• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Problemat...

Nawigacja

Problematyka bezrobocia i inflacji, ich skutki i konsekwencje oraz wzajemne zależności i powiązania na stan gospodarki.Problematyka bezrobocia i inflacji, ich skutki i konsekwencje oraz wzajemne zależności i powiązania na stan gospodarki.
1. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji.

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemw wspłczesnych gospodarek. Pomimo że dotyczy względnie małej części ludności, to z konsekwencjami musi borykać się całe społeczeństwo. Lata osiemdziesiąte i początek lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia są okresem, kiedy w większości rozwiniętych krajw nastąpił wyraźny wzrost bezrobocia w porwnaniu z okresem lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W 1994 r. przeciętny wskaźnik stopy bezrobocia (tj. procentowego udziału bezrobotnych w zasobach siły roboczej) w 12 krajach Unii Europejskiej przekroczył 10%, a w niektrych krajach tego ugrupowania kształtował się na szczeglnie wysokim poziomie (11,8% we Włoszech, 23,0% w Hiszpanii). Lata dziewięćdziesiąte są rwnież okresem szybkiego wzrostu bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dokonujących transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. W końcu 1994 r. wskaźniki stopy bezrobocia wynosiły: 10,4% na Węgrzech, 14,6% w Słowacji, 16,0% w Polsce i tylko 3,2% w Czechach.

Wszyscy, ktrzy oczywiście czytali, musieli zapamiętać cudowną książkę Lewisa Carolla: Przygody Alicji w Krainie Czarw". Jest tam fragment, kiedy to głwna bohaterka, niezadowolona ze swojego wzrostu, spotkała Pana Gąsienicę. Ten pokazał jej grzyba, ktry miał taką niezwykłą cechę, że jeśli się zjadło jedną stronę, to się rosło, a jeśli drugą — to się malało. Otż podobne skutki dla funkcjonowania gospodarki, jak zjedzenie owego grzyba dla Alicji, wywołuje inflacja. Po zjedzeniu kawałka grzyba z prawej strony Alicja urosła ponad korony drzew. Podobnie jest z inflacją, ktra prowadzi do wzrostu płac i wartości nominalnej (pieniężnej), czyli wyrażonej w złotwkach, wszystkiego co posiadamy.

2. Co to jest bezrobocie??

Bezrobociem nazywamy zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, ktrej definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, ktra w tygodniu, w ktrym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osb zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.3. Co to jest inflacja??

Inflacją nazywamy proces wzrostu oglnego poziomu cen. Inflacją nie jest zmiana ceny na pojedynczym rynku, spowodowana zmianami warunkw funkcjonowania tego rynku.4. Metody pomiaru bezrobocia:

W Polsce występują dwie metody pomiaru bezrobocia:

• Metoda wykorzystywana w statystyce urzędw pracy – Zgodnie z tą metodą, bezrobotnymi są osoby, ktre: 1) są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia w ramach stosunku pracy; 2) pozostają bez pracy i nie uczące się w szkołach, z wyjątkiem szkł wieczorowych i zaocznych; 3) zarejestrowani w urzędzie pracy, jeżeli: ukończyły 18 lat, nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie nabyły prawa do emerytury, nie są właścicielami lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

• Metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności (w skrcie: BAEL) – Według tej metody do bezrobotnych zalicza się osoby spełniające jednocześnie trzy warunki, tzn. osoby ktre: 1) w okresie badanego tygodnia nie pracowały (nawet przez okres 1 godziny); 2) aktywnie poszukują pracy; 3) są gotowe podjąć pracę w badanym lub następnym tygodniu.

Ze względu na rżne definicje bezrobocia przyjęte w obu metodach dane o bezrobociu pochodzące z obu źrdeł nieco się rżnią.5. Mierniki inflacji:

Najczęściej stosowanym miernikiem służącym do pomiaru inflacji jest indeks wzrostu cen dbr konsumpcyjnych, zwany także indeksem wzrostu kosztw utrzymania (CPI). Indeks ten odgrywa podstawową role w negocjowaniu podwyżek płac lub rewaloryzacji świadczeń emerytalnych, rentowych itp. W związku z trudnościami w śledzeniu zmian cen wszystkich dbr konsumpcyjnych bierze się pod uwagę koszyk towarw konsumpcyjnych . Jest on konstruowany na podstawie danych dostarczanych urzędowi statystycznemu przez wybrane gospodarstwa domowe, przy czym struktura tych gospodarstw powinna odpowiadać strukturze typowej dla danego kraju, czyli powinna być reprezentatywna dla danego społeczeństwa. Indeks cen towarw konsumpcyjnych oblicza się dzieląc wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego na zakup reprezentatywnego koszyka dbr w badanym roku przez analogiczne wydatki w roku przyjętym za bazowy.

Jako drugi miernik inflacji stosuje się najczęściej deflator (przelicznik) cen produktu krajowego brutto, ktry ma charakter bardziej oglny, gdyż obejmuje zmiany wszystkich wytworzonych w danym okresie dbr i usług, a więc oprcz artykułw konsumpcyjnych także towary inwestycyjne, surowce i produkty rolne.6. Rodzaje bezrobocia:

Analizując funkcjonowanie gospodarek borykających się z problemem bezrobocia ekonomiści wyrżnili trzy rodzaje bezrobocia (cykliczne, strukturalne i frykcyjne), przy czym każdy z nich wywołany jest innymi przyczynami.

• Bezrobocie cykliczne jest najważniejszym rodzajem bezrobocia i dlatego jest tak dokładnie badane przez ekonomistw i politykw. Obserwacje rynku pracy pokazują, że podaż pracy właściwie nie zmienia się w krtkim okresie. Wielkość zatrudnienia w takim okresie zależy od popytu na pracę. BEZROBOCIE CYKLICZNE powstaje na skutek zagregowanego popytu w gospodarce. Bezrobocie to jest bardzo poważnym problemem gospodarczym, a staje się on jeszcze trudniejszy do rozwiązania na skutek istnienia sztywnych płac (to takie płace, ktrych poziom nie reaguje na zmieniające się warunki na rynku pracy).

• Bezrobocie strukturalne – W rozwijającej się gospodarce niektre gałęzie przemysłu rozwijają się, więc popyt na produkty innych maleje. Przez to zatrudnienie spada. Jeżeli w jakiejś gałęzi przemysłu spada produkcja, to skutkiem tego będzie powstanie bezrobocia strukturalnego. BEZROBOCIE STRUKTURALNE powstaje na skutek zmian struktury przemysłowej gospodarki, prowadzącej do utraty pracy przez ludzi posiadających zawody wykorzystywane w zanikających gałęziach przemysłu.

• Bezrobocie frykcyjne powstaje gdy, w dynamicznej gospodarce ustawicznie pojawiają się niedopasowania (frykcje) między wolnymi miejscami pracy, a wolną siłą roboczą, gdyż ciągle zachodzą procesy dotyczące tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Ten rodzaj bezrobocia nie jest wielkością stałą. Bezrobocie frykcyjne mogłoby się obniżyć, gdyby informacje o rynku pracy szybciej docierały do zainteresowanych stron.7. Rodzaje inflacji

a) w zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyrżnia się:

• Inflacja kosztowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu kosztw produkcji spowodowanych wzrostem cen, np. energii lub płac. Poziom cen pchany jest wtedy przez rosnące koszty. Rosnące koszty produkcyjne wpływają oczywiście na decyzje produkcyjne firm prowadzących działalność w gospodarce. Jeżeli gwałtownie wzrosną ceny, na skutek podwyżek, to jest to szok dla wszystkich przedsiębiorstw. Diametralnie zmienią się warunki funkcjonowania firm, do ktrych jednak muszą się dopasować. Ten rodzaj inflacji pociąga za sobą bardzo dużo negatywnych skutkw. Są to między innymi: podwyżki cen produktw źle wpływają na rynek zbytu produktw, przez co należy ograniczyć produkcję, często zdarza się też, że wzrastają koszty produkcji, co prowadzi do zmniejszenia zyskw. Inflacja ta nazywana jest rwnież inflacją podażową.

Inflacja kosztowaRosnące koszty produkcyjne są przyczyną prowadzącą do ograniczenia zagregowanej podaży. Krzywa zagregowanej podaży przesuwa się więc na lewo, co prowadzi do ustalenia się nowej rwnowagi makroekonomicznej, ale przy wyższych cenach. Co więcej, wielkość zagregowanego popytu maleje powodując bezrobocie.• Inflacja popytowa – wywoływana jest przez konsumentw, czyli przez popyt. To wzrost oglnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie wywołany szybszym wzrostem całkowitych wydatkw w stosunku do całkowitej wielkości produkcji. Nazywana jest ona rwnież inflacją pieniężną ze względu na nadmierną ilość pieniądza w obiegu. Aby w gospodarce mogła zapanować rwnowaga, ceny muszą wzrosnąć i pojawia się inflacja popytowa. Najbardziej typowym źrdłem inflacji popytowej w ostatnich latach w wielu rozwiniętych gospodarkach świata jest deficyt budżetowy, czyli sytuacja, kiedy wielkość wydatkw budżetowych państwa przwyższa wielkość dochodw.

Inflacja popytowa

Jeśli w gospodarce rośnie zagregowany popyt, to odpowiadające mu przesuniecie na prawo krzywej zagregowanego popytu prowadzi do wyznaczenia nowej rwnowagi makroekonomicznej. Osiągana jest ona przy wyższym poziomie cen i przy większym realnym produkcie narodowym brutto.• Inflacja strukturalna – to wzrost oglnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie, spowodowany zmianami w jej strukturze, ktrym nie towarzyszą zmiany w strukturze produkcji wytwrcw. Jedną z jej przyczyn jest zmiana struktury zagregowanego popytu.

b) w zależności od natężenia procesw inflacyjnych rozrżnia się:

• Inflacja pełzająca - (do 10 procent w skali rocznej), nie powodującą zakłceń w przebiegu procesw gospodarczych, poddającą się kontroli rządu (banku centralnego),

• Inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotw gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli.

• Inflację galopującą (powyżej 20% - superinflacja) na ogł wymyka się spod kontroli rządu (banku centralnego) i negatywnie oddziałuje na przebieg procesw ekonomicznych w gospodarce. Coraz bardziej zanika rzeczywista funkcja informacyjna cen i tym samym są zniekształcane sygnały rynkowe odbierane przez producentw.

• Hiperinflację, gdy natężenie procesw (ponad 40 procent) inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania działań gospodarczych, nieskuteczności systemw motywacyjnych, co prowadzi do anarchizacji życia społecznego. Ceny wzrastają w zastraszającym tempie i trudno jest przewidzieć granicę tego wzrostu.8. Przyczyny bezrobocia:

• likwidacja niektrych gałęzi przemysłu np. grnictwa

• zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi

• ograniczanie produkcji

• brak informacji o miejscach pracy

• brak mobilności

• przeniesienie zakładu do innego rejonu

• niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracownikw

Można wyrżnić cztery podstawowe sposoby stania się bezrobotnym. można z pracy zrezygnować, np. robią to młode mamy na czas wychowania dzieci. Niektrzy ludzie tracą pracę, gdyż są zwalniani z zamykanych, nierentownych zakładw lub firm, ktre zbankrutowały. Część ludzi po okresie bierności zawodowej wraca na rynek pracy i od początku zaczyna oszukiwania nowego zatrudnienia. Ponadto, każdego roku siłę roboczą zasilają młodzi ludzie, ktrzy właśnie ukończyli rżne szkoły. Z danych wynika, że największym problemem jest bezrobocie spowodowane utratą pracy. Jest ono związane ze spadkiem zagregowanego popytu w całej gospodarce. Duże bezrobocie cykliczne zniechęca znaczną część biernych zawodowo do wchodzenia na rynek pracy. Sytuację w Polsce w listopadzie 1994 r. przedstawiają dwa zestawienia liczbowe. W pierwszym zestawieniu, w grnej części, podana jest liczba bezrobotnych w tysiącach osb, a w dolnej w ujęciu procentowym. Przyczyniła się do tego nie tylko recesja ekonomiczna, lecz także wprowadzenie nowych technologii oszczędzających pracę ludzką, niedostosowanie kwalifikacji osb poszukujących pracy do tych technologii, restrukturyzacja przemysłu, zmiany w organizacji pracy. Obecnie w procesach produkcyjnych większość stanowisk pracy zastępowana jest przez pracę komputerw i maszyn. W związku z tym liczba miejsc pracy została znacznie ograniczona. Jednak za głwną przyczynę bezrobocia w Polsce uważa się nałożenie nowych stosunkw rynkowych na starą strukturę gospodarczą i rządzące w niej mechanizmy . Związane z tymi czynnikami ograniczenie liczby miejsc pracy utrudnia zmniejszenie bezrobocia i czyni je zjawiskiem trwałym.

OGŁEM Dotychczas nie Poprzednio

pracujący pracujący

Ogłem 2375 498 1877

Mężczyźni 1135 216 919

Kobiety 1240 282 958

Miasta 1541 291 1250

Wieś 834 207 627

Ogłem 100,0 21,0 79,0

Mężczyźni 100,0 19,0 81,0

Kobiety 100,0 22,7 77,3

Miasta 100,0 18,9 81,1

Wieś 100,0 24,8 75,2W drugim zestawieniu przedstawione są przyczyny bezrobocia u osb poprzednio pracujących, czyli przedstawionych zbiorczo w ostatniej kolumnie poprzedniego zestawienia. Analogicznie, w grnej części podana jest liczba bezrobotnych w tysiącach, a w dolnej w ujęciu procentowym.Odejście z po-

Przejścia na Likwidacja Zwolnienia wodu nieza- Zakończenie Przyczyny

emeryturę zakładu pracy z innych dowalających pracy rodzinne

lub rentę lub stanowisk przyczyn warunkw dorywczej i osobiste

pracy

Ogłem 163 973 149 134 213 220

Mężczyźni 88 489 84 89 123 29

Kobiety 75 484 65 45 90 191

Miasta 134 613 101 100 133 154

Wieś 29 360 48 34 80 66

Ogłem 6,9 41,0 6,3 5,6 9,0 9,3

Mężczyźni 7,8 43,1 7,4 7,8 10,8 2,6

Kobiety 6,0 39,0 5,2 3,6 7,3 15,4

Miasta 8,7 39,8 6,5 6,5 8,6 10

Wieś 3,5 43,2 5,8 4,1 9,6 7,99. Przyczyny inflacji:

• nadmierna - w porwnaniu z podażą dbr - ilość pieniądza w gospodarce,

• kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego,

• nadmierny wzrost płac w gospodarce,

• znaczny wzrost cen surowcw energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej

• ograniczenie podaży dbr np. zboża z powodu nieurodzaju, ropy naftowej w związku z ograniczeniami limitw wydobycia przez OPEC,

• wysokie obciążenia podatkowe,

• nadmierna ilość monopoli w gospodarce.

Zjawiska inflacyjne mogą mieć rżne przyczyny, na ogł wzajemnie ze sobą powiązane. W wielu przypadkach trudno nawet określić, co jest przyczyną a co skutkiem. Często wyjaśnienie przyczyny inflacji występującej w danym kraju jest trudne, gdyż nie jest ona wywołana jedną przyczyną, lecz całym ich splotem. Wśrd przyczyn można wymienić ekonomiczne i pozaekonomiczne, związane przede wszystkim z zachowaniem się podmiotw gospodarczych w sytuacji inflacji i ich oczekiwaniami co do jej dalszego rozwoju. Ekonomiści głwnego nurtu większy nacisk kładą na zjawiska zachodzące w realnej sferze gospodarki, a więc na kształtowanie się podaży, popytu, zatrudnienia, płac. Dla przedstawicieli monetaryzmu źrdło inflacji tkwi w nadmiernej podaży pieniądza.10. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia:

Konsekwencjami bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) dla większości bezrobotnych są: pogorszenie standardu życia, problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego, izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym i kulturalnym. Towarzyszy temu dyskomfort psychiczny, polegający często na poczuciu bezsilności. Następstwem trudności finansowych jest nie tylko obniżenie standardu życia, lecz także pozbawienie bezrobotnego możliwości nabywania dbr, ktre są symbolami statusu, co prowadzi do obniżenia samooceny.

Skutkiem bezrobocia jest rwnież wzrost przestępczości. Dla niektrych bieda stwarza pokusy popełnienia rżnych przestępstw. Pogłębiający się niedostatek, izolacja społeczna, trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia, zależność od innych pogarszają samopoczucie psychiczne. Wpływ na to ma rwnież wyobrażenie bezrobotnego o tym, jak jest postrzegany przez innych. Prawdą jest, że bezrobotni często spotykają się z podejrzeniami o wyłudzenie zasiłkw, bądź o niechęć do podjęcia pracy. Przekonanie takie ludzie ci zawdzięczają przede wszystkim mediom. Przedstawiają one bezrobotnego albo jako wyłudzającego zasiłki, ktrego należy zmusić do podjęcia pracy, albo jako ofiarę, ktrej trzeba na wszelkie sposoby pomc.

Często bezrobocie jest zjawiskiem wielopokoleniowym. Obniżenie standardu życia bezrobotnych rodzicw jest przyczyną obniżenia poziomu wykształcenia dzieci, co w przyszłości może być przyczyną bezrobocia młodych.

Bezrobocie zawsze ma negatywne skutki dla społeczeństwa. Są nimi: duże koszty świadczeń socjalnych, niewykorzystanie zdolności do pracy bezrobotnych, poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych i niebezpieczeństwo zwiększenia się zjawisk niepożądanych (np. alkoholizm, rozwody, narkomania, przestępczość, samobjstwa). Jeśli człowiek nie jest wykształcony do robienia tego, na co jest w danej chwili zapotrzebowanie, staje się bezrobotny. W dobie wzrostu bezrobocia występują zawody, ktrych ono mniej dotyczy. Obecnie do takich należą informatycy, elektronicy, dobrzy ekonomiści. Często ludzie wykształceni w zawodach, na ktre nie ma zapotrzebowania, pozostają bez pracy lub wykonują inną, nie zgodną z kierunkiem swojego wykształcenia. Na wielkość bezrobocia wpływają rwnież sezonowe wahania poziomu zatrudnienia. To znaczy, że na przykład w okresie letnim zatrudnienie znajduje dużo więcej osb niż w okresie zimowym. Sezon letni sprzyja rozwijaniu się typowi zatrudnienia zwanego zbieractwem . Wiele osb zatrudnia się wtedy w sadach i na plantacjach roślinnych w celu np. zbierania malin i truskawek.11. Społeczne i ekonomiczne skutki inflacji:

• spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności (pieniądze w tzw. "kieszeni" oraz na nisko oprocentowanych lokatach bankowych - a’vista)

• brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej,

• naciski pracownikw na wzrost płac,

• spadek wartości i zaufania do pieniądza,

• rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami,

• wyższe dochody nominalne,

• ograniczenie produkcji,

• utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych,

• zniekształcenie informacyjnej funkcji cen,

• ucieczkę od pieniądza,

• redystrybucję dochodw

• wzrost niepewności i osłabienie aktywności gospodarczej

Inflacja powoduje wiele negatywnych skutkw ekonomicznych, społecznych i politycznych. Zasięg negatywnego oddziaływania będzie zależny od skali inflacji i długości utrzymywania się zjawisk inflacyjnych. Inflacja galopująca i hiperinflacja prowadzą do całkowitego zakłcenia procesu produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji, aż do zjawiska ucieczki od pieniądza i przechodzenia na wymianę naturalną. Inflacja, szczeglnie występująca niespodziewanie lub o zmiennej stopie wzrostu cen, powoduje redystrybucję dochodw i majątku. Płace realne w czasie inflacji na ogł spadają. Nawet jeśli inflacja była przewidywana i umowy o pracę zawierają odpowiednie klauzule zmian płac nominalnych w przypadku inflacji.

Obawy przed inflacją i utratą przez pieniądz siły nabywczej powodują zmniejszenie skłonności do oszczędzania oraz zjawisko ucieczki od pieniądza i wzmożone zakupy dbr rzeczowych, co może prowadzić do podejmowania nieracjonalnych decyzji, a często- w przypadku łatwo psujących się artykułw żywnościowych - do marnotrawstwa. Jednym z kontrowersyjnych problemw ekonomicznych jest związek między inflacją a wzrostem bezrobocia.

12. Formy przeciwdziałania bezrobociu, programy dotyczące ryku pracy:

• okresowe umowy o pracę dla bezrobotnych – to dzięki nim bezrobotni mogą wygrzebać się z biedy i niedostatku;

• przekwalifikowania – Urzędy Pracy prowadzą kursy, dzięki ktrym ludzie mogą zmienić zwd z mniej rentownego na bardziej;

• zwiększanie liczby miejsc pracy – dzięki powstającym nowym firmom ludzie znajdują zatrudnienie;

• wcześniejsze przejścia na emeryturę – gdy starsi pracownicy odchodzą na wcześniejsze emerytury ustępują miejsc nowym, młodszym pracownikom;

• tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin – niepełne etaty pomagają w zdobywaniu doświadczenia i kwalifikacji, są bardzo przydatne szczeglnie młodym ludziom

• powstawanie rżnych instytucji i organizacji społecznych – bardzo często zdarza się, że ludzie korzystają z pomocy instytucji i organizacji, po tym jak przez dłuższy okres czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia.13. Wzajemne zależności między bezrobociem a inflacją:

Ciekawą teorie na temat zależności między stopą inflacji a stopą bezrobocia przedstawił angielski ekonomista A. W. Philips. Zależność tę określa się jako krzywą Philipsa. Zgodnie z tą teorią wyższej inflacji powinna towarzyszyć niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. W roku 1970 zależnością opisaną w formie krzywej Philipsa zajął się M. Friedman. Udowodnił on, że odpowiadające stanowi rwnowagi długookresowej wielkości pełnego zatrudnienia, produkcji potencjalnej, płac realnych i bezrobocia nie zależą od tempa inflacji. Krzywa Philpsa ukazuje, występującą w krtkim czasie, tymczasową zależność między inflacją a bezrobociem w sytuacji, gdy gospodarka dostosowuje się do gwałtownej zmiany globalnego popytu. Warto zauważyć, że krzywa Phillipsa przecina oś poziomą przy pewnych rozmiarach stopy bezrobocia (punkt a na osi). Wynika stąd, że przy stopie bezrobocia niższej od pewnego poziomu (0A) płace nominalne wzrastają, natomiast przy bezrobociu przewyższającym ten poziom następuje spadek płac nominalnych. Istnieje zatem taki poziom stopy bezrobocia, ktry stabilizuje płace nominalne(0A). Ze względu na to, że dynamika płac nominalnych uzależniona jest – na gruncie analizowanej koncepcji – od stanu rynku pracy, można przyjąć, że stabilizacja płac odpowiada stanowi rwnowagi na rynku pracy. Wynika z tego wniosek, że dla tej rwnowagi charakterystyczne jest istnienie pewnego poziomu bezrobocia.Na rysunku przedstawiono krzywą Phillipsa.I. Tempo wzrostu płac nominalnych (w %)

II. Stopa bezrobocia (w %)14. Bezrobocie w Polsce:

W Polsce rynek pracy wykształcił się w pełni dopiero z chwilą stworzenia warunkw prawno-ekonomicznych do wykorzystywania kapitału ludzkiego na zasadach rynkowych, czyli opartych na prawie popytu i podaży. Wyzwoliło to procesy, w wyniku ktrych nastąpił szybki i względnie trwały wzrost podaży siły roboczej (wyniki zwolnień indywidualnych i grupowych) i jednoczesny spadek popytu na nią. Wywołało to stan jawnego bezrobocia.

Cechy polskiego bezrobocia wyrażają się w tym, że w oglnej liczbie pozostających bez pracy:

- dominują kobiety (54%)

- dominują ludzie młodzi

- dominują ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym

- duży udział ma grupa DB - długotrwali bezrobotni, do ktrych zalicza się ludzi pozostających bez pracy ponad l rok (44,2%);

- występuje duża grupa osb bez prawa do zasiłku (w końcu 1991 roku -21%, 1992 roku -47,7%, 1993 roku - 57,7%, 1994 roku - 50.0%).

Utrzymujący się stan wysokiego bezrobocia zmusza tak państwo, jak i bezrobotnych do podejmowania starań zmierzających w efekcie do przywrcenia rwnowagi pomiędzy podażą siły roboczej a popytem zgłaszanym na nią przez gospodarkę. Brak pracy, podstawowego źrdła dochodw, stwarza sytuację przymusu ekonomicznego, ktra wywołuje aktywność indywidualnego podmiotu (bezrobotnego), chcącego przystosować się do wymogw zgłaszanych przez popyt.

Działania te między innymi polegają na:

• zdobywaniu nowych kwalifikacji (przekwalifikowywaniu się), na ktre istnieje zapotrzebowanie;

• podejmowaniu pracy niezgodnej z kwalifikacjami przez to mniej płatnej;

• szukaniu pracy poza miejscem zamieszkania z ewentualną konsekwencją jego zmiany w przypadku znalezienia pracy.Działania państwa w zakresie zmniejszenia bezrobocia polegają na:

• tworzeniu warunkw do wzrostu całkowitej produkcji i tym samym do wzrostu zatrudnienia;

• tworzeniu warunkw do działań adaptacyjnych, prowadzonych przez indywidualne podmioty, polegających między innymi na tworzeniu nowych kierunkw kształcenia, organizowaniu kursw zawodowych itp.;

• łagodzeniu siły przymusu ekonomicznego przez tworzenie osłony socjalnej dla bezrobotnych. Jej wielkość i zakres zależy od stanu gospodarki. a także od pewnych uwarunkowań psychologiczno-socjologicznych. Wiąże się to z istnieniem pewnego punktu granicznego, ktrego przy udzielanej bezrobotnym pomocy finansowej rząd nie może przekroczyć, i to nic z powodu trudności budżetowych, ale motywacyjnych, aby nie wyeliminować wszelkiej inicjatywy i przedsiębiorczości bezrobotnych. Na skutek otrzymywania zasiłku, bezrobotny nie może znaleźć siew sytuacji finansowej, ktrą zaakceptuje jako wystarczającą i gwarantującą zaspokojenie potrzeb15. Inflacja w Polsce:

Procesowi transformacji polskiej gospodarki zainicjowanej w 1989 r. towarzyszą silne procesy inflacyjne. Ich skala mierzona dynamiką wzrostu wskaźnikw cen jest znacznie wyższa niż w okresie gospodarki centralnie planowanej. Choć dynamika wzrostu wskaźnikw cen w Polsce w latach 1985 – 1988 była słabsza niż w latach 1989 – 1992, to jednak charakterystyczną cechą tego pierwszego okresu jest powstanie silnych napięć inflacyjnych. Ceny produktw rolnych sprzedawanych przez rolnikw w 1994 r. były wyższe o około 34% w porwnaniu z rokiem poprzednim. Jeśli zbadamy dane liczbowe dotyczące dynamiki cen producentw, to okaże się, że ceny produkcji sprzedanej w przemyśle były w 1994 r wyższe o 25,3% niż w 1993 r.16. Podsumowanie:

Bezrobocie jest więc, jak widać, bardzo skomplikowanym problemem, ktry nie zostanie zapewne łatwo i szybko rozwiązany. Jest problemem bardzo złożonym, gdyż zależy od charakteru regionu, w jakim występuje, od wykształcenia mieszkańcw i ich wieku. Inaczej przebiega wśrd kobiet, a inaczej wśrd mężczyzn. Sposb uporania się z nim zależy także od czasu poszukiwania pracy oraz od przyczyny powodującej, że ludzie są bezrobotni. Bardzo wielu młodych ludzi, zaraz po zakończeniu swojej edukacji starają się znaleźć pracę. Niestety większości z nich nie udaje się tego osiągnąć. Bez znajomości, tzw.: plecw nikt nie dostanie pracy. Coraz częściej w jednej firmie zatrudnia się członkw rodziny, umacniając przy tym ich stanowiska. W bardzo wielu przypadkach w firmach państwowych następują zwolnienia z powodu niewykwalifikowanej kadry pracowniczej, braku predyspozycji do pełnionej funkcji. Niestety bezrobocie nie jest jedyną bolączką nękającej obywateli we wspłczesnych gospodarkach. Kolejną chorobą ekonomiczną jest inflacja.17. Załączniki do pracy (wykresy, opinie, raporty):

• Poziom bezrobocia w gminie Dobrzyniewo Kościelne:Stan na koniec

Liczba bezrobotnych

OgłemKobiety

Mężczyźni

grudnia 1995 roku 440 198 242

grudnia 1996 roku 386 191 193

grudnia 1997 roku 256 157 99

grudnia 1998 roku 290 160 130

grudnia 1999 roku 404 213 191Źrdła: Roczniki statystyczne-1995-1999-Urząd Gminy• Procent bezrobotnych w poszczeglnych wojewdztwach Polski przedstawiony na mapie:• Procent bezrobotnych na wykresie:

Stopa bezrobocia na dzień 30 września 2003r. - 17,5 %Dolnośląskie 21,9Kujawsko-Pomorskie 21,8Lubelskie 14,9Lubuskie 25,5Łdzkie 17,8Małopolskie 13,4Mazowieckie 13,4Opolskie 18,5Podkarpackie 15,9Podlaskie 14,0Pomorskie 20,9Śląskie 16,2Świętokrzyskie 17,5Warmińsko-Mazurskie 27,5Wielkopolskie 15,5Zachodniopomorskie 26,0

• Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce we wrześniu 2003 roku

We wrześniu 2003r. wystąpił, podobnie jak w poprzednich miesiącach, spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większa niż przed rokiem była liczba osb nowo zarejestrowanych, ale wzrosła rwnież liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędw pracy, w tym z powodu podjęcia pracy. Więcej osb uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. Do urzędw pracy zgłoszono więcej ofert pracy. W porwnaniu do września ub. roku wzrosła liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, zwiększył się rwnież odsetek długotrwale bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2003 r. wyniosła 3073,3 tys. osb (w tym 1612,8 tys. kobiet) i była niższa o 25,7 tys. osb (o 0,8%) niż przed miesiącem oraz o 39,3 tys. osb (o 1,3%) niż przed rokiem.

W porwnaniu do końca grudnia 2002r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 143,6 tys. osb, tj. 4,5% (wobec spadku o 2,5 tys. i 0,1% odpowiednio rok temu). Ponad 41% oglnej liczby bezrobotnych zamieszkiwało na wsi.

W stosunku do sierpnia 2003 r. w piętnastu wojewdztwach wystąpił spadek liczby bezrobotnych, zaś w wojewdztwie zachodniopomorskim odnotowano niewielki wzrost - o 0,5%. Największy spadek bezrobocia miał miejsce w woj. podlaskim (o 1,7%), łdzkim i świętokrzyskim (po 1,6%), lubelskim (o 1,5%) oraz warmińsko- mazurskim (o 1,2%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2003 roku stanowili 17,5% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed miesiącem, jak i przed rokiem, 17,6%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w wojewdztwach: warmińsko-mazurskim (27,5%), zachodniopomorskim (26,0%), lubuskim (25,5%) oraz dolnośląskim (21,9%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się wojewdztwa: małopolskie i mazowieckie (po 13,4%), podlaskie (14,0%), lubelskie (14,9%) oraz wielkopolskie (15,5%).

Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędw pracy we wrześniu 2003 r. zarejestrowano w woj. lubuskim (2,5%), zachodniopomorskim (2,4%), warmińsko-mazurskim (2,2%) oraz dolnośląskim i kujawsko-pomorskim (po 1,9%). Najniższą stopę napływu bezrobotnych odnotowano w wojewdztwach: mazowieckim (1,0%), małopolskim (1,1%) oraz lubelskim i podkarpackim (po 1,2%).

Do urzędw pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 259,9 tys. osb poszukujących zatrudnienia (o 61,4 tys. więcej niż w sierpniu br. i o 18,7 tys. więcej niż przed rokiem). Wśrd bezrobotnych nowo zarejestrowanych 167,6 tys. osb, tj. 64,5% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 66,4 %, przed rokiem 60,2%). Spośrd osb nowo zarejestrowanych 100,4 tys

a3dc

., tj. 38,6% to osoby dotychczas niepracujące, a 61,6 tys., tj. 23,7% to absolwenci (odpowiednio 35,8% i 22,2% przed miesiącem oraz 38,4% i 23,9% przed rokiem). Udział osb zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w oglnej liczbie nowo zarejestrowanych wynisł 3,8% (przed miesiącem 4,7% i przed rokiem 4,9%). Spośrd osb nowo zarejestrowanych 38,0% mieszkało na wsi (przed miesiącem 36,8% i przed rokiem 37,9%,).

We wrześniu 2003 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędw pracy odnotowano w woj. podlaskim (10,6%), lubuskim (10,4%) oraz śląskim i opolskim (po 10,1%), zaś najniższy wskaźnik w woj. mazowieckim (8,3%), podkarpackim (8,5%) zachodniopomorskim (8,6%) i pomorskim (8,7%).

Ogłem wyłączono z ewidencji 285,6 tys. osb, tj. 9,2% ogłu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (odpowiednio w sierpniu br. 222,4 tys., tj. 7,2%, we wrześniu 2002 r. 234,1 tys. osb, tj. 7,5%). Wśrd osb wyłączonych 47,6 tys., tj. 16,7% stanowili absolwenci (przed miesiącem 36,0 tys., tj. 16,2%, przed rokiem 37,5 tys., tj. 16,0%).

Z oglnej liczby wyrejestrowanych 139,3 tys. (48,8%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 103,9 tys. osb, tj. 46,7%, przed rokiem 117,0 tys. osb, tj. 50,0%), z tego 32,1 tys. osb podjęło prace subsydiowane (m in. interwencyjne, roboty publiczne), a 107,2 tys. – nie subsydiowane, w tym sezonowe. W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawcw wyłączono z rejestru bezrobotnych 38,5 tys. osb. Z pozostałych osb wykreślonych z ewidencji 82,2 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy, zaś 10,1 tys. osb dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 2,7 tys. osb nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

Według stanu na koniec września 2003 r. 509,4 tys. osb posiadało uprawnienia do otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (w końcu sierpnia br. 507,1 tys. osb, przed rokiem 486,4 tys. osb).

W wyniku pomocy urzędw pracy we wrześniu br. szkolenie podjęło 17,5 tys. osb, a w końcu miesiąca w szkoleniu uczestniczyło 15,8 tys. osb (przed rokiem odpowiednio: 9,9 tys. i 8,7 tys.). Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 13,2 tys. osb, a w końcu miesiąca pracowało 59,9 tys. (rok temu odpowiednio: 3,9 tys. i 21,4 tys.). Do robt publicznych skierowano 11,8 tys. osb, a w końcu miesiąca pracowało 41,9 tys. (przed rokiem 3,1 tys. i 10,9 tys.).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędw pracy to osoby, ktre wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września 2003 r. liczba tych osb wyniosła 2315,9 tys. (tj. 75,4% ogłu zarejestrowanych), wobec 2345,2 tys. osb (75,7%) w sierpniu br. i 2359,6 tys. (75,8%) przed rokiem. W tej grupie 190,5 tys. (8,2%) osb utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w poprzednim miesiącu 194,1 tys., tj. 8,3%, przed rokiem 212,4 tys., tj. 9,0 %).

Najliczniejszą grupę wśrd bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25 - 34 lata, (27,7% ogłu zarejestrowanych), jednakże nadal utrzymał się wysoki odsetek ludzi młodych w wieku do 24 lat - 26,8%. Osoby w wieku od 35 do 44 lat stanowiły 21,7%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku od 45 do 54 lat wynisł 20,9%, a powyżej 54 lat - 2,9%.

Podobnie jak w poprzednich okresach, największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz gimnazjalne i niższe (32,2% ogłu zarejestrowanych w urzędach pracy). Świadectwem ukończenia szkł policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,6% ogłu bezrobotnych, średnich oglnokształcących - 6,6%, dyplomem ukończenia szkł wyższych - 4,3%.

Wśrd bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2003 r. 53,8% oczekiwało na pracę powyżej 1 roku (przed rokiem 50,9%). Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krtko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 7,7%, od 1 do 3 miesięcy - 10,3%, od 3 do 6 miesięcy - 10,3%, zaś od 6 do 12 miesięcy - 17,9% ogłu bezrobotnych.

W liczbie osb zarejestrowanych w urzędach pracy jako poprzednio pracujący najwyższy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat - 24,5%, następnie od 10 do 20 lat - 21,9%, potem do 1 roku - 20,0%. Osb ze stażem pracy od 5 do 10 lat było 17,7%, zaś od 20 do 30 lat - 14,4%. Najmniejszy udział miały osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat - 1,5%.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 2627,4 tys. osb (tj. 85,5% ogłu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 2649,7 tys. osb (85,5%) w poprzednim miesiącu i 2584,0 tys. (83,0%) przed rokiem. Spośrd tej grupy bezrobotnych 41,5% to mieszkańcy wsi.

We wrześniu 2003 r. pracodawcy zgłosili do urzędw pracy 84,7 tys. ofert pracy (przed miesiącem 76,8 tys., przed rokiem 52,7 tys.). W końcu września urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 22,2 tys. osb (w tym 7,1 tys. dotyczyło prac subsydiowanych), z czego absolwentom oferowano 3,5 tys. wolnych miejsc pracy, a osobom niepełnosprawnym 0,9 tys.

Z danych na koniec września 2003 r. wynika, że 1,5 tys. zakładw zadeklarowało w najbliższym czasie zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy około 53,0 tys. pracownikw, w tym 18,2 tys. osb z sektora publicznego (przed miesiącem odpowiednio 1,5 tys. zakładw, 51,0 tys. osb i 17,5 tys. osb, przed rokiem 1,8 tys., 58,3 tys. i 16,2 tys.).• Wykres przedstawiający bezrobocie w całym kraju:• Wykres przedstawiający bezrobocie w wojewdztwie podlaskim:

• Wykres przedstawiające wskaźniki inflacji:Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego

Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)• Tabele przedstawiające poziom bezrobocia i inflacji:

Inflacja

Ostatni miesiąc

2003.09 Miesiąc wcześniej

2003.08 Rok wcześniej

2002.09

Inflacja I [%] 0.9 0.7 1.3

Inflacja II [%] 0.5 -0.4 0.3

Inflacja III [%] 0.6 0.1 0.6

Inflacja IV [%] - 0.5 2.3Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego

Inflacja II - względem poprzedniego miesiąca

Inflacja III - względem grudnia roku poprzedniego

Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)

Bezrobocie

Ostatni miesiąc

2003.09 Miesiąc wcześniej

2003.08 Rok wcześniej

2002.09

Stopa bezrobocia [%] 17.5 17.6 17.6

Liczba bezrobotnych 3 073 300 3 099 051 3 112 592

Nowi zarejestrowani - 198 508 241 169

Stopa bezrobocia - udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Liczba bezrobotnych - liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca

Nowo zarejestrowani - liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu miesiąca

• RAPORT CBOS TEMAT: POLACY OCENIAJĄ BEZROBOCIE• Zdani na siebie nie liczą na państwo

• Za głwną przyczynę bezrobocia Polacy uznają brak miejsc pracy. Do najgorszych skutkw ankietowani zaliczają ubożenie rodzin oraz utratę chęci do życia.

Ostatni raport CBOS (marzec 2003 r.) zawiera oceny przyczyn i skutkw bezrobocia, roli państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym oraz działań rządu mających na celu rozwiązanie problemu.Skąd brak pracy??

Za głwną przyczynę bezrobocia Polacy (97 proc. ankietowanych) uznają brak miejsc pracy. Na drugim miejscu obarcza się winą niedostosowany do potrzeb rynku system edukacyjny – ludzie nie mają zatrudnienia, ponieważ ukończyli szkoły, po ktrych trudno znaleźć pracę (68 proc.). Ponad 2/5 badanych twierdzi, że bezrobociu sprzyja opłacalność pracy na czarno, rwnie liczna grupa (47 proc.) temu zaprzecza. Z opinią, że nieodpowiednie kwalifikacje bezrobotnego decydują o tym, iż nie ma on pracy, zgadza się prawie 2/5 ankietowanych, większość jednak jest przeciwnego zdania. Jeszcze mniej osb (24 proc.) podziela opinię, że utrzymywaniu bezrobocia sprzyja gotowość do wykorzystywania zasiłkw i pomocy opieki społecznej. Im ankietowani są lepiej wykształceni oraz żyją w lepszych warunkach materialnych, tym częściej uważają, że za utrzymywanie się bezrobocia odpowiedzialny jest system edukacji niedostosowany do potrzeb rynku pracy. Pogląd ten szczeglnie często wyrażają przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji (79 proc.), osoby pracujące na własny rachunek poza rolnictwem oraz uczniowie i studenci (po 76 proc.). Wyższe wykształcenie i lepsze warunki materialne sprzyjają też przekonaniu, że w utrzymywaniu się bezrobocia decydujące znaczenie mają takie cechy i postawy, jak: nieodpowiednie kwalifikacje, brak motywacji do poszukiwania pracy i niezaradność. Na kiepskie kwalifikacje często wskazują ludzie młodzi – uczniowie i studenci (62 proc.), a także młodzież w wieku od 18 do 24 lat (52 proc.).Dramatyczne skutki:

Do najgorszych skutkw bezrobocia ankietowani zaliczają ubożenie rodzin (45 proc.) oraz przygnębienie osb nie mających pracy, utratę przez nie chęci do życia (43 proc.). Akcent na ubożenie rodzin jest tym silniejszy, im ludzie są starsi (renciści, emeryci). Dotyczy to także rolnikw i pracownikw fizyczno-umysłowych. Psychiczne skutki, przejawiające się w przygnębieniu, utracie chęci do życia, uznają za najgroźniejsze sami bezrobotni, badani o najniższych dochodach, a także ludzie młodzi – uczniowie i studenci oraz młodzież w wieku od 18 do 24 lat. Niemal 2/5 ankietowanych uważa też, że jednym z najgorszych następstw jest podatność bezrobotnych na konflikt z prawem. Przestępczość wskazywana jest częściej niż inne skutki przez młodzież w wieku od 18 do 24 lat oraz badanych osiągających najwyższe dochody na osobę w rodzinie. Często podkreśla się także szczeglnie szkodliwy wpływ bezrobocia na sytuację pracujących, ktrzy z obawy przed utratą zatrudnienia godzą się na wyzysk i złe traktowanie w pracy (37 proc.) lub niskie zarobki (35 proc.). Na tolerowanie wyzysku uwrażliwieni są pracownicy z wyższym wykształceniem, ludzie młodzi w wieku od 25 do 34 lat, przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji, a także bezrobotni. Co trzeci badany uważa, że bezrobocie odbija się niekorzystnie na rodzinach, ktre pod naporem problemw ulegają skłceniu i rozbiciu. Jego dezintegracyjne oddziaływanie na rodziny wydaje się szczeglnie groźne osobom gorzej wykształconym. Niemal 1/3 ankietowanych za największe zło uznaje negatywny wpływ bezrobocia na młodzież, ktra kończąc szkołę lub studia nie ma szans rozpoczęcia samodzielnego dorosłego życia. Taka sytuacja najbardziej niepokoi osoby w wieku od 18 do 24 lat, uczniw i studentw oraz ludzi z wyższym wykształceniem.Radź sobie sam :

Panuje powszechna opinia, że państwo nie potrafi sprostać wyzwaniu, jakim jest ponad trzymilionowe i ciągle narastające bezrobocie. 89 proc. badanych uznaje, że absolwenci szkł czy uczelni nie mogą dzisiaj liczyć na pomoc państwa, są zdani tylko na siebie. Konsekwentnie bardzo krytycznie oceniamy działania rządzących – co drugi ankietowany uważa, że obecny rząd niewiele robi, by rozwiązać problem bezrobocia, a niemal tyle samo jest zdania, że nic nie robi w tej dziedzinie. Opinie skrajnie krytyczne są tym częstsze, im niższe dochody na osobę w rodzinie, gorsze warunki materialne gospodarstw domowych i wykształcenie. Świadomości braku bezpieczeństwa socjalnego w razie utraty pracy towarzyszy milczące przyzwolenie moralne na oszukiwanie państwa – większość Polakw usprawiedliwia bowiem bezrobotnych, ktrzy pobierają zasiłek i jednocześnie zarabiają. 3/5 ankietowanych uważa, że nie ma w tym nic nagannego, ponieważ trudno jest wyżyć z samego zasiłku. Sporadyczne natomiast są głosy pochwały dla takiego postępowania (4 proc.). Moralne potępienie jest tym częstsze, im badani są starsi oraz lepiej wykształceni. Takie postawy nasiliły się wyraźnie w ostatnich pięciu latach – jak się wydaje, są one pochodną istniejącej sytuacji na rynku pracy.

Polacy są niemal jednomyślni w twierdzeniu, że obowiązkiem rządu powinno być zapewnienie pracy każdemu, kto chce pracować – sądzi tak 87 proc. badanych. Nie oznacza to jednak powszechnej akceptacji metod stosowanych w PRL, chociaż w ostatnich czterech latach zwiększyło się społeczne poparcie dla takich rozwiązań. Obecnie ponad 1/3 ankietowanych uważa, że dla przeciwdziałania bezrobociu należy utrzymywać stanowiska pracy, ktre tak naprawdę nie są potrzebne, co drugi jest przeciwnego zdania.• Polsko-Niemiecka inicjatywa przeciw bezrobociu

/2003-08-14/

W Słubicach powstanie "Polsko-Niemiecka Fabryka Młodzieży" kształcąca bezrobotną młodzież w przyszłościowych zawodach. Absolwenci będą mieli szansę na pracę w krajach UE.

Pomysł Fabryki zrodził się na Radzie Polsko-Niemieckiej Fundacji Oświaty i Gospodarki. Będzie to ośrodek zajmujący się kształceniem bezrobotnych. Parterem ze strony niemieckiej jest Ośrodek Kształcenia w Bildungszentrum we Frankfurcie nad Odrą, gdzie bliźniaczy projekt jest już realizowany. Organizator niemiecki pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej i w zakres swoich działań włączył Polakw.

Polska część projektu adresowana jest do bezrobotnej młodzieży (do 26 roku życia) z wykształceniem średnim i z dobrą znajomością języka niemieckiego. Uczniowie będą kształcić się w trzech przyszłościowych zawodach: mechatronik, elektronik systemw informatycznych oraz handlowiec-informatyk. Uzyskane kwalifikacje pozwolą im znaleźć pracę, nawet w krajach Unii Europejskiej.

Nauka będzie bezpłatna. Przez trzy lata uczestnicy programu będą szkolić się w systemie dziennym (8 godzin dziennie).

Cały cykl kształcenia zawodowego podzielono na trzy etapy: kurs podstawowy (I rok), zaawansowany (II rok) i specjalistyczny (III rok).

W trakcie kursu podstawowego odbędzie się szkolenie teoretyczne w oparciu o programy nauczania dostarczone przez Ministerstwo Oświaty. Wsparcia merytorycznego udzielił rwnież frankfurcki Ośrodek Kształcenia. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają certyfikat w języku polskim i niemieckim wystawiony przez Centrum Kształcenia we Frankfurcie.

W ciągu kolejnych dwch lat uczestnicy szkolenia odbędą ćwiczenia praktyczne - część zajęć w Niemczech. Z tego też względu strona niemiecka złożyła wnioski o zezwolenie na pracę i kartę upoważniającą do przekraczania granicy państwa poza kontrolą dla uczestnikw programu.

Do programu przystąpiło już siedem osb. Polacy uczęszczają na zajęcia do niemieckiego Ośrodka Kształcenia, gdyż w Słubicach nie ma jeszcze zaadaptowanego na ten cel budynku. Brakuje też firmy szkoleniowej, ktra rozpoczęłaby wspłpracę z przedstawicielem niemieckim. Rokowania na przyszłość są jednak dobre. Jak dotąd zgłosiło się do nas 11 firm szkoleniowych, przetarg jeszcze trwa, zależy nam na tym aby wybrać najlepszą ofertę wyjaśnia Genowefa Borowiak, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, jednego z partnerw programu. Na pewno ruszymy we wrześniu.

W ramach projektu planuje się przeszkolenie 24 osb (po osiem osb w każdym z trzech zawodw). Zgłosiła się do nas ponad połowa uczestnikw, ale jest wielu chętnych informuje pracownik Urzędu Pracy w Słubicach. Zgłaszać się warto, bo uczestnicy programu nabędą wysokie kwalifikacje zawodowe oraz poznają lepiej język niemiecki.

21 sierpnia we Frankfurcie odbędzie się uroczyste otwarcie "Niemiecko-Polskiej Fabryki Młodzieży", na ktrym minister pracy, gospodarki i polityki społecznej wygłosi mowę powitalną na temat "Kształcenie młodych ludzi w regionie przygranicznym". Goście zostaną także oprowadzeni po Ośrodku Kształcenia we Frankfurcie.• Oglnopolskie Porozumienie Organizacji Bezrobotnych

Program Aktywnego Zwalczania BezrobociaBezrobocie – także regionalne - jest jednym z największych zagrożeń o charakterze ekonomicznym i społecznym, jakie towarzyszą okresom dekoniunktury w gospodarce rynkowej. Ponieważ Polska, a szerzej cała Europa przeżywa okres zahamowania gospodarczego, postanowiliśmy zająć się tym problemem. Wśrd najbardziej groźnych skutkw bezrobocia należy wymienić:

• Dewastację i destabilizację rynku pracy

• Zmniejszenie wpływw budżetowych (zarwno do budżetu centralnego jak i lokalnego)

• Emigrację kadr, zwłaszcza wysokokwalifikowanych

• Zahamowanie popytu i zubożenie rynku dbr i usług, atrakcyjność co za tym idzie zmniejszenie obrotw atrakcyjność handlu

• Zmniejszenie atrakcyjności regionu i zniechęcenie inwestorw

• Bezrobocie godzi w rodziny i powoduje tworzenie się zjawisk patologii społecznej

Walka z bezrobociem jest trudnym i długotrwałym przedsięwzięciem, ktre wymaga wspłdziałania wielu instytucji firm i organizacji. W tym miejscu należy się uwaga, iż poprzez pojęcie walki z bezrobociem rozumiemy tworzenie nowych miejsc pracy, profilaktyce w miejscach zagrożonych bezrobociem oraz zapobieganie patologiom społecznym, jakie towarzyszą zjawisku utraty pracy. Na czoło wśrd podmiotw niezbędnych do uruchomienia skutecznego programu zwalczania bezrobocia wysuwają się ośrodki władzy (centralnej, lokalnej i samorządowej) oraz organizacje pozarządowe. Wynika to zarwno z podziału kompetencji i rozdziału funduszy budżetowych (rżnych budżetw) jak i perspektyw wspłpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Podstawowymi źrdłami funduszy na walkę z bezrobociem są Urzędy Pracy oraz UE. Z tym, że udział środkw unijnych będzie się systematycznie powiększał w związku z naszym akcesem w Zjednoczonej Europie. I tu jawi się rola organizacji pozarządowych i firm komercyjnych, ktre są bardziej pożądanym partnerem dla administracji brukselskiej niż instytucje rządowe

Władze lokalne mają rwnież duży wpływ na kreowanie nowych miejsc pracy poprzez stymulowanie lokalnego rynku pracy. Jedną z takich przykładowych metod są preferencje przy zleceniach na prace z zakresu gospodarki komunalnej. Wystarczy stworzyć odpowiednie preferencje (np. dla miejscowych firm, ktre zatrudnią bezrobotnych z lokalnego rynku pracy) dla komisji przetargowych.

Aby udrożnić dostęp do środkw finansowych, zarwno krajowych jak i UE oraz zapewnić ich efektywne wykorzystanie należy stworzyć odpowiednie warunki w skali regionu. Temu ma służyć prezentowany poniżej program.Do najważniejszych zadań, jakie stawiamy sobie są:

1. Zapobieganie bezrobociu poprzez szkolenie absolwentw wyższych uczelni i szkł średnich oraz praca w zakładach pracy (zanim nastąpią zwolnienia) z pracownikami zagrożonymi bezrobociem.

2. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie popytu w niszowych sektorach gospodarki, oraz zwiększenie konkurencyjności firm lokalnych w stosunku do podmiotw spoza regiony łdzkiego.

3. Zwalczanie patologii, jaką jest tak zwane bezrobocie długoterminowe (long term unemployment). Problem ten jest nierozwiązany w Polsce, zaś w UE stanowi znaczną część budżetu przeznaczonego na zwalczanie ujemnych skutkw bezrobocia.Program tworzenia miejsc pracy powinien składać się z czterech podstawowych części :

1. Szkolenia – należy zwrcić uwagę na adresata szkoleń by skutecznie realizować tę część programu. Najważniejszymi czynnikami są czas pozostawania bez pracy, poziom wykształcenia i kwalifikacje oraz cechy osobowe szkolonego.

2. Tworzenia nowych firm z ludzi bezrobotnych, wyposażenie ich w narzędzia pracy i zapewnienie funkcjonowania na rynku lokalnym.

3. Profilaktyki w miejscach zagrożonych zmniejszeniem zatrudnienia. Jest to zapobieganie powstawaniu nowego bezrobocia.

4. Rozwj i utrzymanie funkcjonowania nowo utworzonych firm. Tworzenie małych kilkuosobowych firm pomaga tym podmiotom znaleźć się w trudnej sytuacji, jaka panuje na polskim rynku pracy. Przykłady krajw UE dowodzą, iż małym firmom łatwiej jest dostosować się do trudnych warunkw rynku pracy, jakie występują na tymże w okresie stagnacji gospodarczej.Tworzenie wielu małych firm ma swoje zalety, o ktrych wspomniano powyżej, ma też swoje wady. Największym problemem małych firm są wysokie koszty stałe, wynikające przede wszystkim z konieczności pokrycia wydatkw na obsługę rachunkową, prawną czy ekonomiczną. W przypadku pokrycia tych kosztw ze środkw pomocniczych można zwiększyć stabilność nowopowstałych firm.Jak wspomniano na wstępie, naszym celem jest oparcie projektu o potrzeby rynkowe. W tym miejscu przytoczymy kilka konkretnych propozycji, jakie możemy zaproponować nowopowstałym firmom:1. Pozyskiwanie złomu. Koniunktura na rynku stali i wyrobw stalowych wykazuje ciągły niedobr surowca w postaci złomu stalowego. Można bardzo szybko pozyskać partnerw, ktrzy posiadają środki na zakup złomu. Rozpoczęcie tej działalności pozwoli szybko i bez nakładowo stworzyć wiele miejsc pracy, jak i pozyskać środki dla właściciela złomu (Skarb Państwa, Samorząd Lokalny, PKP, MPK itd.).

2. Inwestycje proekologiczne. Nasz akces do UE niesie za sobą określone skutki prawne, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Możemy przytoczyć kilka przykładw. Po pierwsze, prawo unijne zakazuje organizowania kąpielisk nad zbiornikami wodnymi, przez ktre przepływają rzeki. Zajdzie więc, zwłaszcza w całym wojewdztwie łdzkim, konieczność budowy dużej ilości basenw kąpielowych. Po drugie, przepisy o ochronie zbiornikw z wodą pitną spowodują konieczność ochrony dorzecza Pilicy i Warty. Wszystkie te inwestycje można zrealizować ze środkw UE, zaś większość prac mogą wykonywać ludzie o niewielkich kwalifikacjach. Po trzecie, to produkcja energii odnawialnej, gdzie np. przy sadzeniu i zbieraniu wierzby energetycznej można zatrudnić bezrobotnych.

3. Stworzenie firmy zajmującej się gastronomią uliczną. Byłyby to wzki z prostymi gorącymi przekąskami. Ten projekt ma szansę powodzenia, zwłaszcza po ostatnich aferach, jakie obserwowaliśmy w firmach serwujących dania kuchni azjatyckiej - zwłaszcza wietnamskiej. Wytworzyła się nisza rynkowa, ktrą należy szybko wypełnić.

4. Ochrona lokalnego rynku pracy poprzez eliminacje firm spoza Łodzi obsługujących Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Chodzi o wykonywanie prostych prac remontowych, sprzątania itd. W Łodzi ponad połowa tych zleceń trafia do wykonawcw spoza naszego miasta, co pogłębia lokalne bezrobocie.

5. Wykorzystanie stażw absolwenckich do tworzenia trwałych miejsc pracy w zawodach wymagających umiejętności, jakich nie nabywa się w trakcie nauki w szkołach zawodowych lub na wyższych uczelniach. W tym celu należy ich przeszkolić. Mamy nadzieję pozyskać środki na te szkolenia z funduszy UE.

6. Praca poza granicami kraju. Według naszego rozeznania w kilku krajach Unii Europejskiej jest zapotrzebowanie na pracownikw z zagranicy. W pierwszej kolejności chcemy zająć się wysłaniem (od 500 do 1000 osb) do Austrii pracownikw w zawodach z szeroko pojętej branży budowlanej (głwnie spawaczy). Dla tak dużej liczby bezrobotnych zasadnym będzie utworzenie quasi inkubatora celem przyuczenia do zawodu i nauki podstaw języka tak dla potrzeb krajowych, jak i spoza jego granic. W tym celu podjęliśmy rozmowy z Honorowym Konsulem Austrii, panem Szczepanem Miłoszem. Następnym krokiem będą spotkania z pozostałymi reprezentantami korpusu dyplomatycznego, jacy urzędują w Łodzi.

7. Stanowiska pracy w gminach. Samorządy Lokalne powinny być kreatorem nowych miejsc pracy. Gminy corocznie wykorzystują środki pomocnicze z Urzędw Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Naszym zdaniem jest to moment, aby stworzyć małe firmy, ktre mogłyby obsługiwać niektre potrzeby gospodarki komunalnej.

Do takich potrzeb można zaliczyć: konserwacja i remonty drg, konserwacja urządzeń melioracyjnych, zalesianie nieużytkw, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, prace remontowo-budowalane i porządkowe na rzecz gminy.Niektre z wymienionych powyżej rozwiązań, zwłaszcza tych ktre dotyczą pracy poza granicami kraju czy prac na rzecz gminy, będą miały charakter sezonowy. Jednak możliwość odnawiania kontraktu sezonowego w cyklach rocznych ma swoje zalety.

Szkolenia jak i zasady kreowania nowych miejsc pracy winny być dostosowane do kwalifikacji bezrobotnych i rodzaju nowopowstałych firm i przedsiębiorstw.

Kategorie bezrobotnych według kwalifikacji i czasu pozostawania bez zatrudnienia :

1. Absolwenci uczelni i szkł rżnego stopnia. Jest to najbardziej chłonna na negatywne skutki bezrobocia kategoria ludzi z uwagi

Przykadowe prace

Ery

Ery Era Plancka – nie można nic powiedzieć o niej, trwała ona przed spadkiem temp. i gęstości energii. Era kwartowo- glukozowa –temperatura była bardzo wysoka tak, że kwarki i antykwarki występowały w niej rwnie często. Po obniżeniu temperatury cię&...

Wybory do samorządu uczniowskiego

Wybory do samorządu uczniowskiego Głosowanie do samorządu uczniowskiego powinno odbywać się w budynku danej szkoły. Głosowanie może odbywać się na sali gimnastycznej tej szkoły lub w czasie trwania lekcji w klasach. Piecze nad głosowaniem powinny trzymać specjalne ...

Wzory wszystkich kwasw

Wzory wszystkich kwasw KWAS WZR SL arsenowy III H3AsO3 arsenian III arsenowy V H3AsO4 arsenian V azotowy III HNO2 azotan III azotowy V HNO3 azotan V borowy H3BO3 boran bromowodorowy HBr bromek chlorowodorowy - solny HCl chlorek chlorowy I HClO chloran I chlorowy III HClO2 chloran III chlorowy V ...

Cechy sztuki greckiej i rzymskiej, style w sztuce starożytnej grecji i Rzymu, najbardziej znani rzeźbiarze i ich dzieła

Cechy sztuki greckiej i rzymskiej, style w sztuce starożytnej grecji i Rzymu, najbardziej znani rzeźbiarze i ich dzieła Typowe cechy sztuki greckiej i rzymskiej: 1.Domy, w ktrych mieszkali Grecy były budowane z umiarem i taki też tryb życia prowadzili. 2.Najwspanialsze świą...

Filozofia starożytnej Grecji- jej narodziny i rozwj!

Filozofia starożytnej Grecji- jej narodziny i rozwj! Slowo filozofia jest wyrazem pochodzenia greckiego, ktre oznacza miłość-phileo i mądrość-sofia. W starożytnej Grecji termin ten był tłumaczony jako mądrość w ogle.Dopiero Platon rozdzielil wiedzę na dwa n...

List do brata ,,Szatan z siodmej klasy"

List do brata ,,Szatan z siodmej klasy" Łdź 8.04.98r Kochany Iwo! Przepraszam, ze tak dlugo nie pisałem ale ciagle zapominam wyslac listu. Słyszałem o problemie zwiazanym ze zniknieniem drzwi. Przysle ci pewnego chlopca ktory moze pomoc w tej sprawie. Opowiem ci o nim pokrtce. Nazywa sie ...

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż Czerwony Krzyż powstały 29 października 1863 założony został przez Henry’ego Dunanta,pochodzącego z rodziny kupieckiej.Założyciel Czerwonego Krzyża od wczesnej młodości stykał się z blem chorych,rannych i umierających l...

Broń biologiczna i chemiczna

Broń biologiczna i chemiczna BROŃ BIOLOGICZNA Broń wykorzystująca chorobotwrcze bakterie, toksyny i wirusy do wywoływania epidemii chorb zakaźnych; do przenoszenia broni biologicznej mogą być używane np. pociski, bomby lotnicze, pojemniki z zakażonymi owadami. 1) K...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry