• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Podejmowa...

Nawigacja

Podejmowanie działalności gospodarczejPodejmowanie działalności gospodarczej
Na moment rozpoczęcia działalności gospodarczej składa się wiele czynności.

W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy do Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego w celu otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zał. 1). Składamy rwnież oświadczenie od, ktrego dnia mamy rozpocząć działalność gospodarczą (zał. 2) Rwnież w przyszłości, gdy chcemy dokonać zmian w ewidencji działalności gospodarczej takie pismo składamy w Urzędzie Gminy lub Miejskim (zał. 3), czy ostatecznie wnioskujemy o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (zał. 4)

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

• oznaczenie przedsiębiorcy: imię, nazwisko, nazwa.

• adresy: zamieszkania, siedziby, miejsca wykonywania.

• określenie przedmiotu działalności gospodarczej

• datę rozpoczęcia działalności gospodarczejNastępnie udajemy się do Urzędu Statystycznego po REGON. Statystyczny numer identyfikacji składający się z dziewieciu cyfr. (w powiecie poznańskim początek – 63).

Z tymi dokumentami kierujemy się do bnanku w celu otworzenia konta bankowego. Spłki z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o), spłki jawne, spłki akcyjne rejestruje się w Sądach Rejestrowych.

Gdy już mamy numer konta całą działalność rejestrujemy w Urzędzie Skarbowym. Tam składamy NIP-1 i zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (zał. 5), zawiadomienie o rozpoczęciu działalności (zał. 6), załącznik rejestracyjny identyfikacji podatkowej osb fizycznych (zał. 7), PIT – 1 oraz wybieramy formę opodatkowania:- karta podatkowa: przy tej formie opodatkowania stawka podatku zależna jest od:

• rodzaju działalności (nie każda działalność może być opodatkowana w ten sposb)

• ilości zatrudnionych pracownikw

• liczby mieszkańcw w danym mieście lub gminie

Wysokość stawek reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o Zryczałtowanym Podatku Dochodowym od niektrych przychodw osiągniętych przez osoby fizyczne.

Podatnikom opodatkowanym w ten sposb Urzędy Skarbowe przesyłają decyzję o wysokości kart podatkowej. Na karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodw. W przypadku zatrudnienia pracownikw należy prowadzić ewidencję zatrudnienia, nie ma też obowiązku składania zeznań rocznych. Podatek dochodowy w postacie karty podatkowej obniża się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. (zał. 11)- podatek liniowy – od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy mają możliwość opodatkować swoje dochody podatkiem liniowym wynoszącym, 19% osiągniętego dochodu, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy tej formie opodatkowania prowadzona jest księga przychodw, rozchodw w taki sam sposb jak na zasadach oglnych. Podatnicy odprowadzają podatek liniowy do 20-go następnego miesiąca na podstawie deklaracji PIT – 5l (zał. 8). Przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposb nie mogą korzystać z ulg podatkowych (np. z ulgi na remont mieszkania) Nie mogą łączyć dochodw opodatkowanych liniowo z innymi dochodami. Za dany rok podatkowy do 30-go kwietnia podatnicy muszą złożyć zeznanie roczne.- ryczałt ewidencjonowany – przy tej formie opodatkowania niektre rodzaje działalności nie mogą być w ten sposb opodatkowane np. usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego i prowadzenie apteki, udzielanie pożyczek pod zastaw.

Stawki ryczałtu:

• 20% przychodu – wolne zawody

• 17% przychodu z najmu, usług hotelowych, usług w zakresie edukacji

• 8,5% przychodu – działalność usługowa

• 5,5% przychodu – działalność wytwrcza, produkcyjna, transport ciężarowy (powyżej 2 ton), roboty budowlane

• 3% przychodu – działalność handlowa, gastronomiczna.

Podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodw z podziałem na w/w stawki i do 20-go następnego miesiąca ma obowiązek przekazania podatku do Urzędu Skarbowego (zał. 9)

Inne załączniki dla Urzędu Skarbowego VAT-R (zał. 10).

Na samym końcu udajemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym miejscu składamy następujące dokumenty:

• ZFA – zgłoszenie płatnika skladek (zał. 12)

• ZNA – zgłoszenie osoby ubezpieczonej (zał. 13)

• DRA – deklarację rozliczeniowąW przpadku, gdy planujemy zatrudnić pracownika kandydat musi złożyć na swej firmie następujące dokumenty:

• życiorys (CV)

• podanie

• kwestionariusz osobowy

• świadectwa potwierdzające wykształcenie

• aktualne badania lekarskie

• świadectwa z ostatniego zakładu pracyNastępnie podpisujemy z prawnikiem umowę o pracę, ktra może być zawarta na czas nieokreślony, określony lub prbny.

W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia wykonwania pracy mamy obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS-u (druk ZNA – zsł.13) Do celw podatkowych pracownik powinien wypełnić PIT- 2.

Składki, ktre pracodawca ma obowiązek odprowadzić do ZUS za pracownika wynoszą:

• ubezpieczenie emerytalne 9, 76%

• ubezpieczenie reutowe 6,5%

• ubezpieczenie wypadkowe 1,93%

• składka na Narodowy Fundusz Zdrowia 8,25%

• Fundusz Pracy 2,45%

• Fundusz Gwarantowanych Stawek Pracowniczych 0,15%Pracodawca musi rwnież prowadzić karty przychodw pracownika. Wpisuje się tam wynagrodzenie przez cały rok kalendarzowy, a na koniec podlicza i na podstawie tej karty sporządza się PIT- 40 (zeznanie roczne) lub PIT – 11.

Rejestracja

Osoby fizyczne, ktre posiadają adres zamieszkania w Poznaniu – dokonują rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej przy ul. Matejki 50, pok. 203 (II p).

Natomiast osoby posiadające adres zamieszkania poza Poznaniem, dokonują zgłoszenia na terenie gminy (miasta) zgodnie z właściwością miejscową.(podstawa prawna – ustawa Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999r. Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)

Wydział Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Poznania

ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

Tel (61) 878-47-83

Fax (61) 878-47-84

dg@um.poznan.plPoznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

W styczniu 2000r. w Poznańskim Sądzie Rejonowym w XIV Wydziale Gospodarczym-Rejestrowym został wpisany do rejestru handlowego Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Założony został przez Miasto Poznań oraz Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spłkę Akcyjną. Jest to jedyna instytucja poręczycielska w Polsce, w ktrej udziałowcami jest bank oraz jednostka samorządu terytorialnego.

PKO BP SA, jako jedyny z bankw, ktre prowadzą działalność w stolicy Wielkopolski, podjął się wspłpracy z Miastem w tworzeniu lokalnego funduszu poręczycielskiego. Bank zaakcentował tym swoje zaangażowanie w rozwj życia gospodarczego miasta oraz dostosowanie swojej działalności do wymogw rynku lokalnego. Pod względem wysokości kapitału (2.000.000 zł) Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych na dzień plasuje się na 5 miejscu w rankingu działających w Polsce instytucji poręczycielskich.

W dniu 6 czerwca 2000r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych uroczystością otwarcia biura rozpoczął swą działalność operacyjną. W uroczystości, ktra odbyła się w siedzibie firmy przy al. Marcinkowskiego 20, wzięli udział między innymi przedstawiciele władz miasta: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Wiceprezydent Tomasz Kayser, poprzedni Prezydent Miasta Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek, przedstawiciele PKO BP S.A.: Dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu Jerzy Kepel, Jerzy Nowak Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych Jerzy Margol, przedstawiciel Lubelskiego Funduszu Przedsiębiorczości i inni.Wsplna inicjatywa Miasta Poznania i PKO BP SA

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw to Klienci PKO BP SA – w regionie wielkopolskim do tej grupy zalicza się 50 tysięcy firm, a w samym Poznaniu – 30 tysięcy. PKO BP SA proponuje im kredyty zabezpieczone poręczeniami funduszu, czego nie oferują inne banki działające w stolicy Wielkopolski. Oferta ta uzupełnia pakiet usług kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą “BIZNES PARTNER .

Usługa skierowana jest także do osb zainteresowanych prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej. Jednym z podstawowych warunkw jaki muszą spełniać przedsiębiorcy korzystający z poręczeń Funduszu to umiejscowienie siedziby firmy w Poznaniu lub skoncentrowanie tutaj działalności.

Działalność Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych ma służyć wspieraniu przedsięwzięć poznańskich przedsiębiorcw oraz podnoszeniu ich kwalifikacji. Liczymy na to, że przyczyni się on do promocji przedsiębiorczości oraz wpłynie na zwiększenie lokalnych inwestycji, co spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w stolicy Wielkopolski.

Firmy chcące skorzystać z usług Funduszu powinny złożyć w jednym z poznańskich oddziałw PKO BP SA wniosek kredytowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Oddział banku, po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, przekaże dokumenty do Funduszu. Jeśli ten pozytywnie rozpatrzy wniosek, wwczas nastąpi podpisanie umowy kredytowej między firmą a PKO BP SA.

Siedziba Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych mieści się w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 20. Klientw zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Przykadowe prace

Ekologia ekonomia i postęp techniczny

Ekologia ekonomia i postęp techniczny W dobie globalizacji państwa wysoko rozwinięte zdecydowały się rozwijać politykę ekonomiczną w zakresie ochrony środowiska. Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i aktywna rola regionw są w tym kontek&#...

Słowniczek pojęc historycznych

Słowniczek pojęc historycznych A ABDYKACJA - zrzeczenie się korony ALIENCJA - inaczej wyobcowanie ALIANCI- w czasie I wojny światowej określenie głwnych przeciwnikw państw centralnych, a w czasie II wojny światowej państwa koalicjii antyniemieckiej ANAR...

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności zakładw pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz wspłdziałanie w zwalczaniu klęsk ży...

Znaczenie roku 1812 w Panu Tadeuszu

Znaczenie roku 1812 w Panu Tadeuszu Rok 1812 w naszej historii narodowej był czasem szczeglnym. Wtedy to Napoleon, w ktrym Polacy pokładali nadzieje na odnowę Krlestwa Polskiego dokonał inwazji na wrogą nam wtedy Rosję. Adam Mickiewicz porwnuje w czas do wiosny. Ta pora roku jest okresem, w ...

Obraz Rosji i Rosjan w Ustępie III części dziadw Adama Mickiewicza

Obraz Rosji i Rosjan w Ustępie III części dziadw Adama Mickiewicza A. Mickiewicz w ustępie opisuje państwo rosyjskie. Pisze on, ze jest to dzika, mroźna kraina. Kraj ten rządzony jest przez okrutnego cara. Car Rosji jest to bezwzględny żołnierz i wymaga bezwzględnego pos&#...

Głos Marii Konopnickiej w noweli "Mendel Gdański" w sprawie antysemityzmu

Głos Marii Konopnickiej w noweli "Mendel Gdański" w sprawie antysemityzmu Nowela Mendel Gdański nie jest pierwszym utworem, w ktrym widoczny jest problem antysemityzmu. Już wcześniej Adam Mickiewicz w swojej epopei Pan Tadeusz ukazał postać Jankiela – uczciwego karczmarza i Żyda z p...

Meine Geburtstagsparty Imperfekt

Meine Geburtstagsparty Imperfekt Im Mrz feierte ich meinen achtzehnten Geburtstag. Zuerst wollte ich nur im Familienkreis feiern, aber meine Mutter schlug mir vor, die Freunde einzuladen und eine Geburtstagsparty zu geben. Ich musste zuerst meine Gste einladen. Mit einigen Freunden telefonierte ich, an andere schrieb ich eine k...

Niemiecki - przyimki

Niemiecki - przyimki antworten auf A (odpowiadac na) warten auf A(czekac na) denken an A (myśleć o) danken fur A (dziękować za) fragen nach D (pytac o) sprechen uber A (rozmawiac o) sich unterhalten ber (rozmawiac o ? oficjalnie) erzahlen von (opowiadac o) bitten um (prosic o) s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry