• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podatek ...

Nawigacja

Podatek od towarw i usługPodatek od towarw i usług
Podatek od towarw i usług jest podatkiem zaliczanym do podatkw pośrednich, ktrych ciężar ponoszą nie podmioty na ktre został on nałożony ale przez osoby trzecie w praktyce najczęściej są to finalni konsumenci ktrzy muszą nabyć dane dobro. Jest to tzw. podatek od wartości dodanej . Pierwszy raz został wprowadzony na mocy ustawy o podatku od towarw i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r , jednak z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski system podatkowy uległ istotnym przeobrażeniom na mocy ustawy o podatku od towarw i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Jest to efekt konieczności harmonizacji polskich przepisw, w zakresie podatku od towarw i usług, z odpowiednimi regulacjami unijnymi.Podatnikiem podatku od towarw i usług jest każdy, kto wykonuje czynności będące przedmiotem opodatkowania. Część podatnikw, jak wiadomo, jest jednak zwolniona z obowiązku podatkowego. Podatnikw podatku od towarw i usług dzielimy zatem na dwie grupy: podatnicy, ktrzy są płatnikami VAT i ci, ktrzy go nie płacą. Osoby ktre muszą być płatnikami podatku od towarw i usług, są to osoby ktrych wartość ze sprzedaży towarw w roku poprzednim podatkowym przekroczy, kwotę wyrażoną w złotych i odpowiada ona kwocie 10 000 euro (w 2004 r. kwota ta wynosi 45 700 zł), limity te dotyczą rwnież osb ktre rozpoczynają działalność i są rozpatrywane w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, zaś w przypadku osb prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentw, zleceniobiorcw lub innych osb świadczących usługi o podobnym charakterze 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług przekroczy kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000. Do głwnych obowiązkw podatnikw rozliczających podatek VAT na zasadach oglnych należy zaliczyć:

-dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),

-prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupw, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,

-wystawianie faktur VAT,

-składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,

-terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego.Deklaracje dla podatku od towarw i usług (formularze VAT-7) składa się we właściwym urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za ktry składana jest deklaracja. W tym terminie należy rwnież dokonać wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Ułatwienia w tym zakresie przewidziane są dla tzw. małych podatnikw - ktrzy mogą rozliczać się z podatku VAT za okresy kwartalne.Małym podatnikiem możesz zostać, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży towarw nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 800 000 euro (w 2004 r. kwota ta wynosi 3 655 000 zł), a w przypadku gdy prowadzisz przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzasz funduszami powierniczymi, jesteś agentem, zleceniobiorcą lub świadczysz usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczy wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30 000 euro (w 2004 r. kwoty 137 000 zł).Udogodnienia dla małych podatnikw :

-składania deklaracji podatkowych dla podatku VAT za okresy kwartalne i kwartalnego rozliczania tego podatku w miejsce miesięcznego,( formularze VAT- 7K)

-rozliczania podatku VAT metodą kasową, tj. po uregulowaniu przez kontrahentw należności z tytułu sprzedaży towarw i usług (wybr tej metody wiąże się z obowiązkiem rozliczeń kwartalnych).Przedmiotem opodatkowania jest :

-odpłatna dostawa towarw i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

-eksport towarw

-import towarw

-wewnątrz wsplnotowe nabycie towarw za wynagrodzeniem na terytorium kraju

-wewnątrz wsplnotowa dostawa towarw.Podstawą funkcjonowania podatku VAT jest prawo podatnikw do obniżania podatku należnego (podatek wynikający z wykonania usługi) o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarw i usług służących podatnikowi do prowadzenia działalności gospodarczej.W Polsce istnieją obecnie trzy stawki podatku od towarw i usług: 22, 7 i 0 % podstawy opodatkowania. Podstawową powszechnie stosowaną stawką jest stawka 22%. Stawką 7% (tzw. stawka obniżona) objęte są tylko niektre towary i usługi. Lista tych towarw i usług opublikowana jest w postaci załącznika do ustawy. Lista ta obejmuje m.in. niektre towary związane z gospodarką rolną, leśną czy ochroną zdrowia, a także z niektre produkty żywnościowe i towary dla dzieci. Stawkę 0% stosuje się w eksporcie towarw i usług, a także na okres przejściowy - do sprzedaży niektrych wyrobw krajowych jak: mapy, niektre leki i niektre nawozy sztuczne. Wykaz tych wyrobw ogłaszany jest przez Ministra Finansw.Podatek od towarw i usług, ktry stanowi dochd budżetu państwa powinniśmy rozpatrywać moim zdaniem z dwch punktw widzenia , państwa jako poborcę tegoż podatku i gospodarstw domowych jako nabywcw obciążonych tym podatkiem. Przy takim podziale od razu wyjdą nam wady i zalety podatku pośredniego.Głwną zaletą tegoż podatku jest to , że mało kto zdaje sobie sprawę z ponoszonych ciężarw podatkowych , są one szybkie w poborze i systematycznie wpływają do budżetu państwa . Niestety nie są one powiązane ze zdolnością płatniczą podatnika i hamują skłonność do ryzykowania w prowadzeniu działalności gospodarczej. W państwach w ktrych nie występują podatki pośrednie o wysokich stawkach następuje rozwj techniczny i technologiczny co jest charakterystyczne dla państw najbogatszych.Państwo jako poborca podatkowy mający cały czas chroniczny brak pieniędzy jest zainteresowany opodatkowaniem jak największej ilości towarw i usług ponieważ z tego tytułu ma zapewnione dochody budżetowe. Niestety podnoszenie stawek podatkowych doprowadza naszą gospodarkę do cofania się a nie do rozwoju. Każdy podmiot gospodarczy ktry wykonuje usługi i jego stawki ulegają zmianie musi liczyć się z tym czy jest na tyle silny aby przetrwać, czy jego usługi będą nadal na tyle niezbędne dla konsumenta aby je nabywać w takiej samej ilości ,czy zostaną jednak zredukowane. Nie są to sprawy łatwe ja jako gospodarstwo domowe chciałabym mieć dochd jak największy i z tej strony te podwyżki mogę zrozumieć ,ale z drugiej strony wydatkw chciałabym mieć jak najmniej , czyli zmiana w stawkach VAT nie interesuje mnie ponieważ nie jest dla mnie korzystna . Ceny wszystkich dbr i usług z ktrych korzystam automatycznie idą do gry. Przy naszym biednym społeczeństwie dla ostatecznego konsumenta jest to zabjstwo.W swoim życiu spotykam się z podatkiem od towaru i usług na dwch płaszczyznach oprcz tego że jestem konsumentem jestem rwnież podmiotem gospodarczym i tu dopiero zaczynają się schody dla zwykłego śmiertelnika. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowych przepisw – niezależnie od tego czy podatkowych, czy też dotyczących innych działw prawa – jest okresem dla każdego bardzo trudnym. Podatnicy muszą przystosować się do nowych warunkw prowadzenia rozliczeń podatkowych, poznać szczegłowo nie tylko podstawowe zasady nowego systemu, ale przewidzieć rwnież możliwą praktykę stosowania przepisw przez organy podatkowe. Moje rozważania teraz nie dotyczą wysokości stawek bo jak sądzę nie są one zależne ode mnie , ale czy ustawa , ktra wprowadza rewolucję dosyć znaczną w owym podatku nie mogła być przeprowadzona w inny sposb . Miesiąc czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i wcielenie ich w życie to stanowczo za mały okres czasu dla podatnika ,ktremu żadne Urzędy Skarbowe nie potrafią udzielić sensownej odpowiedzi na nurtujące go zagadnienia, przed pierwszym maja była to kwestia niewiedzy a nie niechęci udzielenia pomocy. Zresztą do tej pory jest wiele jeszcze kwestii , ktre przez podatnikw są rżnie interpretowane a ustawę mamy podobno jedną .Kto będzie ponosił konsekwencje większych stawek podatkowych - my .Kto będzie ponosił konsekwencje złej interpretacji prawa też my, ponieważ interpretacje organw Urzędw Skarbowych nie są wiążące i nie stanowią wykładni prawa. Pamiętajmy – organy podatkowe mają czas na naukę nowych przepisw do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, podatnik musi je znać już w momencie wystawienia pierwszej faktury.


Przykadowe prace

Wpływ alkoholizmu na wspłczesną rodzinę.

Wpływ alkoholizmu na wspłczesną rodzinę. SPIS TREŚCI I. Pojęcie alkoholizmu. II. Sytuacja rodziny z problemem alkoholowym. III. Wielkość i struktura spożycia alkoholu w Polsce w latach 2000-2005 IV. Podsumowanie. WSTĘP Alkoholizm jest od lat na...

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące Rynek jest jednym z najczęściej używanych słw, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona. Najoglniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na ktrym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarcia kupna...

Zaprezentuj głwnych filozofw europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje.

Zaprezentuj głwnych filozofw europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje. Pozytywizm jest kierunkiem filozoficznym XIX i XX wieku. Najważniejszą rolę odegrały tu trzy kierunki. Były to: sam pozytywizm - stworzony przez filozofa francuskiego, Augusta Comte’a, empiryzm – reprezentowany prz...

Paca w kancelarii krlewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434.

Paca w kancelarii krlewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434. Celem mojej pracy jest przedstawienie sylwetki Władysława Oporowskiego, ktry był najwybitniejszą postacią z rodu Oporowskich, herbu Sulima. Z pokolenia na p...

Wychowanie obronne w Polsce w aspekcie historycznym.

Wychowanie obronne w Polsce w aspekcie historycznym. Wychowanie obronne jest systemem działalności szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych wychowankw, ktrego celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do obrony własnego kraju oraz do zapewnienia jej odpowiedniego rozwoju fi...

Kultura mykeńska

Kultura mykeńska Twrcami kultury, mykeńskiej są greccy Achajowie. Kultura ta została ukształtowanej w XV w. p.n.e. na Peloponezie, zniszczyli pałace na Krecie i narzucili wyspie swe zwierzchnictwo. Posługiwali się przejętym od Kreteńczykw alfabetem, tzw. pismem linearnym B (odc...

List otwarty do MEN w sprawie wprowadzenia mundurkw w szkołach

List otwarty do MEN w sprawie wprowadzenia mundurkw w szkołach Szanowny Panie Ministrze! Już od kilku miesięcy w naszym kraju toczy się debata na temat wprowadzenia reform w szkolnictwie. Jedną z nich ma być rozporządzenie o wprowadzeniu obowiązkowych mundurkw w szkołach. Pa...

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej.

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej. Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynnikw , z ktrych przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i milit...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry