• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Osobowo&...

Nawigacja

Osobowościowe skutki bezrobociaOsobowościowe skutki bezrobocia
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować nie znajduje żadnego zatrudnienia.

Typy bezrobocia

Frykcyjne - ktre wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji i miejsca zamieszkania do oferowanych miejsc pracy. Obejmuje też tych pracownikw, ktrzy zmieniają pracę lub czasowo są bezrobotni.Strukturalne - ktre występuje wwczas, gdy w określonym regionie występuje zastj gospodarczy i ludzie nie mogą znaleźć pracy.

Ze wskazanych przyczyn pewna część pracownikw będzie przejściowo znajdować się bez pracy tworząc naturalne bezrobocie. Jego istnienie oznacza, że chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają się z ich realizacją. Występują bowiem rżnice o charakterze frykcyjnym lub strukturalnym, ktre powodują że zamierzenia ze strony pracodawcw jak i pracownikw nie w pełni dają się urzeczywistnić.Bezrobocie dobrowolne jest spowodowane tym, że pewna część pracownikw poszukujących zatrudnienia nie akceptuje poziomu płacy realnej. Niektrzy nie są zainteresowani podjęciem pracy ze względu na dobrą sytuację finansową rodziny.Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) zależne jest od aktualnych warunkw produkcyjnych, handlowych, kredytowych, podatkowych i innych, w ktrych działają podmioty rynkowe. W okresie braku koniunktury gospodarczej działalność wytwrcza zostaje ograniczona, spada aktywność gospodarcza i produkcja, w niektrych wypadkach dochodzi nawet do bankructwa przedsiębiorstw.Przyczyny bezrobocia

• likwidacja niektrych gałęzi przemysłu np. grnictwa

• zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi

• ograniczanie produkcji

• brak informacji o miejscach pracy

• brak mobilności

• przeniesienie zakładu do innego rejonu

• niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracownikw

• zmiany w technologii

• wysokie obciążenia fiskalneKonsekwencje bezrobociaZjawisko bezrobocia pociąga za sobą negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

? pogarsza się sytuacja materialna bezrobotnych i ich rodzin,

? bezrobotni podlegają procesom frustracji i degradacji społecznej co może być źrdłem patologicznych zjawisk społecznych,

? z makroekonomicznego punktu widzenia skutkiem bezrobocia są straty produkcji wynikłe z niepełnego wykorzystania siły roboczej,

? straty budżetu państwa wynikłe z wypłacania zasiłkw dla bezrobotnych, a także straty jakie ponosi budżet we wpływach podatkowych,

? wzrasta przestępczość,

? narastają niepokoje w społeczeństwie wywołane frustracjami, beznadziejnością, strajkami,

? niski poziom inwestycji.Do naszych domw codziennie napływają wiadomości o rozbojach, włamaniach, kradzieżach i porachunkach z bronią w ręku, napadach na spokojnych ludzi. Często też słyszymy, że wzrasta spożycie alkoholu w społeczeństwie, ktre ubożeje.

Czym wytłumaczyć gwałtowny wzrost prostytucji uprawianej przez młode kobiety? Dlaczego tak licznie powstają rżnego rodzaju agencje towarzyskie, salony masażu? Czemu zawdzięczamy ten rodzaj komunikatw? Może to być podyktowane wolnością słowa i prasy, ktra dziś zachłannie rzuca się na tematy dawniej zakazane. Inna rzecz, że w Polsce w ostatnich latach tego rodzaju patologie, jak:: alkoholizm, przemoc, rozwody, sieroctwo społeczne, narkomania, przestępczość, prby samobjcze, ubstwo, bezdomność, demoralizacja nieletnich, nieporadność życiowa, prostytucja rzeczywiście nasiliły się. Czy przyczyną tego stanu rzeczy jest niezaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, a wśrd nich poczucia bezpieczeństwa?Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I tak np. szczeglnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym społeczeństwie z obszarami ubstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się rozmaitych patologii społecznych, rozpad rodziny obniżenie zdrowotności społeczeństwa. Nawet krtkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osb dotkniętych tym problemem.Fakt, że bezrobocie jest postrzegane jako problem społeczny skłania do przypuszczenia, iż ma ono konsekwencje, ktrych nie wolno lekceważyć. Ekonomiści uważają, że bezrobocie napędza inflację – dzięki zwiększaniu wydatkw budżetowych. Socjologowie i pracownicy socjalni ostrzegają przed patologiami społecznymi. Psychologowie podkreślają negatywne konsekwencje osobowościowe bezrobocia trwającego dłużej niż rok. Politologowie twierdzą, że duża liczba bezrobotnych może mieć wpływ na okresowe destabilizowanie systemu politycznego przy założeniu, że osoby bezrobotne są generalnie bardziej podatne na populistyczne hasła politykw.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.Bezrobocie nie jest zjawiskiem negatywnym tylko dla osb nim dotkniętych w skali masowej ( a taka występuje w Polsce), jest ogromnym ciężarem dla całej gospodarki kraju:

- powoduje zmniejszenie dochodw budżetowych państwa, ponieważ bezrobotni nie płacą podatkw dochodowych, nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne, nie kupują towarw (ukryty podatek pośredni),

- praca jest ważnym czynnikiem produkcji. Masowe bezrobocie oznacza niepełne wykorzystanie tego czynnika,

- niemożność znalezienia pracy skłania młodych, wykształconych ludzi do emigracji zarobkowej.

Ciężar bezrobocia ujawnia się w czasie pozostawania bez pracy. Daje o sobie znać w wielu sferach.

1. Bezrobocie jest w psychologii tzw. Wydarzeniem życiowym, czyli stresującym doświadczeniem, ktre powoduje, że jednostka musi zmienić dotychczasowe wzory zachowania, aby przystosować się do nowej sytuacji. Szczeglnie stresujące są wydarzenia, nad ktrymi nie mamy kontroli .

Właśnie ten stres powoduje negatywne zmiany w stanie zdrowia. Psychologowie stwierdzili, że poczucie wyobcowania, izolacji społecznej, niska kontrola nad wydarzeniami zwiększa ryzyko zawału serca. Z badań amerykańskich wynika zbieżność wskaźnika bezrobocia z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, marskością wątroby, alkoholizmem, chorobami psychicznymi wreszcie samobjstwami. Bezrobotnych cechuje fatalizm, apatia, obniża się ich sprawność psychofizyczna. Mają trudności z rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności, koncentracją nad tym co robią. Wykonanie tego, w czym dawniej byli sprawni teraz sprawia im kłopot, wszystko robią wolniej. Bezrobotni widzą te zmiany w sobie i to ich dodatkowo stresuje2. Zagrożenie materialnej egzystencji własnej i rodziny łączy się z destabilizacją życia rodzinnego. Trzeba ograniczyć i zmienić przyzwyczajenia konsumpcyjne, uporać się ze świadomością, że bezrobocie ojca przeszkadza w realizacji aspiracji edukacyjnych dzieci. Bezrobotny czuje się winny temu wszystkiemu, co dzieje się z rodziną. Szczeglnie mężczyźni tracą poczucie własnej wartości i niezależnie od reakcji rodziny odczuwają utratę autorytetu. Zmienia się charakter kontaktw z dziećmi i wspłmałżonkiem. Rzutowanie własnego złego samopoczucia na rodzinę wzmaga liczbę zachowań agresywnych3. Bezrobocie z punktu widzenia ekonomicznego i psychologicznego jest stanem przymusowej zależności od innych. Nie jest to sytuacja normalna dla osoby dorosłej i dlatego może doprowadzić do zmiany ukształtowanego w ciągu życia obrazu samego siebie. Bezrobocie wytrąca jednostkę z utartych kolein życia, często rutynowego i może nieciekawego, ale swojskiego życia, w ktrym wiadomo jakie wzory zachowań stosować, aby osiągnąć planowane cele i przenosi w świat nieznany, nieokreślony. Trzeba sobie od nowa odpowiedzieć na pytanie: kim jestem? Ta potrzeba samoanalizy, w sytuacji niepewności i frustracji ogromnie uwrażliwia bezrobotnego na oceny innych ludzi.

Ponieważ byt materialny bezrobotnego także zależy od innych staje się on podatny na ich wpływ. To uzależnienie i podatność psychiczna na wpływy ułatwia uleganie sugestiom grup zdezorganizowanych, nawet przestępczych. Dlatego m. In. Bezrobotnym potrzebne jest silne wsparcie najbliższego otoczenia, a często profesjonalna pomoc psychologiczna.4. Ograniczenia pola kontaktw społecznych i zaburzenia struktury czasu. Bezrobotni z dnia na dzień uzyskują ogromną ilość wolnego czasu, z ktrym nie wiedzą co robić. Kobiety początkowo odrabiają zaległości domowe, ale w dłuższej perspektywie problem czasu wolnego ich też dotyczy.

Bezrobotni żyją wciąż wartościami związanymi ze statusem pracownika i nie potrafią wykształcić nowego modelu życia, w ktrym mogliby kształtować swoją tożsamość przez jakieś zajęcia produkcyjne, kulturalne czy społeczne. Na ogł niskie wykształcenie i całe dotychczasowe doświadczenie nie przygotowało ich do podnoszenia kwalifikacji czy aktywności kulturalnej. W rezultacie czas zaczyna przeciekać przez palce. Okazuje się że bezrobotni zmniejszają swoją aktywność we wszystkich dziedzinach: mniej czytają, mniej udzielają się w życiu rodzinnym. Ograniczeniu ulegają kontakty towarzyskie, tzw. bywanie wymaga rewanżu za gościnność, prezenty czy rozrywki. Bezrobotnych na to nie stać. Ale najważniejsze jest to, że sami czując się gorsi, boją się odrzucenia. Wycofują się więc z kontaktw społecznych, ale to ograniczenie własnej aktywności postrzegają jako bojkot ze strony środowiska.

Pokonanie tych trudności i racjonalne zagospodarowanie czasu poprawia samopoczucie, polepsza subiektywną ocenę jakości życia i satysfakcji z niego. Ale jest to bardzo trudne i w związku z tym nieczęsteWszystkie omwione powyżej procesy społeczne i psychiczne w sytuacji bezrobocia chronicznego (trwające ponad pewien okres czasu – na ogł 12 miesięcy) ulegają takiej kumulacji i nasileniu, że często nie jest już możliwe przywrcenie jednostki do aktywności zawodowej.

Wyrżnia się następujące fazy stanu psychicznego po utracie pracy: szok –optymizm i wiara w znalezienie nowego miejsca pracy – okres pesymizmu – utrata nadziei. Jeżeli bezrobocie się przedłuża, narasta poczucie bezradności i fatalizmu, zmniejsza się motywacja i umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu czy kwalifikacji.

Z Polskich badań wynika, że wraz z upływem czasu bezrobotni coraz mniej rozumieją konieczność własnej aktywności w szukaniu porad, pracy czy przekwalifikowania. Nie widzą innego wyjścia, jak oczekiwanie na pracę pełnoetatową i to w zawodzie, ktry wykonywali. Nie umieją zmienić tych oczekiwań i nie chcą podejmować niezgodnej z nimi pracy. Tylko 11% polskich bezrobotnych uważa, że trzeba rozpocząć własną działalność gospodarcza, tylko 5,3% uważa za wskazane podniesienie lub zmianę własnych kwalifikacji zawodowych.

Efektywność własna bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia zależy od wielu czynnikw społecznych i demograficznych, ale zdaniem psychologw przede wszystkim od tego, czy człowiek jest wewnątrz czy zewnątrzsterowalny i od stopnia motywacji.

Jeżeli człowiek jest zewnątrzsterowalny, nie wierzy w siebie, w skuteczność swoich działań, to szybko ogarnie go poczucie beznadziejności i bezradności, ogranicza prby poszukiwania pracy, a z czasem popada w całkowita bierność.Funkcje rodziny a bezrobocie.Rodzina jest grupą naturalną opartą na związkach krwi małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wsplnoty, ktrej podstawową funkcją jest utrzymanie ciągłości biologicznej społeczeństwa. Członkowie rodziny powiązani są nie tylko więzami pokrewieństwa lecz rwnież związkami prawno-ekonomicznymi. Młodzi członkowie tej wsplnoty, korzystają z tej opieki oraz świadczeń materialnych ze strony dorosłych. Zostają przez nich wprowadzeni w świat kultury. W rodzinie dzieci są wdrażane do odpowiednich norm zachowania, ich postępowanie podlega ocenie i kontroli z punktu widzenia wzorcw i norm uznawanych przez rodzicw. Kontrola ta ze względu na więź emocjonalną rodzicw z dziećmi i stałe kontakty jest silna i trwała. Rodzina stwarza warunki do zaspokajania rżnorodnych potrzeb psychologicznych i społecznych swoich członkw. Chodzi tu głwnie o potrzebę przynależności uczuciowej , bezpieczeństwa, stabilizacji. Rodzina określa bliżej cele i wartości, do ktrych dzieci mają dążyć, przyczynia się do formowania konkretnych potrzeb i zainteresowań. Rodzice stosując określone metody wychowawcze, wpływają na to, jakimi metodami dzieci będą zaspokajały swoje potrzeby: czy realizując np. potrzebę uznania będą posługiwały się środkami właściwymi (np. dobra nauka) czy nieodpowiednimi (siła fizyczna). Wreszcie rodzina jest grupą społeczno-wychowawczą, ktra kultywuje określone normy i wartości realizując je za pomocą mniej lub bardziej świadomych metod i technik, posiada taką a nie inna strukturę wewnętrzną, tj. układ rl, pozycji i wzajemnych stosunkw.

Skutki bezrobocia, jak już wspomniano, dotykają nie tylko jednostkę pozostającą bez pracy, ale także jej rodzinę. Taka sytuacja zakłca a czasem po prostu uniemożliwia jej wypełnianie zadań.

Najbardziej oczywiste jest, że bezrobocie załamuje realizację funkcji ekonomiczno-konsumpcyjnej rodziny, ktra musi być spełniona, jeżeli rodzina ma trwać i wychowywać dzieci. Ludzie muszą się prawidłowo odżywiać, posiadać mieszkanie, ponosić koszty jego utrzymania i wyposażenia, organizować wypoczynek swj i dzieci, korzystać z dbr kultury.Tymczasem z polskich badań wynika, że prawie wszystkie rodziny dotknięte bezrobociem nie uzyskują dochodw na poziomie minimum socjalnego, a znaczna ich część żyje na granicy nędzy. W szczeglnie dramatycznej sytuacji materialnej znajdują się samotne, bezrobotne matki.

Aby zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny bezrobotnych najpierw wykorzystują oszczędności, potem sprzedają rzeczy, następnie się zadłużają. Rezygnują z zakupw obuwia i odzieży, minimalizują spożycie żywności, nie korzystają z usług, dbr kultury, turystyki, wyjazdw urlopowych, życia towarzyskiego. Najbardziej obciążające w opinii bezrobotnych są wydatki mieszkaniowe. Wysokość czynszw uniemożliwia ich systematyczne opłacanie, Zaległości narastają, narasta też poczucie zagrożenia eksmisją.

Rwnież boleśnie odczuwają degradację materialna bezrobotni w średnim wieku, ktrzy, jak im się wydawało, osiągnęli stabilizację na pewnym poziomie. Z upływem lat mieszkania wymagają remontu, sprzęty i meble się psują, a brak dochodw uniemożliwia odtworzenie posiadanych dotychczas zasobw. Najdłużej ochraniane są potrzeby dzieci. Ale w przypadku długotrwałego bezrobocia i tych nie można zaspokoić. Reportaże prasowe z rejonw szczeglnie nasilonego bezrobocia pełne są opisw dzieci niedożywionych, nie korzystających z żadnych form wypoczynku, nie mających własnych przyborw szkolnych. Tymczasem zaspokojenia potrzeb dzieci nie wolno odkładać na pźniej. Niewłaściwe odżywianie, zaniedbania higieniczne, lecznicze czy edukacyjne nie dadzą się bowiem odrobić w najbardziej nawet świetlnej przyszłości a pokolenie, ktrego udziałem w dzieciństwie będą te nieprawidłowości, stanie się obciążeniem dla całego społeczeństwa.

Degradacja materialna wpływa też na realizację funkcji opiekuńczo- wychowawczej rodziny. Większość bezrobotnych, to ludzie znajdujący się w wieku aktywnego rodzicielstwa. Utrata pracy zmienia formy opieki nad dziećmi młodszymi. Bezrobocie matki z reguły oznacza odebranie dziecka z przedszkola ze względu na niemożność ponoszenia związanych z tym kosztw. Tymczasem przedszkole to nie tylko placwka opiekuńcza, ale przede wszystkim wychowawcza. Jej zdaniem jest pełnienie także funkcji wyrwnawczej, szczeglnie wobec dzieci z tych rodzin, w ktrych wychowanie pozbawione jest elementw edukacyjnych, stymulujących rozwj intelektualny dziecka. Poziom wykształcenia bezrobotnych pozwala domniemywać, że są to w znacznej części takie właśnie rodziny. W wyniku komercjalizacji placwek oświaty pozaszkolnej te ważne formy rozwoju i wychowania dziecka są niedostępne dla tych, ktrych rodzicw nie stać na ponoszenie, niemałych przecież opłat. W rodzinach bezrobotnych już obserwuje się obniżenie aspiracji edukacyjnych dzieci starszych w związku ze stanem niepewności i zagrożenia.

Funkcja emocjonalno- ekspresyjna, tak ważna dla zawartości i trwałości rodziny rwnież podlega wpływom bezrobocia, szczeglnie długookresowego. Badania wykazują, że w pierwszej fazie bezrobocia następuje konsolidacja, zacieśnienie więzi rodzinnych. Bezrobotni otrzymują wsparcie psychiczne od innych członkw rodziny. Starsze dzieci wykazują chęć do pomocy, poczucie odpowiedzialności, zamiary wcześniejszego podjęcia pracy. Ale wraz z wydłużaniem się okresu bezrobocia narastają konflikty w rodzinach. Wkład materialny bezrobotnego jest wysoko nieadekwatny do potrzeb rodziny. Bezrobotny mężczyzna - jeśli jego żona pracuje – boleśnie odczuwa tę zmianę rl.

Bezrobotny traci swą pozycję w małżeństwie i rodzinie, obniża się jego autorytet w oczach wspłmałżonka i dzieci. Źle zaczynają się układać stosunki rodzice – dzieci, ponieważ rodzice nie mogą zaspokoić oczekiwań konsumpcyjnych potomstwa. Rynek oferuje mnstwo atrakcyjnych towarw a masmedia lansują określony poziom konsumpcji – niedostępny dla ubogich. Obniża się pozycja dzieci bezrobotnych w środowisku rwieśniczym, co nie uchodzi uwagi rodzicw. Narasta poczucie lęku o przyszłość własna i dzieci.

Konflikty, wzajemne żale, obwinianie się, poczucie zawodu, bezradność wobec dzieci, dla ktrych przestaje się być autorytetem – to wszystko naraża trwałość rodziny, nie sprzyja wypełnianiu niezwykle ważnej funkcji rodziny, jaką jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Funkcja prokreacyjna. Młodzi ludzie – jak wynika z własnych obserwacji deklarują zamiar rezygnacji z zawarcia małżeństwa i przesunięcie w czasie decyzji urodzenia dziecka. Ale nie należy spodziewać się ograniczonej prokreacji w rodzinach już istniejących. Niewielka znajomość metod regulacji urodzeń, stosowanie metod o małym stopniu skuteczności, może prowadzić do wymuszonych urodzeń w rodzinach bezrobotnych wbrew ich możliwościom materialnym i wychowawczym

Funkcja socjalizacyjna – biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory rozważaliśmy – jest w rodzinach bezrobotnych narażona na ograniczenia i deformacje. Bieda, konflikty, napięcia – nie stanowią właściwego klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozbudzania szerszych zainteresowań, kształtowania pozytywnego systemu wartości, wzorw i norm postępowania, wprowadzania w obszar kulturowy.

Okazuje się, że rodziny bezrobotnych funkcjonują w sposb bezplanowy, bez zadaniowy, utrwalając przy tym zarwno u dorosłych jak i u dzieci roszczeniowe postawy wobec państwa i jego instytucji. Sytuacja taka sprzyja kształtowaniu się osobowości uzależnionej od zewnętrznych warunkw. Dzieci mają utrudnione kształtowanie umiejętności samorealizacyjnych.

Istnieje niebezpieczeństwo, że na wskutek zaniedbań w wypełnianiu funkcji socjalizacyjnych i wychowawczych nastąpić może dziedziczenie przez dzieci i młodzież upośledzonego statusu społecznego rodziny.Bezrobocie a patologie społeczne.Bezrobocie uważane jest przez ogromną większość dotkniętych nim osb za katastrofę życiową. Brak pracy może być dla wielu osb trudnym przeżyciem psychicznym. Bezrobocie staje się czynnikiem wpływającym na wzrost patologii społecznej. Wśrd nasilających się zachowań patologicznych związanych z bezrobociem najczęściej występują: alkoholizm, przestępczość, prostytucja.
Przykadowe prace

Wyznaczanie bezwładnoścu brył sztywnych

Wyznaczanie bezwładnoścu brył sztywnych Bryłą sztywną nazywamy bryłę, ktra pod wpływem działania sił zewnętrznych nie ulega zdeformowaniu. Moment bezwładności jest wielkością skalarną rwną sumie iloczynw masy elementw bryły i kwa...

Życie prywatne Napoleona Bonapartego

Życie prywatne Napoleona Bonapartego Żyjemy krtko i chcielibyśmy, aby nasze życie miało sens. Jednak tylko nieliczni mogą zrealizować swoje pragnienia. Są to nasi wielcy bohaterowie, ktrych podziwiamy i chcielibyśmy naśladować. Dlaczego jednak im się udało, a nam...

Struktura systemu obronności naszego kraju

Struktura systemu obronności naszego kraju W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy: 1. podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencja&...

Mity greckie - streszczenie.

Mity greckie - streszczenie. Nieprzemijające wartości mitw greckich + streszczenie kilku z nich (związki frazeologiczne) Mit - opowieść przedstawiająca wydarzenia, w ktre wierzono kiedyś. Mity opowiadały. Mity dzieli się na: • Kosmogeniczny - wyjaśnia przyc...

Poemat dygresyjny

Poemat dygresyjny Gatunek poezji wierszowanej łączący elementy epickie z lirycznymi (subiektywizacja narracji), silnie nasycony elementami dyskursywnymi. Poemat dygresyjny odznacza się luźną, fragmentaryczną kompozycją, jego epizody łączy najczęściej postać bohater...

SCIAGA NA WOS

SCIAGA NA WOS Najważniejszym aktem obywatelskim w państwie jest udział w wyborach. CZYNNE PRAWO WYBORCZE-prawo wybierania BIERNE PRAWO WYBORCZE-możliwość bycia wybranym ORDYNACJA WYBORCZA-ustawa normująca zasady prawa wyborczego oraz tryb przeprowadzenia wyborw STOWARZYSZENIE--orga...

Mrożek - biografia.

Mrożek - biografia. Sławomir Mrożek, pseudonim Damian Prutus, dramatopisarz, prozaik, satyryk, urodził się 29 czerwca w 1930 roku w Borzęcinie. Absolwent gimnazjum im. Nowodworskiego w Krakowie już w 1950 roku odnisł pierwszy sukces, otrzymując nagrodę „Szpilek” za...

Pałac Leopolda Kronenberga

Pałac Leopolda Kronenberga Rok 1867 rozpoczyna historię pałacu Kronenberga przy placu Ewangelickim . W maju tegoż roku znany bankier zakupił od Bernarda Kohena posesję nr 1348 za sumę 75 000 rubli srebrnych , a w roku następnym udało mu się dokupić część s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry