• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Padaczka

Nawigacja

PadaczkaPadaczka
Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, rżnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadw padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mzgu wskutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych komrkach nerwowych.

PADACZKA EPILEPSJA

jest to stan chorobowy, ktry przejawia się nawracającymi zaburzeniami czynności mzgu w postaci rozmaitych napadw.

Napady te przebiegają najczęściej z utratą przytomności a podłoże ich stanowią nadmierne, gwałtowne, patologiczne wyładowania grup komrek nerwowych.

Objawy kliniczne napadw zależą od tego, jaka struktura czynnościowo-anatomiczna mzgu bierze w nim udział.

O padaczce mwimy wtedy, gdy napady padaczkowe powtarzają się.

Klasyfikacja napadw padaczkowych:

Napady uoglnione: - napady nieświadomości- miokloniczne

- atoniczne

- toniczno-kloniczne

- toniczne i kloniczne

- pierwotnie uoglnione

- wtrnie uoglnione.

Napady częściowe/ogniskowe: - proste -bez zaburzeń. świadomości

- z objawami ruchowymi, czuciowymi lub zmysłowymi,

autonomicznymi, psychicznymi.

- częściowo złożone.

RODZAJE NAPADW PADACZKOWYCH

Wśrd napadw padaczkowych wyrżniamy dwie duże grupy napadw, z ktrych każda dzieli się na dalsze podgrupy.

Do pierwszej należą napady pierwotnie uoglnione; oznacza to, że nagłe wyładowania padaczkowe komrek nerwowych występują jednocześnie w obu płkulach mzgu bez uchwytnego ogniskowego początku wyładowania w jednej z płkul mzgu. Ten rodzaj napadw może występować w 2 postaciach: (1) od początku uoglnionymi drgawkami, niekiedy z przygryzieniem języka czy błony śluzowej policzka i (lub) oddaniem mimowolnym moczu; napadowi, ktry zwykle trwa 1-3 minuty, zawsze towarzyszy wyłączenie świadomości, lub (2) tylko wyłączenie świadomości na kilka czy kilkanaście sekund.

Do drugiej grupy należy kilkadziesiąt rodzajw napadw, ktre charakteryzuje ogniskowy początek. Oznacza to, że każdy z tych napadw rozpoczyna się w określonej grupie komrek nerwowych tworzących tzw. ognisko padaczkowe. Lokalizacja tego ogniska decyduje o postaci klinicznej napadu. Ten rodzaj napadw nazywamy częściowymi.

Wyrżnia się dwa rodzaje napadw częściowych: (1) częściowe proste i (2) częściowe złożone. Umowna rżnica między nimi polega na ocenie stanu świadomości chorego w chwili napadu. W napadach częściowych prostych świadomość jest zachowana, a w częściowych złożonych - zaburzona. Stopień zaburzenia świadomości może być rżny zależnie od rozległości wyładowań padaczkowych.

Napad częściowy (ogniskowy) często poprzedzony jest aurą - czego nie ma w napadach pierwotnie uoglnionych. Jeżeli wyładowania padaczkowe promieniują na cały mzg, to może dojść do wtrnie uoglnionego napadu, przebiegającego zwykle z fazą toniczną i drgawkami; napadowi może towarzyszyć oddanie moczu i (lub) przygryzienie języka. Napad wtrnie uoglniony może się rozwijać w ciągu sekundy do kilkudziesięciu sekund. Dlatego kliniczne znaczenie ma obserwacja napadu w ciągu pierwszych sekund. Po tym czasie wtrnie uoglniony napad drgawek ma taki sam przebieg, jak napad pierwotnie uoglniony i kończy się zwykle snem, ktrego nie należy przerywać.

W odniesieniu do diagnostyki padaczki zadaniem epileptologa jest: (1) określenie rodzaju napadw (diagnostyka napadw); (2) ustalenie lokalizacji ogniska padaczkowego (diagnostyka lokalizacyjna); (3) określenie etiologii ogniska, czyli rodzaju patologii, ktra uszkadzając mzg, przyczynia się do rozwoju ogniska padaczkowego (diagnostyka etiologiczna).

Jeżeli napady powtarzają się kilkakrotnie w ciągu kilku godzin i świadomość między nimi jest zachowana - mwimy o napadach gromadnych. Natomiast, jeżeli chory nie odzyskuje świadomości między nawet dwoma napadami mwimy o stanie padaczkowym. Jest to stan zagrażający życiu i konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.OBRAZ KLINICZNY:

Napady uoglnione

Napady nieświadomości (absence)- zwane rwnież czystymi lub typowymi napadami nieświadomości.

Występują u dzieci głwnie w piknolepsji (padaczka wieku przedszkolnego z licznymi napadami nieświadomości. Jest to łagodna postać padaczki. Początek choroby przypada w 4-14 roku życia.

Charakteryzuje się licznymi nawet do 100 i więcej napadw nieświadomości. Rokowanie jest pomyślne, ale mogą dołączyć napady duże.)

Dziecko przerywa czynność, ktra aktualnie wykonuje, nieruchomieje, patrzy przed siebie lub zwraca gałki oczne ku grze i nie odpowiada na pytania, nie upada. Mogą dołączyć pojedyncze mioklonie lub drobne automatyzmy- ruch palcami, ustami . Po chwili świadomość powraca, ale chory nie zdaje sobie sprawy z tego, co zaszło.

Napady nieświadomości odpowiadają klasycznemu pojęciu napadu małego (petit mal).

Napady miokloniczne-są rwnież znamienite dla wieku dziecięcego lub młodzieńczego i polegają na krtkotrwałych kurczach i szarpnięciach części lub całego pojedynczego mięśnia bądź tez grupy mięśni (przypominają zjawiska ruchowe po podrażnieniu prądem elektrycznym). Napady miokloniczne zdarzają się zwłaszcza rano, mogą powodować wypadanie przedmiotw z ręki. Świadomość zachowana.

Napady atoniczne- dotyczą dzieci, są to krtkie incydenty utraty napięcia mięśniowego połączone z chwilową utratą przytomności i upadkiem na ziemię. Dziecko natychmiast po tym wstaje.

Wymienione trzy rodzaje napadw uoglnionych ujmowano dawniej w triadę napadw małych.

Napady toniczno-kloniczne- dawniej zwane dużymi (grand mal).

Występują w każdym wieku. Rozrżnia się dwie formy:

I. Napad zaczyna się nagle bez żadnej zapowiedzi. Tylko niektrzy chorzy mogą odczuwać pewne sensacje- objawy przed napadowe. Napad zaczyna się czasami krzykiem, następuje utrata napięcia mięśniowego i upadkiem na ziemię. Dochodzi do zatrzymania oddechu, sinicy i tonicznego wyprężenia kończyn i tułowia. Ten toniczny element trwa krtko, potem następują uoglnione drgawki kloniczne połączone z charczeniem, przygryzieniem języka, niekiedy piana na ustach, oddaniem moczu.

W czasie napadu źrenice są rozszerzone, nie reagują na światło. Można stwierdzić objaw Babińskiego (patologiczny wyprost palcw stopy przy drażnieniu bocznej części podeszwy). Napad trwa najwyżej 2-3 minuty, po czym następuje głęboki sen. U niektrych chorych w częściowej remisji, pod wpływem leczenia mogą występować krtkotrwałe napady pod postacią tylko fazy klonicznej lub utraty przytomności z upadkiem, ale bez drgawek.

II. Napad wtrnie uoglniony- rozpoczyna się od aury, tzn. subiektywnych odczuć trwających kilka lub kilkanaście sekund :-zmysłowych: dzwonienie w uszach, zmiana barwy otoczenia, błyski przed oczami, wrażenie brzydkiego zapachu; -czuciowych: parestezje (czucie opatrzne, przykre wrażenia pojawiające się w postaci drętwienia, mrowienia, uczucia przebiegania prądu lub zmian temperatury);

-ruchowych: drgania określonych grup mięśni;- autonomicznych: przyspieszenie tętna, zblednięcie, zaczerwienienie, ucisk w nadbrzuszu- tzw. Aura GOWERSA; -psychicznych: lęk.

W innych przypadkach napad wtrnie uoglniony może się zacząć od napadu częściowego prostego lub złożonego.

Napady częściowe:

-proste: przebiegają bez zaburzeń świadomości a ich obraz zależy od umiejscowienia ogniska chorobowego. Najbardziej znane są napady Jacksonowskie ruchowe i czuciowe, związane z okolicą ruchowo-czuciową kory mzgu.

Napad ruchowy cechuje się występowaniem jednostronnych drgawek klonicznych z zachowaniem przytomności. Drgawki rozpoczynają się zwykle w obrębie ust i rozprzestrzeniają na całą powłokę ciała-jest to tzw. marsz drgawek Jacksona.

Napady czuciowe-charakteryzuje wystąpienie parestezji w tym samym zakresie.

Najczęstszą przyczyną napadw Jacksona są guzy.

Inne warianty napadw prostych:

1) awersyjne-czyli zwrotne, ktrych istota polega na zwrocie głowy i gałek ocznych, czasem z odwiedzeniem jednej kończyny grnej.

2) dysfatyczne- z zaburzeniami mowy.

3) proste krtkotrwałe-iluzje zmysłowe, dźwięki, błyski.

Napady częściowe złożone-określane jako "napad skroniowy", na ktry składają się elementy:

I. Psychosensoryczne

II. Psychomotoryczne

III. Autonomiczne

IV. Intelektualno-emocjonalne.

Elementy psychosensoryczne-iluzje zwłaszcza węchowe i smakowe, pojawiające się napadowo: przykry smak lub słuchowe (motyw muzyczny, fragment rozmowy lub całe sceny z własnego życia bądź też obrazy, postacie bajkowe).

Elementy psychomotoryczne-polegają na automatycznym wykonywaniu mniej lub więcej złożonych czynności. Najczęstszy jest tzw. automatyzm oralny-żucie, mlaskanie, wysuwanie języka, proste czynności-poprawianie odzieży, pocieranie głowy ręką, złożone czynności-wykonywanie ich i wypowiadanie zdań bez związku z sytuacją. Mowa zdradza cechy afatyczne (afazja-zaburzenia mowy powstające wskutek uszkodzenia ośrodkw mowy w korze mzgu. Niemożność wyrażania myśli słowami lub niemożność rozumienia mowy).

Elementy autonomiczne-obejmują przyspieszenie tętna, zblednięcie lub zaczerwienienie, wymioty, parcie na mocz, poty, gorączka.

Elementy intelektualno-emocjonalne- dotyczą lęku, przymusowych myśli, złudzeń pamięciowych, wrażenie już widzianego DEJA VU lub nigdy niewidzianego JAMAIS VU. Wszystkie te elementy przeplatają się ze sobą w najrozmaitszych kombinacjach. Napad przebiega zazwyczaj z zaburzeniami świadomości, ktre nie są zbyt głębokie, co ułatwia choremu opisanie przeżytych halucynacji. Niekiedy chorzy są w czasie napadu podnieceni i agresywni. Mogą się posunąć nawet do czynw zbrodniczych lub spowodować samouszkodzenie. Wyrżnia się kilkadziesiąt postaci klinicznych padaczki. Niektre z nich stanowią zespoły.

Zespł Westa-(napady zgięciowe)- występują u niemowląt i małych dzieci. Charakteryzuje się napadami, ktrych objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwj psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogł niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady.

Zespl Lennoxa-padaczka wieku przedszkolnego z napadami miokloniczno-atonicznymi.Jest to ciężka, ale rokująca pomyślnie postać padaczki, w ktrej występują najrozmaitsze napady uoglnione a wśrd nich przeważają napady toniczne i miokloniczne-atoniczne. Rokowanie jest niepomyślne, często występują stany padaczkowe.

Padaczka Rolanda-łagodna postać padaczki o podłożu genetycznym, charakteryzuje się śrdsennymi napadami toniczno-klonicznymi wtrnie uoglnionymi.

NAPADY OGNISKOWE OBJAWOWE

Grupa ta obejmuje napady związane z organicznym uszkodzeniem określonych okolic mzgu.

padaczka skroniowa-należy do najczęstszych postaci u osb dorosłych. Są to napady częściowe złożone, niekiedy nagła utrata napięcia mięśni z upadkiem na ziemię, tzw. rzekome omdlenie skroniowe. Inna szczeglna forma to napady śmiechu -> gelolepsja z upadkiem i zaburzeniami świadomości. Często pojawiają się napady toniczno-kloniczne oraz zaburzenia zachowania. Rokowanie nie jest całkiem pomyślne.

Padaczka czołowa-niektre napady są traktowane jako histeria, ze względu na niecodzienny charakter wyładowań ruchowych. Są to napady krtkie, w czasie ktrych oprcz zaburzenia świadomości, występują automatyzmy ruchowe w postaci trzepania kończynami, kołysania, kopania lub pedałowania, prężenia miednicy. Znamienne jest wielokrotne powtarzanie napadw w ciągu dnia.

Padaczka ciemieniowa-przybiera najczęściej postać napadw częściowych prostych czuciowych z ewentualnym wtrnym uoglnieniem.

padaczka potyliczna-charakteryzuje się prostymi doznaniami wzrokowymi (iskry, błyski, kolorowe kule).

Padaczka Kożewnikowa- padaczka częściowa ciągła, w ktrej umiejscowione drgawki kloniczne ograniczone są do niewielkiego obszaru, np. . twarzy, ręki- utrzymują się przez dłuższy czas (kilka dni lub tygodni).

Padaczki o określonej etiologii:

- pourazowa;

- po kraniotomii;

- w guzach mzgu;

- poudarowa;

- poinfekcyjna;

- alkoholowa;

- drgawki gorączkowe;

- odruchowa- szczeglna forma, w ktrej napady są prowokowane przez określone bodźce (dźwięki, muzyka, telewizja, zapachy).NAPADY DRGAWKOWE W ZABURZENIACH GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ I METABOLIZMU.

Hipernatremia-podwyższone stężenie sodu we krwi (powyżej 151mmol).

Hiponatremia-nieprawidłowo niskie stężenie sodu (poniżej 125mmol).

Hipokalcemia-obniżenie stężenia wapnia we krwi(powoduje drgawki tężyczkowe i mzgowe napady drgawkowe).

Hiperkalcemia-podwyższone stężenie wapnia (w nadczynności przytarczyc).

Hipomagnezmia-poniżej 1,3 mmol.

Hipofosfatemia- obniżenie fosforanw we krwi

Hipoglikemia-niedocukrzenie

Porfiria-choroba wrodzona wywołana niedoborem niektrych enzymw. Objawami są: znaczna wrażliwość na światło słoneczne, potliwość, przyspieszona czynność serca, ble brzucha ,wymioty, zaparcia, porażenia, zaburzenia czynności ukł. nerwowego, zaburzenia psychiczne a także choroby skry tj. bliznowacenie, wyłysienie po ekspozycji na światło słoneczne, powstawanie pęcherzy.

STAN PADACZKOWY status epilepticus- stan, w ktrym napady padaczkowe powtarzają się jeden za drugim a między nimi chory nie odzyskuje przytomności. Stan padaczkowy napadw toniczno-klonicznych jest groźny dla życia i wymaga natychmiastowej hospitalizacji.

POMOC PRZEDSZPITALNA- Należy pamiętać o drożności drg oddechowych!!! Zabezpieczyć głowę chorego przed urazami.

Leczenie stanu padaczkowego musi być energiczne.

Farmakologia:

Rozpoczyna się od podania dożylnie 10 mg. Diazepamu 2 mg/min lub 1-2 mg. Klonazepamu.

Jeśli napady powtarzają się należy dawkę powtrzyć i przewieźć chorego do szpitala.

Jeśli drgawki utrzymują się podaje się dożylnie 20 mg. Diazepamu a do drugiej żyły Fenytoinę 15mg. /kg. mc. Zarazem podaje się 40% glukozę, tlen do oddychania, cocarboksylazę. Gdyby napady nie ustały można jeszcze raz powtrzyć diazepam we wlewie kroplowym 100 ml. W 500 ml. Glukozy z szybkością 40 ml/h (około 14 kropli na minutę).

Leczenie ma głwnie na celu zahamowanie występowania napadw padaczkowych. Należy tu przypomnieć, że powtarzające się napady mogą stanowić przyczynę dalszego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doprowadzić do urazw czaszki, zespołu niedotlenienia i innych zaburzeń metabolicznych w czasie trwania napadu itp.). Zapobieganie występowaniu napadw padaczkowych można osiągnąć przy zastosowaniu jednego lub kilku lekw w możliwie najniższych skutecznych dawkach i możliwie najmniejszych towarzyszących im działaniach niepożądanych (np. toksycznych).

Leczenie powinno w zasadzie rozpoczynać się poprzez podawanie jednego leku (choć u dzieci monoterapia rzadko ma zastosowanie), biorąc pod uwagę rodzaj napadw padaczkowych i charakter schorzenia podstawowego. Leki podaje się stopniowo, zaczynając od małych dawek, aby zwiększając je po ok. 2-3 tygodniach, dojść do pełnej dawki terapeutycznej.

Jeżeli nie ma efektw leczniczych po wprowadzeniu jednego leku, często zachodzi konieczność podania więcej niż jednego leku lub/i wymiany leku poprzednio zastosowanego. Wymianę tę należy przeprowadzać także ostrożnie i stopniowo.

W czasie leczenia oznacza się stężenia leku we krwi. Ma to miejsce zwłaszcza przy braku poprawy klinicznej mimo dużych dawek lekw, a także przy wystąpieniu objaww toksycznych przy niewielkich dawkach lekw.

Około 80% pacjentw z padaczką można skutecznie leczyć. U ponad 20% chorych - mimo leczenia farmakologicznego - nie udaje się w pełni opanować napadw. Wśrd przyczyn braku efektu terapeutycznego wymienia się nieodpowiedni dobr leku (lekw), ich nieregularne stosowanie i w zbyt małych dawkach, a zwłaszcza przedwczesne odstawienie przepisanych preparatw (nierzadko bez porozumienia się w tej sprawie z lekarzem).

Pacjent z padaczką powinien ściśle wypełniać wskazwki lekarza (neurologa), zwłaszcza w odniesieniu do decyzji zaprzestania leczenia. Ostrożną prbę powolnego odstawiania lekw można starać się przeprowadzić po okresie 2-3 lat od ostatniego napadu, kontrolując zapis EEG i zmniejszając stopniowo dawkę leku (lekw) przez okres kilku miesięcy. Należy tu dodać, że zmiany w zapisie EEG mogą niekiedy utrzymywać się nawet przez kilka lat po odstawieniu lekw i niewystępowaniu napadw padaczkowych.

Obecnie istnieje duża liczba rżnych lekw stosowanych u pacjentw z padaczką. Możliwości lecznicze w tej dziedzinie w ostatnich latach znacznie zwiększyły się poprzez wprowadzenie wielu nowych preparatw.

Jednorazowy napad drgawek z utratą przytomności nie stanowi dostatecznej podstawy do rozpoznania padaczki. Pojedyncze napady drgawek mogą pojawiać się w związku z innymi schorzeniami oraz zaburzeniami metabolicznymi (np. w związku z hipoglikemią, tężyczką itp.). U dzieci natomiast (częściej u chłopcw do 5. roku życia) mogą występować tzw. drgawki gorączkowe, ktre najczęściej ustępują samoistnie (w ok. 3% przypadkw przechodzą w napady typu padaczkowego).

Nie należy rwnież traktować jako napadw padaczkowych drgawek występujących u noworodkw. Przyczyną drgawek w tym wieku jest zmęczenie okołoporodowe, przemijające zaburzenia metaboliczne, niekiedy predyspozycje rodzinne (np. tzw. łagodne drgawki noworodkw).

Jeżeli jednak napady drgawek wykraczają poza okres noworodkowy i wczesnoniemowlęcy - wwczas należy brać pod uwagę możliwość zakwalifikowania tych napadw jako padaczkowe.

OSOBY Z PADACZKĄ W ODBIORZE SPOŁECZNYM

Osoby z padaczką w swoim codziennym otoczeniu borykają się z rżnorodnymi obiektywnymi i subiektywnymi problemami wynikającymi z ich choroby. Badania dotyczące zadowolenia pacjenta z przebiegu leczenia w coraz większym stopniu uwzględniają poziom zaradności w pokonywaniu rozmaitych psychosocjalnych barier i przesądw otaczającego społeczeństwa. W piśmiennictwie medycznym coraz więcej miejsca poświęca się takim czynnikom psychologicznego funkcjonowania pacjenta jak: samoocena, sprawność intelektualna, samodzielność, skuteczność podejmowanych działań, poczucie niezależności od innych. Zagadnienia te podobnie jak kliniczny przebieg choroby składają się na jakość i poziom życia odczuwany przez osobę z padaczką.

Jakkolwiek wyniki badań dotyczące społecznych postaw wobec chorych z padaczką przeprowadzone w krajach rozwiniętych przekonują o stale poprawiającym się nastawieniu społecznym wobec padaczki, to jednak fakty płynące z potocznych obserwacji zdają się często zaprzeczać tym optymistycznym opiniom. Wiele osb z padaczką nadal doświadcza pełnego uprzedzeń traktowania ze strony społeczeństwa i ma to nadal miejsce rwnież w rozwiniętych kulturowo i ekonomicznie społeczeństwach. Stanowi to powd występowania poczucia mniejszej wartości, napiętnowania i upokorzenia osb z padaczką. I chociaż cieszy fakt, że obecnie w odbiorze społecznym wspłczucie i troskę wzbudzają osoby niepełnosprawne, chorzy na cukrzycę i inne osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorb, to padaczka nadal pozostaje chorobą wstydliwą, dziwną, budzącą lęk z nie do końca zrozumiałych powodw.

Wnioski z badań brytyjskich przekonują, że rozpowszechnienie postaw nietolerancyjnych w państwach europejskich jest największe we Francji, Grecji, oraz w Niemczech. Polska, natomiast, wraz z takimi krajami jak Hiszpania i Dania należy do społeczności najbardziej tolerancyjnych. Z badań tych wynika rwnież, że poziom ekonomiczny kraju nie wpływa w sposb zasadniczy na kształtowanie się postaw wobec padaczki. Wydaje się, że w wielu krajach przyczyną takiego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania w kształtowaniu tolerancyjnych wzorw postaw społecznych, w upowszechnianiu prawdziwej wiedzy o padaczce. Jednym ze sposobw przełamywania błędnych stereotypw społecznych jest zmiana nieprawdziwego wizerunku osb z padaczką w odbiorze społecznym. Mity i stereotypy społeczne dotyczą zarwno przyczyn występowania tej choroby, jak i codziennego funkcjonowania osb z padaczką.

Negatywne nastawienie społeczeństwa często eliminuje ludzi z padaczką z rżnych sfer życia. Nietolerancja środowiska społecznego wywołuje poczucie wstydu wynikające z faktu choroby i wpływa demobilizująco na codzienne funkcjonowanie osb cierpiących na padaczkę. Jakość i poziom życia jest wyznaczany poprzez zgodność oczekiwań pacjenta z jego realnymi możliwościami normalnego funkcjonowania.

Poznanie subiektywnych psychologicznych uwarunkowań sytuacji pacjenta i jego realnych ograniczeń umożliwia wybranie właściwego, terapeutycznego postępowania prowadzącego do poprawy jego samopoczucia i zadowolenia z życia. Sytuacja społeczna pacjenta, subiektywna ocena własnych możliwości realizowania założonych celw życiowych często ma znaczący wpływ na postępy w leczeniu. W społeczeństwach zasobniejszych ekonomicznie, o wyższym poziomie rozwoju kulturowego prowadzi się edukację i oświatę w zakresie padaczki. Upowszechnia się tam rwnież dane dotyczące sytuacji życiowej osb z padaczką. Postęp w leczeniu padaczki, badania oraz działalność edukacyjna jest wspierana przez Polskie Towarzystwo Epileptologii i Fundację Epileptologii Profesora Jerzego Majkowskiego. Takie działania mają na celu kształtowanie rozsądnych, tolerancyjnych postaw społecznych wobec osb chorych na padaczkę.

REAKCJE RODZINY

Napady padaczkowe w znaczącym stopniu wpływają na układ rodzinny. Rodzice często nie są zgodni, co do tego, jak dziecko leczyć lub jak sobie z chorobą w rodzinie poradzić, co bezpośrednio rzutuje na poczucie więzi rodzinnej. Dziecko przeżywa tę sytuację i najczęściej jest przelęknione bądź przerażone, i obarcza siebie winą za problemy rodzinne myśląc, że stracił miłość rodzicw. Rodzeństwo z kolei, może być bardzo zakłopotane taką sytuacją, czuć zazdrość i mieć poczucie niesprawiedliwości z tego względu, że są traktowani zupełnie inaczej.

Atmosfera w domu rodzinnym w sposb znaczący decyduje o właściwej samoocenie osb z padaczką. Początkowo występuje postawa zaprzeczania chorobie. Jeżeli osoba z padaczką nie ma napadw, zapomina o przyjmowaniu lekw lub nie bierze ich celowo, ponieważ konieczność brania lekw jest ewidentnym dowodem choroby. Kiedy jednak napady ponawiają się zaprzeczanie chorobie ustępuje miejsca lękowi i obawom o teraźniejszość i o przyszłość.

Klimat sytuacji rodzinnej ma niewątpliwy wpływ na postępy w leczeniu farmakologicznym, ale jego oddziaływanie jest przede wszystkim widoczne w poziomie zadowolenia, samooceny i samodzielności, co składa się na jakość życia chorych z padaczką. Badania socjologiczne, doświadczenia lekarzy i innych osb zaangażowanych w proces terapii padaczki dowodzą istnienia rżnorodności postaw otoczenia rodzinnego zarwno w stosunku do chorych, jak i do samej choroby.Generalnie można stwierdzić, że uprzedzenia czy przejawy nietolerancji społeczeństwa mają swoje odzwierciedlenie w postawach członkw rodziny do osoby z padaczką. Tak więc często nawarstwienia występujące w rodzinie stają się skutkiem patologii występującej w życiu społecznym.

Padaczka w kręgu rodzinnym może być traktowana rozmaicie, jako: zadanie, kara, wstydliwa słabość, ułatwienie, wrg, strategia działania, nieuchronna strata oraz oryginalne doświadczenie.

Klasyfikacja ta, jak inne podziały musi się opierać na pewnych uoglnieniach i uproszczeniach. W praktyce często personel medyczny spotyka się z postawami stanowiącymi rżne połączenia wymienionych typw. Możliwe są rwnież ewolucje postaw rodziny w trakcie leczenia. Czasem postawy wśrd członkw rodziny są podzielone. Z praktycznego punktu widzenia jedynie pierwszy - zadaniowy typ funkcjonowania rodziny - można uznać za właściwy i stanowi on zwykle istotne ułatwienie i wsparcie w pracy lekarzy, psychoterapeutw i innych osb uczestniczących w terapii padaczki. Niestety, takie racjonalne postawy zdarzają się w codziennej praktyce klinicznej nie tak często, jak pozostałe. Jedną z istotnych przyczyn powszechnego występowania takich trwałych nieprawidłowych nastawień jest fakt, że rodzina jest elementem funkcjonującym w społeczeństwie obarczonym niewiedzą, uprzedzeniami i z błędnymi poglądami na temat padaczki.

Skutkiem niedostatecznej wiedzy na temat specyfiki przebiegu rżnych postaci padaczki jest niepotrzebne zwiększanie liczby ograniczeń w trybie życia chorych. Postawy takie przejawiają nie tylko nauczyciele i przełożeni, ale także i najbliższa rodzina. Rodzice, czując odpowiedzialność za chorobę dziecka, często zachowują się tak, jakby chcieli wynagrodzić fakt choroby, otaczając je większą troską i opieką niż pozostałe dzieci. Często izolują chore dziecko od czynności, ktre z ochotą są wykonywane przez rwieśnikw: wspinanie się na drzewa, pływanie, jazda na rowerze itp. Zbyt często dzieci i młodzież ze względu na źle pojęte bezpieczeństwo, zwalniane są z ćwiczeń fizycznych, ktre (zalecane w rozsądnym wymiarze) mogłyby być dla nich cenną formą relaksu i czynnego wypoczynku (o sporcie pisaliśmy w EPI nr 3/2002). Nazbyt częste są przypadki znacznego ograniczania kontaktw towarzyskich czy uczestniczenia w rekreacji. Chroniąca i nadopiekuńcza postawa, mająca pewne uzasadnienie w odniesieniu do pacjentw z padaczką o ciężkim przebiegu, staje się niecelowa i psychologicznie szkodliwa u osb, u ktrych dzięki stosowaniu lekw przeciwpadaczkowych uzyskano wysoki poziom kontroli napadw.

Przyczyną są tu obawy, że taka aktywność może prowokować napady, bądź być przyczyną licznych urazw. Wykluczyć tego nie można, ale stopień prawdopodobieństwa jest bardzo mały. Znacznie częściej tego rodzaju skutki występują po nie wzięciu leku.

Kolejnym problemem w rodzinach jest poczucie winy rodzicw z powodu choroby ich dzieci. Takie postawy najczęściej prowadzą do rozwinięcia postaw nadmiernie troskliwych i krępujących swobodę dziecka nadopiekuńczych zachowań ze strony rodzicw. W takiej sytuacji dzieci często rozwijają syndrom wyuczonej bezradności lub przyjmują w rodzinie rolę dziecka chorego i tym samym są wyłączeni ze społeczności rwieśnikw. Poczucie winy rodzicw czasami też wywołuje odwrotne zachowania. Zaprzeczają oni występowaniu choroby, co w konsekwencji powoduje brak poczucia bezpieczeństwa i oparcia u dziecka z padaczką. Wyważenie postaw ograniczających z zachęcających czy zezwalających musi być indywidualnie określone z uwagi na dużą rżnorodność postaci, przebiegu padaczki, oddziaływania na leki, rokowanie i postawę osb z padaczką.

W czasie zbierania wywiadu lekarz powinien uzyskać następujące informacje:

Informacje oglne:

• Przebieg ciąży i porodu

• Rozwj psychoruchowy

• Przebieg choroby

• Wywiad rodzinny

Informacje dotyczące napadw:

• Pora i okoliczności występowania oraz czas trwania

• Od jakich objaww rozpoczął się napad

• Czy w czasie napadu chory był przytomny

• Jakie objawy towarzyszyły napadowi (np. zakres i lokalizacja drgawek)

• Objawy ponapadowe

U wszystkich chorych wystąpienie napadu padaczkowego powoduje konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnostyki. Jej celem jest ustalenie rodzaju napadw i padaczki oraz ewentualnie przyczyny napadw. Zakres tych badań zależy od konkretnej sytuacji.Do najczęściej wykonywanych badań należą:

• Badanie neurologiczne

• Badania laboratoryjne krwi

• Badanie EEG

• Badanie neuroradiologiczne (tomografia komputerowa głowy i rezonans magnetyczny)

Rozpoznanie padaczki

Rozpoznanie padaczki ustala się głwnie na podstawie dokładnie zebranego wywiadu. EEG jest jedynym badaniem, przy pomocy ktrego można wykazać istnienie nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mzgu, będącej istotą padaczki. Ma ono bardzo ważne znaczenie w rozpoznawaniu typw napadw i rodzaju padaczki, ustaleniu rokowania i sposobw leczenia. Jednakże, u niektrych chorych na padaczkę, zapisy EEG mogą być prawidłowe. Z drugiej strony sam fakt występowania zmian napadowych w EEG nigdy nie przesądza o rozpoznaniu padaczki. Wynik EEG zawsze musi być interpretowany łącznie z danymi z wywiadu .Badania neuroradiologiczne pozwalają na uwidocznienie struktury mzgu. Mają wiec na celu ustalenie przyczyn padaczki. Niektrzy chorzy uważają, że ich prawidłowy wynik zaprzecza rozpoznaniu padaczki, co nie jest nigdy prawdą.

Regularne przyjmowanie lekw

Regularne przyjmowanie lekw jest podstawowym warunkiem skutecznego leczenia. Niesystematyczne przyjmowanie lekw jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń w leczeniu padaczki. Sprzyja także rozwojowi tzw. padaczki przewlekłej, lekoopornej. Nagłe odstawienie leku przeciwpadaczkowego grozi nie tylko nawrotem napadw,

80ce

ale także wystąpieniem tzw. stanu padaczkowego. O stanie padaczkowym mwimy wtedy, gdy napady padaczkowe powtarzają się z bardzo dużą częstotliwością, a w przypadku stanu padaczkowego napadw toniczno-klonicznych (tzw. napadw grand mal, czyli dużych) chory nie odzyskuje przytomności miedzy napadami. Stan padaczkowy jest stanem zagrożenia życia i zawsze wymaga leczenia szpitalnego. Leczeniem padaczki zajmują się neurolodzy, neurolodzy dziecięcy i w pewnych przypadkach psychiatrzy. Leczenie prowadzi się ambulatoryjnie. Chorzy winni zgłaszać się do badań kontrolnych co kilka miesięcy, także wtedy, gdy napady pod wpływem leczenia ustąpiły

Okresowo wykonuje się u nich, oprcz badania neurologicznego, badania dodatkowe krwi oraz zapisy EEG. Postępem w leczeniu okazała się terapia monitorowana padaczki. Metoda ta polega na oznaczeniu stężenia leku przeciwpadaczkowego we krwi i na tej podstawie dobraniu optymalnej dla danego chorego dawki leku. Krew do badania pobiera się zwykle o godzinie 8:00 rano, przed przyjęciem porannej dawki lekw.

Czy padaczka jest chorobą uleczalną?

Jest to najczęściej zadawanie pytanie przez chorych i ich rodziny. Na tak postawione pytanie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi. W zależności od takich danych, jak: wiek ujawnienia się padaczki, rodzaj napadw, etiologia, charakter zmian w EEG wyrżnia się kilkadziesiąt zespołw padaczkowych. Poszczeglne zespoły rżnią się nie tylko reaktywnością na leki, ale także rokowaniem. Są wśrd nich takie, jak np.: zespł Lennoxa-Gastauta, w ktrym szanse zarwno na opanowanie napadw, jak i możliwość pźniejszego odstawienia lekw, są minimalne.

W padaczce mioklonicznej młodzieńczej szanse na całkowite opanowanie napadw sięgają 90%, ale nawet po wielu latach beznapadowych po odstawieniu lekw u 95% chorych napady wracają. Padaczka rolandyczna ustępuje na trwałe praktycznie u wszystkich przed ukończeniem 16 roku życia. W każdym wiec przypadku prba odpowiedzi na pytanie, czy i jakie są szanse na uzyskanie całkowitego wyleczenia z padaczki musi opierać się na dokładnym jej rozpoznaniu. Nie zawsze ustalenie rodzaju padaczki jest możliwe na początku leczenia. W niektrych przypadkach obraz kliniczny w trakcie trwania choroby zmienia się i właściwe rozpoznanie możliwe jest dopiero po dłuższej obserwacji. Istnieją jednak pewne oglne, uniwersalne dla wszystkich chorych zasady postępowania. Leki przeciwpadaczkowe przyjmuje się co najmniej 3 lata od chwili wystąpienia ostatniego napadu padaczkowego.

Ewentualna decyzja o podjęciu prby odstawienia lekw

Decyzja taka po 3 latach beznapadowych zależy od takich czynnikw, jak: dotychczasowy przebieg choroby i jej leczenia, rodzaj padaczki, wyniki badań EEG. Jeżeli chory spełnia potrzebne kryteria, leki odstawia się stopniowo w ciągu dalszych kilku, kilkunastu miesięcy, zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Nawroty napadw zdarzają się u ok. 25-30% dzieci (u dorosłych są częstsze). Większość z nich ma miejsce w ciągu pierwszego roku po odstawieniu lekw. Po pięciu latach od ich odstawienia, nawroty praktycznie już nie występują. Warunkiem koniecznym i najważniejszym do podjęcia decyzji o prbie zaprzestania leczenia jest jednak uzyskanie co najmniej 3 - letniego okresu beznapadowego. Inne czynniki (w tym EEG) mają znaczenie pomocnicze.

Jak uniknąć napadw

Wyniki leczenia zależą nie tylko od regularnego przyjmowania lekw, ale także od unikania czynnikw, ktre prowokują występowanie napadw.

Najważniejsze z nich to:

• Nieregularny tryb życia, a w szczeglności niedobr snu

• Spożywanie alkoholu

• U niektrych chorych liczba napadw zwiększa się podczas chorb infekcyjnych (dotyczy to głwnie dzieci)

• U części kobiet napady występują w okresie okołomiesiączkowym

• Aktywność umysłowa i umiarkowana fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia napadw

Mniej więcej 7% padaczek stanowią padaczki odruchowe, w ktrych istnieje specyficzny czynnik wywołujący napady. Najczęstsza z nich jest tak zwana padaczka fotogenna, w ktrej czynnikiem wywołującym napady jest przerywany bodziec świetlny (telewizor, dyskoteka).

Zasady postępowania dla chorych z padaczką fotogenną:

• Nie należy oglądać telewizji w zupełnie ciemnym pokoju

• Należy oglądać z odległości co najmniej 2 metrw

• Włączać odbiornik przy pomocy pilota, nie patrząc na ekran

• Unikać dyskotek, pracy przy komputerze

• Praca przy komputerze jest przeciwwskazana tylko dla chorych na padaczkę fotogenną, a nie dla wszystkich chorych na padaczkę

• Wrażliwość na przerywany bodziec świetlny maleje z wiekiem, znacznie zmniejszając się około 30 roku życiaProfilaktyka

Dbając o swoje zdrowie, chorzy z padaczką powinni unikać zajęć niebezpiecznych, np. prac na wysokościach czy przy ogniu, nadmiernych napięć emocjonalnych, powinni prowadzić regularny i aktywny tryb życia, odpowiadający ich kwalifikacjom i rodzajowi zawodu. Pomocne jest pozbawione uprzedzeń zachowanie się otoczenia.

Należy unikać nieprzespanych nocy, nadmiernego wysiłku, chorzy na padaczkę nie powinni prowadzić pojazdw mechanicznych ani używać alkoholu.

Jeśli w rodzinie jedno z małżonkw ma padaczkę, sytuacja ta nie jest powodem do powstrzymania się od prokreacji. Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Profesor Jerzy Majkowski wyjaśnia, że "może dziedziczyć się wada metaboliczna, a padaczka może być jej elementem".

Kobiety mające padaczkę, a będące w ciąży powinny być pod specjalistyczną kontrolą lekarską. Powinny zachować szczeglną ostrożność w samodzielnym przyjmowaniu lekw.

Padaczka a praca zawodowa

Większość chorych na padaczkę pracuje zawodowo, mimo, że choroba niesie ze sobą pewne ograniczenia w wykonywaniu niektrych zawodw. W niektrych poradniach i podręcznikach podaje się listy zawodw dostępnych dla chorych na padaczkę. Listy te mają charakter wybitnie orientacyjny i pomocniczy ze względu na dużą rżnorodność padaczek, ich przebiegu, pory występowania i rodzajw napadw oraz wynikw leczenia.

Jednoznacznie przeciwwskazane jest wykonywanie takich zawodw, w ktrych nawet krtkotrwałe zaburzenia świadomości mogą narazić na niebezpieczeństwo samych chorych lub inne osoby. Wymienia tu można np.: zawd kierowcy, operatora ciężkiego sprzętu, spawacza czy chirurga. Istnienie tych ograniczeń winno być dla chorych jednym z bodźcw do uzyskania możliwie wysokiego wykształcenia.

Za wszelką cenę należy unikać sytuacji, w ktrych wybr szkoły ograniczony jest nie tylko samą chorobą, lecz także zaniedbaniami w nauce.

Padaczka a małżeństwo

• Nie ma powodu, by chorym na padaczkę odradzać zawieranie małżeństw i posiadania potomstwa

• W każdym przypadku przed zawarciem małżeństwa przyszły wspłmałżonek musi być powiadomiony, że wstępuje w związek małżeński z osobą chorą. Korzystne jest przeprowadzenie rozmowy obojga przyszłych wspłmałżonkw z lekarzem prowadzącym, podczas ktrej można porozmawiać o przebiegu choroby i rokowaniu

• Ryzyko urodzenia dziecka chorego na padaczkę, gdy jedno z rodzicw choruje na te chorobę, jest małe

• Każda ciąża matki chorej na padaczkę musi być planowana celem uprzedniej weryfikacji leczenia na możliwie bezpieczne

• Doustne środki antykoncepcyjne mogą być nieskuteczne u chorych przyjmujących niektre leki przeciwpadaczkowe

• Ponieważ napady padaczkowe u matki są niekorzystne dla rozwoju płodu, nie wolno zaprzestać leczenia przeciwpadaczkowego w czasie ciąży

• Ponad 90% matek chorych na padaczkę rodzi zdrowe dzieciNie jest prawdą, że:

• Padaczka jest chorobą psychiczną

• Leczenie padaczki jest mało skuteczne

• Padaczka u wszystkich chorych jest chorobą całego życia

• Napady padaczkowe zawsze mają charakter drgawkowy i zawsze przebiegają z utratą przytomności

• Chorzy na padaczkę nie osiągają znaczących sukcesw zawodowych

• Jest prawdą, że:

• Na padaczkę choruje ok. 1% ludzi

• Na padaczkę chorowało szereg znanych ludzi (np. Byron, Dostojewski, Aleksander Macedoński, Beethoven)

• U ponad 70% chorych pod wpływem leczenia napady ustępują

• Aktywność psychoruchowa przeciwdziała występowaniu napadw

• Większość (ponad 90%) kobiet chorych na padaczkę rodzi zdrowe dzieci

• Większość chorych może być aktywna i wydajna zawodowo

Czy wiesz, że...

Osoby chore na padaczkę powinny prowadzić normalny tryb życia i brać aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. Nie można ich pozbawiać szansy na normalne życie.

• Wystąpienie napadu padaczkowego jest trudne do przewidzenia (niekiedy przed napadem pojawia się tzw. aura). Wiadomo jednak, że napady mogą być prowokowane przez przemęczenie, błyski świetlne, nagłe zdenerwowanie, stres, alkohol.

• Napady mogą występować z rżną częstotliwością - kilka i więcej w ciągu dnia lub kilka podczas całego życia. Małe napady są zazwyczaj częstsze niż duże.

• Pojedynczy napad w zasadzie nie stanowi istotnego zagrożenia dla chorego. Niebezpieczeństwo może być związane z miejscem wystąpienia ataku, a więc w kąpieli, na dużej wysokości, podczas jazdy samochodem czy pracy ostrymi narzędziami.

• Częste napady, zwłaszcza duże, są niekorzystne dla układu nerwowego, gdyż powodują jego niedotlenienie, mogą wywołać obrzęk, a nawet być przyczyną zgonu. Dlatego też konieczne jest systematyczne, zgodne z zaleceniami lekarza, przyjmowanie lekw, ktre przeciwdziałają napadom.

• Szczeglnie groźny jest tzw. stan padaczkowy, ktry występuje wwczas, gdy seria napadw przedłuża się powyżej 30 minut albo gdy małe napady kumulują się w krtkim czasie i przechodzą następnie w duże napady.

Chirurgiczne leczenie form padaczki

Około 20 % chorych nie reaguje na leczenie farmakologiczne. Można wtedy rozważyć operacyjne metody leczenia. Pierwszą z nich jest usunięcie ogniska padaczkowego, przeprowadzane tylko w przypadku określenia jego dokładnej lokalizacji, druga natomiast polega na przecięciu drg nerwowych (przeprowadzane najczęściej w przypadku ciężkich napadw tonicznych i atonicznych).

Są rżne opinie na temat po jakim czasie leczenia można ocenić, że padaczka jest lekooporna. Lekw przeciwpadaczkowych jest stosunkowo wiele, podawanie ich pojedynczo lub w rżnych kombinacjach chociażby przez kilka miesięcy, każde trwałoby kilkanaście lat, jeżeli już dochodzimy do pewnych absurdalnych uoglnień.

I dlatego uważa się, że odpowiednio ukierunkowane pod kątem (rodzaj leku) charakteru napadw leczenie przy ocenie poziomu terapeutycznego lekw pozwala w okresie 2 do 3 lat ocenić, czy są szanse dalszego leczenia farmakologicznego, czy też trzeba rozważyć możliwość leczenia operacyjnego.

Warunkiem skutecznego leczenia operacyjnego jest wykrycie, z ktrego miejsca mzgu rozpoczyna się napad padaczkowy, a więc lokalizacja miejsca tzw. ogniska padaczkowego. Tylko bowiem tacy chorzy, a więc z tzw. padaczką ogniskową nadają się do najbardziej skutecznej metody operacji, jaką jest operacyjne usunięcie tego ogniska (o innych chorych z padaczką nie zogniskowaną powiemy dalej). Służy temu celowi szereg metod diagnostycznych, ktrych zakres zresztą w ostatnich latach uległ znacznemu poszerzeniu. Tego rodzaju diagnostyka może być w naszych warunkach przeprowadzona praktycznie tylko w szpitalu, i to na oddziale szczeglnie do tych badań przystosowanym.

Dla zlokalizowania ogniska padaczkowego posługujemy się wieloma danymi. I tak przypuszczalna przyczyna i początek choroby może wskazywać na miejsce uszkodzenia mzgu, szczeglnie w padaczce pourazowej. Starannie analizuje się przebieg samych napadw padaczkowych, ktrych wygląd w znacznej mierze zależy od miejsca ogniska padaczkowego. Jeżeli możliwości oceny w tym zakresie są niepewne, np. brak wiarygodnych danych ze strony otoczenia, to poddaje się napady rejestracji wideo (monitorowanie wideo wielogodzinne lub wielodniowe) i można ich wygląd ocenić w zwolnionym tempie. Od ponad 60 lat podstawą rozpoznania i lokalizacji jest badanie elektroencefalograficzne.

Pierwsze operacje padaczki wykonane przez V. Horsleya, O. Foerstera i W. Penfielda były oparte na podstawie analizy klinicznej początku napadu, wynikw drażnienia kory mzgowej w czasie operacji i zachowania się naczyń korowych (ktre ulegają wydatnemu rozszerzeniu się) w czasie samoistnego czy wywołanego napadu.

Możliwość rejestracji czynności samoistnej mzgu odkryta przez H. Bergera w 1929 r., a potwierdzona autorytetem E. Adriana i B. Mathewsa w 1934 r. bardzo szybko została wprowadzona jako podstawowa metoda lokalizacji nadmiernie pobudliwych agregatw neuronalnych. Swoje podstawowe znaczenie badanie elektroencefalograficzne (EEG) zachowuje do chwili obecnej. Ograniczeniem badań EEG jest fakt, że z powierzchni czaszki można zarejestrować tylko część zjawisk bioelektrycznych, ktre zresztą są wydatnie tłumione przez kości i skrę czaszki. Czynność bioelektryczna podstawy i przyśrodkowej części mzgu jest niedostępna przy zwykłych metodach rejestracji, także przy bezpośredniej elektrokortykografii (EKG) w czasie operacji.Wprowadzenie metod przestrzennego badania czynności elektrycznej mzgu poprzez głębinowe elektrody śrdmzgowe (SEEG - stereoelektroencefalografia) rozszerzyło nowe możliwości diagnostyczne i rwnocześnie wykazało, że ognisko międzynapadowych iglic nie zawsze jest identycznie lokalizacyjne z wyładowaniami na początku napadu.

W latach siedemdziesiątych została sformułowana teoria, że ognisko padaczkowe składa się z trzech obszarw: obszaru uszkodzenia (fale wolne), obszaru podrażnienia (sporadyczne fale ostre i iglice) i właściwego obszaru padaczko rodnego, tj. miejsca, skąd wychodzi napad padaczkowy (wyładowania toniczne iglic o częstotliwości dochodzącej do 100Hz). Około 70% napadw bierze swj początek w obrębie obszaru uszkodzenia i podrażnienia, natomiast 30% wychodzi z miejsc, ktre w okresie międzynapadowym nie wykazują nieprawidłowych zmian (J. Bancaud i J. Talairach).

Od kilku lat dla lokalizacji ogniska używa się magnetoencefalografii MEG, ktra pozwala ominąć niedostatki EEG związanej z propagacją czynności bioelektrycznej, natomiast ma jedną zasadniczą wadę: jest bardzo kosztowna i w zasadzie nie wyszła z okresu badawczo-doświadczalnego. Dla podkreślenia trudności i złożoności badań mających na celu lokalizacje ogniska padaczkowego przedstawiamy dwie ryciny obrazujące zapisy w padaczce czołowej z zaimplantowanymi elektrodami paskowymi podtwardwkowo na podstawie obu płatw czołowych.

Pozostaje jeszcze do omwienia sprawa tych chorych z lekooporną padaczką, u ktrych nie można wykryć ogniska padaczkowego, albo też wyładowania są rozległe i obustronne i o klasycznej resekcji nie może być mowy. Od kilku lat u niektrych chorych z tej grupy stosujemy paliatywną metodę leczenia, przecięcie ciała modzelowatego - kallosotomia. Operacja ma na celu przecięcie drg między płkulami mzgu, dla ograniczenia szerzenia się napadw padaczkowych. Do tego rodzaju zabiegw kwalifikujemy chorych z ciężkimi postaciami często występujących napadw padaczkowych, zwłaszcza chorych, u ktrych napad zaczyna się od upadku i powoduje nierzadko ciężkie obrażenia głowy. Wprawdzie niezwykle rzadko na tej drodze uzyskuje się wyleczenie, natomiast najczęściej napady występują rzadziej i mają lżejszy przebieg.Padaczka u dzieci

Rozpoznanie padaczki wzbudza często u rodzicw postawy nad opiekuńcze. Są one bardzo niekorzystne, gdyż dziecko chore na chorobę przewlekłą musi być przygotowane na pokonywanie większych trudności życiowych niż jego zdrowi rwieśnicy. Właściwe i wcześnie leczona padaczka nie odbiera chorym szans rozwoju. Szanse takie odebrać mu może jednak nieprzychylnie nastawione lub niedoinformowane społeczeństwo: rodzice, szkoła, służba zdrowia. W każdym przypadku wsplną troską rodzicw, nauczycieli, lekarzy i samego chorego dziecka, winno być uzyskanie przez nie możliwie jak najlepszego wykształcenia dostosowanego do jego indywidualnych możliwości. Ograniczenia trybu życia u dzieci chorych na padaczkę zależą głwnie od przebiegu choroby. U chorych leczonych skutecznie nie odbiegają istotnie od ograniczeń jakim podlegają inne, zdrowe dzieci. Aktywność ruchowa, w tym amatorskie uprawianie sportu (poza sportami walki) nie jest tu przeciwwskazana, a nawet korzystna. Dzieciom można pozwolić na grę w piłkę nożną, jazdę na rowerze poza drogami publicznymi. lekkoatletkę. Możliwe jest także pływanie w basenie pod warunkiem zapewnienia indywidualnej fachowej opieki. Ograniczenia powinny być zredukowane do niezbędnego minimum, a ich zakres zależy od wieku dziecka i wynikw leczenia. Dzieci leczone skutecznie mogą uczestniczyć w obozach i koloniach letnich pod warunkiem zapewnienia regularnego przyjmowania lekw i poinformowania o chorobie wychowawcw.

Psychologiczne aspekty Epilepsji

Przeprowadzane kilkanaście lat temu badania na w losowej prbie 1500 dorosłych mieszkańcw Warszawy dotyczące wiedzy nt. padaczki wykazały ,że zaledwie :

5% ankietowanych nie słyszało o padaczce,

57% znało osobę chorą na padaczkę (8,5% podało, że jest to ktoś z rodziny),

77% widziało przynajmniej raz w życiu napad padaczkowy;

15% respondentw ,a więc podobnie jak we Wielkiej Brytanii nie godziłoby się na zabawę swego dziecka z dzieckiem chorym na padaczkę ;

ponad 40% sądziło, że padaczka jest chorobą dziedziczną,

20% - że chory może być niebezpieczny dla otoczenia,

35% - że leczenie padaczki jest właściwie bezskuteczne.

Niestety dość często wyrażano opinię, że chorzy na padaczkę są całkowicie niezdolni do pracy i powinni być na rentach inwalidzkich.

Tylko 20 - 40% respondentw posiadało wystarczający poziom wiedzy o chorobie i akceptowało chorych zarwno w życiu społecznym i swoim otoczeniu. W środowiskach wiejskich świadomość tej choroby oraz jej znajomość była jeszcze na gorszym poziomie.

Brak wiedzy i nieufność społeczeństwa do choroby skażona przesądami z nią związanymi w dalszym ciągu powoduje pewien dystans do chorych cierpiących na padaczkę. Jest oczywiste, że tak niski poziom wiedzy o padaczce i powszechne fałszywe o niej opinie , nierzadko wypływające wręcz z przetrwałych przesądw, muszą powodować, że chorzy na padaczkę napotykają w życiu społecznym liczne trudności.

Chorzy napotykają na niespodziewane reakcje ze strony swojego otoczenia. Wystąpienie napadu padaczkowego w szkole lub w miejscu pracy nadal pociąga za sobą nierzadko bardzo niekorzystne dla chorego następstwa społeczne: izolację, odrzucające postawy środowiska, a nawet zwolnienie z pracy.

Bardzo często spotykamy się z blokowaniem się pracodawcw przed zatrudnianiem ludzi cierpiących na chorobę. Robi się to na wszelki wypadek, bo może być z nimi kłopot. Dlatego też nagminnym zjawiskiem jest ukrywanie padaczki przez rodzicw u dzieci szkolnych i chorych pracujących , co powoduje jeszcze bardziej nieobliczalne skutki dla tych ludzi.

Jest to zjawisko wręcz szkodliwe dla psychiki i niekorzystne społecznie. Wręcz przeciwnie, ludziom tym należy ułatwiać podejmowanie pracy , bo łatwiej jest ich leczyć i leczenie daje lepsze efekty w przypadku ich czynnej aktywności życiowej ,zawodowej i społecznej. Błędem jest izolowanie dzieci w szkole i odsuwanie ich od sportu, czy rekreacji. Świadczy to o braku przygotowania naszych pedagogw do pracy z dziećmi "sprawnymi inaczej " czy nawet lenistwie. Z drugiej strony widuje się nierzadko nadmiernie ochraniające postawy otoczenia, co prowadzi do uzależniania się chorych od innych osb, unikania samodzielności i w rezultacie - do kształtowania się społecznego inwalidztwa, ktre może utrzymywać się także po ustąpieniu napadw i "uspokojeniu" choroby.

Ludzie ci wymagają zastosowania zasady "złotego środka". Oczekują racjonalnego, pozbawionego nieuzasadnionych uprzedzeń zachowania się otoczenia zarwno w domu, szkole, miejscu pracy, jak i w jego środowisku społecznym. Padaczka nie znosi izolacji.

RADZENIE SOBIE Z CHOROBĄ

Radzenie sobie z padaczką polega na umiejętności wykorzystania własnych możliwości w przełamywaniu - wynikających z padaczki - ograniczeń i trudności pojawiających się w codziennym życiu. Ograniczenia te wynikają z istoty samej choroby i jej skutkw, a możliwości ich przezwyciężania są związane z indywidualną odpornością, inwencją i umiejętnością radzenia sobie oraz korzystania ze wsparcia otoczenia. Indywidualne możliwości skutecznego przystosowania się do choroby zależą w dużym stopniu od skroniowo-limbicznych i podwzgrzowych okolic mzgu. Należy podkreślić, że zarwno padaczka, jak i jej leczenie w dużym stopniu może wpływać na te struktury mzgowia, dlatego zarwno stan chorego, jak i rozwj sposobw radzenia sobie z chorobą może być, w sposb bezpośredni lub pośredni, w znacznym stopniu zaburzony. Natomiast zewnętrzne źrdła wsparcia, takie jak rodzina, przyjaciele, znajomi, rządowe i pozarządowe organizacje działające na rzecz tych osb, mogą skutecznie nieść pomoc dla osb przewlekle chorych. Jeżeli ograniczenia są zbyt duże lub możliwości wsparcia zbyt małe, to trzeba dostosować sposoby radzenia sobie z chorobą.


Przykadowe prace

Ekonomia.

Ekonomia. Ekonomia: • nauka o działaniach ludzkich dotyczących produkcji; analizuje zmiany zachodzące w całości gospodarki • nauka o dokonywaniu wyborw (jakie zasoby, co produkować itp.); nauka o pieniądzu • nauka o procesach gospodarczych; stara się wykrywa&#...

Schweiz

Schweiz Das Wanderweg-Netz der Schweiz ist eines der dichtesten, lngsten, vielseitigsten und vor allem best beschilderten der Welt. Total 68’000 Kilometer Berg- und Wanderwege sind in der Schweiz markiert... 1.5 mal um die Erde. Das Internationale Jahr der Berge“ ist Anlass, an dieser Stelle umfassend ber Wander...

Agresja wśrd dzieci oraz sposoby jej zapobiegania

Agresja wśrd dzieci oraz sposoby jej zapobiegania OBJAWY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH      Rodzice i nauczyciele często napotykają na trudności wychowawcze w odniesieniu do dziecka agresywnego.      Mianem tym określamy dzieci, u ktrych wyst...

Kurator sądowy

Kurator sądowy Spis treści: 1. Wstęp 2. Prawa i obowiązki kuratora 3. Nadzr kuratora jako środek wychowawczy 4. Realizacja planu pracy resocjalizacyjnej 5. Zasady wychowania resocjalizującego 6. Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego 7. Efekt...

Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem".

Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem". Hanna Krall - jest wspłczesną polską reportażystką. Krytyka ocenia jej twrczość bardzo wysoko jest laureatką wielu nagrd zarwno polskich jak i zagranicznych. Jest z pochodzenia Żydwką. Jej reportaż "Zd...

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie Pierwiastki to substancje ktrych nie da się rozdzielić ...

Meine Tag - opis dnia

Meine Tag - opis dnia Um 6:40 Uhr bin ich aufgestanden. Um 6:45 Uhr bin ich ins Bad gegangen. Um 7:00 Uhr habe ich gefrhstck. Ich habe Tee getrunken und 1 Brtchen gegessen. Um 7:20 Uhr bin ich in die Schule mit dem Bus gefahren. Von 8:00 bis 14:20 Uhr bin ich in der Schule gewesen. Um 14:45 Uhr bin ich nach Hause zruckgekommen....

Dzialanie GPW

Dzialanie GPW Organizacja i działanie GPW Giełda papierw wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spłka akcyjna, ktrej udziałowcami mogą być ( oprcz ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry