• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawo...

Nawigacja

Podstawowe wiadomości z chemiiPodstawowe wiadomości z chemii
Atomy rżnych pierwiastkw łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale rżnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodr tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:


H : Cl= 1 : 1 (HCl)


H : O= 2 : 1 (H2O)


H : N= 3 : 1 (NH3)


H : C= 4 : 1 (CH4)


a cecha określająca te stosunki nasi nazwę wartościowości.


Wartościowością pierwiastka, nazywamy liczbę atomw wodoru, jaką dany pierwiastek może przyłączyć tworząc z nim związek chemiczny.


Tak więc tlen jest dwuwartościowy, bo tworzy z wodorem wodę - H2O, a chlor jest jednowartościowy, bo tworzy chlorowodr - HCl.


Chlor jednak w innych związkach chemicznych może wykazywać inną wartościowość. Na przykład, w związkach z tlenem może mieć wartościowość rwną nawet 7.


Atomy pierwiastkw tworzących cząsteczki związku chemicznego połączone są ze sobą za pomocą wiązań chemicznych.


Liczbę wiązań chemicznych utworzonych przez atom danego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego nazywamy wartościowością tego pierwiastka.


Wartościowości najpopularniejszych pierwiastkw


nazwa pierwiastka wartościowość

Azot I, II, III, IV, V

chlor I, III, V, VII

cynk II

fosfor III, V

glin III

krzem IV

magnez II

miedź I, II

nikiel II

ołw II, IV

potas I

rtęć I, II

siarka II, IV, VI

sd I

srebro I

tlen II

wapń II

węgiel II, IV

wodr I

żelazo II, III


Otaczająca nas materia to świat rżnorodnych substancji. Podział substancji chemicznych przedstawia schemat:


Substancje proste - pierwiastki są substancjami, ktrych nie można już rozłożyć na inne jeszcze prostsze substancje. Uwzględniając budowę materii pierwiastek można określić jako zbir atomw tego samego rodzaju. Tak więc:


Pierwiastek jest substancją zawierającą atomy o takiej samej liczbie atomowej.


Metale to pierwiastki, ktre w temperaturze pokojowej są na ogł ciałami stałymi. Jedynym wyjątkiem jest rtęć. Są one dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności. Posiadają charakterystyczny połysk. Jedne są kowalne i ciągliwe, inne kruche. Niektre łatwo reagują z tlenem (metale nieszlachetne), inne w warunkach normalnych z nim nie reagują (metale szlachetne).


Niemetale mogą być w temperaturze pokojowej gazami, cieczami lub ciałami stałymi. Mają bardzo rżne właściwości chemiczne i fizyczne.


Substancje chemiczne rżnią się między sobą szeregiem właściwości, za pomocą ktrych można je zidentyfikować. Są to:


właściwości fizyczne:

stan skupienia

smak

barwa

gęstość

temperatura topnienia i wrzenia

przewodnictwo ciepła i elektryczności

właściwości chemiczne:

zdolność lub jej brak do reagowania z innymi substancjami

Związki chemiczne składają się z pierwiastkw. Mogą być one rozłożone na pierwiastki, z ktrych się składają. Mają określony skład jakościowy i ilościowy.


Związek chemiczny to substancja składająca się z powiązanych ze sobą atomw o rżnych liczbach atomowych.


Mieszanina to substancja chemiczna uzyskana na drodze mechanicznego mieszania składnikw. Skład mieszaniny można zmieniać. Na przykład, odparowując wodę z wodnego roztworu cukru zwiększamy stężenie cukru w tym roztworze; dolewając wody - zmniejszamy stężenie.


Mieszaniny można łatwo rozdzielić na części składowe:


Substancje zmieszane ze sobą i tworzące mieszaninę zachowują swoje właściwości.


Mieszanina jednorodna - homogeniczna to taka mieszanina, w ktrej nie można rozrżnić składnikw nawet przy dużym powiększeniu (woda wodociągowa, mleko, stopy metali, powietrze).


Mieszanina niejednorodna - heterogeniczna to mieszanina, ktrej składniki można dostrzec gołym okiem lub za pomocą prostych urządzeń (mąka + piasek, woda + piasek, piasek + mak, dym + sadza).


Z codziennych obserwacji wynika, że otaczająca nas materia ma budowę ciągłą, litą. Obserwuje się jednak pewne zjawiska, ktre przeczą temu wrażeniu. Do takich zjawisk zaliczamy:


dyfuzję (samorzutne mieszanie się stykających się ze sobą substancji, na przykład gazw)

mieszanie się dwch cieczy

rozpuszczanie się ciała stałego w cieczy przebiegające ze zmniejszaniem się objętości i inne.

Zjawiska takie są możliwe tylko wtedy, gdy substancje biorące w nich udział mają budowę nieciągłą, ziarnistą.


Pierwsze poglądy o ziarnistości materii głosił filozof grecki, Demokryt (46-370 p.n.e.). Według niego, “Wszechświat składa się z atomw, czyli niepodzielnych cząstek i prżni... (athomos = niepodzielny).


W czasach nowożytnych atomistyczną teorię budowy materii ogłosił w r. 1803 John Dalton. Teoria ta głosiła:


Materia składa się z niezliczonej liczby niezmiernie małych cząsteczek zwanych atomami.


Każdy atom ma określoną wielkość, masę i właściwości. Atomy tego samego pierwiastka są jednakowe.


Atomy mogą łączyć się ze sobą tworząc cząsteczki związku chemicznego, a reakcja chemiczna polega na łączeniu się, rozdzielaniu i wymianie atomw.


Zgodnie ze wspłczesnymi poglądami na ten temat:


Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego zachowującą jeszcze jego charakterystyczne właściwości.


Cząsteczka składa się co najmniej z dwch atomw. Atomy te mogą być takie same - mwimy wwczas o cząsteczce pierwiastka (np. O2, Cl2) lub rżne - cząsteczka związku chemicznego (np. NaCl, H2O, H2SO4.)


Związek chemiczny od mieszaniny odrżnia głwnie to, że związek chemiczny ma ściśle określony skład chemiczny niezależnie od tego, w jaki sposb powstał: czy został otrzymany w laboratorium, czy też występuje w przyrodzie. Tę stałą zależność sformułował w r.1799 Louis Joseph Proust jako prawo stałości składu.


Istotę tego prawa przedstawić można następująco: podczas syntezy siarczku miedzi (I) - Cu2S, bez względu na używane do reakcji ilości miedzi i siarki, zawsze na cztery jednostki wagowe miedzi przypadać będzie jedna jednostka wagowa siarki.


Stosunek wagowy miedzi do siarki w występującym w przyrodzie minerale chalkozynie jest dokładnie taki sam.


W oparciu o prawo stałości składu wyprowadza się wzory sumaryczne związkw chemicznych.


Chemik, badając otaczającą go przyrodę i zachodzące w niej zjawiska, na ogł wybiera jakiś obiekt i wyodrębnia go. Taki obiekt nazywa się układem. Układ może być układem otwartym (gdy między nim a otoczeniem zachodzić może wymiana masy i energii) lub układem zamkniętym, ktry nie wymienia z otoczeniem masy, natomiast może wymieniać energię. Istnieją ponadto układy izolowane, ktre nie wymieniają z otoczeniem ani energii, ani masy.


Dwaj osiemnastowieczni chemicy, niezależnie od siebie, Rosjanin Michaił Łomonosow i Francuz Antoine Lavoisier, badali układy zamknięte i sformułowali jedno z ważniejszych praw chemii - prawo zachowania masy.


Masa substratw użytych do reakcji w układzie zamkniętym rwna się masie produktw otrzymanych w wyniku reakcji.


Z prawa zachowania masy wynika jednoznacznie, że materia nie może powstać z niczego, ani nie może zginąć, chociaż podlega ciągłym przemianom. Opierając się na prawie zachowania masy można obliczyć, ile otrzyma się danej substancji na skutek przemiany chemicznej o ile wiadomo, ile innej substancji użyto do tej przemiany. Prawo to stanowi więc podstawę obliczeń chemicznych


Przykadowe prace

Akustyka pomieszczeń

Akustyka pomieszczeń Plan pracy: 1) Co to jest akustyka wnętrz? 2) Co wpływa na akustykę? 3) Izolacja akustyczna 4) Co to są fale stojące? 5) Echo akustyczne 6) Flutter echo 7) Co jest zadaniem akustyka wnętrz? 1) Co to jest akustyka wnętrz? Akustyka wn...

Filozofia przełomu XIX i XX wieku

Filozofia przełomu XIX i XX wieku W 2 poł. XIX w. tradycyjna problematyka filozofii była wypierana i ograniczana przez gwałtowny rozwj nauk szczegłowych. Filozoficznym wyrazem tej tendencji był antymetafizyczny program tzw. filozofii pozytywnej, zapoczątkowanej przez A. Comte'a i kontynuowany...

Ślub konkordatowy.

Ślub konkordatowy. Podpisany 28 lipca 1993r. a ratyfikowany 25 marca 1998r. Konkordat pomiędzy stolica apostolską, a Rzeczpospolitą Polską stwarza narzeczonym możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego, ktre może wywołać skutki cywilne,takie jakie posiada ma...

Zagadnienia z filozofii

Zagadnienia z filozofii FILOZOFIA (egzamin) Arystoteles Arystoteles jako pierwszy dokonał wydzielenia się poetyki. Potraktował ją jako część filozofii praktycznej. Podstawowym terminem w teorii sztuki (przejętym od Platona) był mimesis, czyli naśladowanie. Wyrżni...

Interpretacja wiersza Leopolda Staffa pt.: Deszcz jesienny".

Interpretacja wiersza Leopolda Staffa pt.: Deszcz jesienny". Wiersz Leopolda Staffa jest przede wszystkim wierszem dekadenckim. Dominuje w nim poczucie nadchodzącego końca i destrukcji, o czym świadczy już sam jego tytuł. Deszcz jesienny to deszcz nieprzyjemny, brudny, kojarzący się z chło...

Streszczenie - Przyjaciele Benedykt Hertz

Streszczenie - Przyjaciele Benedykt Hertz Opowiadacz opisuje łąkę, na ktrej pasą sie rżne zwierzętaq. Koń i Krowa przecghwalają się swoim pochodzeniem i szlachetnością. Zapewnieją Zajączka o swej życzliewości i opiece. Podobnie czynią Kozioł...

Czy życiowe motto Dulskiej – Brudy trzeba prać we własnym domu należy jednoznacznie zanegować? Co sądzisz w powszechnym we wspłczesnej kulturze publicznym pra

Czy życiowe motto Dulskiej – Brudy trzeba prać we własnym domu należy jednoznacznie zanegować? Co sądzisz w powszechnym we wspłczesnej kulturze publicznym praniu brudw? Gabriela Zapolska w komedii pt. Moralność pani Dulskiej przedstawia czytelnikowi życie i problemy miesz...

Cv francuskie

Cv francuskie Beate Duval 7 rue du Sentier nee 15 juillet 1970 a Paris mariee FORMATION 1990-1995 Le diplome Peterhouse College Universitaire de Cambridge en Anglettere 1989-1994 Le diplome Institut Universitaire de technologie a Paris 1989 Baccalaureat EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 2000-2005 Responslable du s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry