• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pedagogi...

Nawigacja

Pedagogika Petera PetersenaPedagogika Petera Petersena
Pedagogika Petera PetersenaPeter Petersen jest najbardziej uznaną postacią wśrd pedagogw niemieckich czasw pedagogiki reform.Twrca jednej z wielu szkł eksperymentalnych,ktra po Kongresie Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w 1927 roku została nazwana planem Jenajskim.

Włączył się w eksperymenty pedagogiczne prowadzone w Hamburgu.Został tam w 1920 roku dyrektorem eksperymentalnej szkoły średniej..Hamburskie szkoły wsplnoty charakteryzowały się typową dla Nowego Wychowania negacją szkoły tradycyjnej i karności,dążyły do stworzenia warunkw do samodzielności i twrczości dzieci działających we wsplnocie.Idee te wycisnęły piętno na krystalizujących się w tym czasie poglądach PetersenaW 1924 roku utworzył przy uniwersytecie w Jenie uniwersytecką szkołę ćwiczeń zaprojektowaną w duchu pedagogiki reform.W dalszych latach jego dążenia koncentrowały się na popularyzacji eksperymentu i jego ugruntowaniu w oficjalnej pedagogice.Służyło temu utworzone w 1926 roku Koło Przyjacił Szkoły Uniwersyteckiej,oraz coroczne spotkania zwane ''tygodniami pedagogicznymi'',ktore zyskały z czasem rangę międzynarodowąPetersen został bardziej doceniony za osiągnięcia praktyczne niż naukowe.Dzisiejsi niemieccy badacze jego pracy zwracają uwagę na wysiłki stworzenia samodzielnej ''pozbawionej iluzji'' nauki o wychowaniu,ktrą sam Petersen nazwał realizmem pedagogicznym.Zamiarem reformatora była taka antropologia pedagogiczna,ktra miała opisać człowieka w jego konkretnym bycie i ugruntować pojęcie wychowania na podstawie koncepcji wsplnoty.Zgodnie z duchem nowych czasw,Petersen głosił i zrealizował w swej szkole koncepcję dominacji wychowania nad nauczaniem.Jednakże osią jego teorii pedagogicznej było pojęcie wsplnoty,wokł ktrego narosło wiele interpretacji.Sam Petersen definiował je opisowo.Twierdził,że ''wsplnota jest wszechstronnym duchowym związkiem ludzi wynikającym z naturalnego popędu,jest ona zrdłem wszelkiej twrczej siły,zatem powinna stać się celem życia''.Petersen odwrcił tu ideę pedagogiki indywidualistycznej,twierdząc,że to wsplnota jest warunkiem twrczości.Wyraznie odcinał się nie tylko od pedagogiki indywidualistycznej,ale i od socjalnej,zakładając, że wsplnota jest duchową zasadą np.szkoły,regulującą życie społeczności.Ludzie nie tracą tu swej podmiotowości czy wolności na rzecz otoczenia społecznego i jego form,lecz podporządkowują się idei duchowej.Cała jego koncepcja opierała się na na wierze w niezmienny i odwieczny sens bytu,na takim pojęciu wychowania,ktre oznaczało dążenie do dobra i miłości.Specyfiką wykładni wsplnoty u Petersena,odpowiadającą duchowi epoki,było twierdzenie,że ową ideę uosabia wychowawca będący jednocześnie jej przywdcą.Wsplnota w tej teorii ewoluuje od wsplnoty naturalnej,przez nard,do ludzkości przy czym na tym ostatnim etapie staje się wsplnotą kulturalną.Nard był postrzegany przez Petersena jako organiczna całość zachowująca swą jednolitość i tożsamośc dzięki miłości.Uważał,że siły działające wewnatrz wsplnoty są niedostrzegalne,ale przez to wychowawczo jeszcze bardziej skuteczne.Twierdził,że istnieje wyłącznie dobro,zło bowiem mogło być tylko skutkiem nienaturalnych wpływw zewnętrznych,błędnego,wypaczonego wychowania.Chciał postrzegać człowieka jako istotę z natury dobrą,ale jednocześnie nie mgł odrzucić stanowiska ,że dobra i wartości kultury są zrdłem człowieczeństwa.To,co w dziejach myśli pedagogicznej było dychotomią,w poglądach Petersena dążyło do jedności.Dzięki wsplnocie człowiek mgł,jego zdaniem,wspłużytkować dobra duchowe i materialne.Przeczył on jednak idei moralnego postępu,twierdząc,że we wsplnocie jest wciąż ponawiany proces kształtowania się sił moralnych nowego pokolenia.Wolność w poglądach Petersena nie była abstrakcyjną wolnością filozofw,lecz realnym,swobodnym rozwojem sił duchowych człowieka w jego naturalnym środowisku,jakim miała być wsplnota.Jedyny dopuszczalny przymus to przymus sytuacji pedagogicznej.Zagadnienie wsplnoty miało rozwiązać rownież dyskutowany w okresie międzywojennym problem wzajemnych relacji między jednostką,a grupą społeczną.Według Petersena,atrybutem indywidualności był stan wewnętrznej harmonii,woli działania i stanw uczuciowych.Dopiero taka indywidualność zmierzająca do osiągnięcia celw ponadosobowych - celw wsplnoty - staje się osobowością.Cechami osobowości były tu wolność i kreatywność.Jednostka we wsplnocie - inaczej niż w tradycyjnym społeczeństwie - miała być aktywna i działać dobrowolnie.


Przykadowe prace

"Credit scoring"- metoda ograniczania ryzyk kredytowego

"Credit scoring"- metoda ograniczania ryzyk kredytowego Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyk kredytowego Banki od zarania dziejw prbują wypracować metodę, ktra pozwoli do minimum ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzieleniem tzw. złych kredytw". Na przestrzeni kilkunastu lat ba...

Biografia - Maria Antonina Recenzja książki

Biografia - Maria Antonina Recenzja książki Cel pracy Praca ta ma na celu odsłonić przed Czytelnikiom wszelkie tajemnice związane z życiem Marii Antoniny na dworze francuskim a zwłaszcza z poniesionymi przez nią konsekwencjami. Z całą pewnością dostarczy ona solidne...

Plan Schlieffena

Plan Schlieffena Plan Schlieffena - nazwa używana w historiografii na określenie planu wojny przeciwko Francji opracowanego przez sztab generalny armii niemieckiej przed I wojną światową. Nazwa ta rozpowszechniła się po Wielkiej Wojnie i nie była używana w czasie samej kampanii. Pocho...

Struktura organizacyjno - prawna polskiej gospodarki. Rodzaje systemw gospodarczych

Struktura organizacyjno - prawna polskiej gospodarki. Rodzaje systemw gospodarczych Struktura funkcjonujących w gospodarce rynkowej przedsiębiorstw podlega ciągłej ewolucji. Jednym z przejaww tej ewolucji są zmiany w systemie gospodarki narodowej w układzie przedmiotowym, co charakteryzuje struk...

Pytania na obronę na licencjat ze stosunkw międzynarodowych

Pytania na obronę na licencjat ze stosunkw międzynarodowych 1. Polityka jako aktywność społeczna. Polityka społeczna- przyjęty i realizowany prze władzę publiczną system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych na rze...

Powstanie państwa Izrael

Powstanie państwa Izrael Powstanie Państwa Izrael Geneza państwa sięga końca XIX w n.e. czyli rozwj syjonizmu i ruchu emigracyjnego żydw z Europy do Palestyny. 2 XI 1917 rzd brytyjski ogłosił tzw. deklaracje Balfoura - obietnice utworzenia w Palestynie, żydowskiej siedzib...

Układ moczowy i wydalniczy.

Układ moczowy i wydalniczy. 1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktw przemiany materii, głwnie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych. 2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylnej części jamy ...

Znaczenie pracy dla godności człowieka w świetle nauczania

Znaczenie pracy dla godności człowieka w świetle nauczania Człowiek jest podstawową wartością społeczną. Jest początkiem i celem życia społecznego zaczynając od małżeństwa i rodziny, a kończąc na społeczności ludzkości. Ty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry