• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Problem b...

Nawigacja

Problem bezrobocia w PolsceProblem bezrobocia w Polsce
Spis treści1. Bezrobocie - rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki

2. Transformacja systemowa w gospodarce Polski

3. Problem bezrobocia w Polsce

4. Statystyki

5. Bibliografia

Bezrobocie - rodzaje i zwalczanie,

przyczyny i skutkiBezrobocie, zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i jej poszukujących; bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie; przyczynami mogą być rwnież: wadliwa organizacja rynku pracy, brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych, trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośr. wykazujących jej niedobr, oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porwnaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych). Na wielkość bezrobocia wpływają wahania koniunktury (cykl koniunkturalny), sezonowe wahania poziomu zatrudnienia, wprowadzanie osiągnięć techniki do procesw produkcyjnych (automatyzacja), stopień wykorzystania zasobw siły roboczej w rolnictwie (przeludnienie agrarne); w największych rozmiarach bezrobocia występuje w okresach kryzysw gospodarczych; w okresie wielkiego kryzysu gosp. (1929–33) bezrobotni stanowili (w 1933): w USA 24,9% ogłu zatrudnionych i poszukujących pracy, w W. Brytanii — 19,5%, w Niemczech — 28%, w Austrii — 29%, w Czechosłowacji — 16,9%. W Polsce w latach 30. bezrobotni stanowili ponad 20% ogłu pracownikw najemnych zatrudnionych poza rolnictwem (1933 — ok. 40% ogłu zatrudnionych); trudności na rynku pracy najbardziej odczuwała młodzież, co roku brakowało miejsc pracy dla ok. 300 tys. młodych ludzi.W zależności od przyczyn rozrżnia się rżne rodzaje bezrobocia:1. Bezrobocie frykcyjne – jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają zawd, pracę, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają krtko na rynku pracy. To bezrobocie występuje w każdej gospodarce, także w warunkach pełnego zatrudnienia. Jest ono korzystne dla gospodarki, gdyż umożliwia znalezienie w krtkim czasie pracownikw.2. Bezrobocie koniukturalne lub recesyjne - pojawia się wwczas, gdy następuje spadek popytu, produkcji i aktywności gospodarczej.3. Bezrobocie strukturalne – wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może ono z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za ktrymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i oglne. Bezrobocie strukturalne występuje także wwczas, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobw pracy.4. Bezrobocie technologiczne – wynika z postępu technicznego automatyzacji i mechanizacji procesw wytwrczych, ktre mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się ono, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadzą do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.5. Bezrobocie sezonowe – jest efektem wahań aktywności gospodarczej w rżnych porach roku, spowodowanych zmianą warunkw klimatycznych.Sposoby zwalczania bezrobocia proponowane przez prezydenta A. Kwaśniewskiego to :1. Wspłdziałanie, prezydenta, rządu, parlamentu, samorządw lokalnych i organizacji pracodawcw.2. Wspłdziałanie niezbędne dla ochrony obecnych miejsc pracy i tworzenie nowych.3. Zachęcanie absolwentw do ubiegania się o pracę, a nie o zasiłek; pracodawcy muszą wiedzieć, że zatrudnienie absolwenta jest opłacalne.4. Wsparcie dla restrukturyzacji wsi i tworzenie tam nowych miejsc pracy.5. Polityka regionalna.Sposoby proponowane przez rząd przeciwdziałają bezrobociu na dwa sposoby :1. Bierny – charakter osłonowy (wypłacanie zasiłkw).2. Aktywny – tworzenie miejsc pracy (przez inwestycje, roboty publiczne, szkolenia, przekwalifikowanie bezrobotnych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.Inne propozycje rządu to :- Wzmocnienie polityki proinwestycyjnej.

- Ściślejsze powiązanie programw modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych z sytuacją na rynku pracy.

- Sterowanie szkolnictwem zawodowym zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

- Polityka fiskalna np. mniejsze podatki = rozwj firmy = wzrost zatrudnienia.

- Kierowanie obywateli polskich do pracy za granicę.

- Wspieranie drobnych i średnich przedsiębiorstw.Przyczyny bezrobocia :Istnieje wiele powodw, dla ktrych osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie pracują :• Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym ma miejsce zwykle pewien okres czasu. Jest to tzw. bezrobocie frykcyjne i jest ono generalnie niskie i nie ma większego wpływu na gospodarkę.

• Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne). W Polsce jest to bardzo duża grupa, co jest spowodowane między innymi praktyką zatrudniania ponad potrzeby za okresu gospodarki planowanej. Należą tu m.in. grnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-w. Ponieważ bardzo duże ilości bezrobotnych bez odpowiednich kwalifikacji pojawiają się nagle na niewielkim obszarze gospodarka regionu (często osłabiona upadkiem firm w ktrych bezrobotni poprzednio pracowali) nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie.

• Osoby ktre zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są zbyt dobrym materiałem na pracownikw (z wyjątkiem niewielu bardzo dobrych szkł). Wymagają długich okresw szkolenia i nabywania doświadczenia, w ktrych są bardzo mało produktywne. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet jeśli istnieje popyt na pracownikw w danej branży.

• Miejsca pracy mogą być gdzie indziej niż potencjalni pracownicy. Często miejsca pracy znajdują się w większych miastach, a bezrobotni w małych miasteczkach i na wsi. Ze względu na niewielką mobilność ludności (niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.

• Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osb pomimo, że aktualnie potrzebują więcej pracownikow, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tą rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zleceniaSkutki bezrobocia :1. Utrata środkw do życia nie tylko dla bezrobotnego, ale i dla całej jego rodziny, pogorszenie ich warunkw życia;2. Z biegiem czasu utrata kwalifikacji zawodowych;3. Wzrost przestępczości;4. Społeczeństwo staje się konsumpcyjne.Bezrobocie ma wpływ na zdrowie dotkniętej nim jednostki (Światowa Organizacja Zdrowia nazywa bezrobocie katastrofą epidemiologiczną):1. Cyklicznym wahaniom koniunktury gospodarczej towarzyszy wzrost zachorowalności wśrd bezrobotnych;2. Bezrobotni przez ponad 2 lata ulegają większej zachorowalności;3. Obniżenie samooceny, wzrost bezradności, apatii, izolacja społeczna., nadużywanie lekw i alkoholu;4. U partnerw bezrobotnych – niepokj, napięcie, smutek;5. W rodzinach wzrasta liczba rozwodw, rodzą się konflikty, stosowana jest przemoc;6. Chroniczne bezrobocie jest przyczyną samobjstw, frustracji z braku perspektyw na przyszłość, nasila agresję w zachowaniu.

Transformacja systemowa

w gospodarce PolskiProces przechodzenia od tzw. socjalistycznego systemu gosp., opartego na własności państwowej oraz centralnym planowaniu i zarządzaniu gospodarką, do kapitalistycznego systemu rynkowego, opartego na własności prywatnej i swobodzie przedsiębiorczości. Oglny cel transformacja systemowa w Polsce jest określany dążeniem do zbliżenia ustrojowego ku światu rozwiniętemu gospodarczo przez zbudowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej, opartej na demokratycznym ustroju społ. i politycznym. System scentralizowany pozostawił po sobie niesprawną gospodarkę o niskiej efektywności, charakteryzującą się trwałymi niedoborami podaży i brakiem adaptacyjności, zacofaną technologicznie i organizacyjnie, mającą wadliwą strukturę przem., niezdolną do konkurencyjnego uczestnictwa w rynku świat. oraz obciążoną wielkim zadłużeniem zagr. powstałym w latach 70. W wyniku reformy realizowanej 1981–89 system ten został w pewnej mierze przekształcony przez wprowadzenie niektrych elementw gospodarki rynkowej, ale radykalna transformacja stała się możliwa dopiero po załamaniu się komunistycznego reżimu politycznego. Pierwszym elementem radykalnej transformacja systemowa w Polsce stał się realizowany od pocz. 1990 program stabilizacyjny (tzw. program Balcerowicza), określany mianem terapii wstrząsowej, a nastawiony na opanowanie wytworzonej 1989 hiperinflacji. Doprowadził on do szybkiego zrwnoważenia rynku, a tym samym do likwidacji gospodarki niedoborw. Zapewnienie rynkowej swobody kształtowania się cen wywołało ich silny wzrost w wyniku kumulacji takich czynnikw, jak: zniesienie dotacji do cen, głęboka dewaluacja złotego, wysoka skala przeszacowania majątku i wielokrotny wzrost oprocentowania kredytw bankowych, a także podwyżka cen energii. Rwnocześnie restrykcyjna polityka dochodowa i kredytowa zredukowała popyt rynkowy. Łączne działanie tych instrumentw pozwoliło na zrwnoważenie popytu i podaży. Drugim aspektem transformacji było rozpoczęcie przekształceń w systemie prawno-instytucjonalnym. Najważniejsza stała się prywatyzacja gospodarki, obejmująca zakładanie nowych przedsiębiorstw prywatnych oraz prywatyzowanie przedsiębiorstw państwowych. Umożliwienie szybkiego rozwoju prywatnej inicjatywy, liberalizacja importu i wprowadzenie konkurencji rynkowej zapewniły szybki rozwj handlu i zasadniczą zmianę jego oblicza. Rozpoczął się też rozwj systemu bankowego oraz rynku kapitałowego, w tym giełdy warszawskiej. Trzecim elementem transformacji było rozpoczęcie wspłpracy ekon. i politycznej z krajami zach. w dążeniu do włączenia się do wsplnot europejskiej; wielkie znaczenie miało zawarcie 1991 umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską (weszła w życie 1994); umowa ta wyznacza dla Polski kalendarz dostosowań prowadzących do pełnej swobody obrotw gosp., z krajami Unii.Sukces pierwszych lat transformacji polegał na stworzeniu podstaw oraz warunkw ekspansji systemu rynkowego. Kosztem tego sukcesu był drastyczny spadek produkcji: produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych obniżyła się w ciągu 2 lat o ponad 1/3, a produkt nar. brutto o ok. 18%. Jednak dzięki rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości i dopływowi kapitału zagr. już 1992 rozpoczął się ponowny wzrost produkcji, trwający w latach następnych: 1993 produkcja przem. wzrosła o ponad 6%, a produkt krajowy brutto prawie o 4%; gospodarka zaczęła odzyskiwać prężność. Następstwa wcześniejszego regresu produkcji były jednak poważne: oglne pogorszenie warunkw życia znacznej części ludności, związane z silnym spadkiem dochodw realnych oraz z masowym bezrobociem miejskim i utajonym wiejskim; niewypłacalność znacznej liczby przedsiębiorstw z powodu wzrostu kosztw (związanego gł. z wysokim oprocentowaniem kredytw bankowych, adaptacjami cen paliw i energii oraz ze stopniową dewaluacją złotego), konieczność utrzymywania nie wykorzystanej zdolności wytwrczej oraz nagromadzenie obciążeń podatkowych; nastąpiła silna redukcja działalności inwestycyjnej, połączona z dekapitalizacją majątku nar.; spadek dochodw budżetu państwa doprowadził do kryzysu w dziedzinie usług społ. finansowanych z budżetu, w tym ochrony zdrowia, oświaty i nauki; w wyniku rozluźnienia systemu prawnego i więzi społ. pojawiły się też w dużej skali zjawiska korupcji, afery finansowe i rżne formy przestępczości, także zorganizowanej. Podobne zjawiska, choć w rżnej skali, wystąpiły we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z istotnych czynnikw potęgujących spadek produkcji było załamanie się handlu z krajami dawnego ZSRR, związane z rozpadem imperium sowieckiego.Problemem kontrowersyjnym jest skala restrykcyjności zastosowanej polityki stabilizacyjnej (dotyczy to zwł. stopnia deflacyjności polityki dochodowej), zastosowania dyskryminacji wobec przedsiębiorstw sektora publicznego w celu przyspieszenia ich prywatyzacji, a także daleko idąca liberalizacja importu. Istnieje pogląd, że przy innej polityce było możliwe uniknięcie tak głębokiego załamania produkcji i jego konsekwencji; twierdzi się jednak, że mniej radykalna polityka nie pozwoliłaby na szybkie wejście w nowy system. Zagrożeniem towarzyszącym procesowi transformacji są napięcia społ., wynikające z wysokiego poziomu bezrobocia (1994 blisko 17%) oraz postępującej polaryzacji dochodowej i zubożenia dużej części ludności. Napięcia wyrażają się w strajkach i protestach oraz w klimacie politycznym, ktry nie sprzyja racjonalnej polityce przemian. Kluczową sprawą jest polityka przeciwdziałania bezrobociu, zwł. wobec istniejącej presji demograficznej oraz trudności skojarzenia społ. potrzeby zapewnienia miejsc pracy z ekon. potrzebą wysokiej wydajności opartej na automatyzacji, robotyzacji i elektronizacji. Innym zagrożeniem, ktrego skutki będą występowały w dłuższym okresie, jest utrwalenie kryzysu, w ktrym znajduje się sfera edukacji, nauki i techniki. W warunkach pol. znaczną część nakładw na tę sferę musi ponosić państwo, dopki nie rozwiną się zdolne do tego wielkie firmy prywatne. Potrzeba wspomagania rozwoju systemu rynkowego przez państwo obejmuje sterowanie przemianami instytucjonalnymi oraz prowadzenie polityki gosp. sprzyjającej ekspansji przedsiębiorczości i podnoszeniu konkurencyjności kraju w międzynarodowym podziale pracy. Rola państwa w gospodarce, zakres i rodzaj potrzebnych działań — pozostają sprawą sporną: np. czy polityka pieniężna powinna być aktywna w celu stymulacji popytu i produkcji, czy restryktywna w celu obrony przed inflacją; kontrowersje powstają wokł polityki zmian strukturalnych, zwł. polityki przem. i rolnej: w jakiej mierze jest potrzebne popieranie rozwoju konkurencyjności wybranych, obiecujących kierunkw produkcji oraz ochrona rynku krajowego w celu umożliwienia przedsiębiorstwom modernizacji i restrukturyzacji. Otwarte są rozmaite problemy dotyczące przemian własnościowych. Potrzeba zapewnienia dominacji sektora prywatnego jako warunku właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej jest bezsporna; trudności polityki transformacji są związane ze stosunkiem do tych przedsiębiorstw państw., ktrych nie daje się szybko sprywatyzować, oraz nieprzeprowadzeniem reprywatyzacji, tzn. przywrcenia praw dawnych właścicieli obiektw znacjonalizowanych. W celu przyspieszenia prywatyzacji 1993 przyjęto program powszechnej prywatyzacji, oparty na koncepcji uprawnienia wszystkich obywateli do otrzymania świadectw udziałowych upoważniających do zakupu akcji tzw. Nar. Funduszy Inwestycyjnych, powołanych do zarządzania określoną liczbą przedsiębiorstw operatywnych. Ze względu na wciąż znaczną liczbę przedsiębiorstw państw. jest też wysuwana koncepcja ich komercjalizacji, tzn. przekształcenia w podmioty rynkowe przez zasadnicze zmiany systemu zarządzania, bez zmiany typu własności.

Problem bezrobocia w PolsceW ostatnich latach XX wieku w Polsce dokonały się liczne zmiany polityczne, gospodarcze, kulturowe i techniczne. Przeobrażanie rzeczywistości postawiło społeczeństwu polskiemu zadanie zrozumienia tych przemian, zaakceptowania ich oraz dostosowania się do nowej rzeczywistości. Wprowadzane reformy obejmowały liczne sfery życia społecznego. Niejednokrotnie ludzie trwali przy dotychczasowych przyzwyczajeniach nie potrafiąc odnaleźć się w nowych realiach.Wydarzenia sierpniowe 1980 roku doprowadziły do zburzenia porządku, do jakiego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Społeczeństwo polskie wkraczało w świat demokracji, wolności słowa. Wraz z kryzysem, a następnie upadkiem socjalizmu w coraz większym stopniu stawaliśmy się społeczeństwem kapitalistycznym, z własnością prywatną. Niestety przemianom politycznym i gospodarczym nie towarzyszyły rwnoległe przemiany myślenia w społeczeństwie.Przyzwyczajeni do socjalnego państwa, ktre zapewniało nam pracę i środki do życia nadal oczekujemy wsparcia od państwa. Wychowani w duchu bierności z trudem podejmujemy decyzje. Obecnie bardzo często można spotkać osoby niezadowolone z dokonanych przemian, ktre tęsknią za dawnym ustrojem i ładem. Zjawisko niezadowolenia najczęściej dotyczy środowisk mało wykształconych, zamieszkałych na wsiach i w małych miejscowościach. Źrdłem niezrozumienia i krytycznego stosunku do kolejno wprowadzanych reform jest brak wiedzy o nich. Po zmianie ustroju naszego kraju konieczne było wdrożenie reform, zwłaszcza samorządowej, edukacji, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych.Gwałtowny wzrost liczby osb pozbawionych pracy w pierwszych latach przekształceń ustrojowych sprawił, że bezrobocie stało się od razu najpoważniejszym problemem reformującego się państwa i społeczeństwa.Według danych na dzień 31 marca 2003 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 3.321 tys. osb ( w tym 1.666 tys. kobiet), z czego 2.787 tys. osb pozostawało bez prawa do zasiłku.

W miarę upływu czasu ich niedostatek zmienia się w ubstwo, a nawet nędzę.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu marca 2003 roku stanowili 18,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Nadmienić należy, że statystyki są przerażające rwnież, jeżeli chodzi o liczbę emerytw i rencistw, ktra wynosi 9.218 tys. osb.

Prawie 42%oglnej liczby bezrobotnych mieszka na wsi. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w wojewdztwach: warmińsko-mazurskim (29,4%) i zachodniopomorskim (27,2%).Bezrobotni na wsi to przede wszystkim byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Otrzymywali oni od pracodawcy, czyli państwa mieszkanie, opiekę zdrowotną. Korzystali także ze stołwek i z dbr wytwarzanych w PGR. Państwo przyzwyczaiło ich do bierności i obecnie, gdy stracili to wszystko, są bezradni. Od tych ludzi, ktrzy swoją edukację kończyli najczęściej na podstawach nie można spodziewać się samodzielności i aktywności. W wojewdztwie warmińsko-mazurskim to właśnie oni stają w szeregach ludzi czekających na zasiłek. W najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej są rodziny wielodzietne, gdzie rodzice i dorosłe dzieci pozostają w jednym gospodarstwie domowym Potęgowane niezadowolenie i brak środkw do życia czyni z tych ludzi obywateli drugiej czy trzeciej kategorii.Sytuacja, w ktrej ludzie pozbawieni szans na pracę i rozwj własnych zdolności oraz wykazanie swej użyteczności dla społeczeństwa wyraźnie wpływa na ich psychikę. Im dłużej pozostają bez pracy, tym mniejsze są szanse na znalezienie jej ponownie. Bezrobotny jest zależny od innych. Każdy człowiek odczuwa to jako utratę znaczenia w społeczeństwie. Brak pracy osłabia jego początkowe poczucie wsplnoty interesw z ludźmi pracującymi. Bezskuteczność poszukiwań pracy i ogarniająca rozpacz prowadzą przeważnie bezrobotnych mężczyzn – głowy rodziny – do zupełnego zobojętnienia, do całkowitego pogrążenia się w zabjczej atmosferze beznadziejności, ktra panuje w domu. Często uciekają w alkoholizm lub świat przestępczy.Tracąc rolę zatrudnionego lub uczącego się każdy człowiek usuwa się z kręgu, z ktrym łączyły go dotychczas szczeglne więzi. Ten upadek z biegiem czasu pociąga za sobą pesymizm i zamknięcie się w sobie. Ma coraz mniej do zaoferowania innym. Widzi tylko swoją biedę. Nie prowadzi życia kulturalnego i towarzyskiego tak niezbędnego do prawidłowego, zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.W latach komunizmu bezrobocie traktowano jako etap przejściowy służący znalezieniu lepszego zawodu. Obecnie są trzy możliwości stania się bezrobotnym. Niektrzy pracownicy zostają zwolnieni z pracy tj. stają się zbędni; inni przejściowo nie pracują, oczekują jednak, że po pewnym okresie zostaną zatrudnieni przez tę samą firmę; jeszcze inni sami odchodzą z pracy. Grono ludzi bez pracy powiększają, co roku absolwenci (wchodzący dopiero na rynek pracy). Obserwując trudności ze znalezieniem pracy młodzi ludzie decydują się na dalszą naukę, często na uczelniach płatnych.

Patrząc od strony przedsiębiorstwa zatrudniającego pracownikw najlepszym materiałem na pracownika jest młody człowiek. Chętniej zatrudnia firma młodych niż starszych, choć przekwalifikowanych. Firma woli wydać pieniądze na szkolenie młodych pracownikw, co może okazać się lepszą inwestycją długookresową. Często zmusza się pracownikw do przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności. Nie są oni jednak tak poszukiwani na rynku pracy jak młodzi ludzie. Mimo to w oglnej liczbie bezrobotnych liczba ludzi młodych w wieku do 24 lat stanowi 27%, a w wieku 24 – 35 lat osiąga najwyższy odsetek osb bezrobotnych tj., 28%.

Co zatem władze są w stanie zaoferować tym młodym zdesperowanym ludziom? Przyglądając się z perspektywy czasu na bieżącą politykę niewiele. Czytamy, co jakiś czas, jaka to atrakcyjna praca czeka na naszych mieszkańcw na zachodzie Europy. Wystarczy tylko chcieć. No cż trudno oprzeć się wrażeniu, że jedyną polityką na rozwiązanie tego palącego problemu jest emigracja. A co z tymi, ktrzy mają tu wielodzietne rodziny, ktrzy muszą opiekować się swoimi bliskimi, ktrzy z rżnych może trudno pojmowanych przez władze przyczyn chcą budować swoją przyszłość na tej ziemi?

Już czas najwyższy spojrzeć na problem bezrobocia nie jak na statystykę, ale jako na strategiczny cel miasta i wsi. Nie można opierać swojej strategii tylko na polityce ograniczonej do bieżącego administrowania.

Optymiści twierdzą, że no cż, nie można mieć od razu wszystkiego, a mnie się nasuwa stwierdzenie, że już niewiele należy się spodziewać po elitach, ktre widać najmniej rozumieją położenie pozbawionych pracy obywateli.Służby społeczne mają niepełne rozpoznanie potrzeb środowiska bezrobotnych i dlatego zasiłki otrzymują nie tylko najubożsi. Wyraźną część naszego społeczeństwa stanowią ludzie, ktrzy nie chcą pracować. Decydują się przejść na zasiłek niż pracować za niską stawkę. Potocznym językiem mwiąc: nie opłaca im się pracować. Wielu z nich pracuje na czarno przy zachowaniu statusu bezrobotnego. Zasiłek jest częścią korzyści pozostawania bezrobotnym. Dla społeczeństwa te korzyści mogą ulżyć sumieniu zbiorowości poruszonej nędzą i nierwnością dochodw. Nie są to jednak płatności przekazywane w zamian za dostarczenie jakichkolwiek dbr czy usług. Prowadzi to do nadmiernego wzrostu bezrobocia dobrowolnego. Przymykamy jednak na to oko widząc nędzę i intensywną degradację społeczeństwa.Co może i co powinien zrobić w takiej sytuacji Rząd? Przeciwdziałanie bezrobociu jest bardzo trudne. Powodem trudności jest ogromna złożoność i wielopostaciowość zjawiska. Nie można opracować jednego uniwersalnego programu.Wspieranie małych i dużych przedsiębiorstw przez większe ulgi podatkowe; subwencje umożliwiające dotkniętych redukcją pracownikom przekwalifikowanie się i zdobycie odpowiednich umiejętności; przedsięwzięcie Rządu by pomc absolwentom szkł w podniesieniu kwalifikacji i zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych; zmniejszenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych; bardzo korzystne oprocentowanie pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek; organizowanie pracy za granicą przez organizacje; finansowanie prac interwencyjnych i robt publicznych – to najpilniejsze poczynania w celu zmniejszenia bezrobocia. Każdy z nas ma jakiś pomysł, ale w obecnych regulacjach prawnych zrealizowanie jakichkolwiek przedsięwzięć jest wyraźnie utrudnione.Wspłczesne społeczeństwo polskie to pokolenie licznych zmian, ciągłej adaptacji do nowego kraju. Nie zapominajmy o polskiej otwartości a przede wszystkim serdeczności i ofiarności. Czekając na poważne kroki Rządu pomżmy w miarę możliwości ludziom wokł nas, ktrzy biernie czekają na pomoc państwa. Uświadomienie Polakom, że mogą wziąć los w swoje ręce to pierwszy krok w dobrą stronę.StatystykiStopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2005r. - 19,4 %Wskaźniki bezrobocia dla wojewdztwa dolnośląskiego

w okresie od 2004.05 do 2005.05Data Stopa bezrobocia [%] Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

na koniec miesiąca w ciągu miesiąca

2005.02 22.7 265 063 18 932

2005.01 22.7 264 994 24 376

2004.12 22.3 257 129 22 743

2004.11 22.0 252 551 21 676

2004.10 21.9 252 732 22 177

2004.09 22.2 255 938 22 929

2004.08 22.6 259 293 19 597

2004.07 22.9 263 099 21 104

2004.05 23.3 268 608 16 056Wskaźniki bezrobocia dla całego kraju

w okresie od 2004.05 do 2005.05Data Stopa bezrobocia [%] Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

na koniec miesiąca w ciągu miesiąca

2005.03 19.3 3 052 600 -

2005.02 19.4 3 094 480 204 008

2005.01 19.5 3 094 863 276 112

2004.12 19.1 2 999 601 254 150

2004.11 18.7 2 942 576 234 305

2004.10 18.7 2 938 195 238 706

2004.09 18.9 2 970 863 247 433

2004.08 19.1 3 005 720 208 120

2004.07 19.3 3 042 425 231 340

2004.06 19.5 3 071 200 224 100

2004.05 19.6 3 092 454 176 549Bibliografia1. http://google.pl

2. http://money.pl

3. Encyklopedia PWN

4. Prasa codzienna


Przykadowe prace

Grenzenloser Fortschritt – oder Grenzen des Fortschritts? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch und wnschenswert?

Grenzenloser Fortschritt – oder Grenzen des Fortschritts? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch und wnschenswert? Seit Anfang ihres Vorhandenseins strebt die Menschheit nach immer hherem Entwicklungsniveau. Der unaufhrliche Fortschritt ist fr uns etwas Natrliches. Die Frage ist, ob der Fortschritt seine Grenzen haben soll, ...

Charakterystyka porwnawcza Kordiana i Konrada z Dziadw części III

Charakterystyka porwnawcza Kordiana i Konrada z Dziadw części III Kordian, Spisek koronacyjny - pierwsza część trylogii Juliusza Słowackiego, powstał w Genewie w 1833 roku jako wyzwanie dla Mickiewicza, uwydatnienie wspłzawodnictwa obu twrcw na polu poezji, a także głos w dy...

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY [Eksperyment pedagogiczny wg W. Zaczyńskiego] Jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości [wychowawczej] polegającej na wywołaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesw przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czy...

Jacy jesteśmy Polacy?

Jacy jesteśmy Polacy? Prawdy o Polakach Niewiele państw tak często jak Polska zmieniało swj kształt terytorialny, obszar i granice. Ale niezależnie od tych zmian nad Wisłą zawsze mieszkali Polacy. To ich kolejnym pokoleniom zawdzięczamy, że nasz kraj przetrwał dziejowe ...

Otworzyć wiersze Mikołaja Sępa–Szarzyńskiego tym słowem – kluczem.

Otworzyć wiersze Mikołaja Sępa–Szarzyńskiego tym słowem – kluczem. Bg pojawia się w każdym utworze Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i jest właśnie owym słowem-kluczem, ktrym można otworzyć jego poezję. We wszystkich jego utworach Bg ...

Die Vorteile und Nachteile von Internet.

Die Vorteile und Nachteile von Internet. In die heutige Zeit hat fast jeder den Computer in seines Haus. Was verbindet es mit dem Internetzugang. Wenn Jemand nicht diese Moglichkeit hat, dann er kann aus dem Computer in der Schule oder in dem Internetcafe' nutzen. Der Internet hat viele Vorteile und Nachteile. Zu den Vortei...

Przedsiębiorstwo i jego formy

Przedsiębiorstwo i jego formy 1. Pojęcie i cel działania przedsiębiorstwa. Ekonomia, jak wiadomo, rozrżnia trzy podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe i państwo. Jest to najoglniejsza kategoryzacja. Pozostając na razie na tym poziomie rozważa...

Średniowiecze.

Średniowiecze. ŚREDNIOWIECZE to okres w dziejach Europy, ktrego granice chronologiczne wyznacza kilka umownych dat: za początek przyjmuje się 476 r.n.e. (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego), natomiast koniec to w zależności: 1453 (upadek cesarstwa wschodniorzymskiego), 1492 (okrycie Ameryki) i 15...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry