• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prioryte...

Nawigacja

Priorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadziePriorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie


Dosyć: nadchodzi czas, kiedy polityka nabierze innego znaczenia.

F. Nietzsche

"Wola mocy", ustęp 960W obecnej dekadzie stosunki międzynarodowe nabrały zupełnie nowego, ponadnarodowego wymiaru. Wiele państw poza swoją polityką i racją stanu prowadzi aktywną politykę regionalną i ponadnarodową. Do tego typu działań z pewnością w dużej mierze doprowadziła stale postępująca, nie zatrzymana, powszechnie występująca, obecna w każdej dziedzinie globalizacja wspłczesnego świata. Wyżej wymieniony proces radykalnie zmienia funkcjonowanie wielu istniejących już instytucji ponadnarodowych i ponadpaństwowych, ktrych znaczenie stopniowo wzrasta w kształtowaniu sytuacji międzynarodowej na całym świecie. W dobie globalizacji to właśnie organizacje międzynarodowe stają się podmiotami mającymi kluczowe znaczenie w kształtowaniu teraźniejszych międzynarodowych stosunkw politycznych. Nie wszystkie państwa mogą pozwolić sobie na samodzielne podejmowanie decyzji tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone Ameryki Płnocnej w przypadku interwencji zbrojnej w Iraku, toteż ich racją stanu stało się wspłdziałanie w zakresie wypracowywania wielu decyzji i planw oraz prowadzeniu wsplnej polityki w ramach rżnych grup interesw pod szyldem instytucji ponadpaństwowych i ponadnarodowych. W dzisiejszych czasach organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego nabrały znacznie większego znaczenia niż miały w czasach ich początkw (Komisja Żeglugi na Renie). Stwierdzenie kanclerza BISMARCKA, że ład światowy będzie kształtowany przez krew i żelazo stało się nieadekwatne do dzisiejszego ładu międzynarodowego. Organizacje międzynarodowe w sposb wielokierunkowy oddziałują na zachowanie państw, porządkują zasady wspłpracy międzynarodowej. W bardzo dużym stopniu ułatwiają państwom utrzymanie wzajemnych kontaktw, przyczyniając się do skutecznego przepływu informacji, a nawet dbr i usług (podstawowe wolności gwarantowane przez Unię Europejską). Międzynarodowe organizacje międzyrządowe stały się jedną z form zinstytucjonalizowanej wielostronnej wspłpracy rządw państw., Gdy w czasach obecnych największym wyznacznikiem siły politycznej stały się czynniki ekonomiczne, powstało ogromne zrżnicowanie pomiędzy poszczeglnymi państwami w ten sposb wyznacznikiem polityki zagranicznej państw jest ich pozycja ze względu na dochody. W 2004 roku PKB największych mocarstw światowych wyglądały następująco:

USA – 11 bilionw $

Japonia – 4 biliony $

Chiny – 2 biliony $

Niemcy – 3 biliony $

Francja – 1,9 – 2 bilionw $

oraz

Rosja 0,6 biliona $

Polska 0,22 bilionw $Rżnica PKB między krajami Europejskimi a USA i bogatymi państwami Azji jest ogromna. Rosja mimo względnie słabej sytuacji finansowej posiada ogromne złoża surowcw mineralnych oraz broń atomową, co czyni ją nadal mocarstwem – często porwnywanym do bożka miłości Erosa – goły, z łukiem, a gdy strzela to mwi, że z miłości. Polska natomiast poza wielkim dziedzictwem kulturalnym i bogatą historią nie posiada nic, co mogłoby umocnić nasze zdanie na arenie międzynarodowej. Państwa Europejskie ekonomicznie nie dorwnują potędze Stanw Zjednoczonych, dowodem na to, jest choćby fakt, że wszystkie misje pokojowe pod płaszczem Organizacji Narodw Zjednoczonych w większości były de facto finansowane i realizowane przez Amerykanw. Wielką szansę dla państw starego kontynentu daje niezwykle ważny podmiot stosunkw międzynarodowych, jakim jest Unia Europejska – jednak czy jako samodzielna instytucja, ktra jest w stanie funkcjonować sprawnie jedynie, gdy wszystkie państwa wyrażą chęć do prowadzenia wsplnej, jednej, niepodzielnej polityki zagranicznej w stosunku do państw trzecich oraz innych podmiotw prawa międzynarodowego.Głwne priorytety polskiej polityki zagranicznej przyjęte przez rząd określa obowiązujący dokument Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 przyjęty przez Rząd RP i przedłożonym Komisji Europejskiej. Oraz przygotowywany Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013. NPR 2004-2006 ocenia dotychczasowy rozwj kraju, jego obecną sytuację oraz przedstawiający strategiczne cele rozwoju i mechanizmy ich realizacji. Wyżej wymienione dokumenty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zakładają ekonomiczną integracje naszego kraju z Unią Europejską. Narodowy Plan Rozwoju jest dokumentem przygotowywanym przede wszystkim przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, ktre ubiegają się o wsparcie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjności, można, więc rzec, że jest to dokument o charakterze finansowym. Określa cele, jakie dany kraj sobie stawia, działania, ktre posłużą ich realizacji oraz sumy, jakie należy na te cele przeznaczyć. Stanowi podstawę do przygotowania wieloletnich programw. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 został sporządzony w 2002 r. w dużej mierze skoncentrował się na wykorzystaniu środkw z funduszy strukturalnych UE. Postawiono w nim najważniejsze kierunki działań w pierwszych latach po akcesji mianowicie: rozwj konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz poprawa spjności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską.

Aktualnie przygotowywany Narodowy Plan Rozwoju Państwa na lata 2007 – 2013 będzie uwzględniał cele takie jak:

- narodowa strategia rozwoju regionalnego,

- strategie sektorowe;

- strategie rozwoju wojewdztw,

- programy wieloletnie,

- koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju,

- założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz założenia polityki innowacyjnej państwa,

Ponadto NPR na lata 2007 – 2013 będzie określał:

- diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej kraju, w tym zrżnicowań regionalnych,

- cel głwny i cele szczegłowe rozwoju społeczno – gospodarczego kraju,

- kierunki rozwoju,

- szacunkowy plan finansowy,

- kryteria wyboru beneficjentw,

- system zarządzania i realizacji.Na potrzeby niniejszej pracy w celu zapoznania się z opinią społeczeństwa została przeprowadzona ankieta w 4 grupach III roku studiw magisterskich – kierunku Stosunki Międzynarodowe. Na pytanie Co jest Twoim zdaniem priorytetem polskiej polityki zagranicznej w obecnej dekadzie? 70% ankietowanych zaznaczyła odpowiedź – głębsza, wertykalna i polityczna integracja z strukturami UE, drugie miejsce zajęła odpowiedź przystąpienie do unii walutowej, trzecie miejsce polepszenie wspłpracy z Rosją oraz przyjęcie rynku usług na rynkach Francji i Niemiec. Analizując wyniki ankiety można zaobserwować, że tak samo jak Narodowe Plany Rozwoju tak samo ankietowani za głwne cele naszej polityki stawiają sprawy finansowe. Jednak przypominając zestawienie PKB USA, Japonii, Chin, Niemiec, Francji, Rosji i Polski nawet 10 letnie dziecko powie, że jesteśmy niezwykle daleko w tyle za USA i krajami Europy Zachodniej. Ankietowani zaznaczali także odpowiedź dotyczącą wspłpracy z Rosją – jednak kraj, co prawda biedny ale nadal będący w randze mocarstwa nie będzie nigdy uważał naszej Ojczyzny za godnego partnera do interesw a tym bardziej do prowadzenia wsplnej polityki międzynarodowej, podobnie sytuacja ma się do Stanw Zjednoczonych Ameryki. Nasze relacje z Stanami Zjednoczonymi Ameryki Płnocnej będą dopiero na 100% jasne gdy zakończy się misja stabilizacyjna w Iraku. Wysyłając wojska do Iraku uzyskaliśmy pewnego rodzaju prestiż międzynarodowy, ktrym jest samo uczestnictwo w kolacji antyterrorystycznej, ale także staliśmy się potencjalną ofiarą atakw terrorystycznych, uczestnikiem wojny gdzie przeciwnik pojawia się z nikąd. Niezwykle ważnym czasem dla naszego Kraju będzie chwila gdy zakończy się misja stabilizacyjna w Iraku. Z chwilą wycofania sił stabilizacyjnych zostanie rozpoczęta misja gospodarcza na wielką skalę – wiele firm już dzisiaj liczy zyski, ktre wypłyną w czasie uczestniczenia w odbudowie zniszczonego kraju. Z pewnością Amerykanie jako Ci, ktrzy rozdają karty zaproszą do długofalowych inwestycji Wielką Brytanię, Francje, Niemcy – jednak czy nie zapomną o nas?

Jeżeli nie jesteśmy tygrysem w interesach, nie jesteśmy mocarstwem militarnym – to na czym powinne skoncentrować się nasze działania polityczne? Jaki priorytet powinna obrać Polska w swojej polityce?

Unia Europejska dała nam ogromne możliwości. Mimo, że nie jesteśmy bogaci ani groźni – mamy takie same prawa partycypacji w decyzjach unijnych jak każde inne państwo członkowskie (Nicea albo śmierć). To daje nam ogromną siłę, z ktrej nasi politycy nie zdają sobie jeszcze sprawy. Polska powinna pokazać się na forum państw członkowskich jako kraj przewidywalny, nasza polityka powinna być przede wszystkim konstruktywna a rżnice z Europą powinny być jak najszybciej zniwelowane. To pozwoli nam na odnalezienie silnej pozycji w strukturach Unii Europejskiej. Posiadając silną pozycję polityczną w strukturach rządzących będziemy nie tylko wywierali wielki wpływ na decyzje unijne, ale nawet na kraje takie jak USA czy Rosja. Jednak, aby to ten cel spełnić musimy zacząć myśleć wsplnymi europejskimi kategoriami. Priorytetem powinno się stać zbudowanie silnej pozycji naszego kraju w najważniejszych organach unijnych, gdyż Unia jako podmiot prawa międzynarodowego ma ogromny potencjał w kształtowaniu sytuacji międzynarodowej. Cel ten jest dla nas do osiągnięcia – gdyż jesteśmy narodem, ktry lubi podejmować wyzwania i dość upartym, jednak niezbędne będzie tutaj zapanowanie szeroko rozumianej kultury politycznej. Zanim przystąpimy do realizacji celw międzynarodowych – powinniśmy zająć się uporządkowaniem spraw w naszym kraju. W Polsce aktualnie nie istnieje taka grupa ludzi, ktrą można byłoby określić mianem elit politycznych – wynika to prawdopodobnie z złego systemu konstytucyjnego. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie konstytucji podobnej do amerykańskiej – tak jak zrobiła to Japonia i niektre państwa Ameryki Południowej, jednak kwestia ta jest zupełnie oddzielnym tematem.

Kolejną sprawą, ktre powinna stać się priorytetem polskiej polityki zagranicznej powinno się stać pełne wykorzystanie 4 podstawowych wolności gwarantowanych nam przez Unię Europejską a mianowicie: swobodny przepływ towarw, swobodny przepływ osb, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ kapitału. Na dzień dzisiejszy Polska wykorzystuje zaledwie 50% możliwości, jakie dają wyżej wymienione prawa. Mimo, że sporo mwiło się o otwarciu granic dla obywateli Unii – granice wcale się nie otworzyły. Polski rząd ciągle ignoruje kwestie, ktre powinny zostać sfinalizowane (choćby podpisanie układu Schengen).Rzeczpospolita powinna w obecnej dekadzie w szczeglności zadbać o uzyskanie silnej pozycji z organach Europejskich takich jak Komisja i Rada. Jeżeli zajmiemy swoje miejsce w strukturach unijnych i będziemy postrzegani jako stabilny, konstruktywny partner – zdobędziemy szerokie wpływy, ktre pozwolą nam na realizacje drugorzędnych priorytetw.


Przykadowe prace

Na podstawie wierszy Świrczyńskiej dokonaj charakterystki Powstania Warszawskiego

Na podstawie wierszy Świrczyńskiej dokonaj charakterystki Powstania Warszawskiego NA PODSTAWIE WIERSZY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ DOKONAJ CHARAKTERYSTYKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Powstanie warszawskie wybuchło pierwszego sierpnia 1944 i trwało 63 dni i 63 noce. Zakończyło się klę...

Biografia - Jan Władysław Dawid.

Biografia - Jan Władysław Dawid. Najwybitniejszy Polski pedagog przełomu XIX i XXw. W sposb decydujący przyczynił się do unaukowienia pedagogiki polskiej. Był inicjatorem psychologii wychowawczej, autorem licznych prac naukowych z dziedziny pedagogiki, psychol., fizjol., a jednocześnie ...

Scharakteryzuj stosunki między władzą a społeczeństwem w systemie totalitarnym w Europie.

Scharakteryzuj stosunki między władzą a społeczeństwem w systemie totalitarnym w Europie. Moja praca będzie miała charakter problemowo - chronologiczny i dotyczyła lat: od 1919- założenie Związkw Kombatanckich przez Mussoliniego do 1939- wybuchu II wojny światowej. Moi...

Sprawozdanie z Festiwalu Nauki - szyfry

Sprawozdanie z Festiwalu Nauki - szyfry W sobotę, dnia 22 września, nie spaliśmy, jak to zwykle bywa w weekend, do południa. Nie żałuję. Ten dzień zaplanowaliśmy spędzić naukowo. Z okazji Festiwalu Nauki, ktry właśnie się rozpoczął, na Wydziale Fiz...

Działalność środowiskowa w marketingu

Działalność środowiskowa w marketingu Działalność środowiskowa w marketingu. Działalność środowiskowa to zespł celowo zorganizowanych działań zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem ktre ma na celu...

Ogniwo volty

Ogniwo volty Ogniwo galwaniczne jest to źrdło stałego prądu elektrycznego, przetwarzające energię w reakcji chemicznej na energię elektryczną. Inspiracją do podjęcia badań w rezultacie ktrych wynaleziono ogniwa elektryczne, były martwe żaby. Włos...

Techniki malarskie i graficzne

Techniki malarskie i graficzne Techniki malarskie i graficzne: 1. MALARSTWO- operuje linia i barwą ? Miniatura- średniowecze, ilustracje do ksiąg przepisywanych ręcznie, mogą być fragmentem strony lub zajmować całą część, np. Godzinki księcia ...

Kreon czy Antygona? Kto miał rację?

Kreon czy Antygona? Kto miał rację? Kreon i Antygona są najbardziej tragicznymi postaciami dramatu Sofoklesa pt."Antygona". Spr toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony. Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego br...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry