• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podatki

Nawigacja

PodatkiPodatki
Podatki są to przymusowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo od osb fizycznych i prawnych. Podatki istnieją tak długo, jak długo istnieje cywilizacja. Już w Imperium Rzymskim - poza cłami i akcyzą, nałożoną na niektre dobra konsumpcyjne - istniały pierwotne formy podatkw bezpośrednich. Do takich należał podatek zwany tributum, nakładany na obywateli rzymskich "od głowy". Cesarz Wespazjan, porządkują finanse publiczne państwa, nałożył podatek na wytwarzanie przez rzymskie domy nieczystości, tłumacząc synowi, że pecunia non olet (pieniądze nie śmierdzą).Funkcje podatkw:

Podatki spełniają trzy głwne funkcje:1) fiskalną - są głwnym źrdłem dochodw budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatkw publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatkw.

2) redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodw pomiędzy rżnymi grupami społecznymi.

3) stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotw gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.Zasadniczy podział podatkw jest następujący:

bezpośrednie:

o podatek dochodowy od osb fizycznych,

o podatek dochodowy od osb prawnych,

o podatek od spadkw i darowizn,

o podatek od czynności cywilnoprawnych,

o podatek rolny,

o podatek leśny,

o podatek od nieruchomości,

o podatek od środkw transportowych,

o podatek od posiadania psw,

pośrednie:

o podatek od towarw i usług,

o podatek akcyzowy,

o podatek od gier.

Podatek dochodowy od osb fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwana dalej ustawą, reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodw uzyskanych przez osoby fizyczne.

Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody:

- z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodw z działw specjalnych produkcji rolnej,

- z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntw rolnych do zalesienia,

- podlegające przepisom o podatku od spadkw i darowizn,

- wynikające z czynności, ktre nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

- z tytułu podziału wsplnego majątku małżonkw w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wsplności majątkowej oraz przychodw z tytułu wyrwnania dorobkw po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonkw lub śmierci jednego z nich.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodw wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Co do zasady, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źrdła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodw ze wszystkich źrdeł przychodw (tzw. zasada kumulacji dochodw). Dochodem ze źrdła przychodw, jeżeli przepisy szczeglne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodw z tego źrdła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodw, rżnica jest stratą ze źrdła przychodw.Źrdła przychodw

Źrdłami przychodw są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spłdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spłdzielni produkcyjnej lub innej spłdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2) działalność wykonywana osobiście,

3) pozarolnicza działalność gospodarcza,

4) działy specjalne produkcji rolnej,

5) nieruchomości lub ich części,

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnież dzierżawa, poddzierżawa działw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie działw specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składnikw majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spłdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spłdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntw,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.

c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ktrym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pł roku, licząc od końca miesiąca, w ktrym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osb dokonującej zamiany,Sposoby ustalania podatku

Ustawa przewiduje następujące sposoby ustalania podatku dla osb fizycznych nieuzyskujących przychodw z pozarolniczej działalności gospodarczej, działw specjalnych produkcji rolnej:

- według obowiązującej w 2005 r. skali podatkowej:**skala zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. Sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262)

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do

37.024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr

37.024 74.048 6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048 17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł- ryczałty ; przy czym należy zauważyć, iż dochodw (przychodw), od ktrych zgodnie z przepisami ustawy pobiera się podatek w formie ryczałtu nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źrdeł – art. 28, 29, 30 i 30a ustawy,

- 19% podatek od dochodw z kapitałw pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierw wartościowych lub pochodnych instrumentw finansowych (dochodw opodatkowanych w tej formie nie łączy się z dochodami z innych źrdeł) – art. 30b ustawy.Pobr podatku

Kwestię tę reguluje rozdział 7 ustawy. W świetle przepisw ustawy podatek dochodowy od osb fizycznych może być:

- potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek lub ryczałtu (np. od dochodw ze stosunku pracy, odpowiednio od przychodw z tytułu udziału w zyskach osb prawnych),

- uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika w formie zaliczek (np. przez podatnikw osiągających dochody bez pośrednictwa płatnikw ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury i renty z zagranicy),

- uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentw, z wyjątkiem alimentw na rzecz dzieci).

Podatek dochodowy od osb prawnychPodatek dochodowy od osb prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).Podatnikami podatku dochodowego od osb prawnych są:

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spłek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spłki kapitałowe w organizacji,

• podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwch spłek prawa handlowego mających osobowość prawną, ktre funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),

• spłki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodw bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest dochd będący nadwyżką sumy przychodw nad kosztami ich uzyskania.

W przypadku, gdy podatnik ponisł w roku podatkowym stratę (tj. gdy koszty uzyskania przychodw przewyższyły sumę przychodw), o wysokość tej straty może obniżyć dochd w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w ktrymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.Przychodami są m.in. (art. 12 ust. 1-3 ustawy):

• otrzymane pieniądze i wartości pieniężne,

• wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń,

• wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

Przychodami są rwnież należne przychody związane z działalnością gospodarczą.

Do przychodw nie zalicza się:

• pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarw i usług, ktre zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,

• naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności,

• należnego podatku od towarw i usług oraz zwrconej rżnicy tego podatku

Kosztami uzyskania przychodw są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodw, z wyjątkiem kosztw wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodw m.in.:

• kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarw, wykonanych robt i usług

• wierzytelności odpisanych jako przedawnione,

• kosztw reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodw, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposb.

Zwolnienia podatkowe

Art. 17 ustawy reguluje zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Generalnie dotyczą one sfer działalności niegospodarczej rżnych podatnikw, w szczeglności takich jak stowarzyszenia i fundacje, realizujących określone, społecznie użyteczne cele. W przypadku tych podatnikw zwalnia się od podatku dochody, ktre są przeznaczone na realizację tych celw. Jako przykład można podać zwolnienie od podatku dochodw jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe.Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochd po dokonaniu przysługujących podatnikowi odliczeń.

Dochd może być pomniejszony o kwoty darowizn na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 7 ustawy:

• na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,

• na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Uwaga: łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% dochodu.

Odliczenie darowizn, o ktrych mowa w tiret pierwszym jest uzależnione od spełnienia łącznie dwch kumulatywnych przesłanek. Darowizna powinna być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (np. na pomoc społeczną, działalność charytatywną). Obdarowanym zaś musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Są to organizacje pozarządowe (nienależące do sektora finansw publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku), kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.Stawka i płatność podatku

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Informacje oglne - podatek od spadkw i darowizn

Podatek od spadkw i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.).Przedmiot opodatkowania

Podatkowi od spadkw i darowizn podlega:

• nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem:

- spadku

- darowizny

- zasiedzenia

- nieodpłatnego zniesienia wspłwłasności

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,

• nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci,

• nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,

• nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych, wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP.Podatnikami podatku od spadkw i darowizn są:

osoby fizyczne, ktre nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych w sposb wyżej wskazany.Płatnikami podatku od spadkw i darowizn są:

notariusze - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia wspłwłasności lub ugody w tym przedmiocie.Powstanie obowiązku podatkowego:

• przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku,

• przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu - od daty ogłoszenia testamentu,

• przy nabyciu z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania tego polecenia,

• przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,

• przy nabyciu praw do wkładw oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci - z chwilą śmierci wkładcy,

• przy nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,

• przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczeglnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń,

• przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia,

• przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,

• przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia wspłwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie wspłwłasności.Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny.Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych,

a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.Czynności i dokumenty związane z podatkiem od spadkw i darowizn.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadkw, gdy podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny, umowa nieodpłatnego zniesienia wspłwłasności lub ugoda w tym przedmiocie). Szczegłowe zasady dotyczące składania zeznań podatkowych określa rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn (Dz. U. Nr 40, poz. 462 ze zm.).

Termin do złożenia zeznania podatkowego wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Druki zeznań podatkowych dostępne są w urzędach skarbowych na terenie kraju.

Do składanego zeznania podatnik winien dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, potwierdzające:

• nabycie rzeczy i praw majątkowych, w szczeglności mogą to być: orzeczenie sądu, testament, umowa, ugoda, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy, lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,

• posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu,

• istnienie długw i ciężarw, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładw na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnychPodatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399).Przedmiot opodatkowania

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- czynności cywilnoprawne - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długw i ciężarw albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie wspłwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat), umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spłki (akty założycielskie),

- zmiany ww. umw, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem,

- orzeczenia sądw i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi:

jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się:

• na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- umowy małżeńskie majątkowe, jeżeli przynajmniej jedna strona umowy ma miejsce zamieszkania w kraju.Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

? notariusze - od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,

? nabywcy rzeczy - od umw sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub do dalszej sprzedaży.

Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej lub wypłacenie należności od uprzedniego zapłacenia podatku.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntw zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

• właściciel,

• posiadacz samoistny,

• użytkownik wieczysty,

• w niektrych przypadkach posiadacz zależny gruntw (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisw o ubezpieczeniu społecznym rolnikw).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym nabyto tytuł prawny do gruntw lub objęto grunty w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w ktrym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (ktrym jest wjt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntw), sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez radę gminy:

• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

• deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy rwnież podatnikw korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisw ustawy o podatku rolnym.Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatnikw, ktrym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP). Szczegłowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatnikw podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).Stawki podatku rolnego

Wynoszą one:

1. dla gruntw gospodarstwa rolnego: rwnowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntw,

2. dla pozostałych gruntw podlegających podatkowi rolnemu: rwnowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha gruntw

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałw 2004 r. wyniosła 37,67 zł za 1 q.).

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość podatku rolnego. Podatek płatny jest w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki, nieposiadające osobowości prawnej wpłacają w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Płatność dokonywana jest w kasie lub na rachunek budżetu właściwej gminy. W przypadku osb fizycznych możliwy jest rwnież pobr podatku w formie inkasa.Podatek leśny

Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako lasy, z wyjątkiem lasw zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

• właściciel,

• posiadacz samoistny,

• użytkownik wieczysty,

• w niektrych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym nastąpiło nabycie lub objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w ktrym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (ktrym jest wjt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia lasu), sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez radę gminy:

• informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

• deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy rwnież podatnikw korzystających ze zwolnień na mocy przepisw ustawy o podatku leśnym.Stawki podatku leśnego

Stawki podatku leśnego wynoszą:

• od 1 ha - rwnowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wyniosła ona 120,40 zł za 1 m3),

• dla lasw ochronnych oraz lasw wchodzących w skład rezerwatw przyrody i parkw narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość podatku leśnego. Podatek jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny za poszczeglne miesiące – do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność dokonywana jest w kasie lub na rachunek budżetu właściwej gminy. W przypadku osb fizycznych możliwy jest rwnież pobr podatku w formie inkasa.

Podatek od nieruchomości

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością gospodarczą.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

• właściciel

• użytkownik wieczysty

• samoistny posiadacz

• w niektrych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części albo obiektw budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym nastąpiło nabycie lub objęcie w posiadanie przedmiotu opodatkowania.

W przypadku nowo wybudowanych budowli albo budynkw lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w ktrym budowa została zakończona albo w ktrym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w ktrym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

grunty budynki budowle

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,66 zł/m2 17,98 zł/m2 2%

mieszkalne 0,32 zł/m2 0,54 zł/m2 -

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł/ha - -

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 0,66 zł/m2 3,61 zł/m2 2%

zajęte na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 0,66 zł/m2 8,37 zł/m2 2%

pozostałe 0,32 zł/m2 6,01 zł/m2 -

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, ktrym jest wjt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotw opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez radę gminy:• informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

• deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy rwnież podatnikw korzystających ze zwolnień na mocy przepisw ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatnikw, ktrym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP). Szczegłowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku od nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatnikw podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości. Podatek jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spłki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości za poszczeglne miesiące – do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność dokonywana jest w kasie lub na rachunek budżetu właściwej gminy. W przypadku osb fizycznych możliwy jest rwnież pobr podatku w formie inkasa.

Podatek od środkw transportowych

Zasady opodatkowania podatkiem od środkw transportowych określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środkw transportowych są:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdw od 3,5 tony i wyższej,

- przyczepy i naczepy, ktre łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

- autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środkw transportowych są:

- właściciel środka transportowego,

- jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na ktrą środek transportowy został zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w ktrym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w ktrym nastąpiło przeniesienie własności.Stawki podatku od środkw transportowych

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach określonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa grne oraz, dla niektrych rodzajw pojazdw, dolne granice stawek podatku). Grne granice stawek podatku od środkw transportowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, w 2005 r. wynoszą od 640,37 zł do 2.444,04 zł. Rada gminy może rżnicować stawki, uwzględniając wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.Terminy i sposoby płatności podatku od środkw transportowych

Podatnicy obowiązani są do składania do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego deklaracji na podatek od środkw transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.

Wzr deklaracji na podatek od środkw transportowych został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansw z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środkw transportowych (Dz. U. Nr 252, poz. 2523).

Podatek płatny jest w dwch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku, zarwno osoby jak i jednostki, uiszczają podatek od środkw transpo

aae2

rtowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, na terenie ktrej znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w ktrego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – na rachunek organu podatkowego na terenie ktrego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.Podatek od posiadania psw

Zasady opodatkowania podatkiem od posiadania psw określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu psa. Terminy płatności oraz wysokość stawek podatku od posiadania psw określane są przez radę gminy. Płatność dokonywana jest w kasie lub na rachunek budżetu właściwej gminy, możliwy jest rwnież pobr podatku w formie inkasa.

Stawka tego podatku od jednego psa w 2005 roku nie może przekroczyć 51,91 zł rocznie.

Rada gminy może rwnież zwolnić mieszkańcw gminy z podatku od posiadania psw albo wprowadzić inne zwolnienia niż określone w ustawie.Podatku od posiadania psw nie pobiera się:

- pod warunkiem wzajemności - od członkw personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędw konsularnych oraz innych osb zrwnanych z nimi na podstawie ustaw, umw lub zwyczajw międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jeżeli stanowią pomoc dla osb niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

- od osb w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo

domowe - od jednego psa,

- z tytułu posiadania psw utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw

rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.Podatek od towarw usługZakup samochodu używanego przez podatnika VAT dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej

Mechanizm rozliczania podatku jest tutaj analogiczny jak przy nabyciu nowych środkw transportu.

Nabycie przez polskiego podatnika podatku od towarw i usług samochodu używanego (niebędącego nowym środkiem transportu) dla celw prowadzonej działalności gospodarczej od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego - po przystąpieniu Polski do UE - będzie uważane za wewnątrzwsplnotowe nabycie towaru i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarw i usług, zgodnie z oglna zasadą dla tego typu transakcji – towary dostarczane pomiędzy podatnikami zarejestrowanymi dla celw VAT (np. przez podatnika z innego państwa członkowskiego do podatnika w Polsce), będą opodatkowane stawką zerową w kraju wysyłki (rozpoczęcia transportu) jako wewnątrzwsplnotowa dostawa, zaś podatek należny opłacany będzie przez nabywcę towarw w kraju, do ktrego towary te przybędą, według stawki obowiązującej w kraju nabycia (wewnątrzwsplnotowe nabycie towarw).Zatem polski podatnik, nabywający używany samochd od podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii (tj. samochd inny niż nowy środek transportu), będzie rozliczał podatek VAT wg stawki obowiązującej w Polsce, tj. co do zasady według stawki 22% - w składanej w Polsce deklaracji podatkowej.

Obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem nabycia.Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik otrzymał fakturę wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.Natomiast obowiązki dokumentacyjne z tytułu wewnątrzwsplnotowego nabycia używanych środkw transportu są analogiczne jak przy nabyciu nowych środkw transportu.

Usługi turystyki

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usług wprowadziła do polskiego prawa podatkowego przepisy dotyczące tzw. szczeglnych procedur przy świadczeniu usług turystyki.

Podstawowa zmiana dotyczy sposobu określania podstawy opodatkowania.

Przy świadczeniu usług turystyki, przy wykonywaniu ktrych podatnicy nabywają towary i usługi od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty - podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca rżnicę pomiędzy kwotą należności, ktrą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika podatku od towarw i usług od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty należy rozumieć usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczeglności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Oznacza to, że rozliczenie według marży będzie miało zastosowanie zarwno w obrocie między podatnikami, jak też w relacjach z ostatecznym konsumentem, czyli turystą. W przypadku zatem świadczenia usług turystyki podstawa opodatkowania ulegnie znaczącemu obniżeniu, gdyż będzie liczona jedynie od marży - a nie jak to było przed dniem 1 maja 2004 r. - od całego obrotu, tj. kwoty należnej pomniejszonej o kwotę podatku.

Zasada opodatkowania jedynie marży ma jednak zastosowanie tylko w przypadku, gdy podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Ponadto dodatkowym warunkiem jest to, że przy wykonywaniu usługi turystyki podatnik nabywa towary i usługi od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty. Podatnik rozliczający podatek od marży obowiązany jest prowadzić ewidencję, z ktrej wynikać będą kwoty wydatkowane na nabycie towarw i usług od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadać dokumenty, z ktrych wynikać będą te kwoty.

W przypadku natomiast, gdy biuro podrży przy świadczeniu usługi turystyki obok usług nabywanych od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi będzie wykonywało we własnym zakresie, wtedy podatnik obowiązany jest odrębnie ustalić podstawę opodatkowania dla usługi wykonywanej we własnym zakresie (cała wartość usługi) i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty (marża). W takim przypadku podatnik obowiązany będzie do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Dla usług turystyki przewidziana jest co do zasady stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Przepisy ustawy przewidują jednak rwnież zastosowanie stawki zerowej do usług turystyki w sytuacji, gdy usługi nabywane od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty będą świadczone poza terytorium Wsplnoty.W przypadku natomiast, gdy usługi nabywane przez podatnika od innych podatnikw dla bezpośredniej korzyści turysty będą świadczone zarwno na terytorium Wsplnoty jak i poza nią, to usługi turystyki będą podlegały opodatkowaniu stawką 0% tylko w części, ktra dotyczyć będzie usług świadczonych poza terytorium Wsplnoty. Stawkę zerową podatnicy będą mogli stosować, jeżeli będą posiadać dokumenty potwierdzające, iż usługi te lub część z nich świadczona jest poza Wsplnotą.

Usługi takswkoweStosownie do treści aktualnie obowiązujących przepisw prawa z dniem 30 kwietnia 2004 r. uległo likwidacji zwolnienie od podatku od towarw i usług dla usług takswkowych. Od 1 maja 2004 r. usługi takswkowe w zakresie przewozu osb opodatkowane są, co do zasady, stawką w wysokości 7%.

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od 1 maja 2004 r. przez podatnikw świadczących usługi takswek osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wartość sprzedaży ich usług za 2003 r. nie przekroczyła kwoty 45 700 zł i jeżeli od początku 2004 r. wartość tych usług nie przekroczyła kwoty 45 700 zł. W przeciwnym razie konieczność rozliczania podatku obowiązuje od 1 maja 2004 r.

Jeżeli podatnik z uwagi na spełnienie warunkw ma możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego jeszcze w dniu 1 maja 2004 r. – traci to zwolnienie z chwilą przekroczenia wartości sprzedaży w wysokości 45 700 zł (licząc od początku roku).

Ponadto podatnicy świadczący usługi takswek osobowych, mogą wybrać opodatkowanie w formie zryczałtowanej. Stawka zryczałtowanego podatku wynosi 3%. Podatnicy, ktrzy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu, nie mają jednak prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obowiązani są natomiast do składania skrconej deklaracji podatkowej za okresy miesięczne.

Wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania należy dokonać pisemnie poprzez złożenie zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres (miesiąc lub kwartał w przypadku rozliczeń za okresy kwartalne), w ktrym podatnik będzie stosował ryczałt.

Podatnik, ktry wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może z tej formy zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy. O rezygnacji podatnik pisemnie zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od ktrego z tej formy podatnik nie będzie korzystał.WAŻNE - Podatnicy świadczący usługi takswkowe w każdym przypadku zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarw i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwrot podatku VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarw i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarw i usług, zapłaconego przy nabyciu towarw w Polsce, mają wyłącznie podrżni będący osobami fizycznymi, ktrzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wsplnoty. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podrżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podrżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Wsplnoty nie pźniej niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywz towarw na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.Potwierdzenia wywozu towarw poza terytorium Wsplnoty nie zawsze będzie dokonywał polski urząd celny. W przypadku dokonania wywozu towarw poza terytorium Wsplnoty, ale przez granicę z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, potwierdzenia wywozu towarw dokonywać będzie urząd celny w państwie członkowskim, przez ktry faktycznie towary zostały wywiezione poza Wsplnotę.

Opłata targowa

Zasady pobierania opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Targowiskiem natomiast są wszelkie miejsca, w ktrych jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynkw, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targw, aukcji i wystaw.

Opłata targowa pobierana jest od osb fizycznych, osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osb i jednostek organizacyjnych będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Wysokość opłaty targowej ustala w drodze uchwały rada gminy z tym, że w 2005 r. stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 597,86 zł dziennie.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat lokalnych określonych w ustawie, może zarządzić pobr tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentw i wysokość wynagrodzenia za inkaso, może rwnież wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

Podatek Akcyzowy

Podstawa prawna podstawowym aktem prawnym regulującym podatek akcyzowy w Polsce jest ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz.257 ze zm.), ktra kompleksowo reguluje problematykę systemu podatku akcyzowego, w tym rwnież zagadnienia związane z oznaczaniem wyrobw akcyzowych znakami akcyzy.Na mocy delegacji zawartych w ww. ustawie wydanych zostało rwnież szereg aktw wykonawczych, ktre dotyczą m.in. kwestii stawek podatku akcyzowego, zabezpieczeń akcyzowych czy zwolnień z podatku akcyzowego.

Podatnicy

Podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ktre dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnikami są rwnież podmioty:

1) nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od wyrobw tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,

2) u ktrych powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobw akcyzowych zharmonizowanych,

3) będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobw akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają między innymi:

1) produkcja wyrobw akcyzowych zharmonizowanych;

2) wyprowadzenie wyrobw akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

3) sprzedaż wyrobw akcyzowych na terytorium kraju;

4) eksport i import wyrobw akcyzowych;

5) nabycie wewnątrzwsplnotowe i dostawa wewnątrzwsplnotowa.

6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobw akcyzowych, jeżeli od tych wyrobw nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości;

7) ubytki lub niedobory wyrobw akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.Ustawa wprowadza podział wyrobw na wyroby akcyzowe zharmonizowane i wyroby akcyzowe niezharmonizowane.

Wyroby akcyzowe zharmonizowane to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Natomiast wyroby akcyzowe niezharmonizowane to pozostałe wyroby akcyzowe, między innymi: samochody osobowe, broń myśliwska i gazowa, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skry futerkowe ze zwierząt szlachetnych, wyroby futrzarskie wyłącznie ze skr zwierząt szlachetnych (odzież, dodatki do ubiorw, z wyłączeniem nakryć głowy).

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

I tak np. w przypadku ubytkw i niedoborw wyrobw akcyzowych zharmonizowanych obowiązek podatkowy powstaje z dniem ich powstania, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z dniem ich stwierdzenia przez uprawniony podmiot.

W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem jej wydania.

W eksporcie wyrobw akcyzowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem potwierdzenia przez urząd celny dokonania eksportu.

W imporcie wyrobw akcyzowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1) powstania długu celnego w rozumieniu przepisw prawa celnego albo

2) objęcia wyrobw akcyzowych procedurą celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej lub przetwarzania pod kontrolą.

W przypadku nabycia wewnątrzwsplnotowego obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobw akcyzowych, będących przedmiotem tego nabycia, nie pźniej jednak niż z dniem otrzymania faktury dokumentującej nabycie, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

W przypadku dostawy wewnątrzwsplnotowej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie pźniej jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania czynności. Jeżeli nie można określić dnia, w ktrym powstaje obowiązek podatkowy dla wyrobw akcyzowych, za datę jego powstania uznaje się dzień, w ktrym uprawniony podmiot stwierdził dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Stawki akcyzy

Ustawa o podatku akcyzowym określa stawki akcyzy, ktre mają charakter stawek maksymalnych. Jednocześnie minister właściwy do spraw finansw publicznych został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, do ich rżnicowania w zależności od rodzaju wyrobu oraz określenia warunkw ich stosowania. W wykonaniu tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z pźn.zm.).Zwolnienia z akcyzy

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy eksport wyrobw akcyzowych, piwo, wino i napoje fermentowane, o ktrych mowa w art. 68-70 ustawy, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży, energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źrdeł energii.

Zwalnia się od akcyzy także dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe, wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celw niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Pełny katalog zwolnień zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z pźn. zm.).

Skład podatkowy

W składzie podatkowych może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobw akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Produkcja i przetwarzanie wyrobw akcyzowych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, a ich przemieszczanie, pomiędzy składami podatkowymi, może obywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (tj. bez zapłaconego podatku) do momentu ich wyprowadzenia z procedury zawieszenia.Zabezpieczenie akcyzowe

Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zostali zobligowani prowadzący składy podatkowe, zarejestrowani handlowcy, podmioty nabywające wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przedstawiciele podatkowi. Zabezpieczenie ryczałtowe może być złożone na czas oznaczony lub nieoznaczony, w formie zabezpieczenia generalnego lub ryczałtowego.

Deklaracja podatkowaGeneralną zasadą jest obowiązek składania w urzędzie celnym deklaracji dla podatku akcyzowego, zwane dalej deklaracjami podatkowymi, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym powstał obowiązek podatkowy. Jednakże w przypadkach szczeglnych (np. art. 55 ustawy) - podatnik dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwsplnotowym oraz składa deklarację uproszczoną.

Wzory deklaracji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansw z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorw deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.Znaki akcyzy

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 ustawy m.in. takie jak wina, wdki, likiery, papierosy.

Znaki akcyzy mogą mieć w szczeglności postać banderol, znakw cechowych lub odciskw pieczęci.Cło

Zasady naliczania należności

1) Podstawą naliczenia cła, w zależności od rodzaju stawki celnej, może być:

a) wartość celna towarw,

b) ilość towaru,

c) masa netto towaru.

2) Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o należne cło, a w wypadku opakowań z tworzyw sztucznych podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest ilość towaru. Jeżeli stawki akcyzy ustalone są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobw akcyzowych.

3) Podstawą naliczenia podatku od towarw i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem przywozu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą naliczenia podatku VAT jest wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy.Ustalanie wartości celnejJeżeli elementy właściwe dla określenia wartości celnej są wyrażone w innej walucie niż PLN, to należy dokonać odpowiednich przeliczeń.

Zagadnienie kursu wymiany walut, stosowanego w celu ustalenia wartości celnej towaru, od 1 maja br. jest regulowane rozporządzeniem Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87, poz. 827)oraz przepisami Art. 168 - 172 Rozporządzenia Wykonawczego.Przepisy wsplnotowe przyznają Państwom Członkowskim prawo do wyznaczenia, w celu ust

Przykadowe prace

Dwa ujęcia motywu pracy. Porwnaj fragmenty Nad Niemnem oraz Ludzi bezdomnych. Zwrć uwagę na sposb przedstawienia postaci. Wykorzystaj rwnież kontekst historyczno-literacki.

Dwa ujęcia motywu pracy. Porwnaj fragmenty Nad Niemnem oraz Ludzi bezdomnych. Zwrć uwagę na sposb przedstawienia postaci. Wykorzystaj rwnież kontekst historyczno-literacki. Praca od zawsze stanowiła o poziomie życia człowieka. Zastanawiając się nad jej sensem, możemy wzią...

Mieszko III stary

Mieszko III stary MIESZKO III - z racji swojego długiego życia zwany Starym - urodził się ok. 1126 roku. Był synem księcia Bolesława III Krzywoustego i jego drugiej żony Salomei, hrabianki Bergu w Szwabii. W chwili śmierci ojca (1138) Mieszko miał 12 lat. Jego młodoś...

Opis tarczy Achillesa

Opis tarczy Achillesa Misternie wyrzeźbiona tarcza była wykonana ze srebra, złota, cyny i miedzi. Składała się z pięciu warstw, na ktrych Hefajstos wyrzeźbił sceny z życia wzięte. Pierwszy okrąg przedstawiał niebo, morze i ziemię. Potem widoczne by ...

Szklane tarcze - krtka notatka o książce

Szklane tarcze - krtka notatka o książce Szklane tarcze Czas akcji: druga wojna światowa Miejsce akcji: Warszawa Głwni bohaterowie: Stanisław, Piotr, Krystyna Akcja powieści Szklane tarcze rozgrywa się podczas drugiej wojny światowej w okupowanej Warszawie...

Korea Płnocna

Korea Płnocna WIADOMOŚCI OGLNE. Nazwa: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRL-D), Choson minjujuui inmin konghwaguk, Położenie: państwo we wsch. Azji, w pn. części Płw. Koreańskiego, nad M. Żłtym i M. Japońskim. Kraj rozciąga się od 37o50' ...

My hobby - speech

My hobby - speech My hobby, about which I would like to tell you, is computer graphics. Well, somebody can tell that it’s rather generally said… so answering this, I want to tell that, I’m interested in typography, which means everything connected with making new fonts, formatting text, to make it look good or...

Generationskonflikt

Generationskonflikt Es unterliegt keinem Zweifel, dass heutzutage es immer mehr Streitereien zwischen Eltern und Kindern zu Hause gibt. Das ist ein Generationskonflikt. Aber ueber welche Themen streiten sie am haeufigsten? Ich finde, dass der haeufige Grund der Streitereien andere Ansichten sind. Die jungen Leute wollen mehr...

Samorząd

Samorząd Notatki z wykładw dr Solarza Uniwersytet wroclawski- politologia Samorzad terytorialny : Niemcy, Austria ,Szwajcaria.Hiszpania NIEMCY Państwo federalne od XVIII w. istnieje podział kompetencji między władzą federalną ,a lokalną. Podzia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry