• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poży...

Nawigacja

Pożytki z socjologii dla urbanistówPożytki z socjologii dla urbanistów
Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi.
Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak:
-Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach ?
-Piotr Sztompka wyjaśnia w jednej ze swych książek, że ?socjologia zrodziła się jako naukowe badanie historii?
-Simmel pisze o socjologii, jako ?nauce o stale powtarzających się formach życia społecznego?
-według Zygmunta Baumana ?socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi, które są powiązane siecią wzajemnych zależności?
Socjologowie poszukują społecznych reguł ,które badają oraz procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces zachodzących w nich zmian. Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dlatego też dokonuje się jego podziału na 3 działy:
I -zbiorowości społeczne (czyli kręgi, grupy, klasy itp.)
II ? instytucje społeczne (gospodarcze, medyczne, oświatowe itp.)
III- procesy i zjawiska masowe ( alkoholizm, aktywność społeczna, urbanizacja)
Socjologowie posługują się zróżnicowanymi metodami i technikami badań. Metody badawcze odnoszą się do rzeczywistego sposobu zbierania danych przez socjologa. Jednymi z technik badawczych są analizy, obserwacje lub wywiady.

Ze względu na wielką skalę i ogromny zasięg procesów urbanizacji sprawiły, że przyczyny i konsekwencje urbanistyki należą do najważniejszych zagadnień współczesnej socjologii. Pojęcie urbanizacji jest bardzo różnie definiowane, a przede wszystkim odnosi się do różnych zagadnień.
Określenie urbanistyka pochodzi z łacińskiego słowa urbanus , które oznacza miejski. Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się planowaniem i kierowaniem rozwoju osiedli ludzkich. Mimo tego, że urbanistyka jako dziedzina naukowa wyodrębniła się z architektury dopiero w XIX wieku to i tak jest tak stara jak pierwsze miasta.
Miasta zaczęły pojawiać się gdy w rozwoju społeczeństwa wystąpił podział pracy, który doprowadził do wyodrębnienia się zajęć pozarolniczych i grup ludzi pracujących nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb własnych, lecz także obsługi innych ludzi. Do grup tych należeli rzemieślnicy, kupcy, wojownicy, kapłani. Oni tworzyli osiedla, które z czasem przekształciły się w miasta. Do powstania miast potrzebne były odpowiednie warunki, które w powiązaniu z korzystnym położenie geograficznym decydowały o tworzeniu miasta.


Przykładowe prace

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska WYKŁADY PODSTAWY PRAWA JĘZYK PRAWNY ? Język, w którym redaguje się przepisy prawa ? Język precyzyjny, hermetyczny i specjalistyczny ? Czasem te same słowa mają inne znaczenie niż w języku potocznym ? Ustanawia ustawodawca ? Obsz...

Ustrój polityczny Słowacji

Ustrój polityczny Słowacji Ustrój polityczny Słowacji Słowacja jest demokracją parlamentarno-gabinetową, z trójpodziałem władz. Władzę ustawodawczą dzierży jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą – prezydent oraz rząd, a sądownicz&...

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ...

Czy należy budować elektrownie jądrowe?

Czy należy budować elektrownie jądrowe? Tak jak elektrownie na węgiel czy ropę, tak elektrownie atomowe używają pary do poruszania turbin, które wytwarzają elektryczność. Różnica polega na tym, że elektrownie atomowe uzyskują ciepło do podgrzewania pary, rozs...

Mezopotamia

Mezopotamia Położenie Międzyrzecza Mezopotamii, czyli Międzyrzecze położona była pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W ich delcie, nad zatoką Perską, utworzył się bardzo przyjazny dla życ...

Opracowanie epok - streszczenie

Opracowanie epok - streszczenie EPOKA STAROŻYTNA Rozpoczęła się od XIX w pne, a zakończyła V w n e ANTYK jest kulturą starożytną i jest to kultura grecko ? łacińska STAROŻYTNOŚĆ ? najstarsze cywilizacje MITOLOGIA ? zbiór mitów, czyli opowieści, ba&#...

Ekonomia integracji europejskiej

Ekonomia integracji europejskiej Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN: Integracja jest procesem integrowania się, tworzenia się całości z drobnych cząstek; scalenie, scalanie. GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Idea zjednoczonej Europy zanim stała się realnym celem polit...

Człowiek, a środowisko. Czy naszą działalność, można zawsze nazwać mianem prawdziwej cywilizacji ???

Człowiek, a środowisko. Czy naszą działalność, można zawsze nazwać mianem prawdziwej cywilizacji ??? Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga dziwy człowieka potęga. Bo on prze śmiało poza sine morze, gdy toń się wzdyma i kłęb...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry