• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Patriotyzm

Nawigacja

PatriotyzmPatriotyzm


Patriotyzm to niestety, tak jak nieprzeciętna inteligencja, bardzo rzadka cecha charakteru. W silnej postaci występuje u zaledwie kilku procent populacji. U nas w kraju jest to trochę ponad 10 % i powinniśmy wszyscy być z tego dumni. W stosunku do innych krajw jest to bowiem bardzo wysoki wskaźnik.

Prawdziwy patriota kocha swoją Ojczyznę i jest w stanie dla niej poświęcić swoje życie. Rozumie potrzeby jej mieszkańcw, jej historię (choć niekoniecznie musi ją dokładnie znać) i stara się aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju, traktując to działanie, jako służbę dla niej. Jednakże taki obraz patrioty to już przeszłość. Dzisiaj ludzie nastawieni są na konsumpcyjny tryb życia i nie są zdolni do poświęceń, prawdziwych patriotw zauważyć możemy jedynie w literaturze. Kiedyś omawiana przeze mnie postawa miała inny charakter.Dla ludzi średniowiecza najważniejszym dobrem i celem życia był Bg. Osoby żyjące w tej epoce wszystkie swoje sprawy podporządkowywały Stwrcy, wierzyły w niezmienny, ustalony przez Boga porządek świata, w ktrym każdy ma swoje miejsce. Rezygnowali oni także często z bogactwa i własnego szczęścia na rzecz życia w czystości. Taka postawa nazywana jest ascetyzmem. W obecnych czasach nikt nie myśli nawet poważnie o rezygnacji z majątku, wspaniałych ubrań i przytulnego mieszkanka na rzecz tułaczek po świecie bez grosza przy duszy, na życie z jałmużny, nocowanie na zimnych posadzkach przed kościołami, by być dobrowolnie narażonym na choroby, głd i upokorzenia

Wśrd rycerzy natomiast najwyższą wartością były trzy zasady Bg, Honor i Ojczyzna. W dzisiejszym świecie nie ma już także miejsca dla rycerzy, a przynajmniej nie dla takich, z jakich słynie okres średniowiecza. Dzieje się tak dlatego, że dziś w przeciwieństwie do tamtych czasw wszystkie kwestie sporne prbuje się rozstrzygnąć na płaszczyźnie dyplomatycznej. Nikt nie chce dziś wojen, śmierci niewinnych ludzi i ogromnych zniszczeń, dlatego sięga się po nie naprawdę w ostateczności. W średniowieczu natomiast wojna była codziennością. Władcy myśleli jedynie o rozszerzeniu granic swego mocarstwa, nie zważając na śmierć swych poddanych. Wszystkie niemal nieporozumienia w tych sprawach rozwiązywano siłą, przy użyciu swych armii, do ktrych rekrutowano coraz to więcej młodych ludzi, a wszystko po to, by udowodnić swoją potęgę, wyższość nad innymi.

Ale rycerz średniowieczny oprcz tego, że zabijał i nie było to już dla niego niczym nadzwyczajnym, odznaczał się także szeregiem wspaniałych cech, ktrych często brakuje nam, ludziom stojącym już niejako o stopień wyżej. Przede wszystkim był lojalny i ponad wszystko cenił sobie własny honor, jak np. Roland, ktry nie chciał dać dowodu swej słabości.

Dziś natomiast człowiek, ktry chce osiągnąć sukces, często musi wyzbyć się skrupułw, pozwolić się czasem skrytykować, musi umieć zwalczać swoje słabości, a nie ukrywać je poddając się im. Nierzadko także, aby zadbać o własne dobro zapomina o innych, o danym komuś słowie, nie jest lojalny wobec przyjacił, lecz stara się wszystko zagarnąć dla siebie. Lojalność i honor to cechy, ktre teraz straciły nieco na wartości, a ktrych tak bardzo zazdrościmy bohaterom średniowiecza.W odrodzeniu natomiast najbardziej cenione staje się dobro ojczyzny i poprawianie stosunkw międzyludzkich. Powszechnie akceptowane i praktykowane jest korzystanie z uciech życia. W odrodzeniu charakterystyczna była postać Sarmaty. Cechował się on odwagą, walecznością, rycerskością oraz wspaniałomyślnością. Za najważniejszą cechę Sarmaty uważano pobożność - Sarmata był rycerzem wciąż gotowym do walki w obronie chrześcijaństwa. Podkreśleniu idei patriotyzmu i jej polskości "służyły szlachcie niechęć do cudzoziemszczyzny, tradycjonalizm, a także gloryfikacja dawnych praw i obyczajw. Nie można zapomnieć, że w okresie renesansu pojawia się też patriotyzm jako wielka i niezaprzeczalna wartość. To właśnie pieśni J. Kochanowskiego, a zwłaszcza Pieśń o spustoszeniu Podola akcentują ten temat. To właśnie w tej epoce powstaje znany traktat A. Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej.

W epoce romantyzmu Polska nie istniała na mapie świata, była w niewoli, rozdarta między trzech zaborcw. Na Polakw narzucona została kultura, administracja, a przede wszystkim język zaborcy. Polskie społeczeństwo nie mogło się pogodzić z narzuconymi siłą regułami; z niemożnością rozmawiania i tworzenia w języku polskim. W Polakach zaczęła się budzić chęć odzyskania niepodległości i dawnej świetności. Polskie społeczeństwo zaczęło wtedy prbować na rżne sposoby odzyskać swoją suwerenność. Niemałą rolę odegrała Polska twrczość ktra poprawiała stan psychiczny naszego społeczeństwa.

Polscy pisarze romantycy wzięli na siebie zadanie podtrzymania swymi dziełami poczucia narodowej odrębności, poczucia polskości. Trzeba z całą mocą podkreślić, że romantycy to rwnież wielcy patrioci, kochający ojczyznę, niejednokrotnie ponad swoje życie i wszystko co posiadali. Ktoś kiedyś powiedział, iż Mickiewicz wielkim patriotą był. Jego utwory są tego dowodem. Mickiewicz pisał o najważniejszych sprawach epoki i swojego narodu. Dostrzegał wartości, ktre są ważne w każdym czasie, takie jak honor, poczucie godności narodowej i osobistej, sprawiedliwość, prawo do wolności. Utwory poety uczyły miłości do kraju, podtrzymywały przekonanie o konieczności walki o wolną Polskę i głosiły wiarę w zwycięstwo tej walki. Najważniejszymi utworami napisanymi przez Mickiewicza przedstawiającymi sytuację kraju i postawy ludzkie wobec zaborw były: Konrad Wallenrod, Dziadw część III, Pan Tadeusz, oraz liryka patriotyczna - Do matki Polki, Reduta Ordona.Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii wybicia się Polski na niepodległość. Nie sprawdziła się mickiewiczowska zasada: Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił. Po roku 1864 nastąpiło rozczarowanie, gorycz, prześladowania. W takich warunkach literatura szukała nowych propozycji dla społeczeństwa. Nadal pozostała, tak jak w romantyzmie szkołą obywatelskich postaw, lecz pisarz był w niej nauczycielem, nie wieszczem. Pozytywizm przejął przekonanie o odpowiedzialności pisarza za los narodu. Skoro nie sprawdziła się idea walki o niepodległość, trzeba było dać nadzieję i program nadający sens egzystencji narodowej.

Kwestia niepodległościowa jest jakby odłożona na pźniej. Podstawą bytu narodowego ma być silny potencjał ekonomiczny i kulturalny. Czytelnikom proponuje się wręcz wspłpracę na płaszczyźnie gospodarczej (program pozytywizmu warszawskiego) czy lojalizm na płaszczyźnie politycznej (program pozytywizmu krakowskiego). Pisarze do tych kwestii podchodzą nieco inaczej. Mieli oni inny program niż romantycy, nie nawoływali do walki o wolność, ale przywiązanie do kraju traktowali jako wartości moralne godne najwyższego uznania. Symbol tego odnajdujemy w Nad Niemnem. Stosunek bohaterw powieści do mogiły powstańczej, a więc do tradycji niepodległościowych staje się drugim, ważnym kryterium oceny człowieka. Szacunek, pamięć o mogile wyrżniają Bohatyrowiczw, Witolda, Justynę, panią Andrzejową i innych bohaterw pozytywnych. Symbol mogiły to nie tylko przejaw heroicznej postawy patriotycznej, ofiary, ale także wsplnej walki dworu i zaścianka o niepodległość. Także powstańcza przeszłość Wokulskiego, udział Rzeckiego w walkach na Węgrzech w roku 1848 i jego sympatie narodowe w roku 1863 stają się najchlubniejszą kartą biografii bohaterw. Podobnie jak w życiu i poezji Adama Asnyka - przeszłość powstańcza była najwartościowszym okresem, czasem idei i wielkości. I chociaż pźniej poeta pogodził się z rzeczywistością i wartościami nowej epoki (Trzeba z żywymi naprzd iść), to twierdził rwnocześnie, iż nie należy Deptać przeszłości ołtarzy.

To przecież Henryk Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc. Występował przeciw rezygnacji, godzeniu się z niewolą. Starał się dawać nadzieję, wpajać przekonanie, że z najgorszej toni można się wydźwignąć jeżeli się tego gorąco pragnie. W czasach oglnego zniechęcenia potrafił obudzić najważniejsze uczucie - patriotyzm, szacunek dla własnego kraju. To jego powieści takie jak Trylogia, Krzyżacy, nowele Latarnik podtrzymywały świadomość narodową i wiarę w odzyskanie niepodległości. A rzeczą charakterystyczną jest, że poczytność Trylogii wzrastała w momentach szczeglnego zagrożenia: w czasie I i II wojny światowej.

Kończąc należy zauważyć, iż rzeczywiście jak pisał Asnyk: Każda epoka ma swe cele. Pisarze pozytywistyczni także je realizowali w przekonaniu o własnej roli w życiu narodu. Czynili to jednak rżnie. Analizując organizm społeczny, pokazując jego niedowład, dając także wskazwki i programy, konstruując bohaterw odpowiadających wymogom epoki (Witold Korczyński).Tak wyglądał patriotyzm kiedyś. A jak on wygląda dziś? Dzisiejszy patriotyzm objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Szacunek do języka w obecnych czasach jest bardzo ważny. Wielu młodych ludzi okalecza język polski poprzez wtrącanie do niego obcych wyrazw, pochodzących z innego języka, najczęściej z angielskiego. Rwnież używanie wulgaryzmw jest strasznym ciosem dla języka ojczystego. Przejawem patriotyzmu jest także szanowanie polskiej kultury i tradycji. Jeśli chcemy zostać patriotami, nie powinniśmy naśmiewać się ze sposobu obchodzenia rżnych ważnych świąt czy zabaw regionalnych. Przecież nie tylko nasz kraj ma rżnego rodzaju stroje ludowe. Na przykład Austria – tam i mały, i duży, w ważne dla ich ojczyzny dni, ubiera się w odświętne ludowe stroje. Patriotą jest rwnież człowiek, ktry bierze udział w wyborach. Dzięki niemu państwo polskie może być zarządzane w mądry i przewidywalny sposb przez kompetentnych przedstawicieli naszego narodu. Bardzo ważnym, a często pomijanym przez ludzi czynnikiem, kształtującym patriotę jest dbanie o wsplne mienie. Dbanie, czyli nie niszczenie ławek w parku, nie zaśmiecanie ulic i lasw odpadkami, nie rysowanie po murach, ale troska o dobro wsplne, to jest staranie się o to, by w naszych lasach, szkołach, miastach było jak najczyściej i jak najpiękniej. Do tego wcale nie potrzeba jakichś wielkich starań. Wystarczy, że papierkw po batonach nie będziemy wyrzucać gdzie popadnie, lecz do najbliższego kosza na śmieci. To może być początek szerzenia patriotyzmu w naszym kraju, ktry według mnie zanika, bo dziś nawet ludzie nie wyrzucają papierkw do śmietnika.
Przykadowe prace

Akcesoryjność poręczenia

Akcesoryjność poręczenia AKCESORYJNOŚĆ PORĘCZENIA Poręczenie stanowi klasyczną postać zabezpieczenia o charakterze osobistym. Poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiąz...

Holiday in Athens - letter of complaint

Holiday in Athens - letter of complaint Dear Sir or Madam, I have just returned from a holiday in Athens, staying at the Bella Vista Hotel. I am writing to express my annoyance about a number of points. First of all, the flight was postponed in the last minute. As a result, I lost one day waiting for another plane. In add...

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektrych utworw.

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektrych utworw. Marek Hłasko (znany też jako piękny dwudziestoletni, romantyczny buntownik, niewinny młodzieniec, najprzystojniejszy pomocnik blacharza czy outsider) urodził się tuż przed wojną w 1934 roku w Warszawie. Ojciec Marka – ...

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworw.

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworw. Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposb myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumiel...

Freiheit. Was bedeutet fr dich frei sein?

Freiheit. Was bedeutet fr dich frei sein? Die Freiheit bedeutet fr jeden etwas anderes. Deshalb ist der Begriff so schwer zu definieren. In einem Lexikon findet man folgende Erklrung: genau das tun knnen was man will“. Ich bin aber damit nicht einverstanden. Solche Bedeutung hat das Wort Anarchie“. Ich wrde mich...

Pytania z teorii wychowania

Pytania z teorii wychowania 1. Teoria wychowania-Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniw oraz stwarzaniem warunkw do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodzicw, wychowawcw, nauc...

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ ,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’ Vegetius Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta napraw...

Dokonaj analizy i interpretacji Trenu XI jako odzwierciedlennia buntu bohatera lirycznego wobec ideałw filozoficznych i religijnych renesansu.

Dokonaj analizy i interpretacji Trenu XI jako odzwierciedlennia buntu bohatera lirycznego wobec ideałw filozoficznych i religijnych renesansu. Podejmując temat buntu wobec ideałw filozoficznych i religijnych renesansu, z cała pewnościa warto najpierw wgłębić sie w temat zwiazany z idea&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry