• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawa cz&...

Nawigacja

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.


Życie człowieka jest jedną z najważniejszych wartości naszego świata. Jest dla nas wszystkich najcenniejszym darem i zarazem przesłaniem. Z dnia na dzień rodzą się nowe osoby na całym świcie. Nasza populacja sięga 6 mlr. Ludzi. Cały cykl opiera się na tym, że wszyscy umierają, aby naszej planety starczyło dla następnych pokoleń. Niewątpliwie życie ludzkie stanowi dla nas wszystkich ciekawą zagadkę.W ciągu dziejw całej historii spotykamy się z rżnymi formami traktowania ludzi. Człowiek, choć posiada swoje prawa za to, że jest człowiekiem, może w życiu wiele wycierpieć. My jako prawowici Obywatele III Rzeczpospolitej możemy żyć w spokoju. Zresztą jak wszystkie inne kraje europejskie oraz Amerykańskie. Gorszą sytuacje traktowania człowieka prezentują nam kraje trzeciego świata. Człowiek jest tam przymusowo wykorzystywany do pracy, są tam niegodziwe warunki życia wszystko jest poza normami normalnego obywatela. Podobna sytuacja jest w Afryce przynajmniej była, kiedy to w wieku XVIII i XIX łapano murzynw do siatek i wywożono do pracy bez ich zgody. Mamy tutaj istotny przykład poglądw rasowych na życie ludzi. Poprzez kolor skry byli wykorzystywani i traktowani jak ludzie gorsi od nas. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych sporw XX wieku był Holocaust oraz determinacja innych ludzi w europie. Wszystko to za przyczyną jednej osoby Adolfa Hitlera. Stwierdził, iż Państwo niemieckie jest za mała dla Rasy Aryjskiej, czyli dla nich i zaczął proces poszerzania Niemiec. Najbrutalniejszym faktem było ostre i bez warunkowe tępienie Żydw. Dla Hitlera oni byli rasa najgorszą i najbardziej chciał ich zniszczyć i tak się stało Żydw w Niemczech zginęło ok. sześciu milionw. W tym wypadku mamy do czynienia z celowym wytępieniem rasy założeniem było to, że oni są przyczyną wszelkiego zła. Dlatego właśnie zaraz po drugiej wojnie światowej zaczęto podejmować ostre kryteria dotyczące szacunku dla ludności w czasie jakichkolwiek działań zbrojnych.Oto dokumenty, ktre utwierdzają nas w tym co zostało uczynione w celu realizacji tego też planu.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

(Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)

Protokł Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

(Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)

Drugi Protokł Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskiego i Politycznego

w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci

(Nowy Jork, 15 XII 1989 r.)

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

(Nowy Jork, 16. XII. 1966 r.)

Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

(Nowy Jork, 07.III.1996 r.)

Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz innego Okrutnego Nieludzkiego

lub Poniżającego Traktowania albo Karania

(10.XII.1984 r.)

Konwencja o Prawach Dziecka

(20.XI.1989 r.)

Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet

(18.XII.1989 r.)

Protokł Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet

(10.XII.1999 r.)

Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźcw (Nowy Jork, 28.VII.1951 r.)Wszystkie wyżej wymienione fakty i dokumenty stwierdzają zaangażowanie władz wyższych w role sprawowania władzy nad ludźmi. Dało to nam czysty obraz prawa, ktrego należy przestrzegać pod nadzorem więzienia.Chciałbym teraz przedstawić krtką historię praw człowieka. Gdzie powstały, jaki był ich los , przez kogo zostały wprowadzone itd.

Jeszcze na początku XX wieku uznawanie praw człowieka leżało w gestii poszczeglnych państw. Nie istniał żaden uniwersalny i prawnie wiążący katalog praw człowieka. Dopiero II wojna światowa skłoniła zwycięzcw do podjęcia prby utworzenia międzynarodowego forum rozmw, aby wsplnymi siłami sprostać wyzwaniom powojennej rzeczywistości, ale przede wszystkim, aby nie dopuścić do powtrzenia błędw historii w przyszłości. Owym forum dyskusyjnym stała się Organizacja Narodw Zjednoczonych. Na Konferencji w San Francisco, gdzie 26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodw Zjednoczonych, blisko 40 organizacji pozarządowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. Karta Narodw Zjednoczonych stanowi, iż ludy Narodw Zjednoczonych są zdecydowane między innymi: "chronić następne pokolenia przed klęską wojny" oraz "przywrcić wiarę w podstawowe prawa człowieka". Artykuł 1 Karty głosi, że jednym z celw Organizacji Narodw Zjednoczonych będzie dążenie do osiągnięcia międzynarodowej wspłpracy w "popieraniu praw człowieka oraz zachęcaniu do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na rżnice rasy, płci, języka lub wyznania ". Treść artykułw Karty ma moc prawa międzynarodowego, a więc jest dokumentem prawnie wiążącym jego strony. Zawarte w Karcie zobowiązania wszyscy członkowie Narodw Zjednoczonych powinni wypełniać w dobrej wierze. Szczeglnie godne uwagi jest przyjęcie zasady bezwarunkowego poszanowania praw człowieka oraz daleko idąca wspłpraca z Narodami Zjednoczonymi i innymi państwami w tym zakresie. Karta nie wyszczeglnia praw człowieka i nie zawiera żadnych wyraźnych wskazwek odnośnie włączenia jej postanowień do krajowego porządku prawnego państw - członkw. W 1946 roku, Narody Zjednoczone utworzyły w obrębie swojego systemu Komisję Praw Człowieka, głwne ciało legislacyjne dospraw praw człowieka i organ pomocniczy Rady Gospodarczej i Społecznej. Pierwotnie Komisja składała się z 18 państw-członkw; obecnie liczy 53. Odbywa corocznie regularne sesje w Genewie w celu omwienia najważniejszych problemw, kodyfikacji międzynarodowych norm oraz tworzenia zaleceń dla rządw państw - członkw. Aktywną rolę w tym procesie odgrywają organizacje pozarządowe. Nowo powstała Komisja, pod przewodnictwem Eleonory Roosevelt (USA), aktywistki w dziedzinie praw człowieka oraz wdowie po byłym prezydencie USA Franklinie Roosevelcie, podjęła się zdefiniowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wspłautorami projektu byli Rene Cassin (Francja), Charles Malik (Liban), Peng Chun Chang (Chiny), Hernan Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov/Alexei Pavlov (Związek Radziecki), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson (Wielka Brytania), William Hodgson (Australia) i John Humphrey (Kanada).Tak jak napisałem o historii praw człowieka, chciałbym rwnież teraz zamieścić krtką notatkę o funkcjach i założeniach Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest organem sądowniczym ONZ. Został ustanowiony podczas konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Zastąpił on Stały Trybunał Sprawiedliwości Ligi Narodw. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 niezależnych sędziw. Wyboru sędziw, z listy osb wyznaczonej przez grupy narodowościowe Stałego Trybunału Arbitrażowego, dokonuje bezwzględną większością głosw Zgromadzenie Oglne i Rada Bezpieczeństwa podczas głosowania przeprowadzanego w każdym z tych organw osobno. Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat, z tym, że co 3 lata zmieniana zostaje 1/3 składu sędziowskiego. Pracami Trybunału kierują, wybierani przez członkw Trybunału na 3 lata, prezes, ktrym obecnie jest Robert Jennings [od 1995] i wiceprezes. Do kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości należy rozstrzyganie sporw międzynarodowych, wydawanie opinii doradczych dla organw ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz zarządzeń. Wydawane przez niego wyroki są dla stron ostateczne.Tak jak widać powyżej trybunał sprawiedliwości pełni bardzo ważną jak i zarazem odpowiedzialną rolę. Jako organ sądowniczy O.N.Z jest odpowiedzialny przed nim za wszystkie wykroczenia. Osądza oskarżonych za winy i nakłada odpowiednią karę. Trybunał ten sprawiedliwe rozpatruje każdą kwestie dotyczącą spraw człowieka.W mojej pracy chciałbym tez zamieścić pewne informacje dotyczące konwencji genewskiej ile ma punktw, jakie są jej działy.

Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1945r, o ochronie ofiar wojny:

I Konwencja Genewska - o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie.

II Konwencja Genewska - o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitkw sił zbrojnych na morzu.

III Konwencja Genewska - o traktowaniu jeńcw.

IV Konwencja Genewska - o ochronie osb cywilnych podczas wojny.

Konwencje Genewskie obowiązują:

1. W każdym przypadku, gdy toczą się działania wojenne - niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie,

2. We wszystkich okolicznościach, bez względu na kwalifikację konfliktu zbrojnego przez jego uczestnikw (wojna obronna, napastnicza, sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa itp.),

3. wszystkie państwa, a także wtedy, gdy jedno z państw zaangażowanych w konflikcie nie jest stroną Konwencji,

4. W przypadku okupacji, nawet, jeśli nie napotyka ona zbrojnego oporu.

Konwencje Genewskie zapewniają ochronę ofiarom konfliktw zbrojnych:

1. Mają zastosowanie od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych do chwili ostatecznej repatriacji (powrotu do poprzedniego miejsca) osb podlegających ochronie,

2. Osoby chronione nie mogą zrzec się przysługującej im ochrony prawnej,

3. Zabronione są represalia (działania odwetowe) przeciwko osobom i dobrom chronionym przez Konwencje Genewskie,

4. Postanowienia Konwencji Genewskich stosuje się pod kontrolą mocarstw opiekuńczych lub Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

I Konwencja Genewska - o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie,

II Konwencja Genewska - o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitkw sił zbrojnych na morzu,

ZASADA: uczestnicy działań zbrojnych wyłączeni z walki wskutek zranień lub choroby oraz rozbitkowie na morzu, jeżeli nie podejmują wrogich działań, powinni być traktowani w sposb humanitarny.Przedstawiony dokument podaje nam dokładnie, jakie są wymaganie konwencji. Z roku na rok wprowadzano zupełnie nowe punkty dające szeroki obszar działania dokumentu. Jak sami widzimy po II Wojnie Światowej sankcje zostały surowo zmienione i zaczęto myśleć o roli człowieka na froncie. Takie działania pomogły uratować setki osb w pźniejszych dziejach XX wieku. Wprowadzenie czerwonego krzyża w życie codzienne dało wiele nowych i przydatnych cech. Pomoc rannym i chorym na polu walki dzięki tej organizacji została wzmożona. Przez to wiele żołnierzy wyszło z wojny cało.Jednym z gorszych zagadnień, ktre zostało do omwienia jest mianowicie łamanie tego typu praw na terenie Polski i na Świecie. Deklaracja zostaje łamana, niestety tak i to wiele razy, rwnież przez wojsko, ale i nie tylko. Jak to jest możliwe, aby człowiek traktowany był w ten sposb. Poniższe przykłady utwierdzą nas w przekonaniu, że zachowanie to było bardziej podobne do zwierzęcego niż ludzkiego, jak rwnież, że prawo w niektrych państwach jest jeszcze na bardzo niskim poziomie. Oba przypadki związane są z natarciem wojska na niewinnych ludzi wiodących spokojne życie. Dokładnie rzecz biorąc jest klika wojen będących w niedawnej naszej historii. Pierwszą z nich jest wojna w Wietnamie. Ukazuje nam idealnie dramat zwykłych ludzi napadniętych przez wojska wroga. Konflikt ten trwa od 1965 – 1973 roku i pochłonął wiele niewinnych ofiar. W Wietnamie amerykańskie siły zbrojne wprowadziły nowoczesne uzbrojenie. Podczas nalotw dywanowych zastosowali m.in. specjalne bomby rozrywające tzw. bomby klkowe i ananasowe, ktre zrzucali na gęsto zaludnione tereny. Nieregularny (ostry) kształt odłamkw powodował rozległe i bardzo ciężkie uszkodzenia ciała. Amerykańskie lotnictwo stosowało też specjalne bomby zapalające (napalmowe). Podejmując prby ostatecznej likwidacji komunistycznego "Vietkongu" Amerykanie przeprowadzili operację "serach and destroy, co znaczy znajdź i zniszcz. By oczyścić wielkie obszary dżungli, będące obszarem działania grup partyzanckich lub by zniszczyć plony, na szeroką skalę stosowali chemiczne środki trujące. Tylko w 1970 r. zniszczono w ten sposb ok. 550,000 akrw pl uprawnych. 16 Marca 1968 roku Ame

ae2b

rykanie dokonali masakry na mieszkańcach południowowietnamskiej wioski My Lai. Zamordowali 570 osb. Po tym wydarzeniu wioska My Lai stała się symbolem okrucieństwa i brutalności wojny Wietnamskiej, ktra pochłonęła ogromną liczbę ofiar. Do tej pory ciąży na nich wielka odpowiedzialność za ten brutalny czyn.Do podobnych konfliktw dochodziło także w wielu innych krajach do najbardziej znanych należą. Wojna w byłej Jugosławii, Irlandia Płnocna bojwki terrorystyczne, Kurdystan, Kuwejt, konflikt Koreański oraz interwencja Libańska.W naszym kraju, choć demokratyczno – kapitalistycznym dochodzi rwnież do łamania prawa ludzi. Dokładniej mamy tutaj do czynienia z agresją domową. Przemoc w rodzinie jest jednak najbardziej rozpowszechnionym zjawiskiem w naszym społeczeństwie, spośrd wszystkich rodzajw znęcań. Objawia się często biciem żony, dzieci, lub na odwrt. Często ten temat jest zamknięty osoby pokrzywdzone boją się o tym mwić na forum. Trwa to długo i potem dopiero, gdy ktoś zauważy jest to brane pod uwagę. Patologie społeczne są niewątpliwie przyczyna takich nastrojw Alkoholizm, przemoc domowa, narkotyki znęcanie fizyczne i psychiczne. Tak wygląda, jeżeli chodzi o dom. W państwie polskim najcięższym okresem był stan wojenny. Wtedy właściwie były naruszone dobra wszystkich obywateli. Dużo ludzi straciło życie a Milicja obywatelska i inne oddziały polskiej służby nie miały żadnego poszanowania ludzkiej godności.Podsumowując dla każdego z nas wolność jest najważniejsza. Bez niej czujemy się w sytuacji zagrożenia bardzo nie komfortowo. Daje nam wiele przydatnych zalet, ktre jesteśmy w stanie wykorzystać. Moja praca miała na celu przedstawienie kilkunastu dokumentw, ktre są odpowiedzialne i za nasze prawa i za to, że powinniśmy czuć się bezpiecznie. Łamanie praw jest najgorszą i najbardziej brutalną rzeczą jaka może być. Ci, ktrzy to robią nie mają szacunku do rasy ludzkiej. W naszych rękach leży to, aby te prawa były przekazywane z pokolenia na pokolenie i nigdy nie zostały zniesione. Tego skutkiem mogłaby być zagłada całej planety. Przestrzegajmy ich a na pewno zyskamy wiele.Przykadowe prace

Wpływ alkoholu na rozwj dziecka-przeciwdziałanie

Wpływ alkoholu na rozwj dziecka-przeciwdziałanie Trzeba wiedzieć, że alkoholizm dotyka nie tylko alkoholikw. W rodzinie może być jeden alkoholik, ale wszyscy cierpią z powodu alkoholizmu! Nałg ten z natury zmusza swoją ofiarę do stawiania rodziny na ostatnim miejscu – ...

Turbina peltona

Turbina peltona W roku 1889, Amerykanin Lester A. Pelton opatentował turbinę natryskową, mającą podzielone, zakrzywione komory, służące do rozszczepiania strumienia na dwa strumienie wody , działające po obu stronach komr. Urządzenie to znane jako turbina Peltona miało...

Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać… -Stary czlowiek i morze

Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać… -Stary czlowiek i morze Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać… Powyższy cytat to słowa pewnego starego człowieka o imieniu Santiago. Był on rybakiem i łowił w Golfsztromie. Miał...

Fizyka wspłczesna

Fizyka wspłczesna 1. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego a) Radiowe b) Telewizyjne c) Mikrofale d) Podczerwień e) Światło (widzialne, białe) ? Czerwone ? Pomarańczowe ? Żłte ? Zielone ? Niebieskie ? Fioletowe f) Ultrafiolet g) Rentgenowskie h) Gamma 2. Widmo fal ...

Streszczenie - Olimpijski Pięciobj Nice

Streszczenie - Olimpijski Pięciobj Nice W dobrych nastrojach, choć mocno zmęczeni podrżą, w czwartek 21.08.2008 wrcili do kraju z igrzysk olimpijskich w Pekinie zwycięzcy „Olimpijskiego Pięcioboju Nice”. Tuż przed godziną 22.00 wylądowali na lotnisku Okę...

Prometeusz - realizacja określonych postaw.

Prometeusz - realizacja określonych postaw. Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynw, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi r...

Psychologia - pytania z egzaminu

Psychologia - pytania z egzaminu 2. Co to jest neuron czuciowy? Neurony czuciowe przekazują do mzgu, info. o zmianach w otoczeniu, dostarczone przez oczy, uczy, nos, skrę itd.. 4. Scharakteryzuj bodziec wzrokowy Bodźcem dla zmysłu wzroku jest zmiana otoczenia potocznie zwana świa...

Biblia jako źrdło wartości dla wspłczesnego człowieka

Biblia jako źrdło wartości dla wspłczesnego człowieka Biblia, inaczej Pismo Święte, to jedna z najstarszych ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest jednym z podstawowych źrdeł kultury europejskiej poruszającym problemy dotyczące płaszczy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry