• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo go...

Nawigacja

Prawo gospodarczePrawo gospodarcze


PRAWO GOSPODARCZE nie jest odrębną gałęzią prawa gdyż zawiera normy charakterystyczne dla rżnych wyodrębnionych gałęzi prawa. W tym zakresie prawo gospodarcze to tzw. gałąź kompleksowa. Wyodrębnienie prawa gospodarczego w systematyce prawa nastąpiło z przyczyn praktycznych i dydaktycznych.

Źrdła prawa gospodarczego .w aspekcie formalnym to rżnorodne ustawy. W prawie gospodarczym, brakuje jednolitego kodeksu natomiast występuje znaczna ilość ustaw szczeglnych. Szczeglnie ważnymi źrdłami są kodeksy tj. kodeks cywilny, kodeks spłek handlowych, prawo działalności gospodarczej i inne coraz bardziej szczegłowe.

Charakterystycznymi metodami regulacji w prawie gospodarczym są metody administracyjne np. udzielenie koncesji albo zezwolenia albo cywilne.

Na tok prawa gospodarczego składają się rozważania o powstaniu i istocie przedsiębiorcw (statyka pr.gosp.) oraz o czynnościach przedsiębiorcw i ich zachowań na rynku (dynamika pr.gosp.).DZIAŁALNOŚĆ GOSP.

W Polsce podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na rwnych prawach bez względu na strukturę własności i rodzaj podmiotu.

Podstawowe zasady wolności gospodarczej i nieingerowania państwa zawarte są w konstytucji w dziale o ustroju Rzeczp.i w dziale o prawach i wolnościach obywatelskich.

Bardziej szczegłowe rozważania w tym zakresie zawarte w ustawie z 1999 r.-Prawo działalności gosp. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Działalność gospodarcza wg powyższej ustawy to zarobkowa działalność wytwrcza, handlowa, budowlana, usługowa i w zakresie zasobw naturalnych wykonywana w sposb zorganizowany i ciągły. Definicji przepisw tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwrczej w rolnictwie.

Przedsiębiorca to osoba fizyczna , osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spłka prawa handlowego, ktra zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalności gospodarczej

Spłki cywilne nie są definiowane jako przedsiębiorcy a są nimi jedynie wsplnicy tych spłek.

Każdy cudzoziemiec ktry posiada zezwolenie na osiedlenie się w kraju korzysta w zakresie działalności gospodarczej z takich praw jak obywatel Polski. Na zasadzie wzajemności osoby zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tak jak osoby polskie.

W przypadku braku zasady wzajemności lub prawa osiedlenia się cudzoziemcy mogą w Polsce tworzyć wyłącznie spłki komandytowe, z o.o., albo akcyjne albo przystępować do istniejących takich spłek.PODEJMOWANIE DZIAŁALN.GOSP.

Przedsiębiorcą podmiot prawa staje się po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Każdy przedsiębiorca powinien spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej a w szczeglności te ktre dotyczą ochrony życia, zdrowia, moralności publicznej i ochrony środowiska.

Podejmowanie działalności gosp. jest wolne i nie jest uzależnione co do zasady od wcześniejszych zgd, zezwoleń albo koncesji.

Ustawy mogą przewidywać ze podjęcie niektrych rodzajw działalności wymaga wcześniejszej koncesji albo zezwolenia. Zarwno koncesja jak i zezwolenie są aktami administracyjnymi z tym że cechą charakterystyczną koncesji jest to że organ koncesyjny właściwy minister może koncesji nie wydać lub ograniczyć jej zakres ze względu na treść wniosku uzasadniając to kryteriami nieostrymi tj. np. bezpieczeństwo i obronność państwa albo ważny interes publiczny.

Istotą zezwolenia jest to że organ administracyjny nie może odmwić jego wydania jeżeli wnioskodawca spełnia wszystkie wskazane w ustawie kryteria.

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. Dla przedsiębiorcw urządzony jest tzw. krajowy rejestr sądowy przy czym dla osb fizycznych organami rejestrowymi są urzędy gminy. Istotną cechą jest tu poza cechami ewidencyjnymi umożliwienie realizacji zasady jawności gospodarowania.

KRS jest to organ o charakterze sądowym ktrego celem jest gromadzenie w systemie informatycznym i udostępnianie każdemu informacji o przedsiębiorcach. Przedsiębiorcy ktrzy podlegają wpisowi do KRS-u są zobowiązani pod rygorem grzywny dane do KRS-u przedkładać.

Wpisy do KRS korzystają z domniemania ich prawdziwości i aktualności i nikt nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu dokonania czynności w zaufaniu do treści wpisu.

Każdy wpis do KRS-u jest ponadto publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Gminne rejestry do ktrych wpisywane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są mało sformalizowane a cechą wpisw do tych rejestrw jest to że są one także oglnie dostępne.

Firma przedsiębiorcy czyli nazwa pod ktrą przedsiębiorstwo działa.

Regulacja firmy zawarta jest w art.43 k.c.

Firmą osoby fiz. jest zawsze jej imię i nazwisko i mogą być także zawarte inne informacje bądź dodatki dodatkowo identyfikujące przedsiębiorstwo.

Firmą osoby prawnej to jej nazwa ktra wynika z aktu założycielskiego.

Firma każdego przedsiębiorcy powinna ponadto wskazywać formę prawną i w sposb dostateczny powinna odrżniać się od firm przedsiębiorcw już na danym rynku działających.

Powyższe nie narusza jednak dalej idących przepisw odrębnych ustaw.

Firmą spłek nie posiadającej osobowości prawnej są nazwiska wsplnikw albo chociażby jednego z nich.

Pełnomocnictwo w działaln.gosp. (Prokura.)

W działalności gospodarczej najszerszym rodzajem pełnomocnictwa jest tzw. prokura udzielana prokurentowi.

Istotą prokury jest to że jej udzielenie wywołuje skutki w postaci domniemania iż prokurent jest upoważniony do dokonania każdej czynności jaka jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osb trzecich co oznacza iż czynność dokonana z prokurentem zawsze wywołuje skutki wobec przedsiębiorcy.

Jednakże zbycie przez prokurenta przedsiębiorstwa ,sprzedaż nieruchomości albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa wymaga dla prokurenta wyraźnego upoważnienia.

Powołanego prokurenta wpisuje się do KRS-u gdzie także on składa wzr podpisu.

Prokurę można odwołać w każdym czasie.Przykadowe prace

Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego.

Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego. Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego oraz odwołanie do kontekstu filozoficzno-literackiego, przedstaw cechy i system wartości człowieka renesansu. Wybitnym twrcą doby renesansu w Polsce był Jan Kochanowski. Pisał fraszki...

Freiheit. Was bedeutet fr dich frei sein?

Freiheit. Was bedeutet fr dich frei sein? Die Freiheit bedeutet fr jeden etwas anderes. Deshalb ist der Begriff so schwer zu definieren. In einem Lexikon findet man folgende Erklrung: genau das tun knnen was man will“. Ich bin aber damit nicht einverstanden. Solche Bedeutung hat das Wort Anarchie“. Ich wrde mich...

Advantage and disadvantage of being famous

Advantage and disadvantage of being famous There are many people who believe that being celebrity is fantastic. On the other hand, some people maintain that it is not so fabulous. Firstly, famous people usually have a lot of maoney and they can afford to buy anything they want like expansive houses, cars or very fashionable...

Rezension des Films "Die fetten Jahre sind vorbei"

Rezension des Films "Die fetten Jahre sind vorbei" Der Film Die fetten Jahre sind vorbei wurde von Hans Weingartner gedreht. Er erzhlt von drei Freunden – Jan (Daniel Bruhl), Peter (Stipe Erzeg) und Jule (Julia Jentsch). Sie sind junge Idealisten, die die Welt verndern mchten. Sie leisten Wiederstand gegen die Ausnutz...

Daty historia lata 1919-1939 (na podstawie podręcznika m.gladysz)

Daty historia lata 1919-1939 (na podstawie podręcznika m.gladysz) 13 IV 1919-masakra Hindusw w Amritsarze – początek masowych wystąpień antybrytyjskich w Indiach 1919 - ruch 4 maja w Chinach - protesty chińskiej inteligencji przeciwko decyzjom konferencji paryskiej 1919 - powstanie Komin...

Filozofia w II połowie XIX wieku.

Filozofia w II połowie XIX wieku. Źrdeł i podstaw filozofii XIX wieku doszukiwać się trzeba z jednej strony w historycznych i społeczno – gospodarczych przesłankach kapitalizmu oraz wzmagającego się w walce z nim człowieczeństwa, zagubionego w świecie wszechw ...

Bankowość internetowa - czy tradycyjne banki przestaną być potrzebna?

Bankowość internetowa - czy tradycyjne banki przestaną być potrzebna? Internet jest najwygodniejszym kanałem do wykonywania operacji. Aby dostać się do swojego konta, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW obsługuj&...

Charakterystyka technologii produkcji miedzi i aluminium

Charakterystyka technologii produkcji miedzi i aluminium Oprcz stopw żelaza poważne zastosowanie w przemyśle i całej gospodarce znajdują metale nieżelazne i ich stopy. Ze względu na ich własności trudno je zastąpić innymi tworzywami konstrukcyjnymi. Szczeglne zastosowanie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry