• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podstawy...

Nawigacja

Podstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczości
1.Rodzaje działalności jednostek organizacyjnych.

-działalność gospodarcza polegająca na produkcji wyrobw lub usług oraz handlu.Prowadzą ją jednostki organizacyjne zwane przedsiębiorstwami

-działalność oświatowa i socjalno-kulturowa (szkoły,szpitale,kina,domy opieki,domy dziecka)

-działalność finansowa(banki,zakłady ubezpieczeń,giełdy)

-działalność w zakresie sdministracji państwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości(urzędy i sądy)

-działalność związana z ochroną narodową i bezpieczeństwem publicznym(jednostki wojskowe,policja,straż granicznai pożarna)

2.Istota organizacji.

-polega na wspłdziałaniu elementw składowych danej jednostki organizacyjnej,przyczyniającym się do powodzenia prowadzonej działalności.

3.Stanowisko pracy definicja.

-jest to odpowiednio wyposażone miejsce pracy w ktrym pracownik wykonuje określone zadanie,kilka stanowisk tworzy komrkę na ktrej czele stoi kierownik lub dyrektor.

4.Komrka organizacyjna definicja.

-stanowi grupę lub zespł stanowisk pracy wyposażony w odpowiednie środki,kierowany przez jednego zwieszchnika,wykonujący określone działania.

5.Co określają struktury organizacyjne.

struktury organizacyjne określają:

-organy zarządzające i stanowiska kierujące

-komrki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy

- zakres działania stanowisk i komrek

-więzi organizacyjne po-między organami,stanowiskami kierowniczymi i samodzielnymi oraz komrkami

6.Definicja biura

biuro jest to odpowiednio przystosowane pomieszczenie do opracowywania informacji w postaci dokumentacji,rejestrowania i przechowywania.

7.Zakres typowych czynności administracyjno biurowych

-liczenie,pisanie,rejestrowanie

-prowadzenie i opracowywanie korespondencji

-sporządzanie maszynopisw

-powielanie i kopiowanie dokumentw

-opracowywanie materiałw wewnętrznych np.notatek sprawozdań statystycznych.

8.Charakterystyka czynności administracyjno biurowych

-powszechne,ponieważ występują w każdej jednostce organizacyjnej

-masowe,ponieważ życie społeczno-gospodarcze jest zbiurokratyzowane

-typowe,ponieważ podlegają na obsłudze interesantw,informowaniu,liczeniu,klasyfikowaniu,ewidencjonowaniu,pisaniu itp.

powtarzające się,ponieważ codziennie,i co pewien czas powtarzają się te same czynności.

9.Definicja informacji

-jest to każda wiadomość tworząca wiedzę odzwierciedlającą procesy i zdarzenia zachodzące w otoczeniu

10.Charakterystyka informacji

-jasna zwięzła i wyczerpujaco przedstawiona

-szybko i terminowo dostarczona

dokładna rzetelna

-kompletna

-odpowiednio sklasyfikowana zaewidencjonowana i przechowywana.

11.rodzaje informacji

-pierwotne nie podlegające rejestracji np.odczytanie temperatury

-pierwotne rejestrowane,np.rejestracja wpływu korespondencji w dzienniku kancelaryjnym

-przetwarzane z informacji pierwotnych,np.inf.zbiorcze,określające sytuację,selektywne

-sprawozdawcze,np.sprawozdania,biuletyny

w obec kryteriw;-sposobu przekazu(inf.ustne,telefoniczne,pisemne);formy przekazu(bezpośrednie,pośrednie);źrdeł pozyskiwania(inf.zewn,inf.wewnę.

12.drogi przekazywania i otrzymywania informacji.

-inf.formalne,uzyskane drogą służbową w sposb uregulowany odrębnymi przepisami,np.poprzez regulaminy,zażądzenia,instrukcje

-inf.płformalne,uzyskane drogą formalną poprzez osobiste kontakty pomiędzy informatorami

-inf.nieformalne,uzyskane okazjonalnie,np.poprzez plotki

13.sprężenie zwrotne między inf.a decyzjami

+informacja+decyzje+polecenia+działania+kontrola+

14.czym zajmuje sięinformatyka

zajmuje się gromadzeniem,przechowywaniem i przetwarzaniem inf.przy pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej.

15.definicja nośnika inf.

czynnik użyty do przenoszenia inf.nazywamy nośnikiem informacji

16.rodzaje nośnikw inf.

.trwałe(papir,fotografia,taśma magnetofonowa)i nie trwałe(fale radiowe,światło)

-jednoktotne (na nośnikach jednokrotnych jest zapisywana informacja w sposb nieusuwalny)wielokrotne(wykorzystywanie informacji do wielokrotnego zapisywania usuwając poprzednią wiadomość przed zapisaniem nowej)

-przekazu wirtualnego(papier fotografia,mikrofilm,taśma magnetowidowa)

przekazu dźwiękowego(płyta gramofonowa,płyta kompaktowa)

17.Przebieg procesu transmisji informacji.

nadawca informacji+kodowanie informacji+nośnik informacji+dekodowanie informacji+odbiorca informacji

18.Lokal biurowy definicja

jest to zespł pomieszczeń służący do wykrzystania czynności administracyjno biurowych

19.Rodzaje pomieszczeń biurowych

-do wykonania podstawowych prac administracyjno biurowych(gabinety,sekretariaty,kancelarie,sale narad i obsługi interesantw-wykonywania masowych prac administracyjno-biurowych(hale maszyn powielanie,archiwa,bibloteki,magazyny)

-pomieszczenia pomocnicze-gospodarcze(warsztaty,magazyny,recepcje)-komunikacyjne,służące do komunikacji pionowej i poziomej w lokalu biurowym(klatki schodowe,windy)-pomieszczenia higieniczno sanitarne(toalety)socjalno kulturalne(kuchnie,stołwki)pomieszczenia na urządzenia i instalacje oraz pomieszczenia na urządzenia klimatyzacji ogrzewania

-pomieszczenia obce(agencje pocztowe i inne kioski)

20.Powirzchnie pomieszczeń biurowych

na 1 pracownika w lokalach biurowych przeciętna powierzchnia powinna wynosić 4metry kwadr.

sala konferencyjne 0,5m. na osobę

poczekalnia zbiorowa 1m na 1 osobę

czytelnia 2m na osobę

pomieszczenia biurowe dla pracownikw samodzielnych od 8 do 10m

pomieszczenia biurowe dla pracownikw na stanowiskach kierowniczych 16-20m na osobę

21.zasady rozmieszczania komrek administracyjno biurowych.

-powinny być odpowiednio rozmieszczone,wspłpracujące ze sobą powinny znajdować się obok siebie lub w pobliżu

-komrki specjalne tkj.hala maszyn w pobliżu komrek ktre je obsługują-komrki o dużym nasileniu interesantw powinny być na parterze lub w pobliżu wind na wyrzszych kondygnacjach

-pomieszczenia w ktrych pracują głwnie urządzenia techniczne powinny być zlokalizowane oddzielnie

-każda komrka organizacyjna łącznie z kierownikeim powinna mieć lokale obok siebie możliwie na jednej kondygnacji

-sekretariat powinien obsługiwać kierownikw w składzie kierownik sekretarka kierownik

-sala konferencyjna powinna być umiejscowiona tak aby zapewnić dobre warunki obrad a rwnocześnie nie utrudniać normalnej pracy biurowej

-na każdej kondygnacji powinny się znajdować pomieszczenia pomocnicze dla sprzątaczek

pomieszczenia dla interesatw(poczekalnie)

22.system rozplanowania pomieszczeń biurowych

wyrżniamy 4 systemy- korytarzowy zwany systemem celowym,gdyż pomieszczenia biurowe mają niewielkąpowierzchnię 16mkwadr.dla 1-4 pracownikw,dzielimy go na system korytarzowy jednostronny i dwustronny.W systemie korytarzowym unka się hałasu,a więc pracownik może sią skupić na wykonywanym zadaniu,utrudniona jest jednak kontrola ze strony kierownika a także łączność między pracownikeim i interesantami

-system halowy-opiera się na pomieszczeniach dużych,dlatego nazywany jest też wielkoprzestrzennym.Wszyscy pracownicy danej komrki organizacyjnej zlokalizowani są w jednym pomieszczeniu

-system mieszany-polega na połączeniu systemu halowego i korytarzowego,w systemie tym każdy pracownik pracuje za szklanym pomieszczeniem,ktre może być swobodnie przesuwane

-system rotundowy-polegający na rozplanowaniu lokali biurowych koliście(koła)ten system umożliwia lepsze komunikowanie się pomiędzy stanowiskami pracy oraz bardziej płynny przepływ interesantw.

23.warunki materialne pracy biurowej

-oświetlenie,kolorystyka,urządzenia przeciwdźwiękowe,klimatyzacja,wentylacja,bezpieczeństwo i higiena pracy

24.oświetlenie w pomieszczeniu biurowym

dzieli się na naturalne i sztuczne.Przy oświetleniu dziennym promienie słoneczne nie powinny obejmować swoim zasięgiem całego stanowiska pracy,aby nie oślepiały pracownika.

oświetlenie sztuczne dzielimy na :-bezpośrednie-promienie światła padają bezpośrednio na oświetlony przedmiot-pośrednie-światło od dołu jest zasłonięte a promienie padają na oświetlony przedmiot z odbicia z sufitu-płpośrednie-żarwka jest osłonięta matowym kloszem,w związku z czym część promieni pada na oświetlony przedmiot,część zaś rozprasza się po całym pomieszczeniu

25.kolorystyka

oddziaływanie barw na człowieka ma charakter fizyczny,psychologiczny i fizjologiczny.W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy biurowej stosuje się kolory jasne,pastelowe,spokojne,rozpraszające światło,od strony płnocnej kolory ciepłe a od południowej można stosować kolory zimne

26.urządzenia przeciw dźwiękowe

stosowane są w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w celu wytłumienia hałasu,szczeglnie istotne jest to w pomieszczeniach tkj.hala maszn do pisania,powielarnia,sala przyjęć interesantw

27.klimatyzacja i wentylacja

tworzą ją przede wszystkim temp.i wilgotność powietrza.Temp.w pomieszczeniach biurowych powinna wynosić 20C,zbyt wysoka powoduje ospałość,zbyt niska uniemożliwia wykonywanie pracy pomieszczenia powinny mieć temp.zgodnie z normą obowiązującą:gabinety,pokoje biurowe,biblioteki 20 C;sale posiedzeń i do obsługi interesantw,jadalnie,świetlice 18C;westyble i szatnie 16C;archiwa 12C

Wilgotność powietrza powinna wynosić od 40 do 80%,stosowane są urządzenia w pomieszczeniach biurowych zapewniają stały dopływ powietrza

28 funkcje mebli biurowych

bowinny odpowiadać warunkom:funkcjonalnym,ekonomicznym,konstrukcyjnym,technologicznym,estetycznym

powinny-umożliwiać racjonalną organizację pracy biurowej,racjonalnie wykorzystywać powierzchnię biurową,stwarzać możliwość łatwego przemeblowania w zalerzności od potrzeb,powinny być dostosowane do potrzeb pracownika

29. rodzaje mebli biurow.

-stanowiące wyposarzenie stanowiska pracy(krzesło,stł)-służące do przechowywania i segregowania okumentw(szafy,regały)-służące do ustawiania maszyn i urządzeń biurowych(stoliki.statywy)do wyposarzenia specjalnych stanowisk pracy(tablic kreślarskie)

30 skutki nieprawidłowego doboru mebli biurowych

nieodpowiednie warunki pracy,wadliwe meble i urządzenia biurowe są przyczyną wielu chorb:kręgosłupa,oczu,nerwicy


Przykadowe prace

Tożsamość, potrzeba

Tożsamość, potrzeba Tożsamość - to prywatny, subiektywny wewnętrzny autoportret, obraz własnej osoby, ktry zawsze wiąże z poczuciem własnej wartości, czyli tym, jak siebie oceniam, co o sobie myślisz i jakie żywisz do siebie uczucia. Potrzeba – to po...

Krwotoczne miesiączki.

Krwotoczne miesiączki. Krwotoczne miesiączki nadmiernie obfite oraz przedłużające się krwawienia miesiączkowe; metrorrhagia - obfite i nieregularne krwawienia, menometrorhagia - częste, obfite i nieregularne miesiączki, polymenorrhoea - regularne, częste krw...

Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1918-1956

Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1918-1956 Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1918-1956 zmieniały się zarwno pod wpływem wydarzeń w obu krajach, jak i w Europie. Jeszcze po I wojnie światowej kraje nie łączyło nic, prcz wzajemnej nienawiści i dopiero na drodze nie tylko paktw o ...

List otwarty do ludzi napisany przeciwko wojnom toczącym się na świecie.

List otwarty do ludzi napisany przeciwko wojnom toczącym się na świecie. Szanowni obywatele!!! Protest ten kieruję do wszystkich ludzi, ktrzy opowiadają się przeciwko wojnie - największemu nieszczęściu, jakie może spotkać społeczeństwo. Wojna - nikt nie zna...

Alber Camus "Dżuma", postawy bohaterw wobec epidemii.

Alber Camus "Dżuma", postawy bohaterw wobec epidemii. 1. Dr Rieux v sprostał sytuacji, wykrył dżumę, v właściwie zdiagnozował chorobę, że szczury ją roznoszą. v spędzał z chorymi po 20 godzin na dobę, v nie zważał na to, że mo...

Klasyczna szkoła zarządzania

Klasyczna szkoła zarządzania Klasyczna Szkoła zarządzania: - założyciel szkoły Henri Fayol (usystematyzował zachowania kierownikw) - szkoła narodziła się w USA, - początek (koniec IXX w.), - koniec (koniec lat 20-tych), funkcjonowała do wojny -...

Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle.

Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle. METANOL Metanol – alkohol metylowy CH3OH – jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi. Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą o charakterystycznym zapachu. ...

Alienacja rynkw finansowych

Alienacja rynkw finansowych Alienacja ( wyobcowanie) rynkw finansowych oznacza ich oderwanie od rzeczywistej gospodarki w skali narodowej, regionalnej i międzynarodowej. Zjawisko to powstało w miarę wzrostu roli kapitału finansowego w życiu gospodarczym wielu krajw. Nasiliło się w latach 70-...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry