• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawo kar...

Nawigacja

Prawo karne - wykładPrawo karne - wykład


Prawo zajmuje się tym, aby określić, jakie zachowanie nie jest sprzeczne z prawem.

- zabjstwo

- przestępstwo

- morderstwo

- przestępstwo zgwałceniaPrawo karne:

- materialne

- procesowe – procedura karna – określa proces zachowania się

- wojskowe

- skarboweKryminologia – nauka o przestępstwach.

Wiktymologia – nauka o ofierze przestępstwa

Penitencjarystyka – nauka o karze pozbawienia wolnościPrawo karne dzieli się na:

1. powszechne – dotyczy wielu dziedzin życia i wielu sprawcw

2. specjalne – wyrżnia się na szczeglną dziedziną sprawcw albo dziedziną życiaŻołnierz – osoba pełniąca czynną służbę wojskową.Postępowanie w sprawach nieletnich jest regulowane ustawą z 1982 r.Legalistyczno – humanitarny

- Legalizm – zakaz określonego zachowania

- Humanitaryzm – wyeliminowanie z prawa karnego elementu okrucieństwa, tego, co nie ludzkie – tortury

- Racjonalizm – przestępstwo to zachowanie, wyrządza społeczeństwu krzywdę.Szkoła klasyczna prawa karnego rozwijała się na początku XIX wieku – Romuald Hube (Polska); Beuthan (Anglia); Feuerbach (Niemcy).

- Czyn – wyraz wolnej woli człowieka;

- Wina – więź łącząca świadomość i wolę człowieka;

- Kara – odpowiedź na czyn sprawcy.Szkoła antropologiczna – twrcą szkoły był Cezary Lambroso. Stwierdził, że można stwierdzić antropologiczny typ przestępcy.Szkoła socjologiczna – twrca był Liszt, a w Polsce prof. Makarewicz. XIX – XX wiek Polski kodeks karny z 1932 roku. Wg założeń jest ochrona porządku prawnego. Wyrżnia się 3 kategorie sprawcw: przypadkowy – kara powinna odstraszyć; nadających się do poprawy kara powinna poprawić; niepoprawni – kara ma unieszkodliwić lub odizolować.Kierunki obrony społecznej

1. radykalny – subiektywna antyspołeczność sprawcy

2. ancel – kara obronna społecznaKara ma stanowić terapie dla osoby popełniającej przestępstwo. Przestępca ma prawo do resocjalizacji. A obowiązkiem społeczeństwa jest zapewnienie odpowiedniego grona, ktry tą resocjalizację przeprowadza.Neoklasycyzm – powrt do założeń szkoły

Abolicjonizm – obalenie prawa karnego

Sprawiedliwość naprawcza – odwołuje się do idei pojednania przestępcy ze społeczeństwem.Funkcje prawa karnego:

1. sprawiedliwość – oznacza, że prawo karne ma służyć społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

2. ochrona – mają obowiązek z moralnością; zadaniem prawa jest ochrona dbr, zdrowia, mienia, życia itp., chroni to, co najważniejsze i najcenniejsze.

3. gwarancja – ma zapewnić, ze człowiek nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zachowanie, ktre mogłoby być przestępstwem; prawo karne nie może działać wstecz, ponieważ będzie to sprzeczne z funkcją gwarancyjną.Zasady:

1. odpowiedzialność za czyn – forma aktywności, forma braku aktywności;

2. winy – umyślne, nieumyślne, należy wykazać winę, aby oskarżony ponisł odpowiedzialność za popełniony czyn;

3. odpowiedzialności indywidualnej i osobistej – każdy odpowiada za swoje zachowanie nie zależnie od zachowania innych, nie ma odpowiedzialności grupowej; kara musi być zindywidualizowana;

4. humanitaryzm – żąda by prawo miało tzw. ludzkie oblicze;

5. NULLUM CRIMEN SINE LEGE – nie ma przestępstwa bez ustawy – zasada realizująca postulat legalizmu, powinno przestępstwo być określone, powinno być jasne gdzie się zaczyna a gdzie się kończy; NULLA POENA SINE LEGE – nie ma kary bez ustawy.Zakaz analogii – art. 285 KK – kradzież impulsw telefonicznychŹrdło prawa karnego

Źrdłem może być tylko i wyłącznie ustawa. Najważniejszą ustawą może być tylko konstytucja – art. 38, art. 41 1, art. 55 5, umowy międzynarodowe, kodeks karny z 6.06.1997 obowiązujący od 1.09.1998, kodeks karny skarbowy; rozporządzenia nie mogą wprowadzać nakazw i zakazw gdyż są one zarezerwowane tylko dla ustaw; zwyczaj może być źrdłem przestępcy; orzeczenia sądowe.11.07.1932 Kodeks karny z komentarzem jako rozporządzenia prezydenta

19.04.1969 Kodeks karny Polski Ludowej gdzie za przestępstwa była kara śmierci

6.06.1997 Kodeks karny III RPNormy sankcjonowane – jest zwrcona do człowieka

Normy sankcjonujące – do wymiaru sprawiedliwościCzas i miejsce przestępstwa

Zasada terytorialności – art. 5 – każdy przestępca podlega juryzdykcji. Rżne sa przepisy i zasady, co do przestępcy za granicą.Immunitet - to uchylenie od odpowiedzialności karnej – czasowe lub trwały. (im. materialny, im. formalny)

Amnestia - ustawodawczy zbiorowy akt łaski polegający na całkowitym albo częściowym darowaniu orzeczonych już kar za pewne przestępstwa popełnione przed określona datą, zawierający zazwyczaj abolicję.

Abolicja – akt, ktry odwołuje się do zakazu ścigania.Przestępstwo musi zawierać 5 elementw: czyn – zachowanie człowieka, nie ma przestępstwa bez czynu (ACTIONE); czyn bezprawny – zabroniony przez ustawę (nie ma przestępstwa bez ustawy), przestępstwo to czyn karalny, musi być zagrożone karą kryminalną, przestępstwo to czyn karygodny – ktry zasługuje na karę w stopniu wyższym, przestępstwo to czyn zawiniony – ne ma przestępstwa bez winy (CULPA).Systemy sankcji:

1. bezwzględna oznaczona – konkretna kara za konkretne przestępstwo

2. sztywna – za zabjstwo kara śmierci

3. bezwzględnie oznaczona – ustawa podaje granice kary a sąd dokonuje konkretyzacji w postaci kary określonej co do wysokości co do rodzaju

4. bezwzględnie nie oznaczona – ustawa podaje rodzaj kary w granicach od do

5. bezwzględnie nie oznaczona – ustawa mwi, że przestępstwo jest zabronione, a karę wymierza i określa sąd.Społeczna szkodliwość czynu:

Art. 115 2 – sad bierze podstawę naruszonego zdrowia, rodzaje szkody wyrządzonej, sposb i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązkw, postać zamiaru, motywację sprawcy, stopień naruszenia reguł, zasada win.* Teoria psychologiczna – istota leży w więzi osoby z czynem.

* Teoria normatywna – wina to zarzucalność czyli mozliwość postawienia zarzutu niezgodnego z prawem postępowania sprawcy.Podział przestępstw na ciężar szkodliwości czynu:

a) zbrodnia – art. 7 2 – zagrożenie kara pozbawienia wolności do lat 3

b) występki – art. 7 3

Przestępstwo:

1. umyślne – popełnione z zamiarem bezpośrednim konkretnym

2. art. 9 2 – nieumyślne – brak zamiaru popełnienia przestępstwa, nie zachowanie ostrożności, ponoszenie odpowiedzialności, jeśli przewidywał lub przewidzieć mgł skutki.Przestępstwa kwalifikowane przez następstwo – sprawca wyrządza poszkodowanemu krzywdę (czyn umyślny, przestępstwo umyślne); nieumyślne przestępstwo, czyn nieumyślny z działania, z zaniechania (brak aktywności) w określonym kierunku; przestępstwo strukturowe – to takie dla swego dokonania wymaga nastąpienia określonego skutku, przestępstwo bezstrukturowe – samo zachowanie się sprawcy; powszechne – podmiotem może być każdy, indywidualne – takie gdzie ustawa wskazuje na cechę sprawcy: właściwe – tzn., ze cecha decyduje o byciu przestępcą, niewłaściwe – cecha wpływa na złagodzenie bądź zaostrzenie kary w ramach typu przestępstwa (art.149).Przestępstwo:

1. trwałe polega na wytworzeniu i utrzymywaniu stanu niezgodnego z prawem.

2. ciągłe – art. 12 – definiując czyn przestępstwa ciągłego 2 lub więcej zachowań w krtkim odstępie czasu z gry zaplanowanym określa się jednym zachowaniem.Art. 150 1Struktura przestępstwa:

1. podmiot – kwestia pełnoletności; co do wykonywania środkw wychowawczych do 21 lat. Nieletni do 17 lat. Jeśli sprawca w czasie przestępstwa nie skończył 18 lat stosuje się wyjątki dla nie letnich.

2. strona podmiotu – sytuacje, ktre określają stosunek przedsiębiorcy do czynu; to co wiąże się z formami winy; niedbalstwo – świadome, nieświadome, nieumyślność, lekkomyślność.

3. przedmiot – dobro, ktre jest przedmiotem ochrony – porządek prawny, praworządność, ochrona dbr prawnych, rodzajowy przedmiot – życie człowieka, indywidualny przedmiot – dobro chronione przez konkretny przepis kodeksu karnego; dobro, ktre jest przedmiotem zamachu – czyn, skutek, sytuacja, sposb popełnienia, sposb wykonywania, czas i miejsce wykonywania przestępstwa.

4. strona przedmiotuPrzedmiot czynności wykonawczej – przedmiot, na ktrym dokonuje się przestępstwa.

Związek przyczynowy – kara przedmiotowa – połączenie skutku z zachowaniem sprawcy.Teoria:

1. ekwiwalencyjna

2. adekwatna

3. relewancjiFormy:

1. stadialne

2. zjawiskoweMusi najpierw pojawić się zamiar, ktry nie jest karalny. Pierwszym etapem jest stadium przygotowania – art. 16 KK przygotowanie w sensie ścisłym. Przygotowanie jest do celu popełnienia czynu zabronionego. To przygotowanie oznacza, ze przestępca robi wszystko aby dokonać przestępstwa. Służy do tego aby mc rozpocząć realizowanie przestępstwa. Przygotowanie jest karalne wtedy gdy ustawa to pokazuje – art. 148, 118 3, 128 2, przestępstwo z włamaniem art. 279 nie jest karalne, art. Fałszowanie dokumentw i pieniędzy jest karalne, art. 17 wprowadza czynny żal gdzie jest dobrowolne odstąpienie od przygotowania się do przestępstwa.

Usiłowanie – art. 13 1; sprawca swoim zachowaniem prbuje dokonać przestępstwa. Usiłowanie jest zawsze umyślne. Usiłowanie jest początkiem dokonywania przestępstwa. Jednak ta teoria w prawie polskim nie funkcjonuje. Między przygotowaniem a usiłowaniem nie ma przerwy. Dalsze czynności są już usiłowaniem:

a. z zamiarem

b. zmierzanie do dokonania

c. brak dokonania

Usiłowanie jest karalne zawsze. Art. 13 2 – usiłowanie nieudolne – brak przedmiotu lub brak odpowiedniego środka. Nie da się zabić martwego człowieka. Nie powinno się ujawniać zamiaru przestępstwa. Art. 15 przewiduje czynny żal przestępstwa skutkowego; zachowanie będzie anulowane jeśli sprawca pomoże ofierze. Art. 151 – za uszczerbek na zdrowiu przestępca będzie odpowiadał. Takie zachowanie jest karalne ale nie zawsze kara jest wykonywana.

Dokonanie – sprawca swoim zachowaniem realizował zamiar przestępstwa. Art. 18 - rżne formy popełnienia przestępstwa: sprawstwo art. 18 1 – wspłsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające; w sprawstwie widać kiedy przestępcy dzielą się solami, np. jeden może skrępować osobę a inny może ją okraść; art. 206 KK, art. 21 2 KK przewiduje taką sytuację, iż jeśli osoba wspłdziałająca w przestępstwie wie o tym, iż druga osoba popełnia np. bigamię jest wspłodpowiedzialna za to przestępstwo. Jednak sąd wobec osoby nie posiadającej danych cech ale jest stanu wolnego to kara w stosunku do niej jest złagodzona. Każdy jest sądzony pojedynczo. Od wspłsprawstwa należy odrżniać sprawstwo rwnoległe, tzn. kiedy kilka osb popełnia przestępstwo w danym miejscu o tym samym czasie ale nie zależnie od siebie. Sprawstwo kierownicze – kierowanie przestępstwem przez jedna osobę od początku do końca przestępstwa. Przy sprawstwie poleconym przestępstwa wykonuje uzależnienie innej osoby.

Podżegnanie – KK z 1932 roku, podżeganie do czynu nieletnich, tzn. nakłanianie innych osb do czynu zabronionego jest skierowane do konkretnej osoby.

Pomocnictwo – to ułatwienie innej osobie czynu zabronionego, może to być pomoc fizyczna – narzędzia, pomoc psychiczna – informacje; ewentualnie poklecznictwo – pomoc po przestępstwie.

1. teoria materialno – obiektywna

2. teoria subiektywna

3. teoria formalno – obiektywna

Okoliczność wyłączająca czynność prawną:

1. kontratypy – spowodowanie śmierci umyślne; cos przeciwnego czyli zlikwidowanie umyślnych czynności lub ograniczenia zakresu czynu zabronionego; anuluje bezprawność czynu; typ wprowadza, kontra typ anuluje.Obrona konieczna – art. 25 KK opisuje kontra typ obrony. To odparcie bezpośredniego zamachu na jakiekolwiek dobro prawne. Zamach jest zawsze zachowaniem człowieka. Zamach musi być bezprawny lub bezpośredni. Art. 193 – dotyczy ścigania, obowiązek ścigania dotyczy prokuratora; przestępstwa przez osoby czynne; art. 183. Zamach jest bezprawny. Bezpośredniość zamachu – jest wtedy gdy przest

e270

ępca narusza dobra. Nie można się bronić w ostatniej chwili. Dopty trwa zamach dopki trwa niebezpieczeństwo. Zawsze można powołać się na obronę konieczną. Zamach ma być skierowany na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Można korzystać z przywileju obrony koniecznej. Cechy obrony: odpieranie zamachu – poświęcenie jakiegoś dobra; odparcie zamachu – obrona wywołana przez prowokację nie jest brana pod uwagę; obrona – należy brać pod uwagę dwie pierwsze cechy. Obrona powinna być przy ataku.

Dobro zagrożone zamachem – jeśli ktoś ma mozliwość ucieczki ale się bronił to jest to obrona konieczna. Obrona – przedwczesna, spźniona (ekspensywny); eksces intensywny art. 25 2 naruszenie zasady konieczności obrony. Osoba obrońca staje się osobą przestępcą.

Stan wyższej konieczności – związany z niebezpieczeństwem. Źrdłem niebezpieczeństwa może być efekt człowieka, natura, zwierzęta, inne zdarzenia niezależne. Naruszenie dobra w sposb czasem nieodwracalny. Cecha bezprawności w przypadku niebezpieczeństwa nie istnieje. Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie, aktualne, w czasie podejmowania czynności. Cechy:

1. subsydialność – dobro zagrożone jest chronione poprzez poświęcenie drugiego dobra - wymaganie nastąpiło w sytuacji gdzie nie ma innego sposobu uchybienia niebezpieczeństwa – uchylenie drugiego dobra jest ostatecznością

2. poświęcenie dobra chronionego prawem.

3. proporcjonalność – okolicznością jest wyłączenie winy lub kontra typu. Jeśli jest poświęcone dobro od wartości wyższej lub od niższej lub tej samej wartości to osoba nie ulega karze od winy.Działanie w celu odchylenia niebezpieczeństwa art. 26 4 – wykluczenie możliwości wyłączenia winy, jeśli człowiek ma obowiązek ratowania człowieka, np. lekarz, strażak, policjant, ochroniarz, wszyscy Ci, ktrzy sa powołani do ratowania życia człowieka. Kolizja obowiązku gdzie tylko jeden moment może być spełniony. Przekroczenie granic art. 26 3 – są dwie koncepcje – bezpośredniości, subsydialności, poświęcenia dobra wartości wyższej – naruszenie zasad – przekroczenie granic dotyczy złamania 2 ostatnich zasad. Sąd ma mozliwość zastosowania złagodzenia kary i odstąpienia od niej w przypadku złamania tych zasad (złamanie granic).

Okoliczności wyłączają winę – nieletniość – to sytuacja kiedy osoba nieletnia nie jest zdolna do kary na brak winy. Jest niezdolna do zawinienia. KK ogranicza wiek do17 lat, powyżej tego wieku osoba jest uznawana za dorosłą. W KK nie ma osb małoletnich i pełnoletnich. Ale niepełnoletnia i dorosła. Problematyką co do nie letnich zajmuje się ustawa co do nieletnich. Uelastycznienie dokonuje się w dwie strony, gdzie pociąga się do odpowiedzialności 15 latka. Warunki określa art. 10 2. Wina nieletniego jest niższa niż dorosłego. Kary nieletniego nie może przekraczać 2/3 stopnia winy. Podwyższenie granicy nieletności co do dorosłości sąd może zastosować środki co do nieletnich, jeśli rozwija się wolniej. Poza nieletniością jest niepoczytalność. Stan niepoczytalności sprawia, iż człowiek nie może odpowiadać za stan winy. KK wskazuje na źrdła i na konsekwencje, ze względu na niepoczytalność. Źrdła stanu:

1. choroba psychiczna – psychoza, schizofrenia

2. upośledzenie umysłowe –niedorozwoju, jest stopniowalna, np. upośledzenie głębokie, taka osoba nie jest w stanie popełnić przestępstwa;

3. inne zakłcenia czynności psychicznej – jakieś inne czynności zakłcające; podanie alkoholu kiedy inna osoba nie jest tego świadoma, sytuacja zachodząca z procesami zachodzącymi w organizmie człowieka.

Należy wykazać źrdło i ze wywołuje konsekwencje, np. że sprawca nie rozpoznaje znaczenia czynu, brak zrozumienia tego co się z nim dzieje. Art. 31 2 – poczytalność ograniczona w stopniu znacznym; art. 31 3 – odpowiedzialność za wprawienie się w stan nietrzeźwy lub odurzenia – to działanie dobrowolne i świadome, nie jest zmuszany do wypicia czy do zażycia czegoś odurzającego.

Upojenie patologiczne – wypicie alkoholu w dużych ilościach, niewielka ilość sprawia, że człowiek jest niepoczytalny; osoba niepoczytalna nie może powołać się na przepisy o niepoczytalności.Art. 31 3 – prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwymMiędzy stanem poczytalności a stanem niepoczytalności jest poczytalność ograniczona. Nie ma niepoczytalności ograniczonej.Błąd i jego rola w prawie karnym

Art. 28 – 30Art.. 28 – błąd co do faktu wyłącza winę umyślną – mylne wyobrażenie co do rzeczywistości. Błąd może mieć charakter nieświadomości lub urojenia – brak informacji na temat fragmentu rzeczywistości. Sprawca może mieć urojenia i informacje na pewien temat mogą być błędne. Błąd tyczy się rwnież nieświadomości. Ma prawo strzelić do zwierzęcia, ale z punktu prawa karnego nie może gdyż może być to człowiek. Sprawca nie jest w stanie przewidzieć czy cos w krzakach jest zwierzęciem czy człowiekiem. Dlatego nie można oskarżyć człowieka o winę.Art. 30 – błąd co do prawa to stan nieświadomości bezprawności czynu. Jeśli ktoś sobie uroił przestępstwo to jest to przestępstwo urojone i powinno się go ignorować.Art. 29 – błąd co do kontra typu lub okoliczności wyłączającej winę – kiedy sprawca uroi sobie, że może zastosować obronę konieczną; iż jest stan zamachu względem niego. Powinien trzeźwo określić sytuację. Sąd złagadza karę.Art. 279, 288, 278

1. przepis szczeglny wyłącza przepis oglny

2. zasada pochłaniania – art. 191, 115, 190

3. reguła pomocniczości – przepis podstawowy wyklucza przepis pomocniczy – art. 231 4, art. 13 1.Katalog kar i środkw karnych

Prawo karne posługuje się karą najsurowszą. Strukturą jest kara ponoszona przez przestępcę za czyn zabroniony. KK dokonywał pewnej zmiany – kary i środki karne. Art. 32, 39. wyrżnia się 3 grupy kary:

1. teoria absolutna – bezwzględna

2. teoria utylitarna – względna

3. teoria mieszana1. karalny dlatego, że popełniono przestępstwo, kara jest odpowiedzią na przestępstwo, karze się by przestępstwa nie popełniono w przyszłości

2. akceptują pogląd, ze podstawa kary jest przestępstwo, natomiast wykonanie kary winno służyć celowi prewencyjnemu (do punktu 3)Kary art. 32

Grzywny – zwana systemu; w 1969 roku była umowna; obecnie dokonuje się w tzw. stawkach dziennych, najpierw określa liczbę stawek (10 – 360) przy karze łącznej obustronnej stawki mogą dojść do 540 czyli o połowę. Jest rwnież przepis szczeglny wymierzyć mogący do 2000 stawek czyli grzywny kumulatywnej art. 309. Określając należy znać: stopień i charakter przestępstwa ustalenia wysokości stawki dziennej od 10 – 2000 zł. Wysokość jest ustalana przez dochody skazanego. Jeden dzień pozbawienia wolności jest rwny dwm stawkom grzywny. Może być kumulatywna lub samoistna. Samoistna gdy grzywna jest w zagrożeniu za dane przestępstwo a sąd wymierza ją sprawcy – art. 212, 216, 217. grzywna kumulatywna – orzeka się ją obok kary pozbawienia wolności trwającej od 1 miesiąca – 15 lat. Jeśli sprawca dopuścił dla korzyści majątkowej art. 115 4. Jeśli sprawca osiągnął korzyść majątkową, sąd orzeka grzywnę kumulatywną oraz pozbawienie wolności do 15 lat.

Ograniczenie wolności – stosunkowo młoda, pojawiła się w KK z 1969r. To pewne obowiązki dla przestępcy, związane z obowiązkiem pracy, ewentualne potrącenia części wynagrodzenia, a także na pewnych zakazach, jak np. obowiązku informowania sądu o przebiegu kary; obowiązek odpłatnej pracy na cele społeczne. Praca ma być wykonywana od 20 – 40 godzin miesięcznie. (od 1 – 12 miesięcy).

Pozbawienie wolności – progresja – 1 miesiąc, kara 25 lat; dożywotnie pozbawienie wolności. W kodeksie wojskowym jest areszt wojskowy – od 1997 nie ma kary śmierci.

Kary dodatkowe – art. 39, niektre sa wymierne. Możliwość orzeczenia prowadzenia aut na zawsze. Są rwnież środki jednorazowe, nie ma konfiskat mienia i pozbawienia praw rodzicielskich i opiekuńczych. Po ukończeniu 18 jest prawo o jeżdżenia rowerem bez karty rowerowej na drodze publicznej.Art. 45, 52Zasady wymiaru i środkw kary

1. ustawowy wymiar kary – zagrożenie przewidziane w ustawie za dane przestępstwo

2. sądowy wymiar kary

zwykły – zagrożenie karami znajduje się w części szczeglnej KK, określa grną i dolna granicę kary

nadzwyczajny – modyfikacja granic ustawy wymiaru kary albo w kierunku obniżenia granic albo w kierunku zaostrzenia granic – obostrzenia kary

Sądowy wymiar - orzeczenie kary ściśle określonej co do rodzaju wysokości przez sąd przypisanej sprawcy.

Ustawa karna od 3 – 15 lat – sąd konkretyzuje karę, Pozbawienie wolności w zakresie od do.1. zasady wymiaru

2. dyrektywy

3. okoliczności wpływające na wymiar karyDyrektywy – wskazwki dla sądu przy wymiarze kary

1. oglne

- sprawiedliwościowa – kara nie może przekraczać stopnia winy. Ma uwzględniać stopień społecznej szkodliwości czynu – art. 115 2. połączenie ich powinno odzwierciedlić stopień kary co do winy sprawcy.

stopień winy

stopień społecznej szkodliwości czynu

- prewencja indywidualna – kodeks określa go jako cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Ukształtowanie wymiaru kary, by sprawca nie stał się recydywistą.

- prewencja generalna – to takie ukształtowanie wymiaru kary, by powstrzymywała innych przestępcw od przestępstwa – potrzeby ukształtowania świadomości prawnej społeczeństwa; kara nie może być zbyt łagodna.

2. szczegłowe – art. 54 1 – wobec nieletnich i młodocianych dyrektywa jest to by sprawce wychować. W tej sytuacji dyrektywy mają swoje znaczenie. Art. 54 2 - wymiar kary wymierza wolność. Kary nie orzeka się wobec sprawcy, ktry w czasie przestępstwa nie ukończył 18 lat.Dyrektywa wymiaru grzywny –art. 58 2, grzywny nie orzeka się kiedy na podstawie dokumentw sprawcy dochodw grzywny się nie wyegzekwuje, wiec zgodnie z art. 58 grzywny nie orzeka się.

Dyrektywa prymatu kar wolnościowych – art. 58 1 – kara pozbawienia wolności jest ostatecznością.Okoliczności wpływające na wymiar kary

Nie ma okoliczności łagodzących i obciążających. W art. 53 2 – motywacja i zachowanie się sprawcy; popełnienie przestępstwa z nieletnim.

Złagodzenie jest zawarte w art. 60 KK. Nadzwyczajne obostrzenie kary – art. 64, 65, 91, 178.Art. 64 – recydywiści (1 – 15 lat)

Art. 65 – przestępcy zawodowi

Art. 91 – ciąg przestępstw

Art. 178 – zaostrzenie odpowiedzialności przestępstw z tytułu komunikacji, popełnione w stanie nietrzeźwym lub odurzeniaArt. 250 1

Art. 38 2Nie ma precedensw.

Środki probacyjne związane z poddaniem sprawcy prbie.

Warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Przykadowe prace

Alternatywne źrdła energii

Alternatywne źrdła energii Energia rządząca światem Wiemy, że energia daje nam ciepło i światło. Przenosi nas w przestrzeni. Zapewnia działanie maszyn. W istocie utrzymuje cały system gospodarczy. To wszystko wydaje się oczywiste. Jednak energia determinuje nas...

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głwnych kulturach prawnych świata

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głwnych kulturach prawnych świata Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głwnych kulturach prawnych świata. Komparatystyk kultur prawnych polega na porwnywaniu ze sobą poszczeglnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele ...

Jan Matejko (życie i twrczość).

Jan Matejko (życie i twrczość). Jan Alojzy Matejko urodził się 24 czerwca 1838 roku w domu przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie jako dziewiąte z jedenaściorga dzieci Franciszka Matejki i Joanny Karoliny, ktra pochodziła z ewangelickiej rodziny Rossbergw. Ojciec, czeski emigrant wyz...

Rozwj bankowości w Polsce

Rozwj bankowości w Polsce Rozdział I Rozwj bankowości w Polsce 1.Początki polskiej bankowości Już w pźnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż...

Jakie sowieckie sposoby tortur upadlania stosowano w łagrach?

Jakie sowieckie sposoby tortur upadlania stosowano w łagrach? 1. Praca w bardzo trudnych warunkach, była ona narzędziem tortur, wyniszczała więźniw. Pracowali oni przy wyrębie lasu, w przemoczonych ubaniach. Nim doszli na miejsce pracy byli już bardzi zmęczeni. 2. Głd-kocio&...

Przykładay architektury romańskiej i gotyckiej.

Przykładay architektury romańskiej i gotyckiej. Romanizm powstał na przełomie IX i X wieku. Narodził się on w południowej Francji i płnocnych Włoszech, gdzie krzyżowały się wpływy bizantyjskie z rzymskimi. To tam władcy miast - państewek konkurowali ze ...

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Krl Olszyn" J. W. Goethego.

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Krl Olszyn" J. W. Goethego. Ballada składa się z elementw realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to: krl Olszyn - twr wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podrżnych; jego matka i crki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopc...

Klasyfikacja podatku.

Klasyfikacja podatku. Rżnorodność podatkw oraz znaczne zrżnicowanie form wymiaru i poboru podatkw powodują konieczność ich klasyfikacji. Klasyfikacje przeprowadza się według rżnych kryteriw. I tak, w klasycznej nauce finansw publicznych posługiwano się podzia&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry