONZ nie skorzystała z tego prawa.CELE

Założyciele ONZ wyznaczyli organizacji trzy główne cele. Miały one stanowić przeciwwagę dla polityki agresji państw osi, której punktem kulminacyjnym była II wojna światowa. Pierwszym i najważniejszym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Założyciele organizacji stwierdzili, że powinna ona rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasad równości i prawa do samookreślenia narodów.... Zadaniem ONZ jest również tłumienie aktów agresji i innych naruszeń pokoju. Po drugie, ONZ powinna rozwijać współpracę państw w rozwiązywaniu międzynarodowych problemów o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym oraz zachęcać państwa członkowskie do Przestrzegania praw człowieka i popierania idei wolności dla wszystkich, niezależnie od rasy, płci, języka czy religii.... W efekcie twórcy ONZ zawarli w Karcie NZ (konstytucji ONZ) idee demokratyczne, głoszone podczas wojny przez państwa alianckie –przede wszystkim przez Stany Zjednoczone.STRUKTURA

ONZ składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku.

1) Zgromadzenie Ogólne- organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którzy mają przedyskutować każdy problem wchodzący w zakres kompetycji ONZ. Każde państwo dysponuje 1 głosem. Uchwały podejmowane są większością dwóch trzecich głosów w sprawach ważnych i zwykłą większością w pozostałych przypadkach. Dwa razy w roku odbywają się sesje zwyczajne. W nagłych wypadkach- sesje nadzwyczajne. Zadaniem Zgromadzenia Ogólnego jest:

? Zatwierdzanie członkostwa nowoprzyjętych państw,

? Zatwierdzenie nowowybranego Sekretarza Generalnego,

? Rewizje Karty NZ,

? Sprawy pokoju, bezpieczeństwa itp.

2) Rada Bezpieczeństwa- organ wykonawczy, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. W jego skład wchodzi 15 członków: 5 członków stałych (Chiny, Francja, Wielka Brytania, USA, Rosja –państwa, które odegrały w II wojnie światowej rolę wielkich mocarstw) i 10 niestałych -5 z nich wybierani co dwa lata i 5 co rok przez Zgromadzenie Ogólne. Członkowie niestali wybierani są wg zasady sprawiedliwości geograficznej (tzn. 5 z Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 2 z Europy Zachodniej i 1 z Europy Wschodniej). Decyzje podejmowane są większością 9 głosów. Stali członkowie mają jednak prawo do weta. Zadaniami Rady Bezpieczeństwa ONZ są:

? Pokojowe załatwianie sporów,

? Podejmowanie akcji w stanie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji,

? Popieranie układów regionalnych w celu utrzymania pokoju.

3) Rada Gospodarczo– Społeczna- organ o najszerszym zakresie kompetycyjnym. Liczy 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 3 lat. Jej zadaniem jest:

? Rozwiązywanie zagadnień postępu i rozwoju gospodarki,

? Rozwiązywanie problemów zatrudnienia ludności,

? Ochrona zdrowia,

? Wspieranie kultury,

? Powszechne postrzeganie praw człowieka.

4) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) - jest to organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, uprawniony do wydawania orzeczeń prawnych w każdej wniesionej sprawie. Sędziowie MTS są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa –po piętnaście sędziów międzynarodowych na 9 lat. Sędziowie MTS nie mogą zajmować żadnych stanowisk politycznych i administracyjnych. Zadania:

? Rozstrzyganie spraw międzynarodowych,

? Przygotowanie tzw. opinii doradczych w różnych kwestiach prawnych.

5) Sekretariat- główny organ administracyjny. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny, którego wybiera Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz jest wybierany raz na 5 lat. Łączy on funkcje najwyższego funkcjonariusza ONZ z rolą mediatora międzynarodowego. Jak dotąd stanowisko to zajmowało sześć osób: Trygve Lie (Norwegia), Dag Hammarskjold (Szwecja), U Thant (Birma), Kurt Waldheim (Austria), Javier Perez de Cuellar (Peru), Boutros Boutros Ghali (Egipt).

6) Rada Powiernicza –sprawowała kontrolę nad procesem uzyskiwania autonomii przez tzw. obszary powiernicze (głównie kolonie, które Niemcy utraciły w wyniku I wojny światowej) i wszystkie inne niesamodzielne terytoria objęte Międzynarodowym Systemem Powierniczym. Z jedenastu krajów objętych tym systemem dziesięć uzyskało niepodległość lub weszło w federację z sąsiadującym państwem. Wobec likwidacji systemu powiernictwa Rada Powiernicza zakończyła swoją działalność.

W strukturze ONZ oprócz w/w organów, występują tzw. Agencje wyspecjalizowane. Są to m.in.:

? ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy,

? FAO - Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa,

? UNESCO – Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury,

? WHO – Światowa Organizacja Zdrowia,

? Bank Światowy – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

? IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju,

? IFC – Międzynarodowa Korporacja Finansowa,

? IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

? ICAO – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego,

? UPU – Powszechny Związek Pocztowy

? ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny,

? IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska,

? FAD – Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, które podlegają Zgromadzeniu Ogólnemu i Radzie Bezpieczeństwa, i inne:

? IAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej,

? UNICEF – Fundusz Pomocy Dzieciom,

? UNRWA – Agencja do spraw Pracy i Opieki Społecznej,

? UNHCR – Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców.ROLA I DZIAŁANIA

Wysiłki ONZ na rzecz pokoju były podkopywane przez różnice polityczne dzielące kraje członkowskie, szczególnie w okresie zimnej wojny. Sesje Zgromadzenia Ogólnego równie często odzwierciedlały harmonię, co niezgodę między narodami. Działalność Rady Bezpieczeństwa hamował brak jednomyślności między wielkimi mocarstwami i Rada rzadko kiedy mogła zrealizować swoją funkcję. Pierwszym wyjątkiem była decyzja o udzieleniu pomocy wojskowej Korei Południowej (06.1950r.), kiedy na sesji zabrakło delegacji radzieckiej. Wprowadzenie sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych wobec Rodezji Południowej (12.1966r.) i nałożenie embarga na dostawy broni do Afryki Płd. (11.1977r.) odzwierciedlają wolę współdziałania wielkich mocarstw przeciwko reżimom białej mniejszości w Afryce nawet w okresie zimnej wojny. Ich współpraca umożliwiła również wprowadzenie w życie decyzji rady o ekonomicznych i militarnych sankcjach wobec Iraku (1990r.)Wkład ONZ w utrzymywanie pokoju nie ogranicza się jednak tylko do wprowadzania sankcji. Rada Bezpieczeństwa zainicjowała szereg operacji pokojowych. Siły pokojowe ONZ były wysyłane w różne strony świata, m.in. na Cypr (1964r.), Wzgórza Golan (1974r.) i do Libanu (1978r.)Sesje Zgromadzenia Ogólnego, choć przekształcają się czasami w posiedzenia propagandowe, stanowią jednak forum, na którym państwa mogą sobie ulżyć lub, jak powiedział Churchill zmienić wojaczkę na kłapanie jadaczką.Kolejni Sekretarze Generalni odegrali zasadniczą rolę, podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości, który pozwala na uregulowanie sporów za pośrednictwem tej instytucji prawnej, w rozstrzyganiu konfliktów międzynarodowych.O roli ONZ w przywracaniu pokoju świadczą wydarzenia z lat 1988 i 1989, kiedy to ONZ odegrało kluczową rolę w rozwiązaniu trzech zadawnionych i niezwykle trudnych problemów. Doprowadziła do zawieszenia broni i kontrolowała jego przestrzeganie po wojnie iracko-irańskiej (wojna w Zatoce Perskiej: wojska irackie pod dowództwem Saddama Husajna zajmują Kuwejt. Wojska ONZ, wśród których przeważają Amerykanie, przeprowadzają operację Pustynna burza – pokonują Husajna i wyzwalają Kuwejt.) Asystowała przy wycofywaniu się wojsk radzieckich z Afganistanu, odegrała dużą rolę w rozwiązaniu problemu namibijskiego. Podjęcie akcji na taką skalę jak np. decyzja o przeprowadzeniu wspólnej operacji zbrojnej przeciw Irakowi (1990r.) było możliwe tylko dzięki współpracy pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa pod koniec lat osiemdziesiątych.Organizacja Narodów Zjednoczonych może także pochwalić się pewnymi sukcesami w innych dziedzinach. Działa na rzecz przyspieszenia procesu nadawania niepodległości byłym koloniom i uczyniła wiele, by okrucieństwa poszczególnych rządów stały się sprawą społeczności 978międzynarodowej. Zabiegała o zaspokojenie potrzeb ekonomicznych, socjalnych, edukacyjnych i zdrowotnych ludzkości krajów Trzeciego Świata, poprzez wyspecjalizowane agencje takie jak w/w WHO czy UNICEF.

Mimo to ONZ jest często krytykowana za selektywne oburzenie, które każe jej potępiać tylko niektóre państwa za pogwałcenie praw człowieka, a także za przeznaczanie ogromnych sum z budżetu agencji na finansowanie rozbudowanej biurokracji.

Tak więc efekty działania Organizacji Narodów Zjednoczonych są różnorodne. Organizacja nie spełniła oczekiwań jej założycieli, ale nie poniosła też całkowitej porażki –wielokrotnie udowodniła swą przydatność w rozwiązywaniu konfliktów na arenie międzynarodowej. ONZ jest wolnym stowarzyszeniem państw opartym na zasadzie suwerenności członków. Innymi słowy, ONZ może zrobić tylko tyle, na ile pozwolą jej państwa członkowskie. ˇˇˇ ˇŹródła:

? Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie

? Leksykon politologii

? Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych

? Encyklopedia Historii Świata Guinnesa

? Encyklopedia multimedialna –historia świata


Przykładowe prace

Zwischen Traditionalismus und Geist der Zeit.

Zwischen Traditionalismus und Geist der Zeit. Die Welt geht immer voran, das knnen wir berall sehen: an den Autos, in der Wissenschaft, in der Technik. Aber auch in der kleinsten Einheit des Daseins ist es deutlich erkennbar: die traditionellen Rollen in den heutigen Familien haben sich eigentlich nicht berall verndert. Klaus K...

Jak zmieniał się stosunek do piękna i brzydoty na przestrzeni dziejów?

Jak zmieniał się stosunek do piękna i brzydoty na przestrzeni dziejów? Sztuka starożytna i ogólnie starożytność dotyczy okresu od 4000 r. p.n.e. do IV-V wieku n.e. Obok okresów jasnych charakteryzujących się rozwojem kultury, sztuki, filozofii, były również lata zacofania ...

Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Części mowy (przymiotnik,czasownik) Przymiotniki : -odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE? -oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk -w zdaniu łączy się z rzeczownikiem -odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. W liczbie pojedyńczej: *rodz...

Filozofia

Filozofia JOŃSKIE POCZĄTKI FILOZOFII 1) TALES, ANAKSYMANDER, ANAKSYMENES /GRECKA FILOZOFIA PRZYRODY I SYSTEMY PRESOKRATYCZNE/ TALES -> , pochodził z Miletu, pierwszy filozof przyrody, który zerwał z mitologiczną tradycją, kupiec wykorzystujący swą mądrość do mn...

Cena i jej funkcje

Cena i jej funkcje Cena - wartość pieniężna (lub określona w inny sposób), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją oddać, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. to...

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. Pojęcie stosunki międzynarodowe używamy w podwójnym znaczeniu, nazywając pewną dziedzinę między ludźmi a także naukę zajmującą się badaniem tej dziedziny. Obejmują one stosunki pomiędzy narodam...

Bariery komunikacji społecznej

Bariery komunikacji społecznej Bariery komunikacji "Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumi...

Bezdomność w literaturze XIX wieku.

Bezdomność w literaturze XIX wieku. Są różne rodzaje bezdomności; najoczywistsza z nich to brak miejsca stałego zamieszkania, własnego dachu nad głową. Pisarze i poeci XIX w. rozróżniali jednak kilka innych form bezdomności, jak na przykład: brak ojczyzny, uczucia, brak...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry