• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Polityka ...

Nawigacja

Polityka Władysława JagiełłyPolityka Władysława Jagiełły
Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastów, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładców, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To właśnie panowie małopolscy wezwali na tron POlski najmłodszą córkę Ludwika Wegierskiego, Jadwige (1374-1399), która 16 pażdziernika 1384 roku została koronowana. Panowie małopolscy, którzy po zerwaniu unii polsko-lwegierskiej opowiedzieli się za związkiem z Litwą, skłonili Jadwigę do ślubu z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Był on ostatnim pogańskim władcą w Europie. w 1386 r. odbył się najpierw chrzest Jagiełły, podczas którego otrzymał imię Władysław, później ślub, a następnie koronacja. Początek żądów króla Jagełły przypadł na czas zerwania unii polsko-węgierskiej. Miał on więc za zadanie umocnić państwopolskie poprzez unię z Litwą. Zawarte więc w 1385 r. porozumienie w Krewie miało w tej sprawie decydującą rolę. Jagiełło doprowadził w 1836 r. do chrztu Litwy, jednak do połączenia ziem nie doszło. Unia z Litwą miała charakter tylko personalny tzn. że Jagiełło przyją tytóuł najwyższego Księcia Litwy, jednak żądy na niej piastował Wielki Ksiażę Witold. Mimo to sojusz Polski z Litwa zmienił w istotny sposób układ polityczny w tej czesci Europy. Połączone osoba władcy państwo polsko-litewskie obejmowało olbrzymi obszar i dużą liczbe mieszkańców, dysponowało przy tym ogromnym potencjałem gospodarczym i militarnym. Tak więdz dominacja zakonu krzyżackiego we wschodniej części Europy zastała zagrożona. Krzyżacy próbowali rozerwać tę unię starając się o unieważnienie małżeństwa Jagiełły i Jadwigi, oraz kwestionowali prawdziwość chrystianizacji Litwy. Ponadto wchodzące w skład państwa litewskiego ziemie ruskie były podstawą konkurencji z państwem moskiewskim, połączenie Litwy unią personalną z Polską umacniało oba państwa i umożliwiało przeciwstawienie się Moskwie. W tej sytuacji także książe Witold obawiając się przewagi Polski zawarł porozumienie z krzyżakami i oddał im żmudź. Jednak po klęsce jaka poniósł w 1399 r. ponownie porozumiał się z Jagiełłą i razem mieli walczyć przeciwko Zakonowi. Do wojny z krzyżakami doszło juz w 1409 r. Wojnę tą nazwano "Wielką Wojną z Krzyżakami". Jej najważniejsza bitwą była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Zwycięstwo w tej wojnie Jagiełły, przypieczętowało w 1411 r. pokojem toruńskim, na mocy którego Zakon krzyżacki wypłacił polsce gratyfikację, a Litwie oddał żmudź. po tym wydarzeniu stosunki polsko-litewskie jeszcze bardziej się umocniły, co w 1413 r. zaowocowało unią zwaną holęderską. Unia ta umocniła i rozszerzyła przywileje i prawa szlachcie nie tylko litewskiej, ale i polskiej.Król Władysław Jagiełło podczas swoich rzadów doprowadził do wielu unii, paktów i porozumień, które umocniły państwo polskie. Bronił i odzyskiwał ziemie zagrożone bądź utracone. Umocnił nie tylko państwo, ale i szlachtę nadając im przywilej nietykalności dóbr szlacheckich i wolności osobistej.


Przykładowe prace

How can we make our cities more environmentally friendly?

How can we make our cities more environmentally friendly? One of the problems is pollution. The air is polluted because of car fumes. It makes we feel ill and we have sometimes problems with breathing. What can we do to prevent it? First of all we should leave our cars at home and use our bicycles or walk more often, so cities...

Władza ustawodawcza i wykonawcza

Władza ustawodawcza i wykonawcza WŁADZA WYKONAWCZA: Skład: ˇ Prezydent ˇ Rząd NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE PREZYDENTA: 1. Uprawnienia głowy państwa - reprezentowanie państwa na zewnątrz - mianowanie ambasadorów Polski i przyjmowanie nowo mianowanych ambasadorów innyc...

Mein Traum

Mein Traum Meine Schwester Ola und ich haben die Schulferien im Gebirge verbracht. Wir hatten eine schne Wohnung, schnes Wetter und eine schne Umgebung. Wir sagten mal zu Mutti: Knnen wir spazieren gehen?“, - Aber natrlich“ – sagte Mutti. Da sind wir auf den Weg hoch in die Berge gelaufen. Auf einmal waren wir...

Bogowie greccy

Bogowie greccy Afrodyta Najpiękniejsza bogini na Olimpie. Córka Zeusa. Urodziła się z piany morskiej na Cyprze. Żona Hefajstosa. Matka Erosa, Hermafrodyty i Eneasza. Bogini piękna, miłości, rozkoszy. Poświęcono jej gołębie, róże, mitr. Ośrodki kultu: Cypr, Knido...

Kat i ofiara - Twoje refleksje po lekturze literatury wojenno - okupacyjnej i obozowej.

Kat i ofiara - Twoje refleksje po lekturze literatury wojenno - okupacyjnej i obozowej. "Campo di Fiori" - Czesław Miłosz a. ofiary nie mają szans na ocalenie, są osamotnione; potrafią jednak walczyć o godność śmierci (powstanie w getcie), b. kaci są cyniczni - wykorz...

Rachunkowosc.

Rachunkowosc. 1TRADYCYJNE UJĘCIE RACHUNKOWOŚCI Rach jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej-opis słowno liczbowy Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania grupowania prezentowania i inerpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych ...

Malarstwo renesansu

Malarstwo renesansu Równocześnie z filozofami, uczonymi, z rzeźbiarzami i pisarzami świat odkrywali malarze odrodzenia. Malarze włoscy dokonali epokowego odkrycia, które pozwoliło im ukazywać świat, tak jak go widzi nasze oko ? odkryli perspektywę. Perspektywa to technika plastyczna poleg...

Państwa

Państwa Demokracja – ludowładztwo, forma rządów, w której władza państwa nominalnie lub faktycznie należy do ludu; termin wprowadzony prawdopodobnie przez greków sofistów i upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa; obecnie terminu demokracja używa się gł. w trzech ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry