• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka ...

Nawigacja

Polityka Władysława JagiełłyPolityka Władysława Jagiełły
Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastów, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładców, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To właśnie panowie małopolscy wezwali na tron POlski najmłodszą córkę Ludwika Wegierskiego, Jadwige (1374-1399), która 16 pażdziernika 1384 roku została koronowana. Panowie małopolscy, którzy po zerwaniu unii polsko-lwegierskiej opowiedzieli się za związkiem z Litwą, skłonili Jadwigę do ślubu z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Był on ostatnim pogańskim władcą w Europie. w 1386 r. odbył się najpierw chrzest Jagiełły, podczas którego otrzymał imię Władysław, później ślub, a następnie koronacja. Początek żądów króla Jagełły przypadł na czas zerwania unii polsko-węgierskiej. Miał on więc za zadanie umocnić państwopolskie poprzez unię z Litwą. Zawarte więc w 1385 r. porozumienie w Krewie miało w tej sprawie decydującą rolę. Jagiełło doprowadził w 1836 r. do chrztu Litwy, jednak do połączenia ziem nie doszło. Unia z Litwą miała charakter tylko personalny tzn. że Jagiełło przyją tytóuł najwyższego Księcia Litwy, jednak żądy na niej piastował Wielki Ksiażę Witold. Mimo to sojusz Polski z Litwa zmienił w istotny sposób układ polityczny w tej czesci Europy. Połączone osoba władcy państwo polsko-litewskie obejmowało olbrzymi obszar i dużą liczbe mieszkańców, dysponowało przy tym ogromnym potencjałem gospodarczym i militarnym. Tak więdz dominacja zakonu krzyżackiego we wschodniej części Europy zastała zagrożona. Krzyżacy próbowali rozerwać tę unię starając się o unieważnienie małżeństwa Jagiełły i Jadwigi, oraz kwestionowali prawdziwość chrystianizacji Litwy. Ponadto wchodzące w skład państwa litewskiego ziemie ruskie były podstawą konkurencji z państwem moskiewskim, połączenie Litwy unią personalną z Polską umacniało oba państwa i umożliwiało przeciwstawienie się Moskwie. W tej sytuacji także książe Witold obawiając się przewagi Polski zawarł porozumienie z krzyżakami i oddał im żmudź. Jednak po klęsce jaka poniósł w 1399 r. ponownie porozumiał się z Jagiełłą i razem mieli walczyć przeciwko Zakonowi. Do wojny z krzyżakami doszło juz w 1409 r. Wojnę tą nazwano "Wielką Wojną z Krzyżakami". Jej najważniejsza bitwą była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Zwycięstwo w tej wojnie Jagiełły, przypieczętowało w 1411 r. pokojem toruńskim, na mocy którego Zakon krzyżacki wypłacił polsce gratyfikację, a Litwie oddał żmudź. po tym wydarzeniu stosunki polsko-litewskie jeszcze bardziej się umocniły, co w 1413 r. zaowocowało unią zwaną holęderską. Unia ta umocniła i rozszerzyła przywileje i prawa szlachcie nie tylko litewskiej, ale i polskiej.Król Władysław Jagiełło podczas swoich rzadów doprowadził do wielu unii, paktów i porozumień, które umocniły państwo polskie. Bronił i odzyskiwał ziemie zagrożone bądź utracone. Umocnił nie tylko państwo, ale i szlachtę nadając im przywilej nietykalności dóbr szlacheckich i wolności osobistej.


Przykładowe prace

Oświecenie- pełna notatka na temat epoki

Oświecenie- pełna notatka na temat epoki OŚWIECENIE NA ZACHODZIE EUROPY I JEGO PRZEDSTAWICIELE OŚWIECENIE ? kolejna epoka w dziejach kultury europejskiej przypadająca po baroku, jest to prąd kulturowy, który obejmował wszystkie dziedziny życia i oddawał je pod ocenę i kierowni...

Garibaldi i Cavour – dwie osobowości, dwie wizje państwa.

Garibaldi i Cavour – dwie osobowości, dwie wizje państwa. Choć mapa Włoch zmieniała się często, to aż do XIX w. nie udało im się utworzyć jednego organizmu politycznego. Może to dziwić, gdyż przez swą geograficzną formę, Półwysep Ap...

Premierzy w Polsce

Premierzy w Polsce PREMIERZY W POLSCE PREMIERZY II RZECZPOSPOLITEJ 1. Jędrzej Moraczewski 17.11.1918 – 16.01.1919 2. Ignacy Jan Paderewski 16.01.1919 – 09.12.1919 3. Leopold Skulski 13.12.1919 – 09.06.1920 4. Władysław Grabski 23.06.1920 – 24.07.1920 5. Wincenty Witos ...

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie Bezpieczeństwo państwa, to stan umożliwiający normalny rozwój państwa - pomyślną realizację wszystkich jego celów - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkimi zagro...

Powtórka z baroku.

Powtórka z baroku. LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. ? N a z w a: Nazwa barok stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i...

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel UCHODŹCA- zapewnienie ochrony osobom opuszczającym swój kraj w skutek prześladowań ze względu na rasę, religię, itp. 1991 rok ? Konwencja Genewska dot. Statusu uchoźcy ratyfikowana przez Polskę. Wniosek przyjmowany przez właściwy ...

Biografia - Miguel de Cervantes Saavedra

Biografia - Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra (ur. 29 września 1547, zm. 23 kwietnia 1616) - barokowy pisarz hiszpański, najlepiej znany jako autor romansu satyrycznego Don Quijote (Don Kichot). Pochodził z zubożałej, ale znanej rodziny szlacheckiej. Uczył si...

Logistyka (ściąga)

Logistyka (ściąga) 1.Przyczyny rozwoju logistyki: Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w życiu gospodarczym; ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry