• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka...

Nawigacja

Polityka gospodarcza.Polityka gospodarcza.


Wersja ściąga - patrz załącznik.

Przedsięwzięcie jako instrument pg-mamy cel pol gosp podjęte jest przesiew (rob publ) ktre realizuje nam cel –zmniejsz bezrobocia.Jeśli środkiem do likwidacji bezrobocia są rob publ i chcemy zmniejszyc zrżnicowanie regionalne bezrobocia to roboty nie mogą być rozmieszczone rwnomiernie w przestrzeni tylko skoncentrowane w tych regonach gdzie stopa bezrobocia jest najwieksza.Poziom infrastruktury danego obszaru jest głownym czynnikiem określającym atrakcyjność atrakcyjność punktu widzenia inwestorw,ktrzy kierują swoje inwestycje tam gdzie infrastruktura jest wysoka.Inwestorzy dostrzegaja fakt ze regiony atrakcyjne pod względem inwestycji i podejmuja te inwestcje tam gdzie najpierw były skierowane rob publ.powstaja nowe miejsca pracy i osiągnięty jest cel zmniejszenia bezrobocia

Umowa jako instrument pol go. – w każdym państwie znajduje się instytucja badajaca atrakcyjność inwestycji.Przyjmijmy ze umowa zosala podpisana z BŚ w ten sposb dane panstwo jest postrzegane jako wiarygodne, panstwo staje się atrakcyjne w oczach inwestorw, ktrzy zaczynają inwestować i tworzą się nowe miejsca pracy i wpływa to na osiagniecie celu.

Fazy pol gosp –formułowanie alternatyw, planowanie –faza decyzyjna-faza realizacyjna(uruchomienie śr przewidzianych w programie,proces rozciągnięty w czasie)-faza ceny i kontroli (porown stanu ktre był planowany z osiągniętym w rzeczywistości.doonywane po zakończeniu realizacji planu.Działania interwencyjne- polegają na zmianie stosowanych śr w trakcie realizacji programu spowodowane odchyleniem standardowym miedzy planem a realizacja programu.działania interwencyjne powinny być dokonywane zarwno w odchyleniu pozytywnym jak i negatywnym. Podsystem motywacji i kontroli –W GNR- podst motywy działania na dobro wsplne układy były oceniane według tego w jakim stopniu wykonaly plan.Jesli nakłady były motywowane do przekroczenia planw to należy kontrolować czy sprawozdania układw gosp z wykonania są prawdziwe-przestrzegania BHP. WGR podstawowy motyw działania to własny interes-zysk.Ponadto motyw o ch-rze społecznym (powdź) motyw patriotyczny w wymiarze ekonomicznym, motyw religijny darowizny. Każdy ukła działa wg własnych planw dlatego nie trzeba kontrolować wykonania planu.kontroli podlega_ wywiazywanie się ze zobowiązań publ pr np. ZUS, respektowanie powszechnie obow norm pr.Wyrżnia się dwa typy instytucji kontroli- inst. Ktrych podst funkcją jest kontola maja one w nazwi ;kontrola,- inst. Ktrych pod funkcja jest inna niż kontrola np. US. Porządek gosp i sys gosp –Porz gos w naczeniu szerokim to zbir norm prawnych etycznych zwyczajowych regulujących zachowanie układw gosp i podmiotw polityki tylko częściowo kontrolowany przez władze publ bo normy ety i zw wymykaja się spod kontroli, w znaczeniu wąskim to wyłącznie normy prawne w całości kontrolowane przez wl publ..Sys gosp to sieć powiązań między układami gos a podmiotami pol, w ramach sys gosp występują 2 rodzaje podsystemw: planowania i koordynacji i motywacji i kontroli.Proces podziału dochodw -1-faza pierwotna-podzał miedzy czynniki uczestniczące w procesie wytwrczym(praca renta zysk)2faza wtrna-do procesu podziału włacza się budzet instytucje prafiskalne.dzieli się na te czesc ktra wl Mozesobie zatrzymac i te czesc ktra musi odprowadzic do budżetu w postaci podatkowskladek itp.Sprawiedliwy podział- cel zagwarantowania wszystkim członkom spol minimum egzystencji, panstwo ustala najniższa place rente zasilek. –zmniejszenie zrżnicowania społeczeństwa pod wzg otrzymanych dochodw i majatku, system podatkowy bezp. Spol, pod doch od os fiz, pod majątkowe.Przyczyny przemawiające za dokonaniem podziału na pol procesową i system- 1.kazda z tych pol stawia rozne cele2-kazda posluguje się innymi srodkami. Sr pol sys (powszechnie obow względnie trwalenormy prawne) sr pol proces (maja rżny ch-r SA zmienne, normy prawne raczej rozporz, parametry ekonomiczne, instrumenty nakazowe (nakazy zakazy) inst. Informayjnce. 3-zrzniowane poglądy na temat roli panstwa w gosp, panstwo ma obow prowadzic pol sys ale istnieja roznice w pogladach czy i w jakim zakresie panstwo powinno prowadzic polprocesową.

Rżnica GNR iGR-System Gr to system naturalny nie został przez nikogo wymyślony,powstał w procesie rozwoju historycznego,jest zgodny z ludzką naturą ma zdolność adaptowania się zmieniającyh warunkw. System GNR jest sys sztucznym wymślonym.cechą jest brak lub bardzo mała zdolność adaptacji.Rżnica miedzy stosowaniem umw a instrumentw- jeżeli władza posługuję się instrumentem to występuje wtedy z pozycji władzy jako podmiot władzy ma prawo użyć danego instrumentu bez niczyjej zgody.Sama podejmuje decyzję o użyciu instrumentu.. Jeśli posługuje się umową to mamy układ partnerski czyli isnteje rwność stron bądź dwustronnośc świadczeń

Sytuacja konfliktowa- 1-och-rze obiektywnym:ograniczenie sr publ konflikt o sr panstwa ktre są ograniczone a ktre nie, -do osiągnięcia cew stosuje się też instrumenty, użycie powoduje wzrost stopnia realizacji celu, obniżenie stopnia realizacji innych celw.najczesciej miedzy BC MF a MG. 2-o ch-rze subiektywnym-rznica w wyznawanych pogladach odmienne doktryny spol-ekonomiczne, za określonymi partiami pol stoja określone grupy nacisku.Zmiany strukturalne w GNR-decyzje inwestycyjne w GNR podejmuje głwnie władza centralna kierując się przede wszystkim kryterium pol, społ w zw z tym w system GNR nie działa mechanizm powodujący przepływ zasobw do sektorw o wysokiej efektwności. W systemie tym działa jedno prawo-wszystko musiało się rozwijać produkcja musi rosnąć.w takiej sytuacji zmiany strukturalne zachodziły powoli.

Zmiany strukturalne w GR- w sys tym zmiany zachodza pod wpływem inwestycji,Pods motywem ktrym kieruje się inwestor jest zysk.Inwestor będzie alokował swoje zasoby tam gdzie relacja miedzy zyskiem a zaangazowaniym kapitalem będzie najkorzystniejsza. W zw ztym GR ma przepływy z tych dziedzin gdzie efejtywnosc wykorzystania jest niska do tych ktre maja wysoka efektywność czyli istnieje stały proces zmian strukturalnych.Diagnoza- przedmiotem diagnozy jest ops tego wycinak rzeczywistości ktry podlega sterowaniu oddziaływaniu panstwa.Dokonując akiego opisu należy dążyć do tego by określić rżnice między stanem isnteijącym a pożądanym.Diagnoza dot stanu istniejącego istniejącego przeszłości. Odp na pytanie;jakimi śr dysponuje pod =m pol gosp w konkretnych warunkach.W fazie diagnozy nie dokonuje się zadnych wyborow jest to jedynie opis.Kryterium procesu weryfikacji środkw- formalno prawne(spr czy podmiot pol ma prawo zastosowac dany srodek)-doktrynalne(spr czy uzycie danego rodak jest zgodne z wyznawana doktr ekonomiczna) –funkcjonalne-na ile rozwazany srodek będzie skuteczny w konkretnych warunkach.

Max efektw-umozliwia koncentracje zasobw zgodnie z zasada racjonalnego gospodarowania, należy tak długo powiększać skale dzialania dopki tempo wzrostu efektw będzie wyższe od tempa wzrostu nakładw dopiero wtedy gdy się zrwnają dalsze zwiekszenia skali dzialania przestaje mieć sensJesli efekty rosna szybciej od nakaldow to wzrasta efekt w przeliczaniu na jednostke nakaldu

Max nakładw- poprzez substytucje czynnikow produkcji tzn ten sam produkt możemy wytworzyc stosując rzne techniki wytwarzaniaKazda z nich cechuje się innym dobrem czynnikow produkcjiten sam produkt możemy wytworzyc stosując technike.

Kryterium oceny układw- GR-podst kryterium oceny jest zysk, roznica przychodu i koszu uzyskania przychodu zaangażowanego kapitalu, ocenia się efektywność wykorzystania zasobu ajednoczesnie efektywność całego układu. GNR-uklady kierowane SA przy pomocy nakazw wobec czego te układy i decyzje nie wywieraja wpływu na wynik f, ocenia się wlk produkcji bądź wykonanie planu.

Sposb ustalania cen- GR-cena ustala jest zrynku w wyniku przetargu, GNR-cena jest norma administracyjna ustalona przez panstwo Cena-koszt jedn +marza zysku ustalona w % Im wiekszy kj tym wieksz zysk.

Normy kształtujące system i porz gosp- -normy regulujące prowadzenie dzial gosp,-regulujace wpoldzialanie ukladowumowy cyw-prawne,-normy o ch-rze konkurencji.

Od czego zalezy przebieg transformacji systemowej- od postaw panstwa i całego społeczeństwa od jego zdolności do zmiany postaw i norm zwyczajowych.Rola malych przedsiębiorstw-GR-wladza pans zawsze popiera rozwoj malych i sr przed z 2przyczyn: 1-och systemowym (ochrona konurenjci dla gosp rynkowejim mniejsze przeds tym lepiej funkcjonuje mecanizmkonkurencji2och procesowym(parametry ekonomiczne, łatwiej jest kierowac w gosp rynkowej wtedy gdy jest wiecj maly przeds instrument SA bardziej skuteczne w odniesieniu do mlaych p. W GNR sytuacja jest odwrotna konkurencja jest zbedna łatwiej kierowac niewielka liczba przedsieb dużych duza liczba przeds oznacza duza rozpiętość kierowania

Czynniki wpływające na wybr sys gosp- własność śr produkcji-poziom rozwoju gosp –uwarunkowanie o ch kulturowym (religie w państwei,ch narodowy) –wyznawana doktryna społ-ekonomiczna lub społ.Zależność między własnością śr produkcji a sys gosp –w GR dominuje wł prywatna wynikajaca z pr własności.tylko właściciel środkw produkcji ma prawo posejmową decyzje jak je wykorzysta.Jeśli sinieje wł prywatna to państwo niem może podejmować decyzji na temat alokacji i eksploatacji. W GNR dominuje wł państwowa , państwo podejmuje decyzje alokacji i eksploatacji zasobw jako wł środkw produkcji i jeśli z tego prawa korzysta mamy system nakazowo-rozdzoelczy.Ale panstwo może z tych uprawnien zrezygnowac i przekazac je przedsiębiorcom wtedy mamy system gosp rynkowej.Polityka i podział- pol-każda świadoma konsekwentnie zmierzająca do celu działalność, podmiotem może być każdy jeśli przypiszemy mu powyższe określenia. Dwa podejścia do poli-1-pojeciem kluczowym jest pojecie władzy-można powiedziec ze pol jest to czesc stosunkw miedzy ludzkich ktrych treścią jest panowanie rzadzenie, władza, szersze znaczenie polega na wprowadzeniu władzy lub walki o władzę 2-pojeciem kluczowym jest pojecie dobra wspolnego,możemy wtedy rzec ze pol jest to zespol działań mających na celu dobro wspolne członkw wsplnoty.PODZIAL POL-pol deklarowana-znajduje wyraz w programach działaniach partii pol rzadu, -pol faktycznie realizowana-znajduje wyraz w faktycznie podejmowanych działaniach przez podm pol.Postep tech w GR-motywem postepowania układu jest zysk można go zwiększyć albo przez podniesienie cen albo obniżenie kosztow.W warunkach gr korzyści w postaci dod zysku uzyskuja układy ktre postep tech wprowadzaja jak pierwsze. Jest to warunek przetrwania, wprowadza się go z dwch powodow:by osiągnąć korzyści i aby utrzymac się na rynku.

Post tech w GNR- nie ma tu motywu zysku, motywem jest wykonanie planu narzuconego przez wladze zwierzchnieuklady nie SA zainteresowane postępem technicznym uważają z wprowadzenie nowych rozw towarzysza pewne zagrozenia.Tu post ech jest zainteresowana jedynie wl centr ze względw strategicznych militarnych militarnych militarnych punktu widzenia politycznego istnieje efekt demonstracji, społeczeństwo widziz rozw tech krajow wysoko rozw.Przyczyny odchyleń miedzy planem a realizacja, żrodło niepewności- przyczyna jest to ze nie potrafimy precyzyjnie przewidzieć zmian przyczynami śa: - naturaznaczenie jest wprost proporcjonalne do udzialu sektora w strukturze gospo i odwrotni e prop do rozwoju gosp, - zagranica znaczenie wprost prop do stopnia otwartości gospodark na wumiane miedzyzagraniczna i odwrotnie do wielkości kraju mierzonej potencjalem gospodarczym polit militarnym, -gospod dom maja swobode wyboru w wielu sferach np. przyrostu nat,wykszt.

Związek pol gosp z teoria ekonomi- pol gosp polega na wykorzystaniu praw ekonomicznych do osiągnięcia zalozonego celu inaczej polega na wprowadzeniu do rzeczywistości pewnych przyczyn po to aby wywołać zamierzone skutki.Nie da się prowadzic pol gosp bez najomosci teorii ekonomi.Cechy praw ekonom- 1)ch-r praw ekonom-historyczny(prawa zmieniaja się w czasiedzialaja w określonych warunkach)-stochastyczny(prawauwzgledniaja najistotniejsze czynniki miedzy zjawiskami zjawiskami pomijaja związki przypadkowe jednorazowe) 2sposob wnioskowania w ekonomii-dedukcyjny(z jednego zdania wyprowadza siekolejne zdanie ktre z tego pierwszego logicznie wynika.cecha tego jest subiektywna pewność tzn stopien pewności z jakim uznajemy wniosek jest rowny stopniowi pewności z jakim uznaliśmy przeslanki )- indukcyjny (wprowadza się wniosek oglny przesłanek stanowiących poszczeglne przypadki tego wniosku, jst to rozumowanie subiektywnie niepewne ponieważ prawdziwa przeslanka nie gwarantuje nam prawdziwości wniosku.Zw pol gosp z prawem- w panstwie praworządnym wszelkie dzialania gospodarcze powinny mieć prawne podstawy, najważniejsze srodki gosp to normy prawne,ktre s tworzone po to

8117

aby wywoływać określone skutki gosp, norma prawna jest ustalona nieprecyzyjnie mogą istniec luki prawne.Zw pol z ekonometrią- Jeli srodek icel maja ch ilościowy to przy pomocy ekonometri ustala się wartość i liczbowe parapetrow ekonomicznych.Cecha dzialanosci pol jest to ze nie da się sformułować identycznych gotowych recept jak postępować w identycznych sytuacjach przyczyna jest to ze warunki w jakich się podejmuje decyzje SA niepowtarzalne.

Przedmiot pol gosp- pole zainteresowania pol gos odnosi się do:-problemu ustalania celw doboru środkw do ich realizacji,-analizy systemw gospodarczych,-rzw praktycznych problemw przy uzyciu teorii p doradztwo konsultacje.załącznikPrzykadowe prace

Lalka jako powieść o świecie, ktry się zmienia.

Lalka jako powieść o świecie, ktry się zmienia. Lalka to utwr, ktry ukazuje Warszawę na przełomie dwch epok - romantyzmu i pozytywizmu. Zmieniający się świat powodował ścieranie się całkowicie odmiennych poglądw i często doprowadzał do braku zro...

Juliusz Gajus Cezar

Juliusz Gajus Cezar Juliusz Gajusz Cezar narodził się w szlachetnej, starożytnej rodzinie. był chłopcem wysokim i smukłym, miał ciemne i bystre oczy oraz jasną cerę. Znaczący wpływ na jego tradycyjne wychowanie miała matka Aurelia, natomiast on sam darzył ją d...

Sztuka Mezopotami

Sztuka Mezopotami Mezopotamia zajmuje szczeglne miejsce w dziejach cywilizacji. W jej płnocnej części — pźniejszej Asyrii — powstały i rozwinęły się jedne z najwcześniejszych kultur rolniczych, a na południu — w pźniejszym Sumerze i Babilonii — po...

Interpretacja ballady "Świtezianka".

Interpretacja ballady "Świtezianka". Utwr ten opowiada historię dwojga zakochanych w sobie osb, ktre widują się każdego wieczora. Na ich temat nie wiemy zbyt wiele. Młody mężczyzna jest strzelcem, o dziewczynie natomiast sam autor mwi niewiele: Młody jest strzelcem w ...

Scharakteryzuj wybranego bohatera literatury romantycznej, wskazując typowe cechy postawy. Oceń tę postać z punktu widzenia wspłczesnego odbiorcy

Scharakteryzuj wybranego bohatera literatury romantycznej, wskazując typowe cechy postawy. Oceń tę postać z punktu widzenia wspłczesnego odbiorcy praca pisana w 2 klasie liceum oceniona na 10/10 pkt Głwny bohater utworu J. W. Goethego pt. Cierpienia młodego Wertera – tytu...

Finlandia - Informacje oglne, Ludność, Warunki naturalne, Ustrj polityczny, Gospodarka (Rolnictwo, Przemysł, Bogactwa naturalne...)

Finlandia - Informacje oglne, Ludność, Warunki naturalne, Ustrj polityczny, Gospodarka (Rolnictwo, Przemysł, Bogactwa naturalne...) Informacje oglne Finlandia, Republika Finlandii, Suomen Tasavalta, Republiken Finland, państwo w płnocnej części Europy, u nasady płwyspu Skandyn...

Czy ONZ wymaga reformy?

Czy ONZ wymaga reformy? Cele i funkcje Organizacji Narodw Zjednoczonych. Organizacja Narodw Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyć Narody Zjednoczone odzwierciedlały sytuację na świeci...

Biografia - Jurek Owsiak - mj autorytet.

Biografia - Jurek Owsiak - mj autorytet. Autorytetem dla mnie, i jak sądzę dla wielu moich rwieśnikw i nie tylko, jest i powinien być Jerzy Owsiak. Człowiek ten w sposb niewiarygodny i całkowicie bezinteresowny, od 9 już lat pomaga ludziom chorym i potrzebującym w poprawie losu i...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry