• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka...

Nawigacja

Polityka społecznaPolityka społeczna
I. Polityka społeczna

1. Oglne definicje polityki społecznejTermin Polityka społeczna powstał na przełomie XVIII i XIX wieku.

Jest to zorganizowane i świadome działanie państwa i innych organizacji, czyli normowanie, zapobieganie i planowanie w rżnych dziedzinach w celu kształtowania stosunkw międzyludzkich, warunkw życia i pracy majce na celu m.in. zapewnienie świadczeń socjalnych, zaspokojenie potrzeb i zapewnienie porządku społecznego, usuwanie nierwności społecznych oraz podnoszenie kultury życia.Do podstawowej grupy potrzeb należą: praca zgodna z kwalifikacjami, odpowiedni dochd z pracy, bhp, ochrona zdrowia, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku. Pomoc w zaspokojeniu tych potrzeb jest realizowana przez wiele dziedzin np. emerytalno-rentowa, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rodziny, socjalizacyjna i zatrudnienia.Wspłczesne definicje polityki społecznej określają ją jako:

- sumę działań na rzecz postępu społecznego (def. wg. Konstantego Krzeczkowskiego)

- działalność państwa, samorządw i organizacji pozarządowych na istniejący układ stosunkw społecznych, zmierzająca do poprawy warunkw życia i pracy, ograniczenia nierwności społecznych oraz podniesienia oglnego poziomu kultury życia (Antoni Rajkrewicz)

- to działalność państwa, samorządw i organizacji pozapaństwowych, ktrej celem jest poprawa sytuacji materialnej, asekuracja przed ryzykami życiowymi, wyrwnanie szans życiowych ekonomicznie i socjalnie najsłabszych (William Ajlejter).Polityka społeczna jako nauka bada historię ludzkości, problemy i sposoby ich rozwiązywania w przeszłości, opisuje i ocenia zachowania jednostek w trudnych sytuacjach oraz szuka rozwiązań na przyszłość.

2. Geneza polityki społecznej i jej krtki rys historyczny.Początkowo problem niedostatku dotyczył tylko robotnikw, pźniej jego zasięg rozszerzył się na inne grupy społeczne. Problemy w społeczeństwie nie pojawiły się z dnia na dzień istniały zawsze, ale uważano je za coś naturalnego i normalnego. Wraz z rozwojem gospodarczym i intelektualnym społeczeństwa zauważono ubstwo i potrzeby człowieka. Aby poprawić sytuację najuboższych, dotychczasowy sposb funkcjonowania społeczeństwa starano się zmieniać za pomocą nowych rozwiązań prawnych.

Pierwsze w Europie reformy wprowadzono w 1601 roku w Anglii – Prawo Ubogich (Poor Law), w ktrym rozrżniono żebrakw na zdolnych do pracy i niezdolnych do pracy z powodu wieku lub kalectwa. Zdolni do pracy włczędzy mieli być zmuszeni do pracy a za starcw i kaleki odpowiadały władze lokalne. Żebranie zdolnych do pracy było zabronione. W roku 1530 nastąpiła likwidacja klasztorw, co spowodowało zamarcie działalności dobroczynnej Kościoła katolickiego. Wprowadzono obowiązkowe podatki na ubogich a ich niepłacenie mogło być karane więzieniem. Przestępstwem stała się rwnież odmowa pracy zaproponowanej przez nadzorcę ubogich. Organizowano pracę i naukę rżnych rzemiosł dla dzieci z biednych rodzin. Jednostką odpowiedzialną za pomoc dla ubogich były parafie, ktre zobowiązano do dostarczenia materiałw i narzędzi do pracy. Parafie miały też obowiązek budowania domw pracy przypominających więzienia (do 1777 roku było ich już ok. 2000 w Anglii i Walii). Pracujący w tych domach ludzie musieli nosić opaski identyfikacyjne na prawym ramieniu. W 1795 postanowiono pomagać także robotnikom z niskimi zarobkami a wysokość świadczeń uzależniono od ceny chleba i liczby dzieci. Nad całym systemem miała czuwać Tajna Rada, ktrej raporty przesyłali sędziowie pokoju. Sędziowie pokoju sprawdzali działalność nadzorcw ubogich. Z upływem czasu zaczęło pojawiać się niezadowolenie ze starego systemu spowodowane ciągłym wzrostem podatkw na ubogich, dochodziło też do buntw samych ubogich i atakw na domy pracy. W 1834 roku wprowadzono New Poor Law, ktre miało na celu zdyscyplinowanie siły roboczej w dobie rewolucji przemysłowej. Ustawa ta zmniejszyła odpowiedzialność lokalną za opiekę nad najuboższymi i ograniczyła pomoc tylko do domw pracy (likwidacja wszelkich świadczeń dla ubogich z poza domw pracy). Warunki życia w domach pracy były bardzo złe, minimalne wyżywienie i rozdzielanie rodzin.

Powołano Rady Strażnikw, ktre miały pilnować, aby podatki na ubogich były niskie. Ważną rolę w pomocy dla ubogich odgrywało Towarzystwo Organizacji i Dobroczynności (1869). Powstałe wtedy teorie miały duży wpływ na kształtowanie się pźniejszej polityki państwa. W 1946 roku wprowadzono ubezpieczenia społeczne finansowane z podatkw i składek, 1948 – ustawa o pomocy społecznej, 1944 – ustawa o oświacie i obowiązek uczęszczania do państwowych szkł, 1947 – ustawa o ochronie zdrowia dostępnej dla wszystkich i finansowanej z budżetu.

Mwiąc o historii polityki społecznej nie możemy pominąć reform Bismarcka w Niemczech. Wkroczenie państwa w stosunki społeczne objawiło się poprzez wprowadzenie ubezpieczeń społecznych. Za narodziny polityki ubezpieczeniowej uznaje się odczytanie w 1881 roku przez kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka orędzia Cesarza Wilhelma I dotyczącego prawa do opieki ze strony państwa dla niezdolnych do pracy. Uważano, że gospodarka powinna być na tyle efektywna, aby możliwe było wypłacanie rent i emerytur. Unikać należy bezrobocia i inflacji a państwo powinno stworzyć takie warunki by każdy obywatel miał możliwość edukacji. W1883 roku uchwalono ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmowało wszystkich robotnikw i urzędnikw przemysłowych z wyjątkiem zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (włączeni zostali w 1911 roku) od 16 lat z zarobkami rocznymi poniżej 2000 marek. Składkę płacił w 2/3 zatrudniony a w 1/3 pracodawca. Instytucją tego ubezpieczenia były kasy chorych np. przemysłowe budowlane, grnicze. W gminach, w ktrych mieszkało i pracowało przynajmniej 100 osb miały powstać lokalne kasy chorych. Świadczenia podstawowe obejmowały bezpłatne porady lekarskie, opiekę szpitalną w razie ciężkiej choroby, leki, opłacanie zasiłku chorobowego oraz pomoc dla kobiet do trzech tygodni po urodzeniu dziecka. W 1884 roku wprowadzono ubezpieczenia wypadkowe. Ubezpieczenie obowiązkowe zastąpiło odpowiedzialność zatrudniającego i początkowo objęło kopalnie, stocznie, fabryki, kamieniołomy, budownictwo i przemysł kominiarski. Świadczenia te obejmowały robotnikw i urzędnikw zatrudnionych w tych dziedzinach przemysłu z zarobkami niższymi niż 2000 marek/rok. W razie śmierci ubezpieczonego wypłacano zasiłek pogrzebowy i rentę rodzinną; w razie utraty części dochodu z powodu następstw powypadkowych wypłacano rentę w wysokości uzależnionej od stopnia utraconego dochodu, pokrywano też koszty leczenia; w razie trwałej niezdolności do pracy wypłacano rentę inwalidzką w wysokości 2/3 zarobkw ubezpieczonego. Składkę płacił pracodawca, ktrej wysokość była uzależniona od wielkości zakładu i ryzyka wypadku. W 1889 roku ustanowiono ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ktre podobnie jak ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe były obowiązkowe dla wszystkich robotnikw powyżej 16 roku życia i niektrych kategorii pracownikw umysłowych o dochodach rocznych poniżej 2000 marek. Składki płacono w rwnych częściach przez ubezpieczonego i zatrudniającego a gdyby wartość tych składek nie wystarczyła na świadczenia państwo zobowiązuje się je dofinansować. W ramach tego ubezpieczenia znajdują się dwa rodzaje świadczeń: renta inwalidzka (stopień utraty zdolności do pracy wynosi minimum 2/3,a staż pracy nie mniejszy niż 200 tygodni) i renta starcza (wiek 70 lat i staż pracy 25 lat).

W USA początkowo dominowały rozwiązania typu Poor Law. Pierwszym świadczeniem innego rodzaju były świadczenia dla kombatantw wojny secesyjnej. W 1920 roku wprowadzono system emerytur dla pracownikw służb publicznych a niektre duże przedsiębiorstwa wprowadziły prywatne systemy emerytalne. W roku 1935 uchwalono ustawę o zabezpieczeniu społecznym, obejmowała ona m.in. dotacje dla stanw na pomoc dla ludzi starszych i dzieci pozbawionych opieki rodzinnej; dotacje na odszkodowania z tytułu bezrobocia; dotacje dla matek i dzieci; dotacje na nowe programy ochrony zdrowia i pomoc dla niewidomych.

Wraz z upływem czasu, następował proces integracji polityki społecznej w skali międzynarodowej, aż do jej upowszechnienia w Europie wraz z powstaniem EWG. W 1961 roku powstała Europejska Karta Społeczna, ktra do dziś jest w Europie zbiorem podstawowych zasad polityki społecznej.

3. Zadania polityki społecznej.- utrzymanie rwnowagi między wolnością i rwnością wszystkich obywateli

- poprzez szereg dotacji i uprawnień zaspokaja potrzeby człowieka oraz podnosi poziom kultury życia

- wspieranie rozwoju gospodarczego

- zachowanie godności człowieka zwłaszcza starego i niepełnosprawnego

- zajmuje się aspektami pracy i zatrudnienia, ktre związane są z potrzebami człowieka tzn. zajmuje się doradztwem dla bezrobotnych i absolwentw, pomaga w znalezieniu nowych miejsc pracy, zapewnia świadczenia społeczne dla bezrobotnych i ochronę prawną przed utratą pracy

- zapewnienie wszystkim rwnych szans do ochrony zdrowia, zapobiegania i leczenia chorb i niepełnosprawności

- utrzymywanie systemu nauki, edukacji i kultury

- zapobieganie konfliktom międzyludzkim i utrzymanie ładu społecznego

- udzielanie pomocy każdemu obywatelowi państwa w momencie wystąpienia trudnych warunkw w życiu (np. pomoc społeczna, system ubezpieczeń)

- kreowanie rozwoju społecznego poprzez kształtowanie potrzeb i dostępu do dbr i usług

- walka ze zjawiskami patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, przestępczość, hazard itp.)Przy wykorzystaniu rżnych metod badawczych, polityki rządu, organizacji pozarządowych oraz wiedzy z innych dziedzin (np. historia, ekonomia, socjologia, psychologia, statystyka) polityka społeczna realizuje swoje zadanie tj. stara się utrzymać sprawiedliwość w społeczeństwie i zapewnić ludziom godne życie bez względu na ich pozycje społeczną czy wykształcenie. W polityce społecznej można wyrżnić kilka dziedzin, ktre realizują jej zadania m.in. polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, polityka społeczna wobec problemw zatrudnienia i bezrobocia. Obowiązek prowadzenia przez państwo polityki społecznej wynika z Konstytucji RP, art. 2 stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Należy rwnież wspomnieć, iż zadania polityki społecznej są ściśle związane z Unią Europejską, ponieważ w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej działalność polityki społecznej na rzecz ładu społecznego musi się dostosować do wymogw Wsplnoty.

4. Przedmiot polityki społecznej.Przedmiotem szczeglnej uwagi polityki społecznej są przeszkody, ktre hamują możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Przeszkody te pojawiają się w trudnych sytuacjach w życiu jednostek i występują na masową skalę. W Polsce organizacje badające sytuację społeczną uważają, że największymi zagrożeniami dla postępu społecznego są: bezrobocie, ubstwo, patologie, kwestia mieszkaniowa, niedopracowana polityka ochrony zdrowia i braki w edukacji.

Poprzez szereg rżnych organizacji i instytucji działania polityki społecznej zmierzają do ograniczenia zagrożeń tak, by możliwe było zapewnienie dobrobytu i podniesienie kultury życia społeczeństwa.

5. Cele polityki społecznej.- zaspokajanie potrzeb człowieka, początkowo niezbędnych do przeżycia, a pźniej potrzeb duchowych

wyrżniamy dwie podstawowe grupy potrzeb: materialne (ochrony zdrowia, miejsca zamieszkania, dochodu z pracy) i niematerialne (bezpieczeństwa, szacunku, poczucia godności)

- promowanie życia rodzinnego

- eliminacja ubstwa i niedostatku

- tworzenie rwnych szans rozwoju społeczeństwa, nacisk na edukację młodego pokolenia

- usuwanie nierwności społecznych, dążenie do tolerancji i pokoju

- podnoszenie kultury życia

- pomoc finansowa i zapewnienie dostępu do usług w sytuacji wystąpienia choroby, inwalidztwa, utraty pracy itp.

6. Podmioty polityki społecznej.a) organizacje państwowe i pozarządowe

- Sejm

- Ministerstwo Zdrowia

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Sprawiedliwości

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- policja

- związki zawodowe

- kościł

- urzędy pracy

- pomoc społeczna

b) organizacje międzynarodowe

- ONZ - Organizacja Narodw Zjednoczonych

- FAO - Organizacja Narodw Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

- ILO (MOP) – Międzynarodowa Organizacja Pracy

- UNESCO

- WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

i inne.


Przykadowe prace

W jaki sposb Władysław Broniewski nawiązuje do ballady Mickiewicza w wierszy pt. "Ballady i romanse"?

W jaki sposb Władysław Broniewski nawiązuje do ballady Mickiewicza w wierszy pt. "Ballady i romanse"? Władysław Broniewski w wierszu "Ballady i romanse" cytuje słowa (choć zamierza interpunkcję) z utworu Adama Mickiewicza "Romantyczność" : "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie s...

Ekonomia - zagadnienia

Ekonomia - zagadnienia Badanie relacji pionowo-poziomych Ustalenie relacji pomiędzy poszczeglnymi pozycjami aktyww i pasyww wymusza konieczność przekształcenia bilansu księgowego w bilans analityczny. W bilansie analitycznym poszczeglne pozycje aktyww i pasyww uszeregowane zostały wed...

Woda.

Woda. Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrw. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach płnocnym i południowym, a najwyższe łańcuchy grskie przez cały rok pokryte są &...

Romeo i Julia - "Jestem igraszką losu"

Romeo i Julia - "Jestem igraszką losu" Życie ludzkie jest długą, krętą drogą bez powrotu. Napotykamy na niej wiele trudności. Zmagamy się z wieloma problemami. Jesteśmy poddawani wielu prbom. Uparcie dążymy do celu nie mając wpływu na to jak potoczy ...

Napisz list do kolegikoleżanki z irlandi w ktrym przedstawisz nowego chłopaka swojej koleżanki. powiedz jak się poznali, podaj przynajmniej 1 ceche charakteru i poprzyj przykł

Napisz list do kolegikoleżanki z irlandi w ktrym przedstawisz nowego chłopaka swojej koleżanki. powiedz jak się poznali, podaj przynajmniej 1 ceche charakteru i poprzyj przykładem, podaj 2 cechy wyglądu oraz napisz swoją opinię na temat przysz Dear Victoria, I am writing to you, because...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe RYBY: Większość gatunkw ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionw jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samcw nas...

Przedstaw swoją ocenę prozy Sapkowskiego i Tolkiena. Ktry z pisarzy bardziej ci odpowiada? Dlaczego?

Przedstaw swoją ocenę prozy Sapkowskiego i Tolkiena. Ktry z pisarzy bardziej ci odpowiada? Dlaczego? Andrzej Sapkowski (ur. 21 czerwca 1948) – polski pisarz fantasy. Urodził się i mieszka do dzisiaj w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łdzkiego, z wykształcenia ekonomista. Karierę liter...

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i jej poszukujących; bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie; przyczynami mogą być rwnież: wadliwa organizacja rynku p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry