• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Partizipy

Nawigacja

PartizipyPartizipy
aus/weichen ausgewichen wyminąć

backen gebacken piec

beginnen begonnen zaczynać

beiBen gebissen gryźć

betrugen betrogen oszukać

biegen gebogen skręcać

bieten geboten oferować

bitten gebeten prosić

blasen geblasen dmuchać

bleiben beblieben pozostać

bringen gebracht przynieść

braten gebraten smażyć

denken gedacht myśleć

durfen gedurft mieć pozwolenie

ein/laden eingeladen zapraszać

ein/treten eingetreten wstąpić

essen gegessen jeść

empfehlen empfohlen polecać

fahren gefahren jechać

fallen gefallen spaść, upaść

fangen gefangen łapać

finden gefunden znaleźć

fliegen geflogen lecieć, latać

geben gegeben dawać

gefallen gefallen podobać

gehen gegangen iść, chodzić

gewinnen gewonnen wygrać

gieBen gegossen lać, polać

haben gehabt mieć

halten gehalten trzymać

hangen gehangen wisieć

heiBen geheiBen nazywać się

helfen geholfen pomagać

kennen gekannt znać

kommen gekommen przyjść

konnen gekonnt mc, potrafić

lassen gelassen zostawić, kazać

laufen galaufen biegać

leiden gelitten cierpieć

leihen geliehen pożyczać

lesen gelesen czytać

liegen gelegen leżeć

messen gemessen mierzyć

mogen gemocht lubić, mc

mussen gemusst musieć

nehmen genommen wziąć

nennen genannt nazywać

reiten geritten jeździć konno

rennen gerannt pędzić, biec

rufen gerufen wołać

scheinen geschienen świecić

schlafen geschlafen spać

schlagen geschlagen bić, uderzyć

schneiden geschnitten ciąć, kroić

schreiben geschrieben pisać

schwimmen geschwommen pływać

sehen gesehen widzieć

sein gewesen być

singen gesungen śpiewać

sitzen gesessen siedzieć

sollen gesollt powinno się

sprechen gesprochen mwić

springen gesprungen skakać

stehen gestanden stać

stehlen gestohlen kraść

sterben gestorben umierać

treffen getroffen spotykać

treiben getrieben pędzić, uprawiać

trinken getrunken pić

tun getan czynić, robić

um/ziehen umgezogen przeprowadzić się

verbergen verborgen ukrywać

vergessen vergessen zapominać

verlieren verloren zgubić

waschen gewaschen prać, myć

werden geworden stać się, zostać

werfen geworfen rzucać

wiegen gewogen ważyć

wissen gewusst wiedzieć

wollen gewollt chcieć

ziehen gezogen ciągnąć


Przykadowe prace

Prostytucja - przyczynek do krytyki społeczeństwa postkapitalistycznego

Prostytucja - przyczynek do krytyki społeczeństwa postkapitalistycznego Kim jest prostytutka ? Prostytutka to jedna ze sprzeczności cywilizacji. Jeden z wrażliwszych punktw na mapie historii ludzkości, taki, ktry porusza najskrytsze emocje, rzec by można : ujawnia naturę ludzką. To na j...

Raczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach – słowa A. Camusa uczyń mottem rozważań na temat roli buntu w działaniach wybranych tekstw kultury.

Raczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach – słowa A. Camusa uczyń mottem rozważań na temat roli buntu w działaniach wybranych tekstw kultury. WSTĘP 1.Czym jest bunt i co jest jego istotą? Co leży u podstaw każdego aktu buntu? 2.Czy celem bun...

Choroby pasożytnicze

Choroby pasożytnicze Pasożytnictwem nazywamy sytuacje biologiczne, w ktrych jeden organizm żyje i rozwija się, wykorzystując inny organizm jako środowisko swego życia i rozwoju. Organizmy, w ktrych pasożyty żyją, czyli organizmy, ktre dostarczają im miejsca bytowania i po...

Bitwa pod Oleszycami

Bitwa pod Oleszycami (...) J. Kustroń ur. Się 16.10.1892r. w Stryju. Mając 12 lat zaciągną się do kłka konspiracyjnego PETU. Już w VI klasie gimnazjum (1908) został członkiem, O czyli podstawowego szczebla organizacyjnego ZETU /O – od organizacja/. W 1909r Jzef Ustroń...

Socjologia-ściągi

Socjologia-ściągi Socjologia- sposb poznawania społeczeństwa. Mwi to, co wszyscy wiedzą, ale językiem, ktrego nikt nie rozumie. A.Conte- sformułował słowo socjologia. Społeczeństwo podlega tym samym regułom co cały świat przyrodniczy, ta sama nat...

Procesy informacyjne E.Pytlak

Procesy informacyjne E.Pytlak Oglna definicja procesu informacyjnego Przez proces informacyjny rozumiemy proces semiotyczny, ekonomiczny i techniczny, ktry realizuje co najmniej jedną z następujących funkcji: 1) generowanie (produkcja) informacji,2) gromadzenie (zbieranie) informacji,3) przechowywanie (pamię...

System prawa w Polsce. Omw na jakich zasadach oparta jest organizacja ekonomiczna w Polsce.

System prawa w Polsce. Omw na jakich zasadach oparta jest organizacja ekonomiczna w Polsce. Pierwsze zetknięcie z obowiązującym prawem, z olbrzymią liczbą aktw prawnych (ustaw, rozporządzeń) regulujących rżne dziedziny stosunkw społecznych, stwarza wrażenie przypadkowoś...

Historia Myśli Ekonomicznej - Twrczość czołowych przedstawicieli radzieckiej szkoły matematycznej

Historia Myśli Ekonomicznej - Twrczość czołowych przedstawicieli radzieckiej szkoły matematycznej Myśl ekonomiczna sięga już czasw starożytnych i wczesnego średniowiecza. Można ją znaleźć w dziełach Arystotelesa i Platona a w czasach średniowiecz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry