• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pedagogi...

Nawigacja

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogicznaPedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna
Pedagogika pracy jest dyscypliną naukowa, ktra zajmuje się wpływem pracy i rozmaitych jej rodzajw na kształtowanie się osobowości w procesie wychowania, a więc pedagogicznymi aspektami relacji; człowiek – wychowanie – praca. O jej przedmiocie stanowią wszystkie te układy i związki przedmiotowo - treściowe, przez ktre przewija się idea przygotowania człowieka do pracy zawodowej, ale rwnież idea pomyślnego i zadowalającego udziału człowieka w tej pracy. T. Nowacki określił tę dyscyplinę jako ,,gałąź wiedzy, obejmującą całość problematyki pedagogicznej, wynikającej z zetknięcia człowieka z pracą .

W. Okoń zdefiniował, że pedagogika pracy to ,,dyscyplina pedagogiczna, ktrej przedmiotem badań jest praca ludzka, jej rżnorodne uwarunkowania, jej wpływ wychowawczy na jednostkę (…) .

Według Z. Wiatrowskiego ,,przez pedagogikę pracy rozumieć będziemy tę dyscyplinę pedagogiczną, ktrej przedmiotem zainteresowań i badań naukowych są problemy wychowania przez pracę, kształcenia oglnotechnicznego, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, edukacji prozawodowej, kształcenia i wychowania zawodowego, kształcenia ustawicznego dorosłych oraz problemy oświatowe i wychowawcze zakładu pracy . Definicja ta szczeglnie wyraźnie pokazuje, że problematyka badawcza tej dyscypliny pedagogiki jest bardzo obszerna.

Pedagogika pracy jako oddzielna dyscyplina pedagogiczna wykształciła się dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, jednak jej rodowd jest dość długi wiąże się nierozłącznie z ruchami społecznymi, szczeglnie z zagadnieniami stosunku człowieka do pracy.

Poprzednikw pedagogiki pracy można szukać już w bardzo odległych czasach, przez Biblię, literaturę starogrecką i literaturę kościelną. Przekazy te zawierają wskazwki o wprowadzaniu w zawd i wychowaniu w zamiłowaniu do pracy.

Przedmiot, zadania i działy pedagogiki pracy oraz jej obszary badań.

Przedmiotem badań i zainteresowań naukowych są pedagogiczne aspekty relacji:

człowiek – wychowanie – praca.

Do obszarw zainteresowań tej nauki Z. Wiatrowski zalicza pokaźny zestaw problemw skupionych wokł:

- sylwetki człowieka,

- zadań zawodowych, jakie będzie wykonywać absolwent określonej szkoły zawodowej,

- treści, metod i środkw kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego,

- warunkw osobowych i materialnych przygotowania człowieka do pracy,

- skuteczności kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- skuteczności działań wychowawczych w miejscu pracy.

Wymienione zagadnienia traktuje się jako wielkie obszary problemowe pedagogiki pracy, odpowiadające kolejnym etapom życia człowieka i grupuje je się w następujące działy:

Kształcenie przedzawodowe;

Kształcenie prozawodowe;

Kształcenie zawodowe;

Kształcenie ustawiczne dorosłych.

Kształcenie przedzawodowe obejmuje wszystko to, co decyduje o rozwoju jednostki w okresie poprzedzającym systematyczne kształcenia zawodowe i co pomaga w dokonywaniu wyboru zawodu zgodnie z warunkami osobistymi i potrzebami społecznymi. W sferze tej mieści się kształcenie oglne, wychowanie przez pracę, kształcenie oglnotechniczne oraz preorientacja, orientacja i poradnictwo zawodowe. Celem tego kształcenia jest nade wszystko zbliżenie dzieci i młodzieży do pracy, kształtowania wiedzy o pracy oraz pozytywnego do niej stosunku.

W zakres zainteresowań edukacji prozawodowej wchodzą te działania, w następstwie ktrych uczący rozpoznaje oglne właściwości zawodw, uzyskuje określone przyuczenie do zawodu, jednak nie uzyskuje kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie prozawodowe stanowi szczebel pośredni pomiędzy edukacją prozawodową a zawodową a tym samym znaczący etap w dochodzeniu do kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Kształcenie zawodowe prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych, warunkuje dobrą przydatność zawodową, wysoka wydajność pracy oraz zadowolenie z jej wykonywania. Obejmuje kształcenie oglnozawodowe i specjalistyczne, realizowane w rżnych instytucjach kształcenia zawodowego, głwnie w szkole zawodowej i w zakładzie pracy. Edukacja ustawiczna dorosłych, zwana rwnież edukacją permanentną, edukacją całożyciową, kształceniem nieustającym obejmuje z kolei problemy oświatowe i wychowawcze ludzi pracujących, a szczeglnie doskonalenie zawodowe pracownikw w całym okresie ich aktywności zawodowej, ktre prowadzi do nieustannego wzbogacania osobowości i mistrzostwa w zawodzie.

Analizując kolejne obszary zainteresowań pedagogiki pracy łatwo można zauważyć, iż idea przewodnią tej dyscypliny pedagogicznej są zagadnienia związane z procesem wychowania do pracy i przez pracę, ktrego podstawą jest wpływ pracy na kształtowanie osobowości.

Wielu znawcw tej problematyki podkreśla, że praca jest bardzo ważnym elementem osobotwrczym, mwiąc o wychowaniu przez pracę nie chodzi o zjawisko powszechnego kształtowania cech ludzkich przez powszechny proces społecznej działalności produkcyjnej, ale o to, by zdając sobie sprawę z kreacyjnej roli pracy w stosunku do przyrody, nauki, a także ludzi, uczynić z niej czynnik świadomego kształtowania osobowości człowieka.

Praca jest stałą potrzebą i żywiołem ludzkiej działalności, jest treścią ludzkiego życia i bardzo istotną potrzebą człowieka.

Bezrobocie jest czynnikiem bardzo silnie degenerującym pracę, zaburzającym proces kształtowania osobowości człowieka i uderzającym w jego godność.

Praca jest podstawowym miernikiem wartości społeczeństwa, dlatego też bardzo ważną zasadą wspłczesnych nauk pedagogicznych powinno być dążenie, aby wychowanie przez pracę stało się powszechnie obowiązującą zasadą wychowania dostosowaną do okresw rozwoju człowieka, jego naturalnych predyspozycji i warunkw środowiska.,, Tylko poprzez pracę rozumianą jako przejaw poznawczej, emocjonalnej i życiowej aktywności człowieka dokonuje się proces rozwoju osobowości z jednej strony i rozwoju społecznego – z drugiej .Bibliografia:

,,Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy

Redakcja naukowa- Mirosław Czapka

Bytom 2005


Przykadowe prace

Dręcząca chęć poznania w "Sklepach cynamonowych" Bruno Schulza.

Dręcząca chęć poznania w "Sklepach cynamonowych" Bruno Schulza. Schulz twierdzi, że fascynacja wstrętem tkwi w każdym człowieku, jednak przeciętny człowiek ma blokadę moralną wytworzoną przez kulturę, cywilizację, społeczeństwo itp., ktra zabra...

Formy wymiany wady i zalety

Formy wymiany wady i zalety Wstęp Wymiana towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej wymiany warunkowały: • Wzrost liczby ludności; • S...

Maria Konopnicka.

Maria Konopnicka. Maria Konpnicka, pisała także pod pseudonimem Jan Sawa. Oprcz tego, że była poetką pisała też nowele, utwory dla dzieci i młodzieży, była tłumaczką, publicystką , krytykiem. W swoim życiu wiele podrżowała, była wspło...

Charakterystyka Odyseusza

Charakterystyka Odyseusza Mityczny bohater, Odyseusz, to krl Itaki, wojownik, ktry przyczynił się do zwycięstwa Grekw nad Trojanami, mąż Penelopy i ojciec młodego Telemacha. Był on rosłym przystojnym mężczyzną o silnej postawie i kręconych włosach. ...

Cechy powieści.

Cechy powieści. Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu. Element naturalistyczny stanowi pesymistyczna wizja determinizmu - bohater podporządko-wany jest instynktom (miłości, agresji, strachu, nienawiści), a jego wolę wi&...

Jakie tematy podejmuje Bułhakow w powieści pt. “Mistrz i Małgorzata?

Jakie tematy podejmuje Bułhakow w powieści pt. “Mistrz i Małgorzata? “Mistrz i Małgorzata to powieść niezwykła, skłaniająca czytelnika do refleksji nad wieloma problemami ludzkiej egzystencji. Bułhakow porusza w swoim dziele twmaty: - moralne - metafizyczne -...

Biznes plan firmy RTV

Biznes plan firmy RTV BIZNES PLAN NA PODSTAWIE ZAKŁADU RTV SPIS TREŚCI I. Streszczenie............................................................................................. II. Geneza projektu..................................................................................... III. Misja i cel p...

Biografia - Marek Hłasko

Biografia - Marek Hłasko Dzieciństwo Marek Hłasko urodził się w Warszawie jako jedyny syn Macieja Hłaski i jego żony Marii Łucji z domu Rosiak. Początkowo Marek mieszkał z rodzicami w Złotokłosie, pźniej w Warszawie. W rodzinie Hłaskw dzieci ch...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry