• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Podzia&#3...

Nawigacja

Podział źródeł historycznychPodział źródeł historycznych
Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość,Źródła dzielą się na:1 pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma:

a)historiograficzne (opisowe) - kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, itp.

b)normatywne (dokumentacyjne, aktowe) - powstałe jako dowód czynności prawnej (dokumenty, akta, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania, protokoły-powstałe na użytek administracji, dokumentacja obrad parlamentu, konstytucje, dekrety)

c)epistolarne( wszelkiego rodzaju korespondencja)

d)hagiograficzne - żywoty świętych,

e)biograficzne - żywoty cesarzy, monarchów,2 niepisane

a)wykopaliskowe(archeologiczne) - szczątki naczyń, zbroi, przedmiotów codziennego użytku,

b)obiekty architektoniczne - zamki, świątynie, stare kamienice,

c)dzieła sztuki - obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria,3Inny podział wyróżnia źródła:

a)bezpośrednie - konkretne pozostałości wydarzeń,

b)pośrednie - relacjonujące przebieg wypadków.


Przykładowe prace

Katyń

Katyń Zbrodnia w Katyniu, był to jeden z największych i najokrutniejszych aktów przemocy dokonanych przez ZSRR wobec narodu polskiego. W 1939 roku Polska została napadnięta z dwóch stron, ze strony Niemiec i ZSRR, ziemie polskie zostały podzielone między te dwa państwa, podział te...

Człowiek we wspólnocie.Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność. Rozwi

Człowiek we wspólnocie.Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność. Rozwiń tę myśl greckiego filozofa. ‘Pełna wspólnota (…) jest państwem; powstaje ona dla umożl...

Czym jest moda?

Czym jest moda? Jest to powszechnie przyjęty zwyczaj, dotyczący zwłaszcza sposobu ubierania się i ciągle ulęgający zmianom. Uważam, ze taki styl i zwyczaj może łączyć pokolenia. Potwierdzając tą tezę należy zacząć od tego, iż...

Rzeźba XIX wieku - Rodin

Rzeźba XIX wieku - Rodin NEOKLASYCYZM W ciągu całego XIX wieku tylko nieliczni, samotni artyści próbowali przeciwstawić się klasycyzującej, eklektycznej sztuce i starali się szukać nowych dróg. Niewątpliwie w pewnej mierze na taki stan rzeczy wpłyneły wzglę...

Szanse i zagrożenia spowodowane przez wprowadzenie waluty euro

Szanse i zagrożenia spowodowane przez wprowadzenie waluty euro Na naszych oczach przechodziły do historii marki, franki, pesety, drachmy. Od 1 stycznia 2002 roku Europa posiada 11 walut mniej, zamiast niej pojawiła się nowa waluta –euro. Bagaż doświadczeń naszych sąsiadów oraz pr...

Sposoby oczyszczania rudy metali

Sposoby oczyszczania rudy metali Metale znano wcześniej niż nauczono się otrzymywać je z rud. Już w czasach prahist. Wyrabiano przedmioty użytkowe z miedzi rodzimej, złota, srebra oraz żelaza meteorytowego (znaleziska z terenu Egiptu i z Ur. w Mezopotamii, IV–III tysiąc. p.n.e....

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone współrzędnie Zdania złożone współrzędnie - zdanie, w którym poszczególne zdania składowe można łatwo rodzielić. Żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, stanowią gramatyczną całość. Rodzaje z...

MIasteczko Śląskie

MIasteczko Śląskie Burmistrz: Przewodniczący Rady: Adres: Telefony, faxy: Urząd Miejski: Rada Miejska: Liczba mieszkańców: Powierzchnia Gminy: Stanisław WIECZOREK Zbigniew WOJTAS 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8 3938000, 3938001, fax 39...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry