• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Organy je...

Nawigacja

Organy jednostek samorządu terytorialnegoOrgany jednostek samorządu terytorialnego


Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organw innych władz publicznych." Jest on fundamentem państwa obywatelskiego, ktrego społeczna wiarygodność i administracyjna sprawność prowadzi do bezpośredniego udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Rozwj samorządu terytorialnego wymaga dalszej decentralizacji kompetencji i finansw publicznych we wszystkim tych sprawach, w ktrych wykonywanie zadań publicznych przez samorząd każdego szczebla jest bardzo efektywne. Chodzi zwłaszcza o to, aby samorządy rzeczywiście mogły uruchamiać mechanizmy rozwoju lokalnego, a nie były tylko szczeblami administracyjnej hierarchii. Samorząd terytorialny jest jedną z form zdecentralizowanej administracji publicznej.

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trjszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:

• samorząd gminny,

• samorząd powiatowy,

• samorząd wojewdztwa.

Wybory do organw stanowiących, samorządu terytorialnego (rad gmin, powiatw, sejmikw wojewdzkich), odbywają się na podstawie ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdzkich. Ordynacja wyborcza rżnicuje sposb wyboru radnych w zależności od liczby zamieszkujących gminę mieszkańcw oraz przyjmuje zasadę proporcjonalności w wyborach do rad powiatw i wyborach do sejmikw samorządowych. Ustawodawca przyjął, że granicą rżniącą sposb wyboru radnych w gminie będzie 20 tysięcy mieszkańcw. W gminach do 20 tysięcy mieszkańcw wybory odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdzkich, liczbę radnych wybieranych dom rad gmin ustala wojewoda, odrębne dla każdej rady, po porozumieniu z wojewdzkim komisarzem wyborczym odpowiednio do zasad wynikających z ordynacji i ustawy o samorządzie gminnym. Wybory do rady gminy zarządza się nie pźniej niż na miesiąc przed upływem kadencji rad. Kandydaci na radnych zgłaszani są przez:

1) wyborcw zamieszkałych w okręgu wyborczym,

2) stowarzyszenia oraz organizacje społeczne,

3) partie polityczne.

Kandydaci zgłaszania są w formie list kandydatw. Przez listę kandydatw rozumie się rwnież zgłoszenie jednego kandydata. Każda zgłaszana lista kandydatw powinna być poparta podpisami:

1) co najmniej 25 wyborcw – jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańcw,

2) co najmniej 150 wyborcw – jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańcw,

3) wyborczy fakt zgłoszenia potwierdzają swoim podpisem, podaniem adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

Ustalenie przez terytorialne (gminne, miejskie) komisje wyborcze alfabetycznego rejestru zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatw stanowi podstawę dla sporządzania kart do głosowania. Wybory są powszechne. Prawo wybierania (prawo czynne) posiada każdy obywatel polski, ktry w dniu wyborw ma ukończone 18 lat i stałe zamieszkuje na obszarze działania rady gminy. Można kandydować tylko do jednej z rad.

Samorząd wojewdztwa składa się z następujących organw:

1. Sejmik wojewdztwa - jest organem stanowiącym i kontrolnym wojewdztwa. Jego kadencja trwa 4 lata. W skład Sejmiku wojewdztwa wchodzą radni, ktrzy wybierania są w wyborach bezpośrednich. Do zadań należą:

? stanowienie aktw prawa miejscowego, a szczeglności statutu wojewdztwa, zasad gospodarowania mieniem wojewdzkim, zasad i trybu korzystania z wojewdzkich obiektw i urządzeń użyteczności publicznej,

? uchwalenia strategii rozwoju wojewdztwa oraz wieloletnich programw wojewdzkich,

- uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego,

? podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

? podejmowanie uchwały w sprawie szczegłowości układu wykonawczego budżetu wojewdztwa, z zastrzeżeniem, że szczegłowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

? uchwalenie budżetu wojewdztwa,

? określenie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu wojewdztwa,

? podejmowanie uchwały w sprawie wyboru niezależnego audytora oraz zamknięcie rachunkw budżetu wojewdztwa,

? rozpatrywanie sprawozdań wykonania budżetu wojewdztwa, sprawozdań finansowych wojewdztwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programw wojewdztwa,

? uchwalenie, w granicach określonych ustawami, przepisw dotyczących podatkw i opłat lokalnych,

? podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach wspłpracy regionalnej,

? wybr i odwoływanie zarządu wojewdztwa,

? rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wojewdztwa, w tym w szczeglności z działalności finansowej i realizacji programw,

? powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka wojewdztwa, skarbnika wojewdztwa, ktry jest głwnym księgowym budżetu wojewdztwa,

? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związkw, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,

? podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych wojewdztwa dotyczących:

- zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich

wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

chyba, że przepisy szczeglne stanowią inaczej, do czasu określenia

zasad zarządu może dokonywać tych czynności wyłączone za zgodą

sejmiku wojewdztwa,

- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu,

- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytw,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytw

krtkoterminowych zaciąganych przez zarząd wojewdztwa oraz

maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez

zarząd wojewdztwa w roku budżetowym,

- tworzenia spłek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz

określania zasad wnoszenia wkładw, a także obejmowania,

nabywania i zbywania udziałw i akcji,

? podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem wojewdztwa do kompetencji sejmiku wojewdztwa,

? uchwalanie przepisw dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organw samorządu wojewdztwa.Sejmik wojewdztwa jako organ kontrolny, kontroluje działalność zarządu wojewdztwa oraz wojewdzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dla tego celu powołuje komisję rewizyjną, ktra rwnież opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do sejmiku wojewdztwa w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium zarządowi wojewdztwa.

2. Zarząd wojewdztwa – jest organem wykonawczym. Zarząd liczy 5 osb. Wśrd tych osb jest marszałek wojewdztwa, ktry jest przewodniczącym zarządu, wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie. Na wniosek marszałka wojewdztwa, sejmik wojewdztwa może odwołać poszczeglnych członkw. Do zadań należą:

? wykonywanie uchwał sejmiku wojewdztwa,

? gospodarowanie mieniem wojewdztwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałw posiadanych przez wojewdztwo,

? przygotowywanie projektw i wykonywanie budżetu wojewdztwa,

? przygotowywanie projektw strategii wojewdztwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programw wojewdzkich oraz ich wykonywanie,

? organizowanie wspłpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,

? kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewdzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierownikw,

? uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Zadaniem marszałka wojewdztwa jest organizacje prac zarządu wojewdztwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami wojewdztwa oraz reprezentuje wojewdztwo na zewnątrz.

Administrację publiczną w wojewdztwie wykonują nie tylko organy samorządu wojewdztwa, ale rwnież organy administracji rządowej, w skład, ktrych wchodzą: wojewoda sprawujący władzę administracji oglnej oraz organy administracji niezespolonej.

Wojewoda jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrw na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Premier sprawuje nadzr nad działalnością wojewody i dokonuje oceny jego pracy.

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrw odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze wojewdztwa, a w szczeglności:

? kontroluje wykonanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktw prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrw oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrw,

? kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,

? dostosowuje do miejscowych warunkw szczegłowe cele polityki rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze wojewdztwa polityki regionalnej państwa oraz – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach – koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań,

? zapewnia wspłdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze wojewdztwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, jak i zapobiega klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutkw na zasadach określonych w ustawach,

? reprezentuje Radę Ministrw na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w wojewdztwie przez przedstawicieli państw obc

c29d

ych,

? wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw,

? wspłdziała z właściwymi organami innych państwa oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

? przedstawia Radzie Ministrw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentw rządowych w sprawach dotyczących wojewdztwa,

? wykonuje inne zadania przewidziane w ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrw i Prezes Rady Ministrw.

Organy administracji niezespolonej są powoływane i odwoływane na wniosek właściwego wojewody. Do ich zadań należą przede wszystkim:

? uzgadnianie z wojewodą projektw aktw prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych ustaw,

? zapewnienie zgodności swoich działań z poleceniami wojewody,

? składanie wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody – także bieżących wyjaśnień o swej działalności na obszarze wojewdztwa.

Organami administracji niezespolonej są:

? dowdcy okręgw wojskowych, szefowie wojewdzkich sztabw wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień,

? dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędw skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej,

? dyrektorzy okręgowych urzędw grniczych i specjalistycznych urzędw grniczych,

? dyrektorzy okręgowych urzędw miar i naczelnicy obwodowych urzędw miar,

? dyrektorzy okręgowych urzędw probierczych i naczelnicy obwodowych urzędw probierczych,

? dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasw Państwowych,

? dyrektorzy regionalnych zarządw gospodarki wodnej,

? dyrektorzy urzędw celnych,

? dyrektorzy urzędw morskich,

? dyrektorzy urzędw statystycznych,

? Głwny Inspektor i inspektorzy dozoru technicznego żeglugi morskiej,

? kierownicy inspektorw żeglugi śrdlądowej,

? Komendanci oddziałw Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placwek kontrolnych i dywizjonw Straży Granicznej,

? Prezes Agencji Rynku Rolnego,

? Regionalni inspektorzy celni.

W myśl ustawy powiat rozumiemy jako: jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego, obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu. przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatw i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

Organami powiatu są:

1. Rada powiatu – jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, jego kadencja trwa 4 lata. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

• Stanowienie akt w prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

• Wybr i odwołanie zarządu,

• Powołanie i odwołanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu będącego głwnym księgowym budżetu powiatu,

• Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

• Uchwalenie budżetu,

• Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia i nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

• Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatkw i opłat w granicach określonych ustawami,

• Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

- Zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczeglne nie stanowią inaczej,

- Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytw,

- Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytw krtkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

- Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

- Tworzenia i przystępowania do związkw, stowarzyszeń, fundacji i spłdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

- Tworzenia i przystępowania do spłek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładw oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałw i akcji,

- Wspłdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

- Tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

• Określanie wysokości sumy, do ktrej zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

• Podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

• Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powoływana jest komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi. Jest ona także upoważniona do wyboru starosty oraz na jego wniosek pozostałych członkw zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osb, w tym wicestarosta, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wynikw wyborw przez właściwy organ wyborczy. Wybr następuje bezwzględną większością głosw ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Zarząd Powiatu – jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Wykonuje on uchwały rady powiatu i zadania powiatu. Do zadań zarządu powiatu należą w szczeglności:

• Przygotowywanie projektw uchwał rady,

• Wykonywanie uchwał rady,

• Gospodarowanie mieniem powiatu,

• Wykonywanie budżetu powiatu,

• Zatrudnianie i zwalnianie kierownikw jednostek organizacyjnych powiatu.

Ponadto zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierownikw powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, ktre wsplnie tworzą powiatową administracje zespoloną.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Obok powiatw istnieją rwnież miasta na prawach powiatu. Zaliczamy do nich miasta liczące więcej niż 100 000 mieszkańcw oraz miasta, ktre przestały być siedzibą wojewody z dniem 31 grudnia 1998 roku.

W miastach na prawach powiatu organami są: rada miasta i zarząd miasta. Miasta na prawach powiatu wykonują zadania na tych samych zasadach, co powiat.

Gmina to wsplnota samorządowa mieszkańcw na odpowiednim terytorium. Może występować rwnież jako jednostka samorządu specjalnego np. gmina wyznaniowa, gmina szkolna.

Od 1990 r. w Polsce gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotw. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organw gminy.

Organami gminy są:

• rada gminy- organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańcw,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańcw,

3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańcw,

4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańcw oraz po trzech

na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańcw, nie więcej jednak niż

czterdziestu pięciu radnych.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady

stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada

gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do

określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

• wjt (burmistrz, prezydent miasta):

? Wjt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wjta należy w szczeglności:

1) przygotowywanie projektw uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych.

Kadencja wjta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wjtem nie może być osoba nie będąca obywatelem Polski.

? Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy gminy (wjt), ktra ma siedzibę w mieście. W miastach powyżej 100.000 mieszkańcw lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest rwnież kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Niejako z urzędu jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może także mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane.

Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, wojewdztwo samorządowe).

Na terenie kraju znajduje się 2478 gmin, w tym 65 gmin mających status miasta na prawach powiatu. Największą terytorialnie gminą w Polsce jest Pisz w powiecie Piskim, zajmuje terytorium 635 km2.

Przykadowe prace

Finanse publiczne testy

Finanse publiczne testy Test –1. 1.Co oznacza zasada szczegłowości budżetowej? Dotyczy szczegłowego ujęcia dochodw i wydatkw. Prawnym wyrazem szczegłowości jest klasyfikacja budżetowa, ktra sprowadza się do podziału na: działy, rozdziały, paragr...

Cenowa elastyczność popytu

Cenowa elastyczność popytu Elastyczność cen Cenowa Elastyczność popytu bada siłę w reakcji popytu na zmianę ceny. Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny,można to wyrazić wzorem: Legend...

Krytyka obłudy religijnej w Świętoszku Moliera.

Krytyka obłudy religijnej w Świętoszku Moliera. "Świętoszek" Moliera to komedia, ktra powstała w baroku. Jest to najbardziej znane dzieło tego autora, rozgłos zyskało nie tylko swą barwnością, ale także dzięki skandalowi wywołanemu we Francji p...

Poezja Stanisława Barańczaka

Poezja Stanisława Barańczaka Poezja Stanisława Barańczaka Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Tutaj na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza ukończył studia polonistyczne i rozpoczął prace jako badacz literatury i wykładowca. Związany z poznańską grupą ...

Socjologia struktur społecznych - opracowanie do egzaminu

Socjologia struktur społecznych - opracowanie do egzaminu Pojęcie struktury społecznej Mwiąc o strukturze społecznej, zastanawiając się nad przemianami struktury społecznej, porwnując struktury społeczne rżnych krajw my rozważając typy struktur społecz...

Bataliony Chłopskie geneza ich powstania i struktura organizacyjna.

Bataliony Chłopskie geneza ich powstania i struktura organizacyjna. Prosił mnie pan o zawarcie w tym referacie podstawowych rzeczy. Jednakże nie wiem, ktre to są owe podstawowe rzeczy, więc postaram się opisać ten temat w jak najlepiej skondensowany sposb, na tyle ile pozwolą mi materia&...

Moje wiersze....

Moje wiersze.... Jestem ! a jak gdyby mnie nie było... nie zauważasz mnie przechodzisz obojętnie obok nie widzisz czujesz tylko przyjemny chłd jaki Ci daje mj cień.... nic pusto żadnych uczuć...więc dlaczego? Dlaczego w ogle pojawiłeś się w moim...

Surrealizm. Dadalizm.

Surrealizm. Dadalizm. Surrealizm to światopogląd,postawa wobec życia, ruch artystyczno intelektualny obejmujący rżne dziedziny działalności ludzkiej. W Europie trwał między 1924-1939. Poglądy nadrealistw wyrżniały się w samym sposobie bycia lub poprzez dzia&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry