• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poję...

Nawigacja

Pojęcie budżetuPojęcie budżetu
Budżetu to roczny plan (zestawienie ) dochodów i wydatków władzy publicznej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza bardziej rozbudowaną definicję:

Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego. Zawierająca: zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych, zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.

Budżet, jako ogólna instytucja finansowa, jest tworzony i rozdysponowywany za pomocą różnych instrumentów typu dochodowego i wydatkowego. W przypadku dochodów są to przede wszystkim podatki, opłaty i inne daniny publiczne. W odniesieniu do wydatków są możliwe do zastosowania różnych formy alokacji środków budżetowych, takich jak dotacje, subwencje, subsydia i inne. Budżet stwarza możliwość wykorzystywania instrumentów finansowych do wywoływania określonych zachowań podmiotów powiązanych z nim przez dochody lub wydatki.

Budżet jest aktem prawnopolitycznym. Odzwierciedla założenia i cele polityki społeczno-gospodarczej państwa w danym okresie i jest głównym narzędziem ich realizacji. Znajdują się w nim odbicia dominujące poglądy polityczne odnośnie do interwencjonizmu gospodarczego, wyrównywania dysproporcji w dochodach ludności, zaspokajania potrzeb społecznych. Ich wyrazem jest rozłożenie obciążeń na rzecz budżetu, struktura wydatków publicznych, a przede wszystkim zakres redystrybucji budżetowej.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej danej jednostki. Z prawnego punktu widzenia budżet stanowi załącznik do uchwały budżetowej. Jego charakter prawny jest zróżnicowany. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania. Ustawa o finansach publicznych przewiduje także możliwość określania w budżecie wydatków związanych z wieloletnimi programami, w tym programami inwestycyjnymi.


Przykładowe prace

Akcyzy

Akcyzy Akcyzy są określane jako specjalne podatki od spożycia. W porównaniu z podatkiem od wartości dodanej są one nakładane na szczególne rodzaje towarów. Ukształtowały się w wyniku dłuższej ewolucji, której początek przypadł na XVII w. Akcyzy maja kilka zalet, ...

Antygona

Antygona "Antygona" - rzecz o wierności i kompromisach. Akcja dramatu "Antygona" rozgrywa się w Tebach, po śmierci synów Edypa - Polinika i Etokla, którzy zginęli w bratobójczej walce i po objęciu rządów przez Kreona. Kreon jako najbliższy z żyjących krewnych Edypa, całkie...

Luteranizm

Luteranizm Luteranizm - doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku. Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu. Główne zasady luteranizmu Odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem wniosków cz...

Dzieje pancernika Bismarck

Dzieje pancernika Bismarck Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r., w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t. W rzeczywistości wyporność okrętu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były: ? duża prędkość i zasięg, ? pot&...

Małżeństwo, kobieta i rodzina w starożytnym Rzymie

Małżeństwo, kobieta i rodzina w starożytnym Rzymie Temat: Małżeństwo, kobieta i rodzina w starożytnym Rzymie. W starożytnym Rzymie rodzina stanowiła ramę i narzędzie wychowania. Wszyscy historycy prawa podkreślają szczególnie aspekt rodziny ...

Zasada działania silników cieplnych

Zasada działania silników cieplnych 1. Podział silników cieplnych Przez silnik cieplny przepływa substancja charakteryzująca się dużymi zmianami ob-jętości właściwej przy zmianach temperatury i ciśnienia, zwana czynnikiem pracują-cym. Ze względu na rodzaj cz...

Przyczyny upadku I RP

Przyczyny upadku I RP Historyk Ignacy Chrzanowski tak scharakteryzował upadek I Rzeczypospolitej: My byliśmy podobni do chorego, który zachorował wprawdzie z własnej nieopatrzności, ale się który na koniec opatrzył i zaczął leczyć; juz wstawał z łóżka, już cho...

Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie

Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie Ideologia liberalna bez wątpliwości utrzymuje, że różnice między biednymi i bogatymi są źródłem rozwoju społecznego, gdyż mobilizują biednych, aby staw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry