• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: PE

Nawigacja

PEPE


Rodzaje i przykłady obowiązkw podlegających egzekucji (zakres przedmiotowy UPEA)Organ egzekucyjny - to organ uprawniony do stosowania w całości lub części określonych ustawą środkw służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego ich obowiązkw o charakterze pieniężnym lub obowiązkw o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczeniu wykonania tych obowiązkw.

Organy egzekucyjne:

1. Uprawnione do stosowania środkw egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są:

-naczelnik urzędu skarbowego

-przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych w pierwszej instancji

-dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

-dyrektor izby celnej

-właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego

- Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

2. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązkw o charakterze niepieniężnym jest:

-wojewoda,

- właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej

-kierownik wojewdzkiej służby, inspekcji lub straży

-kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży

- - policja, organ policji, ABW, straż graniczna, Państwowa Inspekcja PracyNadzr nad postępowaniem administracyjnym

Nadzr nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organw właściwych do wykonania egzekucji. W przypadku gdy w sprawach egzekucji należności pieniężnych brak jest organu wyższego stopnia nadzr nad egzekucją sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej. Jednak jego kompetencje nadzorcze nie obejmują egzekucji należności pieniężnych prowadzonej przez organy egzekucyjne będące organami samorządu terytorialnego, w stosunku do tych organw nadzr sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. Nadzr oznacza kontrolę oraz możliwość wiążącego ingerowania w działalność jednostki nadzorczej. Swoisty nadzr nad egzekucją sprawuje wojewoda. Sprawowanie nadzoru i kontroli przepisw ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych należy do ministra właściwego do spraw finansw publicznych. Należności o charakterze niepieniężnym wykonują właściwi ministrowie, centralne organy administracji Rządowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a także organy sprawujące nadzr nad jednostkami samorządu terytorialnego.Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji oznacza, że co do tej samej rzeczy lub tego samego prawa egzekucję prowadzą rwnocześnie co najmniej dwa uprawnione organy. W praktyce zbieg może dotyczyć egzekucji administracyjnej oraz sadowej.Przykadowe prace

Problem przebaczania "Illiada" Homera i "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza na podstawie fragmentw.

Problem przebaczania "Illiada" Homera i "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza na podstawie fragmentw. Każdy człowiek jest istotą, ktra ma zdolność do uczuć takich jak miłość, nienawiść, przyjaźń czy obojętność. Można kochać, nie znosić, uwiel...

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku

Prawo humanitarne, Czerwony Krzyż- ściaga w załączniku Prawo humanitarne- zbir przepisw zaakceptowanych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobw przeprowadzenia konfliktw zbrojnych ochrony ich ofiar oraz uczestnikw. Określa ona w jaki sposb i jakimi ś...

Berlin

Berlin BERLIN Berlin jest stolicą i jednocześnie największym miastem Niemiec na prawach landu, położonym nad rzeką Sprewą. Leży tylko około 70 kilometrw od granicy z Polską. Zajmuje powierzchnię 890 km2, a zamieszkuje je około 3,4 mln osb. Miasto zosta&...

Na przykładzie twrczości F. Karpińskiego omw sentymentalizm w literaturze polskiej.

Na przykładzie twrczości F. Karpińskiego omw sentymentalizm w literaturze polskiej. Głośny pisarz francuski Jan Jakub Rousseau (czyt. Russo) dał początek rozwojowi nowego nurtu umysłowego - sentymentalizmu. Dowodził on, że człowiek jest z natury dobry, zaś cywilizacja...

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest to zjawisko ocieplenia atmosfery, spowodowane zwiększoną w niej ilością zanieczyszczeń, a w szczeglności wzrostem zawartości CO . Na temat globalnego ocieplenia powstała na świecie bogata literatura. Badacze nie wiedzą jeszcze jak w...

Muzyka Średniowieczna

Muzyka Średniowieczna Epoka średniowiecza to okres obejmujący ponad tysiąc lat. Upadek Cesarstwa Rzymskiego (476) uznaje sięga jej początek, koniec zaś wyznacza wiek XV. W tej epoce religia chrześcijańska rozprzestrzeniała się w całej Europie. Muzyka tego okresu był...

Analiza wypowiedzi Kleanta z I aktu "Świętoszka".

Analiza wypowiedzi Kleanta z I aktu "Świętoszka". "Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju Na cały świat spogląda jak na kupkę gnoju" - Molier "Świętoszek" taki tytuł nosi dramat Moliera, ktry rozpalał do żywego zak ...

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca, polityk czy szaleniec?

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca, polityk czy szaleniec? Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem "Konrad Wallenrod" bohatera wywołującego duże kontrowersje. Konrad musiał w swoim życiu wybierać między lojalnością wobec ufających mu t...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry