• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Papiery ...

Nawigacja

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.
PAPIERY WARTOŚCIOWE

Papier wartościowy- szczeglny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposb, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim prawa.

Rodzaje papierw wartościowych:

1. według rodzaju prawa zawartego w dokumencie:
? zawierające prawo do towaru- kwit składowy, konosament
? zawierające prawo do pieniędzy- czeki, weksle
? zawierające prawo do określonej części kapitału spłki kapitałowej- akcje, udziały
2. według sposobu oznaczenia osoby uprawnionej oraz trybu stosowanego przy obrocie:
? dokumenty na okaziciela (bezimienne)- przeniesienie prawa z tych dokumentw dokonuje się poprzez przekazanie go drugiej stronie; legitymują każdego posiadacza danego dokumentu
? dokumenty imienne- legitymują osobę imiennie wskazaną w dokumencie, przeniesienie prawa następuje w drodze cesji
? dokumenty na zlecenie- legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, kogo prawa zostały przeniesione w drodze indosu
3. według korzyści wynikających z faktu posługiwania się walorami:
? służące celom rozliczeniowym- czek, weksel
? spełniające funkcje kredytowe- weksel
? przynoszące dochd od zainwestowanego w nie kapitału- lokacyjne papiery wartościowe

Lokacyjne papiery wartościowe są grupowane według następujących kryteriw:
A. ze względu na rodzaj przynoszonego dochodu:
? o ustalonym dochodzie, w postaci stopy procentowej od wartości nominalnej- obligacje, bony skarbowe
? o zmiennym dochodzie zależnym od zyskowności przedsięwzięcia inwestycyjnego- akcje, certyfikaty inwestycyjne
B. ze względu na charakter lokaty:
? walory pożyczkowe- obligacje, bony pieniężne, certyfikaty inwestycyjne
? walory o charakterze udziałowym, charakteryzujące się trwałym zaangażowaniem środkw pieniężnych przekształconych w trwały kapitał własny emitenta- akcje
C. ze względu na termin lokowania kapitałw:
? krtkoterminowe- bony skarbowe, bony przedsiębiorstw
? długoterminowe- obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne

D. ze względu na rodzaj rynku na ktrym występują:
? dopuszczone o publicznego obrotu
? nie dopuszczone do publicznego obrotu- oferty sprzedaży kierowane są do z gry oznaczonego kręgu odbiorcw nie przekraczającego 300 osb lub do nieoznaczonego adresata

Inkaso dokumentowe- polega na pobraniu przez bank należności od zagranicznego importera w zamian za dokumenty dostarczone przez krajowego eksportera- inkaso eksportowe lub pobraniu należności od krajowego importera w zamian za dokumenty dostarczone przez zagranicznego eksportera- inkaso importowe.
Jest to zapłata za dostawę, bez możliwości wcześniejszego sprawdzenia dostarczonych towarw przez importera. Zapłata jest przeprowadzana za pośrednictwem bankw, lecz żaden z nich nie bierze na siebie zobowiązania zapłaty należności na rzecz eksportera.


Przykadowe prace

Bojowe środki trujące

Bojowe środki trujące Bojowe środki trujące (BST) – specjalna grupa związkw chemicznych, ktre poprzez bezpośrednie działanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi, zwierząt i roślin. Ozn...

Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na człowieka

Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na człowieka Wstęp Pole elektryczne i magnetyczne towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Wyładowania atmosferyczne, czy Ziemia, ktrą można porwnać do ujemnie naładowanej kuli, będącej jednocześnie wielkim magnesem z biegu...

Jak chrześcijaństwo zmienia człowieka - "Quo vadis".

Jak chrześcijaństwo zmienia człowieka - "Quo vadis". Chilon Chondes to jedna z najbarwniejszych postaci powieści Henryka Sienkiewicza "Quo Vadis". Poznając jego losy można zauważyć, jak ogromny wpływ na jego życie miało chrześcijaństwo. Mam na m...

System prawa. Elementy systemu prawa

System prawa. Elementy systemu prawa System prawa – został stworzony przez państwo w celu ochrony jego interesw. Jest on systemem sztucznym składającym się z poszczeglnych elementw. (ogł norm prawnych obowiązujących w państwie w określonym czasie. Dzieli się...

Mowa końcowa sędziego po procesie Antygony

Mowa końcowa sędziego po procesie Antygony MOWA KOŃCOWA: Nie ulega wątpliwościom, że Antygona złamała prawo, nie stosując się do rozkazu swojego krla. Był to z jej strony przejaw lekkomyślności i braku szacunku dla władz. Jednak zakaz pochwku, wydany prze...

Analiza wiersza "Pan Cogito o cnocie" Z. Herberta

Analiza wiersza "Pan Cogito o cnocie" Z. Herberta Zbigniew Herbert stworzył cykl utworw Pan Cogito . Jednym z nich jest Pan Cogito o cnocie , w ktrych to wyżej wymieniony Pan ubolewa nad brakiem cnoty w dzisiejszych czasach, a także nad tym, że jest nielubiana. Na początek należałoby zada&...

Człowiek wspłczesny wobec ideałw średniowiecza

Człowiek wspłczesny wobec ideałw średniowiecza Od okresu średniowiecza minęło już ok. V wiekw i świat tamtego czasu zmienił się w dużym stopniu. Najbardziej jednak zmienili się ludzie, ich poglądy, problemy i, co najbardziej rżni nas od tamtej epoki, ...

Tartuffe - charakterystyka postaci

Tartuffe - charakterystyka postaci Świętoszek to jedna z najlepszych komedii napisanych przez Moliera. Jest ona swego rodzaju komedią charakterw jak i komedią obyczajową, mimo iż Molier nie przywiązuje zbytniej wagi do opisywania ubrań, pomieszczeń, potraw i innych rzeczy szczeg ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry