• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo ad...

Nawigacja

Prawo administracyjnePrawo administracyjne


Prawo administracyjne – jest ono gałęzią prawa obejmującą normy regulujące stosunki powstające w toku wykonawczej i zarządzającej (organizującej) działalności organw administracji państwowej. Prawo administracyjne obejmuje normy określające organizacje administracji i wzajemne zależności organw administracji a także normy regulujące proces wykonywania przez organy państwowe funkcji administrowania.Do zakresu funkcji administrowania zalicza się tradycyjnie funkcje zarządzania, ktrej składnikami są: programowanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie.Administracja – termin ten używany jest zwykle wymiennie z terminem zarządzanie i oznacza realizowanie funkcji o charakterze wykonawczym.Stosunek administracyjno prawny – stosunek społeczny uregulowany przepisami prawa administracyjnego. Stosunek ten charakteryzują niżej wymienione cechy, ktre decydują o jego odrębności:A) jedną ze stron stosunku administracyjno-prawnego jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w kompetencje władcze. Drugą stroną jest obywatel, przedsiębiorstwo lub inny organ administracji państwowej.B) spory powstające na tle stosunku administracyjno-prawnego są wyłączone spod kompetencji sądw. Jedną drogą dochodzenia praw z tych stosunkw jest odwołanie się do organu administracji państwowej stopnia wyższego.C) Przedmiotem stosunku administracyjno-prawnego są jedynie sprawy należące do kompetencji organw administracji państwowejD) Stosunki administracyjno-prawne powstają z mocy aktw prawnych, aktw administracyjnych, z mocy samego prawa oraz z roszczenia o określone zachowanie się.Formy działalności administracji są: wydawani decyzji administracyjnych w wypadkach określonych ustawami, stosowanie norm prawnych, prowadzenie akt, kartotek itp.Rodzaje prawnych form działania administracji:A) akt normatywny- władcze rozstrzygnięcie organu administracji państwowej zawierające normy postępowania skierowane do generalnie określonego adresata abstrakcyjnie określonej sprawy.B) akt administracyjny- oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze oświadczenie woli organu administracji państwowej określające sytuacje prawną konkretnie wskazanego adresata indywidualnie oznaczonej sprawy.Rodzaje aktw administracyjnych:-akty wew. i zew.-akty deklaratywny i konstytutywne-akty zależne od woli adresata i niezależne od woli adresata-akty wywołujące skutki cywilno-prawne i nie wywołujące skutkw cywilno-prawnych-akty regulujące sytuacje prawną osb i akty regulujące sytuacje prawną rzeczy-akty wydawana na zasadzie uznania administracyjnegoPrzez uznanie administracyjne rozumie się takie uregulowanie kompetencji organu administracji państwowej, że organ może rozstrzygnąć sprawę w rżny sposb przy tym samym stanie faktycznymC) ugoda administracyjna- pisemne porozumienie między stronami o sprzecznych interesach w toczącym się postępowaniu administracyjnymi zastępuje akt administracyjny kończący takie postępowanieD) porozumienie administracyjne- jest dwustronną lub wielostronną czynnością prawną z zakresu prawa administracyjnego dokonywaną przez podmioty wykonujące, a dochodzące do skutku na podstawie zgodnych oświadczeń woli tych stronE) społeczno-organizatorska działalność administracji-działalność społeczno-organizacyjna-czynności materialno-techniczneOrganami administracji państwowej są organy, ktre realizują zadania państwa w sferze działalności administracyjnej. Wśrd organw państwa niemal wszystkie zajmować się muszą w większym lub mniejszym stopniu działalnością administracyjną. Dla organw administracji jest jednak charakterystyczne, że realizowanie funkcji wykonawczo-zarządzających w formach administracji stanowi wyłączne lub głwne ich zadanie.Klasyfikacja organw administracji państwowej:-organy jednoosobowe- są np. minister, wojewoda i kolegialne- są organy, w ktrych decyzje podejmowane są kolektywne zwykle większością głosw (Rada Ministrw).-organy naczelne są np. wojewodowie i centralne-obejmują zasięgiem swego działania z reguły teren całego kraju.-organy o właściwości oglnej i szczeglnej- przeprowadzany jest w zależności od tego czy działalność danego organu administracji dotyczyć może wszystkich dziedzin czy tylko pojedynczej dziedziny administracji. Organami o kompetencji oglnej są np. rada ministrw wojewoda sferą ich działalności, bowiem objęte są wszystkie dziedziny administracji. Organem o kompetencji szczeglnej jest natomiast minister, ktry działa i może podejmować decyzje tylko w określonej dziedzinie-organy decydujące i pomocnicze-większość organw administracji państwowej uprawniona jest do rozstrzygania przez dany organ spraw wchodzących w zakres ich kompetencji (ministrowie). Są jednak organy, ktrych zadaniem jest jedynie podejmowanie inicjatyw, formułowanie wnioskw i wydawania opinii, na podstawie, ktrych rozstrzygnięcia wydawane są przez organy decydujące.Organy samorządu terytorialnego:A) organami samorządu wojewdzkiego są:-sejmik wojewdztwa-zarządB) samorząd powiatowy:-rada powiatu-zarządC) władze gminy-rada gminy-zarządPrzez postępowanie administracyjne rozumie się tryb, w jakim organy administracji państwowej rozpoznają indywidualne sprawy wymagające rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. W toku postępowania administracyjnego normy prawne zawarte w aktach normatywnych zostają zastosowane do konkretnej sytuacji w wyniku, czego wydana zostaje przez organ administracji określona decyzja.Zakres postępowania administracyjnego:A) zasady postępowania administracyjnego:-praworządności-pogłębienia zaufania do obywateli-informowania stron o ich prawnych prawach i obowiązkach-szybkości i wnikliwości postępowania-pisemności-dwuinstancyjności-trwałości decyzji administracyjnych-sądowy i kontroli decyzji administracyjnejB) organy postępowania administracyjnego:-określania właściwości rzeczowej i miejscowej organu-strona postępowania administracyjnego-terminy w postępowaniu administracyjnym:Terminy zwykłe (porządkowe), ktre ustalone są w celu sprawnego przebiegu postępowania i ułatwienia pracy organom administracjiTerminy prekluzyjne są to takie terminy, ktrych niedochowanie pociąga za sobą ujemne konsekwencje dla osb, ktre ich dotycząPostępowanie przed organami pierwszej instancji:A)fazy postępowaniaB)zawarcie ugody- ugoda w postępowaniu administracyjnym stanowi formę porozumienia między stronami w konkretnej sprawie będącej przedmiotem postępowania. Zwykle ugoda stron jest rwnoznaczna z definitywnym załatwienie sprawy.C)wydanie decyzji administracyjnejPostępowanie odwoławcze:A) charakterystyka zwyczajnych środkw odwoławczych:-odwołanie na decyzję-zażalenie na postanowienieB) nadzwyczajne środki odwoławcze-wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnejSkargę na niezgodność decyzji administracyjnej z prawem mogą wnosić do NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) strony, ktrych decyzja dotyczy organizacja społeczna biorąca udział w postępowaniu oraz prokurator i rzecznik praw obywatelskich. Skarga taka musi być wniesiona w ciągu 30 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, ktry wydał decyzje w ostatniej instancji. Dłuższe terminy na wniesienie skargi przysługują prokuratorowi i rzecznikowi praw obywatelskich.Postępowanie egzekucyjne nie ma na celu karania osoby nie wykonującej swych obowiązkw a jedynie wymuszenie ich wykonania. Stosowanie środka egzekucyjnego staje się wiec niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiązek został wykonany lub stał się bezprzedmiotowy.Zasady postępowania egzekucyjnego:

A)poszanowanie egzystencjiB)stosowania środkw egzekucyjnych przewidzianych w ustawieC)prowadzenia egzekucji eksofigoD)stosowania przymusu w granicach ustawyPrzepisy o postępowaniu egzekucyjnym- określają tryb postępowania i rodzaje środkw przymusowych, jakie mogą być stosowane przez organy administracji państwowej w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązkw o charakterze pieniężnym (uiszczenia należności pieniężnych) lub niepieniężnym a także sposb zabezpieczenia wykonania tych obowiązkw.Środki egzekucyjne i ich charakterystyka:A) środki egzekucyjne należności pieniężnych:-egzekucja z pieniędzy-egzekucja z wynagrodzenia za prace-egzekucja z rachunkw bankowych i wkładw oszczędnościowych-egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych-egzekucja z ruchomościB) środki egzekucyjne obowiązkw o charakterze niepieniężnym-grzywna w celu przymuszenia-wykonanie zastępcze-odebranie rzeczy ruchomej-odebranie nieruchomości oraz oprżnienie lokali i innych pomieszczeń-przymus bezpośredniPrzykadowe prace

Dekolonizacja po II wojnie światowej

Dekolonizacja po II wojnie światowej Dekolonizacja to proces uniezależniania się krajw i narodw spod wpływw kolonialistw oraz tworzenie nowych niepodległych i suwerennych państw na terenach dawnych kolonii. Dekolonizacja po II wojnie światowej dotyczyły głwnie kontynentu afryka&#...

Niemiecki opis krajobrazu

Niemiecki opis krajobrazu Mein Lieblings Landschaft ist zweifellos die Bergelandschaft. Das erste, was bemerkenswert ist die hohe Berge, wo noch Schnee zu sehen und einen einzigen Baum. Auf Himmel ich sehe schwimmend Wolken. Die Wolken verdecken Sonnenuntergang. Der Landschaft ist schn. Unter Gebirge sind die Wiesen. Auf Wiese...

Historia lata 1918-1970

Historia lata 1918-1970 1918 rok -ośrodki władzy w Polsce : Rada narodowa księstwa cieszyńskiego(19 października); Polska komisja likwidacyjna(28 października); Rada regencyjna(powołana przez okupanta); Tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej(6/7 listopada- manifest: przymusowe wyw&...

Spotkania wrogw w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porwnaj fragmenty- zwrć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterw i wpisany w teksty obraz czł

Spotkania wrogw w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porwnaj fragmenty- zwrć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterw i wpisany w teksty obraz człowieka. Osoba wroga kojarzy nam się w większości z człowiekiem znienawidzonym przez nas. Przeważni...

Swatka pisze list do Zbyszka

Swatka pisze list do Zbyszka Drogi Zbyszku! Jesteś młodym chłopcem. Gdy patrzę na Ciebie widzę jak lata mijają. Ty jako mężczyzna musisz sobie uświadomić, że czas pomyśleć o usamodzielnieniu się. Wiem, że nie w głowie Ci małżeń...

Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa Kampania Wrześniowa zaczęła się 1 września i toczona była do 5 października 1939 r. Początkowo była to walka przeciwko wojskom niemieckim, jednak od 17 września walczono także z wojskami ZSRR. Wydarzenia Kampanii Wrześniowej zapoczątkowa...

Bolesław Chrobry i Mieszko I

Bolesław Chrobry i Mieszko I Obu władcw młodej Polski uważam za prawdziwych twrcw jej państwowości. Każdy z nich zdołał w czasie swego panowania osiągnąć większość wyznaczonych przez siebie celw i mimo pewnych trudności w utrzymaniu władzy w...

Kultura instant - esej

Kultura instant - esej Każda epoka ma swoje charakterystyczne problemy i osiągnięcia, ale także trudności. Żyjemy w biegu, całkowicie odmiennie od naszych babć, prababć. Kultura typu instant oznacza życie w natychmiastowości , to określa idealnie teraźniej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry