• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poży...

Nawigacja

Pożytki z socjologii dla urbanistówPożytki z socjologii dla urbanistów
Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi.
Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak:
-Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach ?
-Piotr Sztompka wyjaśnia w jednej ze swych książek, że ?socjologia zrodziła się jako naukowe badanie historii?
-Simmel pisze o socjologii, jako ?nauce o stale powtarzających się formach życia społecznego?
-według Zygmunta Baumana ?socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi, które są powiązane siecią wzajemnych zależności?
Socjologowie poszukują społecznych reguł ,które badają oraz procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces zachodzących w nich zmian. Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dlatego też dokonuje się jego podziału na 3 działy:
I -zbiorowości społeczne (czyli kręgi, grupy, klasy itp.)
II ? instytucje społeczne (gospodarcze, medyczne, oświatowe itp.)
III- procesy i zjawiska masowe ( alkoholizm, aktywność społeczna, urbanizacja)
Socjologowie posługują się zróżnicowanymi metodami i technikami badań. Metody badawcze odnoszą się do rzeczywistego sposobu zbierania danych przez socjologa. Jednymi z technik badawczych są analizy, obserwacje lub wywiady.

Ze względu na wielką skalę i ogromny zasięg procesów urbanizacji sprawiły, że przyczyny i konsekwencje urbanistyki należą do najważniejszych zagadnień współczesnej socjologii. Pojęcie urbanizacji jest bardzo różnie definiowane, a przede wszystkim odnosi się do różnych zagadnień.
Określenie urbanistyka pochodzi z łacińskiego słowa urbanus , które oznacza miejski. Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się planowaniem i kierowaniem rozwoju osiedli ludzkich. Mimo tego, że urbanistyka jako dziedzina naukowa wyodrębniła się z architektury dopiero w XIX wieku to i tak jest tak stara jak pierwsze miasta.
Miasta zaczęły pojawiać się gdy w rozwoju społeczeństwa wystąpił podział pracy, który doprowadził do wyodrębnienia się zajęć pozarolniczych i grup ludzi pracujących nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb własnych, lecz także obsługi innych ludzi. Do grup tych należeli rzemieślnicy, kupcy, wojownicy, kapłani. Oni tworzyli osiedla, które z czasem przekształciły się w miasta. Do powstania miast potrzebne były odpowiednie warunki, które w powiązaniu z korzystnym położenie geograficznym decydowały o tworzeniu miasta.


Przykładowe prace

Misjonarka miłości

Misjonarka miłości MISJONARKI MIŁOŚCI – PRÓBA WYJAŚNIENIA TERMINU Na początku warto zastanowić się nad znaczeniem poszczególnych słów. Misjonarki i miłości. Według Encyklopedii PWN Misjonarz to kapłan świecki lub zakonny prowadzący dzia&...

Zmiana częstotliwości zegara systemowego

Zmiana częstotliwości zegara systemowego Komputer szybszy jest komputerem lepszym. A spośród dwóch komputerów jednakowo szybkich lepszym jest... tańszy, oczywiście. A po czym rozpoznajemy komputer szybszy? Też wiadomo: trzeba porównać, z jaką szybkością pracują procesory. Je...

Opis sceny widzenia księdz Piotra.

Opis sceny widzenia księdz Piotra. Scena rozgrywa się w celi księdza Piotra, który modli się leząc na ziemi krzyżem. Pierwsze widzenie związane jest z wywozem młodych Polaków na Sybir. Ich los przyrównany jest do męczeńskiej drogi Chrystusa. Wśród młodzieży ma znaj...

Co myśli Stanisław Wokulski o rozwoju nauki i swoim działaniu w tej dziedzinie?

Co myśli Stanisław Wokulski o rozwoju nauki i swoim działaniu w tej dziedzinie? Bolesław Prus wprowadzając wątek scjentyczny do Lalki stara się rozpropagować pozytywistyczne idee o nieskończonych możliwościach nauki oraz jej bezpośredniego wpływu na postęp i s...

Międzynarodowe Systemy Hotelowe

Międzynarodowe Systemy Hotelowe MSH ukształtowały się przed drugą wojną światową w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kluczowymi przesłankami powstania i rozwoju systemów były: dynamiczny rozwój ruchu turystycznego i wynikający z niego popyt na usługi hotelar...

Zastosowanie kwasów nieorganicznych

Zastosowanie kwasów nieorganicznych Kwasy nieorganiczne, związki nieorganiczne spełniające jedna z definicji kwasów. Zgodnie z konwencją wzory sumaryczne kwasów nieorganicznych pisze się zaczynając je od atomów wodoru. Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Kwasy tlenowe można o...

Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej

Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej W mojej pracy chciałabym przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mitologia jest odwiecznym źródłem inspiracji. Uniwersalne przesłanie mitu oraz postawy bohaterów powodują, że mity odegrały ważną rolę w ...

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne Zagrożenia nataralne Trzęsienia ziemi: Budowa geologiczna ziemi sprawia, że skorupa ziemska jest niestabilna. Ruchy płty kontynentalnych, scierające się masy sklane są przyczyna uwolnienia się dużej energii w postaci fal sejsmicznych. Zjawisko to jest ba...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry