• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pogl&#26...

Nawigacja

Poglądy pedagogiczne Jana Henryka PestalozziegoPoglądy pedagogiczne Jana Henryka Pestalozziego
Zadaniem wychowania jest obudzenie drzemiących w dzieciach sil oglnoludzkich i zapewnienie im możliwości rozwoju .

Jan Henryk Pestalozzi urodził się w Zurychu 12 stycznia 1746 roku, w rodzinie lekarza, ktry zmarł, gdy chłopiec liczył zaledwie 5 lat. Przebywając u dziadka w Hngg zetknął się ze straszliwym uciskiem chłopw i nędzą dzieci wiejskich. O młodzieńczych lat - pisał pźniej – serce moje niczym rwący potok wzbierało jednym tylko pragnieniem, aby zatamować źrdło nędzy, w ktrej widziałem pogrążający się wokł mnie lud .

W Zurychu uczęszczał do szkoły elementarnej, następnie do szkoły łacińskiej, a po jej ukończeniu do Collegium Humanitatis i Carolinum. Początkowo Pestalozzi studiował teologię, pźniej przenisł się na prawo.

W tym czasie (1765r.) napisał pierwszy utwr literacki pt. Agis, poświęcony młodemu spartańskiemu krlowi - reformatorowi, ktry ginie z ręki uratowanego przezeń tyrana. Poglądy filozoficzne Pestalozziego w czasie studiw w Collegium Carolinum kształtowały się pod wpływem Leibniza, Wolfa, a następnie Fichtego i Kanta. Słuchał wwczas wykładw filozofii Zimmermanna. Filozofia ta doradzała szukać samodzielności. Drugim ośrodkiem oddziaływania byli fizjokraci. Przejęty nowymi poglądami na rolnictwo Pestalozzi udał się do głośnego wwczas Tschiffeli w Kirchberg w okolicy Berna, aby poznać nowsze zasady agronomii. W 1769r. ożenił się z bogatą i wykształconą crką kupca zuryskiego Anną Schulthess. Następnie zakupił za pożyczone pieniądze kawał ziemi w Birr koło Brugg w kantonie Argowii, wybudował dom i nazwał swą posiadłość Neuhof. W 1774r. stworzył w Neuhofie zakład dla biednych dzieci, ktrych zgromadził kilkadziesiąt w wieku od 8 do 15 lat, całkowicie dzikich, zgłodniałych i pozbawionych opieki. Zakład ten oparty był na pracy dzieci na roli, w ogrodzie, w warsztatach tkackich i farbiarniach. Wychowankowie uczyli się czytania, pisania, rachunkw i początkw geografii. Była to prba połączenia pracy wytwrczej z nauką. Pestalozzi sądził, że wychowywane w ten sposb dzieci zdołają pokryć swą pracą wszystkie koszty związane z prowadzeniem zakładu. Jednakże, mimo całodziennej pracy, niesposb było sprostować rosnącym wciąż wydatkom.

Na prżno odwoływał się do przyjacił ludzkości ; pomoc była znikoma (1400 fr.), trudności mnożyły się, środki własne były już na wyczerpaniu.

Po 5 latach ciągłych zmagań, musiał Pestalozzi w 1780r. zlikwidować zakład Neuhofie mimo faktu uzyskania poważnych osiągnięć wychowawczych.

Pestalozzi rozpoczął w trudnych warunkach materialnych, działalność literacką. W 1780r. pojawiły się Wieczory pustelnika zawierające zarys rozwiniętego pźniej systemu wychowawczego. W 1781r. ukazała się część pierwsza powieści Leonard i Gertruda przedstawiająca obraz szkoły ludowej jako narzędzie odrodzenia społecznego. Pestalozzi pisał rwnie artykuły do czasopism szwajcarskich.

Następnie powierzono mu redagowanie organu rządowego Helvetisches Volksblatt , ktry stał się bojowym organem występującym w obronie praw ludu. W grudniu tego roku kieruje zakładem dla sierot w Santz w kantonie Unterwalden. Pracę podjął w bardzo trudnych warunkach, ponieważ zakład mieścił się w nieodpowiednim starym gmachu poklasztornym, pokaźna zaś gromada dzieci – około 80 sierot – zachowała początkowo rezerwę i wrogi stosunek do nowej władzy rewolucyjnej, ponadto brak było wspłpracownikw. Wszystkie trudności jednak Pestalozzi pokonywał wytrwałą i systematyczną pracą, wkrtce też pozyskał zaufanie i miłość dzieci.

Zajęcie pomieszczeń zakładu przez wojska położyło kres działalności w Santz; Pestalozzi przenisł się w 1799r. do Burgdorfu, gdzie rząd szwajcarski przekazał do jego dyspozycji stary zamek. Jest to okres najbardziej intensywnej działalności Pestalozziego. Prowadził tam dwa zakłady wychowawcze oraz seminarium nauczycielskie.

W 1802r. udał się Pestalozzi do Paryża prbując bezskutecznie zainteresować Napoleona sprawami oświaty ludu. Zmiany polityczne w Szwajcarii, zmusiły Pestalozziego w 1804r. do przeniesienia się na krtko do Mnchen-Buchsee, gdzie połączył swj instytut z wyższą szkołą rolniczą Fellenberga. W 1805r. uczelnia ta została przeniesiona do Yverdon i uzupełniona szkołą dla dziewcząt. W ciągu dwudziestu lat prowadzenia tej uczelni Pestalozzi zyskał sławę na całym świecie. Zakład w Yverdon – pisał wspłpracownik Pestalozziego Niederer – stanowi jedną rodzinę ożywioną wsplną myślą wypełnienia wielkiego dzieła, na ktre zwrcone są oczy całego świata .

Jednakże w tym okresie największej sławy, Pestalozzi spotkał się we własnej ojczyźnie z nieufnością, dokuczliwością i atakami żywiołw reakcyjnych, zwłaszcza duchowieństwa. Podejrzewano go o to, że jego zakład jest w pierwszym rzędzie na to obliczony, aby wpajać wychowankom obojętność i niechęć do religii chrześcijańskiej. Spory te u odpierane oszczerstwa pochłonęły wwczas Pestalozziego. Zakład zaczął chylić się ku upadkowi, groziło bankructwo, ktre zażegnano dzięki otrzymaniu spadku po żonie Pestalozziego.

Po chwilowej poprawie, zakład coraz bardziej upadał. W 1825r. przestał istnieć. Ostatnie lata życia Pestalozzi spędził w Neuhofie.

Zmarł 17 lutego 1827r. pochowany w pobliskim Brugg.

Poglady pedagogiczne J. H. PestalozziegoJan Henryk Pestalozzi rozwijał postępowe teorie pedagogiczne i postępową demokratyczną działalność wychowawczą na przełomie XVIII i XIX stulecia. Był on bardzo wrażliwy na oglądaną w rodzinnej Szwajcarii nędzę chłopw i bezrolnych, a szczeglnie na los dziecka pozostającego bez jakiejkolwiek opieki. Wiązał się nawet z wczesnymi ruchami wolnościowymi w Szwajcarii i we Francji. Całą swą działalność praktyczną i teoretyczną poświęcił przebudowie szkoły początkowej, opracowaniu dla niej nowoczesnej teorii, dokonując w ten sposb przewrotu w wewnętrznym życiu szkoły elementarnej.

Głwne idee pedagogiczne Pestalozziego:idea ograniczonego rozwoju - Pestalozzi uważał, że podstawą teorii wychowania jest idea ograniczonego rozwoju, ktremu podlega każdy człowiek. I dlatego, zadaniem pedagoga powinno być odkrywanie praw rozwoju człowieka. Zdaniem Pestalozziego o rozwoju dziecka decydują następujące siły: intelektualna, fizyczna, moralna, określana w skrcie jako głowa, ręka i serce. Zalecał harmonię w działaniu tych organw. Uważał też, uznając niezmienność praw natury w rozwoju człowieka, że nauczanie tylko w zgodzie z tymi prawami może być skuteczne,budzenie wiary we własne siły i chęci pracy nad sobą,głwnym celem nauczania nie jest podawanie wiedzy, ale kształcenie i rozwijanie funkcji psychicznych dzieci (teoria formalnego nauczania) - istotę dydaktyki Pestalozziego stanowi przekonanie, że nauczanie należy oprzeć na świadomym wspłdziałaniu wrażeń z naturalnym rozwojem sił i uzdolnień dziecka, a więc na doprowadzeniu go do dokładnych pojęć. Osiągnąć ten cel można przez znalezienie odpowiedzi na trzy pytania: ile przedmiotw (liczba), jaka forma (kształt), jak się nazywają (słowo). Z tych trzech podstawowych składnikw wywidł Pestalozzi naturalną i psychologicznie uzasadnioną podstawę teorii i metodyki nauczania początkowego, polegającą odpowiednio na liczeniu (nauka rachunkw), mierzeniu (nauka rysunku i geometrii) i mwieniu (nauka języka ojczystego),łączenie nauczanie z wychowaniem moralnych - podstawą do wychowania moralnego jest miłość dziecka do matki, ktra przenosi się na coraz szersze otoczenie.

Dydaktyka Pestalozziego:Zasada poglądowości w nauczaniu - uczy logicznie myśleć (analiza i synteza), rozwija spostrzegawczość, uszczeglnienie i uoglnienie cech poznawczych przedmiotw. Nauczyciel powinien tak kierować uczniem, aby przechodząc od elementu do elementu poznawał całość.

Zwracał uwagę Pestalozzi rwnież, aby nauka miała lekki i zajmujący charakter jak zabawa. Przechodzenie od rzeczy bliskich do dalekich, od łatwych do trudniejszych, od prostych do złożonych. Nowe wiadomości powinny być dodatkiem do poprzednich.

Program nauczania: oparty głwnie o najprostsze elementy poznania: liczba (nauka rachunkw), kształt (nauka rysunku i geometrii) i słowo (nauka języka ojczystego).

Pestalozzi łączył teorię z praktyką tzn. spożytkowanie wiedzy teoretycznej przy nauce zawodu - dzieci w jego zakładach uczyły się i pracowały jednocześnie. Prace wytwrcze wychowankw miały na celu wyrobienie moralnych cech i ułatwienie zdobycia zawodu.Szerokie stosowanie w XIX w. metod Pestalozziego oraz propagowanie przez niego miłości do dziecka, umożliwiły dokonanie decydującego postępu zarwno w sposobach nauczania jak rwnież w upowszechnianiu oświaty na szczeblu podstawowym. Jego idee przenosili się na cały niemal cywilizowany świat postępowi pedagodzy i działacze oświatowi jak np. Diesterweg w Niemczech, Ewaryst Estkowski na ziemiach polskich, Uszyński w Rosji, a przede wszystkim absolwenci seminarium nauczycielskiego. W ten sposb zrealizowała się idea tego ojca szkoły powszechnej , ktry głosił, że o przebudowie szkolnictwo oraz planowym wychowaniu dziecka w szkole i w rodzinie zadecydować mogą jedynie kadry nauczycielskie, odpowiednio przygotowani nauczyciele ludowi, działacze społeczni, a nie zależni wyrobnicy. Jednak w warunkach rozwijającego się kapitalizmu idea jego, że jedynie przez przebudowę wychowania oraz upowszechnienie nauczania można zmienić stosunki społeczne i uszczęśliwić ludzkość, była niestety utopijna.

Realne natomiast okazało się zainteresowanie zagadnieniami metodyki nauczania początkowego, owocujące najpierw w Niemczech, a następnie w całej Europie. Osiągnięciem Pestalozziego w zakresie oświaty elementarnej było ponadto utrwalenie na początki XIX w. stanowiska indywidualizującego, dążącego do pogłębienia powszechnego nauczania początkowego przez dostarczenie dzieciom elementarnych wiadomości, uwzględnienie ich indywidualności, budzenie szlachetnych cech moralnych i społecznych.

Literatura:Bogdan Suchodolski: Zarys pedagogiki . Warszawa 1965, PWNPWN Leksykon Pedagogika pod redakcją B. Milerskiego i B. Śliwerskiego. Warszawa 2000Zbigniew Marciniak: Zarys historii wychowania . Warszawa 1978, PWNJ. H. Pestalozzi: Jak Gertruda uczy swoje dzieci . Wrocław 1955, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.


Przykadowe prace

"Sachem" Henryka Sienkiewicza.

"Sachem" Henryka Sienkiewicza. Utwr powstaje po wrażeniach z podrży do Ameryki Płnocnej. Czas akcji: XIXw. Miejsce akcji: Antylopa, miasto w Teksasie, zbudowane w miejscu indiańskiej osady Chivatta. Bohaterowie: mieszczańcy Antylopy, Sachem- wdz czarnych węze, M.Dean- dyr...

Imiesłowy - ściaga

Imiesłowy - ściaga 1.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE – wyrazy utworzone od czasownikw, ale będące określeniami rzeczownikw to imiesłowy przymiotnikowe. Jest to nieosobowa forma czasownika ktra podobnie jak przymiotnik, odmienia się przez przypadki liczby i rodza...

Historia.

Historia. 1. Jakie zmiany zaszły w kulturze światowej w XX-leciu międzywojennym? W dwudziestoleciu międzywojennym panowały awangardowe nurty w sztuce. Malarze prbowali przedstawiać rzeczywistość w sposb odmienny, poprzez jej deformację i eksperymentowanie z kolorami i kształ...

Białka

Białka Białka znajdziemy w produktach mleczarskich, rybach, nasionach, ryżu, mięsie i w jajach. Głwnymi skutkami niedoboru białek są: brak energii, karłowatość, kruchość kości. Białka stanowią najważniejszy składnik wszystkich organizmw. ...

Recenzja książki "Wrciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego

Recenzja książki "Wrciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego Postaram się zrecenzować książkę Wrciłem z piekła Roberta Czarkowskiego. Wyżej wymieniona pozycja zawiera elementy autobiografii, pamiętnika, częściowo także reportażu, wię...

Analiza wiersza Pszczoły Bolesława Leśmiana

Analiza wiersza Pszczoły Bolesława Leśmiana Bolesław Leśmian był bywalcem uroczysk. Pisał o świecie fantastycznym i zupełnie odrealnionym. Akcja jego utworw często toczy się w zaświatach, na pustkowiach- w miejscach, gdzie człowiek spotyka świat zupełnie...

,,Jak żyć ma człowiek?" Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj nw wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i

,,Jak żyć ma człowiek?" Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj nw wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie. Pieśń XI autorstwa Jana Kochanowskiego stanowi prbę odpowiedzi na pytanie: Jak ży...

Alkohol a zdrowie człowieka

Alkohol a zdrowie człowieka Choroby spowodowane piciem alkoholu występują u ok. 50% mężczyzn i 10% kobiet zgłaszających się do lekarza. Lekarze nie rozpoznają jednak uzależnienia od alkoholu u większości swoich pacjentw cierpiących na tę chorobę. Dotyczy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry