• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prawo po...

Nawigacja

Prawo podatkowe-notatki z wykładuPrawo podatkowe-notatki z wykładu


DOCHD PUBLICZNY- to dochody uzyskiwane przez państwo i samorząd.

Klasyfikacja dochodw:

1.kryterium podmiotu od ktrego dochd jest pobierany

*od os.fiz- np. podatek od os.fiz- PIT, podatek od psw

*od os. prawnych- CIT

*od jedn. org. nieposiadających os. prawnej

2.ze względu na podmiot do budżetu ktrego dochd wpływa

*dochody państwa- np. VAT, akcyza, cło

*doch. jedn. sam. ter.- np. podatki pobierane przez gminę, min rolny, leśny

3.ze względu na funkcję jaką dany dochd spełnia

*fiskalne(zasadnicze)- ich celem jest zebranie dochodu w celu realizacji określonych zadań, np. cło, podatek, opłaty

*uboczne- mają znaczenie prewencyjne, represyjne, np. kary, mandaty, grzywny.

4.kryterium ostatecznego pobrania dochodu

*bezzwrotne- raz pobrane przez podmiot prawa publicznego nie są zwracane podmiotowi, od ktrego zostały pobrane, np. podatki, cła, opłaty

*zwrotne(przychody)- po ustalonym terminie wracają do podmiotu, od ktrego je pobrano, np. pożyczki, kredyty.

5.kryterium wzajemnego świadczenia- odnosi się do relacji: podmiot od ktrego dochd jest pobrany- podmiot ktry dochd pobiera

*nieodpłatne- państwo lub samorząd pobierając dochd nie daje żadnego wzajemnego świadczenia, np. podatki, cła

*odpłatne- są związane z istnieniem wzajemnego świadczenia

6.ze względu na możliwość egzekwowania

*przymusowe- mogą być pobrane w drodze egzekucji administracyjnej, np. podatki, opłaty, cła, grzywny, mandaty

*dobrowolne- nie ma przymusu, gdy chcemy to płacimy, np. darowizny

7. .ze względu na unormowanie dochodu publicznego w przepisach prawnych

*obligatoryjne- przepisy prawne obligują p.p.p. do pobrania danego dochodu, np. podatki, opłaty, cła

*fakultatywne- przepisy prawne dopuszczają możliwość pobrania danego dochodu, np. dochody na rzecz samorządu

8. ze względu na okoliczności poboru dochodu

*zwyczajne- pobierane w normalnych, powszechnych i stałych sytuacjach, np. cło, VAT, opłaty

*nadzwyczajne-wprowadzane w szczeglnych okolicznościach, np. podatki na rzecz odbudowy państwa, na rzecz gmin objętych klęską żywiołową

9.dochody p.p.p. mogą mieć charakter:

*zewnętrzny, np. kredyty, pożyczki

*własny, wszystkie pozostałe

10. ze względu na lokalizację źrdła poboru dochodw

*pochodzące z kraju, np. podatek, cło, grzywny, mandaty

* pochodzące z zagranicy, np. bezzwrotne środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE, np. z funduszu społecznego

PODATEK-to rodzaj dochodu publicznego. Jest to świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego.

Uniwersalne cechy podatku

1charakter pieniężny 2jednostronny 3obligatoryjny 4przymusowy 5oglny 6zasadniczy(fiskalny) 7bezzwrotny 8nieodpłatny

Najbliższe podatkowi są:

*opłata(1-7) odpłatna

*cło(1-8) pobierają go inne organy

*kary, grzywny, mandaty-(1-5)- mają charakter sanacyjny, represyjny

Elementy techniczne(stałe) podatku

1.podmiot podatku- jest nim zarwno ten kto podatek ustanawia i pobiera na swoją rzecz, jak i ten kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku

a)podmiot czynny-to taki ktry pobiera na swoją rzecz podatek lub dla ktrego podatek jest pobierany. Podmiotem czynnym są podmioty prawa publicznego- państwo, jedn. sam. tery, UE

b)podmiot bierny- jest zobowiązany do uiszczenia podatku. Są to os. fiz., prawne i jedn. org. nie posiadające osobowości prawnej, ktre mogą mieć formę podatnika, płatnika, inkasenta.

Prawo podatkowe przewiduje takie kategorie podmiotw, ktre występują tylko i wyłącznie w przepisach prawa podatkowego i ktrym prawo to nadaje podmiotowość:

*podatkowa grupa kapitałowa podatkw CIT

*spadek w podatku od spadkw i darowizn

*członkowie wsplnego gospodarstwa domowego.

Podmiot bierny(podatnik) może być podmiotem:

*formalnym- ten kto formalnie wg p.p.p. jest zobowiązany do zapłacenia podatku, na niego wydawana jest decyzja podatkowa

*rzeczywistym- ten kto rzeczywiście ponosi ciężar podatkowy

w większości podatkw ci podatnicy są utożsamiani ze sobą. Odstępstwem od tego utożsamienia jest zjawisko rozczepienia podatnika formalnego i rzeczywistego.

Wiąże się z tym zjawisko przeżucalności podatku. Dotyczy to podatkw pośrednich.

Przeżucalność nielegalna jest zjawiskiem negatywnym. Wiąże się ona z niekorzystną sytuacją gospodarczą, gdy popyt przewyższa podaż, lub podaż popyt.

A)w przd-im wyższa cena tym wyższy podatek. Popyt przewyższa podatek, cierpi na tym konsument

B)w tył-podaż przewyższa popyt. Cierpi na tym dostawca lub producent.

Może być likwidowana:

-normatywnie- przez bariery prawne

-przez bariery ekonomiczne

2.przedmiot podatku, czyli przedmiot opodatkowania to rzecz albo zdarzenie faktyczne lub prawne, ktre wywołuje powstanie obowiązku podatkowego(np. samochd, nieruchomość, psy, lasy, grunta orne)

3.podstawa podatku to ilościowa albo wartościowa konkretyzacja przedmiotu opodatkowania w zależności od przedmiotu opodatkowania

-postać ilościowa- np. powierzchnia budynkw w m3, powierzchnia gruntw ornych w ha przeliczeniowych, wielkość stada hodowlanego wyrażona w sztukach

-postać wartościowa- wyrażona w zł. np. wysokość dochodu uzyskanego w ciągu roku podatkowego, wartość kupowanego samochodu.

Podstawa podatku-koszty uzyskania= podstawa opodatkowania (dla PIT i podatkach od spadkw i darowizn)

4.stawki podatkowe- to relacja podatku do podstawy opodatkowania

a)stawki procentowe- np. PIT-19, 30, 40%

CIT-19% VAT-0,3,7,12,20% ryczałt- 3.5 5.5 7.5 20 p od spadkw i darowizn- 3, 7%

b) stawki kwotowe- wyrażone w zł. Są w tych podatkach, gdzie konkretyzacja przedmiotu opodatkowania jest ilościowa, np. w podatku od nieruchomości

skala- to ogł stawek w danym podatku.

a)proporcjonalna- niezależnie od podstawy opodatkowania istnieje taka sama stawka podatkowa, np. w podatku liniowym, podatek CIT

b)nieproporcjonalna- są rżne stawki podatkowe

*progresywna- wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania rośnie stawka

Globalna(skokowa)

Szczeblowała(ciągła)

*regresywna- wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania stawka maleje

*degresywna- w miarę zmniejszania się podstawy opodatkowania maleje stawka

5.termin i warunek płatności mogą być unormowane w sposb dokładnie sprecyzowany, np. PIT

Termin płatności podatku może być ustalony jako:

*z gry ustalony dzień- np. każdego 10 dnia m-ca od zakończenia roku podatkowego

*w nawiązaniu do jakiegoś zdarzenia, ktrego terminu nie można z gry przewidzieć, np. w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Klasyfikacja podatkw:

1. ze względu na podmiot ktry płaci podatki

*od os. fiz. np. PIT

*od os. prawnych, np. CIT

*od jedn. org. nieposiadających os. prawnej, np. VAT

Znaczną część podatkw można pobierać od os. fiz. jak i prawnych. Jednak tylko os. fiz. można obciążać podatkami:

-dochodowymi od os. fiz.

-od spadkw i darowizn

-od posiadania psw

2. .ze względu na podmiot ktry pobiera podatki

*państwowe- ktre są w całości pobierane dla budżetu państwa, jak i te ktre w przeważającej części zasilają ten budżet, np. VAT, akcyza

*samorządowe-zasilające budżety gmin, np. leśny, rolny, od nieruchomości, od psw

3. ze względu na okoliczności pobrania

*zwyczajne-są wprowadzane odpowiednimi ustawami na czas nieokreślony

*nadzwyczajne-nakładane w wyjątkowych okolicznościach, np. w stanie klęski żywiołowej

4.ze względu na charakter źrdła dochodu

*ciągłe(stałe), np. od wynagrodzeń za pracę, rolny, leśny

*sporadyczne, np. od spadkw i darowizn

5.z punktu widzenia tożsamości podatnika formalnego i rzeczywistego

*pośrednie- gdy następuje rozczepienie podatnika formalnego i rzeczywistego, np. podatek od towarw i usług, od gier, VAT

*bezpośrednie-gdy jest tożsamość tych podatnikw- pozostałe

6.ze względu na unormowanie w przepisach prawnych

*obligatoryjne- wynikają z ustawy- wszystkie

*fakultatywne- przepis prawa dopuszcza pobieranie podatku

7.ze względu na charakter obciążeń

*rzeczowe- najważniejszym elementem technicznym podatku jest przedmiot. Nie bierze się pod uwagę osobistej sytuacji podatnika, np. od spadkw i darowizn

*osobiste- najistotniejszą pozycję zajmuje podmiot podatku, np. dochodowe, PIT, CIT

8.ze względu na źrdło pobrania

*majątek- od posiadania, od przyrostu wartości(ilości)*dochd *przychd* mieszane przychodowo-dochodowe* od wydatkw(konsumpcyjny)

System podatkowy-ogł podatkw w państwie

System prawa podatkowego-to ogł przepisw prawnych normujących funkcjonowanie podatkw w danym państwie

Zasady podatkowe

Adam Smith- XVIIIw

1. zasada rwności(powszechności)- powszechność podatku, wszyscy płacą takie same podatki. Jest to rwność w znaczeniu obiektywnym

2.pewności- podatki powinny wynikać z jawnych i konkretnych przepisw, ktre powinny dokładnie określić wysokość podatku i termin jego płatności.

3.taniości -podatek powinien być tani. Utrzymanie administracji skarbowej nie powinno obciążać podatnika

4.dogodności- podatek należy pobierać w najbardziej dogodnym dla podatnika czasie.

Adolf Wagner- XIXw

1.fiskalne- dostarczenie państwu funduszy

2.społeczne- jest to zasada rwności subiektywnej. Każdy powinien płacić podatki w takiej wysokości, w jakiej może. Podatek powinien być uzależniony od jego osobistej sytuacji.

3.techniczne-

*pewności

*taniości

*dogodności

Funkcje podatkw:

*fiskalna

*redystrybucyjna

*stymulacyjna

*informacyjno-kontrolna

Źrdła prawa podatkowego:

*konstytucja RP art.84

*ustawy- ordynacja podatkowa i ust. szczegłowe

*ratyfikowane umowy międzynarodowe

*akty podwykonawcze- rozporządzenia, zarządzenia

OGLNE PRAWO PODATKOWE- są to przepisy, ktre stosuje się do wszystkich lub do większości podatkw. Są to przepisy ordynacji podatkowej-ust. z 29VIII 1997.

*uprawnienia i obowiązki stron stosunku materialno-prawnego

*zobowiązania podatkowe oraz postępowanie podatkowe

CZĘŚĆ SZCZEGŁOWA PRAWA PODATKOWEGO- to przepisy regulujące poszczeglne podatki

Obowiązek podatkowy- jest podstawowym pojęciem prawa podatkowego. Rozrżnia się obowiązek abstrakcyjny i zindywidualizowany, a drugiej strony obowiązek głwny

Obowiązek abstrakcyjny- są to wyrażone w ustawach podatkowych reguły opodatkowania obejmujące podatkowy stan faktyczny(hipoteza normy prawnej) i jego następstwa prawne(dyspozycja). Nie odnosi się on do konkretnego podmiotu, lecz do grup podmiotw opisanych w ust.podatkowych. Samo uchwalenie konkretnej ustawy podatkowej powoduje powstanie obowiązku abstrakcyjnego.

Obowiązek zindywidualizowany- odnosi się do konkretnego podmiotu, u ktrego zaistniał stan faktyczny opisany w ust.podatkowej i z chwilą jego zaistnienia stał się on podatnikiem. Zawiązuje się z tą chwilą stosunek prawno-podatkowy pomiędzy podatnikiem a podmiotem prawa publicznego. Stosunek ten w przyszłości może doprowadzić do powstania u podatnika obowiązku świadczenia podatkowego. W tym momencie najczęściej powstają pewne obowiązki instrumentalne, np. obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym, prowadzenia ksiąg, złożenia deklaracji podatkowej, itp.

Obowiązek głwny-to obowiązek świadczenia podatkowego, czyli zapłaty podatku

Obowiązki instrumentalne(pomocnicze) w stosunku do obowiązku głwnego- obowiązki instrumentalne przygotowują możliwość realizacji obowiązku głwnego.

Obowiązkiem podatkowym wg.art 4 ordynacji podatkowej jest:

1 powinność-czyli jakiś obowiązek

2 przymusowe świadczenie pieniężne- obowiązek ten odnosi się tylko do świadczenia podatkowego, tzn. że ordynacja podatkowa straciła z pola widzenia regulacje obowiązkw instrumentalnych, ktre mogą być regulowane aktami prawnymi także niższej rangi niż ustawowej3 zaistnienie zdarzenia określonego w ust.podatkowych- obowiązek zindywidualizowany powstaje z chwilą zaistnienia u określonego podmiotu stanu faktycznego opisanego w ust.podatkowej

4 nieskonkretyzowana- obowiązek ma charakter nieskonkretyzowany, tzn. jest nieskonkretyzowany przedmiotowo- nie jest wiadomo czy będzie z tego podatek opłacony, jego wysokość, miejsce i termin świadczenia

5 może wynikać wyłącznie z ustaw podatkowych- oz

c01c

nacza to, że w aktualnym stanie prawnym [podatki mogą być nakładane tylko przez parlament, stąd ustawowy tryb regulacji, powinna być to ust.podatkowa

Zobowiązanie podatkowe- to stosunek prawny pomiędzy wierzycielem podatkowym, ktrym jest państwo albo gmina w imieniu ktrego występuje organ podatkowy w tym stosunku, a dłużnikiem podatkowym(podatnikiem). Treścią świadczenia wynikającego z tego stosunku jest podatek

Zob.pod. w o.p.

1.wynika z obowiązku pod.- oznacza to że zob.pod. może powstać o ile powstał wcześniej obowiązek abstrakcyjny a potem zindywidualizowany. Zob.pod. jest bowiem następstwem obowiązku pod., jest kolejna fazą rozwoju stosunku prawno-podatkowego

2.zobowiązanie podatnika- tylko jego

3.do zapłacenia na rzecz skarbu państwa, woj., powiatu albo gminy- w aktualnym stanie prawnym wierzycielem podatkowym w odniesieniu do podatkw państwowych jest skarb państwa i gmina do samorządowych. Powiat i woj. są tylko potencjalnymi wierzycielami

4.podatku- wynikającego ze zob.pod.

5.w wysokości, terminie, oraz miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego

Sposoby powstawania zob.pod.

1.poprzez zaistnienie zdarzenia z ktrym ustawa podatkowa wiąże powstanie zob.pod.(powstanie z mocy samego prawa) – jego wysokość może wynikać z obliczeń dokonanych przez podatnika, płatnika, lub bezpośrednio z przepisw prawa podatkowego. Ten sposb jest najczęściej stosowany, a gł. w tzw. nowych podatkach- VAT, akcyza. Sposb ten wpływa na zwiększenie obowiązkw związanych z wymiarem i poborem podatku z organw podatkowych na podatnikw i płatnikw. Organ podatkowy nie bierze tu udziału w wymiarze podatku, ale mimo to może być wydawana decyzja podatkowa. Ma ona charakter deklaratoryjny, czyli stwierdzający istnienie zob., wysokość podatku do zapłacenia i termin powstania zob. Decyzje te są nazywane decyzjami określającymi. Wydawane są one w trybie samoobliczenia podatku lub obliczenia przez płatnika. Mogą być wydawane one w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego w ktrym upłynął termin płatności podatku. Decyzje te nie wpływają na termin płatności podatku. Dają możliwość wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od doręczenia.

2.przez wydanie i doręczenie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zob.pod. –stosowany jest np. w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i niektrych innych podatkach jako uzupełniający sposb powstania zob.pod.

Organy pod. dokonują tu wymiaru podatku. Może wystąpić tu inkasent- podmiot pośredniczący w odprowadzeniu podatkw wymierzonych przez organ pod. Zob.pod w tym powstaje z dniem doręczenia decyzji podatnikowi. Ma ona charakter konstytutywny. Jest ona decyzja ustalającą wysokość zob.pod. Decyduje ona o terminie płatności podatku, możliwości ustanowienia zabezpieczenia zob.pod., o terminie przedawnienia zob.pod., zob.pod także daje możliwość wniesienia odwołania.

Wygasanie zob.pod.

1.sposoby efektywne- zob. podatnika wygasa z jednoczesnym zaspokojeniem wierzyciela podatkowego: zapłata podatku, pobranie pod. przez płatnika lub inkasenta, potrącenie, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zob.pod., przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, przejecie egzekucyjne

2.sposoby nieefektywne- zob. wygasa ale bez zaspokojenia wierzyciela podatkowego: zaniechanie poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowych, przedawnienie zob.pod.

zapłata-aby była skuteczna powinna nastąpić we właściwym terminie, formie i wysokości

*termin-jego długość i sposb ustalania zależy od sposobu powstania zob.pod. zob.pod od zastosowanej techniki wymiarowej.

-zob. powstające z mocy samego prawa i przy zastosowaniu techniki samoobliczenia podatku lub obliczenia podatku przez płatnika- za termin uważa się ostatni dzień w ktrym zgodnie z przepisami wpłata powinna nastąpić. A więc terminy ustala ustawa regulująca dany podatek.

-w przypadku powstania zob. w drodze wydania i doręczenia decyzji konstytutywnej termin wynosi 14 dni od doręczenia tej decyzji.

-w przypadku wystąpienia inkasenta terminem jest dzień następujący po ostatnim dniu w ktrym zgodnie z przepisami wpłata powinna nastąpić

-gdy termin upływa w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to ostatnim dniem będzie pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy

*formy zapłaty

1.podstawowe- pieniężna gotwkowa lub bezgotwkowa. Podmioty gospodarcze ktre prowadzą księgi rachunkowe maja obowiązek zapłaty w formie bezgotwkowej, tj. polecenie przelewu

2.opłata znaczkami opłaty skarbowej, papiery wartościowe, znaki akcyzy, blankiety urzędowe.

*wysokość

za mało-zaległość

za dużo- nadpłata

Nadpłata jest wtedy gdy podatek został zapłacony w kwocie wyższej od należnej, lub jest całkiem nienależny

-postępowanie z urzędu- zaliczka na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań

-jeśli takich nie ma to tez z urzędu- na poczet przyszłych zobowiązań

potrącenie- bieżące zob. podatnika, zaległości + odsetki, wierzytelności podatnika wobec SP lub jedn. sam. ter.

Wierzytelność-wzajemna, bezsporna, wymagalna, bezpośrednia

zaniechanie poboru podatku- stosowane tylko przez ministra finansw dla całych grup podatnikw. Obecnie nie stosuje się.

Umorzenie zaległości podatkowych- po upływie terminu, na wniosek. Jest stosowane przez organy.

-kwota głwna oraz odsetki za zwłokę

-częściowe umorzenie zaległości podatkowych

-same odsetki za zwłokę

-same opłaty promulgacyjne

Przedawnienie zob.pod.

-po przerwie w biegu przedawnienia termin przedawnienia biegnie od nowa następne 5 lat

-po zawieszeniu biegu terminu przedawnienia biegnie dalej

WYJĄTKI-w zastawie skarbowym

-w zabezpieczeniu w formie hipoteki przymusowej

Formy wykonania zob.pod.

1.zabezpieczenie wykonania zob.pod. w formie przepisw o postępowaniu egzekucyjnym w adm.-dokonywane przed upływem terminu płatności z majątku podatnika. Do urzeczywistnienia zob. potrzebne jest postanowienie organu egzekucyjnego, np. zablokowanie konta,

zabezpieczenie nie jest egzekucja i nie przerywa terminu.

2.hipoteka przymusowa-można ją ustanowić na: nieruchomościach podatnika, częściach ułamkowych podatnika jeżeli stanowią jego udział, na całej nieruchomości stanowiącej część podatnika wraz z małżonkiem, na nieruchomości stanowiącej własność wsplnika sp. cywilnej z tytułu zaległości spłki, na użytkowaniu wieczystym, na spłdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkaniowego, użytkowanego, na prawie do domu jednorodzinnego w spłdzielni mieszkaniowej, na wierzytelności zabezpieczającej hipotekę

*Powstaje ona przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej a jeżeli nieruchomość nie ma księgi to przez złożenie wniosku o wpis do zbioru dokumentw

*podstawa wpisu hipoteki może być: decyzja ustalająca(określająca) wysokość zobowiązania podatkowego, decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę(zwrotu podatku przy podatku VAT),

*skutki hipoteki- zobowiązanie zabezpieczające w formie hipoteki nie przedawnia się, zobowiązanie takie może być egzekwowane od każdorazowego właściciela hipoteki i z pierwszeństwem zaspokojenia przed innymi hipotekami

3.zastaw skarbowy- przysługuje zarwno SP. jak i jedn.sam.teryt. co oznacza że w ten sposb mogą być zabezpieczane zarwno zobowiązania w podatkach państwowych jak i samorządowych W ten sposb mogą być zabezpieczane wszystkie zobowiązania bez względu na sposb ich powstania, a także odsetki za zwłokę jeżeli zobowiązania przekształcają się w zaległości. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome jak i zbywalne prawa majątkowe jeżeli ich wartość w dniu ustalenia zastawu wynosi co najmniej 10tyś.Zastaw powstaje poprzez wpis do rejestru zastaww skarbowych z dniem dokonania wpisu.

Rejestry zastaww prowadza Naczelnicy Urzędw Skarbowych, a Centralny rejestr skarbowy prowadzi minister właściwy ds. finansw pub.

*podstawą wpisu zastawu może być: doręczona decyzja ustalająca wysokość zob.pod., decyzja określająca wysokość zob.pod.,(odsetek za zwłokę, zwrotu [podatku albo deklaracja podatkowa jeżeli wykazano w niej że zob.pod. nie zostało wykonane)

wpisu nie można dokonać wcześniej niż przed upływem 14 dni od upływu terminu płatności

*skutki ustanowienia zastawu- zabezpieczenia nie przedawniają się, ale mogą być egzekwowane po terminie upływu przedawnienia tylko z przedmiotu zastawu, zobowiązania mogą być egzekwowane z przedmiotu zastawu nie zależnie od tego czyją stał się własnością.

Podatek od towarw i usług

Zasadnicze rodzaje podatkw obrotowych:

1.oglny(powszechny)

2. specjalne obniżające określone dobra

3.od przenoszenia wartości majątkowych

ad 1

obejmuje on swoim zakresem wyrażane w pieniądzu przychody ze sprzedaży towarw i świadczenia usług, uzyskane w określonym przedziale czasowym. Występuje w 3 formach:

Wielofazowy podatek obrotowy brutto(niszczący, kaskadowy)- pobiera się go w każdej fazie wytwarzania, przetwarzania i wymiany. W następujących po sobie fazach obrotu podatek oblicza się od ceny towarw i usług w ktrej zawarty jest wcześniej zapłacony podatek. Podatek ten prowadził do zjawiska tzw. pionowej koncentracji produkcji, czyli sztucznego łączenia się przedsiębiorstw.

Wielofazowy podatek obrotowy netto- obciąża tylko wartość wytworzoną odrębnie w danej fazie obrotu. Są 2 metody wymiaru podatku:

*kredytu podatkowego- podatnik od wartości netto sprzedawanego towaru odejmuje wartość netto jaką towar miał przy zakupie. Rżnica stanowi wartość dodaną, stąd wywodzi się nazwa podatek od wartości dodanej Od tej wartości oblicza się kwotę należnego podatku.

*fakturowania- najpierw ustala się kwotę podatku od pełnej wartości obrotu danej fazy i po ustaleniu uprzednio zapłaconego podatku następuje zrżnicowanie kwot podatkowych, tzn. od podatku należnego odejmuje się podatek zapłacony w poprzedniej fazie obrotu. Podatek musi być odrębnie wykazany w dokumencie sprzedaży(fakturze) i stąd pochodzi nazwa.

Istota podatku od wartości dodanej wyraża się w zasadach:

-jednolitości i rwności opodatkowania- jednolite i rwne traktowanie wszystkich opodatkowanych VATem podmiotw gospodarczych.

-powszechności opodatkowania-

#ujęcie podmiotowe- podatek płacony jest przez wszystkie podmioty bez względu na formę prawną

#przedmiotowe- opodatkowaniu podlega cały obrt

-wielofazowości- podatek jest pobierany we wszystkich fazach obrotu

-potrącalności- podatek zapłacony przez podatnika w danej fazie obrotu zostaje pomniejszony o wysokość podatku zapłaconego zapłaconego poprzednich fazach

Jednofazowy podatek obrotowy- pobierany jest tylko w 1 fazie obrotu- od pełnej wartości sprzedaży towarwPodatek należny w danej fazie-wynika z zastosowania stawki podatkowej do obrotu zrealizowany w tej fazie

Podatek naliczany-zapłacony w poprzedniej fazie przy zakupach towarw i usług

Podatek do zapłaty w danej fazie- rżnica między podatkiem należnym a naliczonymZakres przedmiotowy VAT

-odpłatna dostawa towarw i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

-eksport towaru

-import towaru

-wewnątrzwsplnotowe nabycie towarw za wynagrodzeniem na terytorium kraju

-wewnątrzwsplnotowa dostawa towarw

dostawa towarw- przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel

świadczenie usług- każde świadczenie na rzecz os.fiz., os.pr., lub jedn.org. nie posiadającej os.pr. nie stanowiące dostawy towarw

towarami- sa rzeczy ruchomo, energia, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu

importem- jest przywz towarw z terytorium poza UE do kraju

eksportem-jest potwierdzony przez urząd celny wywz z terytorium kraju poza terytorium wsplnoty

wewnątrzwsplnotowym nabyciem towarw- jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, ktre w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego

wewnątrzwsplnotową dostawa towarw-jest wywz towarw z terytorium innego państwa członkowskiego

Zakres podmiotowy VAT

Podatnikami są os.fiz., os.pr., lub jedn.org. nie posiadającej os.pr. wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności

Działalnością gosp.- jest wielka działalność producentw, handlowcw lub usługodawcw w tym podmiotw pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolnikw a także działalność osb wykonujących wolne zawody. Obejmuje ona także czynności polegające na wykorzystywaniu towarw lub wartości niematerialnych w sposb ciągły dla celw zarobkowych.

Podatnikami są rwnież os.fiz., os.pr., lub jedn.org. nie posiadającej os.pr. na ktrych ciąży obowiązek uiszczenia cła, ktre dokonują wewnątrzwsplnotowego nabycia towarw, uprawnione do korzystania z procedury celnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatni8kw posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium kraju

Podatnikami nie są organy publiczne gdy wykonują czynności urzędoweOdpowiedzialność podatkowa- pozwala odpowiedzieć na pytanie od kogo i w jakim zakresie wierzyciel podatkowy może żądać zapłaty podatku, ewentualnie od kogo i w jakim zakresie egzekwować.

Rodzaje odpow.

1.podstawowa- za własny dług, za własne działanie lub zaniechanie. Jest to odpow. podatnika, płatnika i inkasenta

2.posiłkowa- za cudzy dług(działanie, zaniechanie). Jest to odpow. osb trzecich, małżonka podatnika jego udziałem w majątku wsplnym.

Zasadą jest odpow. podstawowa. Posiłkowa jest wprowadzana na podstawie konkretnego przepisu, musi być bardzo dokładnie uregulowana.

Przykadowe prace

Recenzja filmu "Marsz pingwinw"

Recenzja filmu "Marsz pingwinw" Marsz pingwinw to tytuł filmu, ktry miałam okazję obejrzeć podczas realizacji programu edukacji filmowej. Jest to obraz dokumentalny, opowiadający o ciężkim życiu pingwinw cesarskich, żyjących na mroźnej pustyni arktycznej. Wyre&...

Początki kapitalizmu

Początki kapitalizmu Szybki rozwj związany z odkryciami geograficznymi i wprowadzeniem na rynek cennych kruszcw spowodował spadek wartości pieniądza czyli tzw. inflację. Doprowadziło to do tego, iż szlachta w Europie musiała szukać nowych źrdeł dochodw. Odbiło ...

Sokrates

Sokrates Sokrates Krytykował sofistyczny sposb myślenia. Uważał że sofiści prowadzą do zagrożenia chaosem moralnym i niebezpieczeństwa totalnej wolności. Jego celem było poszukiwanie definicji i prawdy. Jego najważniejszym odkryciem było zdanie wiem &#...

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia).

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia). Pedagogika wyzwolenia jest normatywnym nurtem w naukach o wychowaniu, o zrżnicowanej strukturze i założeniach, biorąc pod uwagę występujące wśrd jej przedstawicieli odmienne poglądy na istotę i rolę władzy czy autorytetu oraz e...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trjfazowe

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trjfazowe Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodw fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napi&#...

Urazy termiczne (prezentacja)

Urazy termiczne (prezentacja) Oparzenie jest to uszkodzenie skry i tkanek (ścięgien, narządw wewnętrznych) głębiej położonych wskutek działania ciepła lub zimna, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) lub prądu elektrycznego, pro...

Wsplnota ustawowa w małżeństwie

Wsplnota ustawowa w małżeństwie USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wsplność ustawowa. Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wsplność majątkowa obejmują...

Samorząd jako forma decentralizacji.

Samorząd jako forma decentralizacji. Decentralizacja to system organizacyjny w ktrym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfika...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry