• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo ad...

Nawigacja

Prawo administracyjnePrawo administracyjne


Temat: Pojecie administracji i prawa administracyjnego. 15.09.2007
Prawo administracyjne jest to gałąź prawa ktra odnosi się do administracji publicznej.
Administracja-z jęz. Łac. Ministrale, ktre oznacza pomagać, wykonywać ,posługiwać, kierować- qu pomocy, qu kierowaniu .Wyraz administracja jest synonimem służby ,kierowania, pomocy.
Administracja publiczna sprawowana przez organy administracji rządowej (państwowej) jak rwnież związki publiczno prawne (związki samorządowe) a także inne podziały ktrym państwo przekazało funkcję administrowania.
Przez administrację publiczną rozumiemy system podmiotw utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencję doprowadzeniu działalności o charakterze organizatorskim i kierowniczym na podstawie ustaw w sferze zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym zarwno przebieg jak i skutek tej działalności przypisywane są państwu.
Administracja publiczna, administracja rządowa, państwowa, samorządowa, organy samorządu terytorialnego ? wszystkie te terminy służą do określenia terminu administracji publicznej.
W teorii administracji publicznej wyrżnia się administrację publiczną w kilku ujęciach:
1.ujęcie (rozumienie) podmiotowe czyli organizacyjne
2. ujęcie przedmiotowe (materialne)
3. ujecie formalne
Ad.1 Ujęcie podmiotowe czyli organizacyjne stanowi ogł podmiotw administracji (wszystkie podmioty ktre wykonują funkcje administracji publicznej)
Ad2. administracja publiczna w ujęciu przedmiotowym jest to taka działalność państwa ktrej przedmiotem są zadania i kompetencje z zakresu wiedzy wykonawczej.
Ad3 administracja publiczna w ujęciu formalnym jest to cała działalność wykonawcza przez podmioty administracji bez względu na to czy ma charakter administracyjny czy też nie posiada takiego charakteru.
Rozrżnienie w ujęciu przedmiotowym a w ujęciu formalnym ma znaczenie z tego powodu iż wiąże się z zasadą podziału władzy.
Definicja negatywna administracji publicznej stanowi że administracją publiczną jest ta część działalności państwa, ktra pozostaje po wyeliminowaniu z jej aktywności sądownictwa, prawodawstwa ( ustawodawstwa)( dlatego negatywnej definicji nie powinno być)
Ernest Forsthoff- zauważył że administracji nie można zdefiniować można ją tylko opisywać.
W celu opisania administracja publiczna jest zjawiskiem prawnym, społecznym i politycznym posiadająca następujące cechy charakterystyczne:
1.działanie w imieniu i na rachunek państwa
2.możliwość działania w formach władczych zabezpieczonych możliwością zastosowania przymusu państwowego
3.działanie w interesie publicznym
4. polityczny charakter administracji to cele działania ,rezultaty działania
5. działanie na podstawie ustaw i w granicach przez nie określonych
6.Przykadowe prace

Na postawie Konstytucji 3-Majowej, Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji Krlestwa Polskiego dokonaj analizy porwnawczej z zakresie władzy ustawodawczej i wybierz tą, ktra

Na postawie Konstytucji 3-Majowej, Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji Krlestwa Polskiego dokonaj analizy porwnawczej z zakresie władzy ustawodawczej i wybierz tą, ktra była najkorzystniejsza dla Polakw. Dnia 3 maja 1791r. została uchwalona - pierwsza na kontynencie Europejskim a druga n...

Granica

Granica Epoka Dwudziestolecie międzywojenne: • czas refleksji nad człowiekiem, jego miejscem w społeczeństwie, zagadkami psychiki. Powstaje psychologia, swoje teorie głoszą behawioryści, Freud, Jung… W literaturze czas eksperymentw, odchodzenia od tradycyjnej prozy. Ch...

Nic Darowane Wisławy Szymborskiej - interpretacja od nauczyciela

Nic Darowane Wisławy Szymborskiej - interpretacja od nauczyciela Wisława Szymborska Nic darowane Postać ja lirycznego podkreśla swoją obecność na przestrzeni całego utworu. Świadczą o tym liczne formy czasownikowe użyte w liczbie pojedynczej np. będę zmusz...

"Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka.

"Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka. Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku autorstwa Tomasza Jurka podejmuje temat wilokrotnie poruszany na przestrzeni czasu. Migracje zagranicznego rycerstwa na Śląsk i problematyka z tym tematem zwi...

Die Mode

Die Mode - das Modegeschafte- sklep z moda - die Modemmese – - die Modedesigner – projektant - der Stoff – material - ist in – jest w - ist out- est poza - entstehen – tworzyc - stattfinden – fand statt – stattgefunden – - entscheiden uber – decy...

Ekonomia -wstęp

Ekonomia -wstęp Gospodarka - swera świadomej działalności czlowieka nakierowanej na uzyskiwanie nadwyżki. Jest działalność zamioerzona, ktrej celem jest nadwyżka czyli zewnętrzna korzyść. kupowanie, sprzedawanie, rynek, handel. Ekonomia- nauka o gospodarce; usystemat...

Opis świata w sidmym dniu po akcie stworzenia

Opis świata w sidmym dniu po akcie stworzenia Niedziela. Pierwszy dzień święty na świecie, ktry jeszcze siedem dni temu był bezładem i pustkowiem pogrążonym w ciemności. Teraz, patrząc na niego, wydaje się, że istniał od zawsze. Piękny, pełny blask...

Rozwj biologii i medycyny jako nauk przyrodniczych

Rozwj biologii i medycyny jako nauk przyrodniczych 1.Co to jest Biologia? Biologia jest nauką o życiu, o jego przejawach i właściwościach, a jego początku i rozwoju, o jego istnieniu w czasie i przestrzeni, a także o rządzących nim prawach. Przedmiotem badań biologicznych s&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry