• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Procedur...

Nawigacja

Procedura rejestracji działalności gospodarczejProcedura rejestracji działalności gospodarczej
Procedura rejestracji dział gosp.

Od 1 01 2001 weszły w rzycie przepisy zgodnie z ktrymi przedsiębiorca może rozpocząć dział gosp po uzyskaniu wpisu do rejestru przed. KRS utworzony na mocy ustawy z 20,08,1997 składa się z –rejestru przed –rejestru stowarzyszeń i innych org. społ. i zawodowych fundacji oraz publicznych zoz--w.

1,*Przed zamierzający prowadzić spłkę prawa handlowego musi uzyskać wpis do KRS. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Do wniosku należy dołączyć wzory podpisw os Upoważnionych do reprezentowania sp. dok potwierdzające prawo do lokalu, w ktrym prowadzona jest dział, a także dokumenty będące podstawą wpisu:--status –umowa sp. w terminie 7 dni od złożenia wniosku sąd zobowiązany jest przesłać do US i Samorządu gminnego wypis z rejestru przed dotyczącej podjęcia przez przedsiębiorcę dział gosp. *Osoba fiz rozpoczynająca dział gosp nie musi rejestrować się w KRS może zrobić to w urzędzie gminy lub miasta. W tym zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres oraz podpis a ponadto oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby. Należy też okr przedmiot działalności. We wniosku wskazuje się też datę rozpoczęcia dział oraz dok potwierdzające tytuł prawny do lokalu stanowiące stałe miejscy wyk dział. Urząd wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji nie pźniej niż 14 dni. Kopie tego zaświadczenia do urzędu skarbowego. 2,* W ciągu 14 dni od dnia wpisu (KRS lub urzędzie gminy) należy we właściwym Urzędzie Statystycznym wypełnić wniosek o wydanie REGON. We wniosku podaje się: nazwę firmy, adres, tel. Formę prawno organizacyjną oraz rodz przeważającej dział według Polskiej Klasyfikacji Działalność. Wraz ze wnioskiem należy złożyć kopie wpisu do rejestru. Przed ma obowiązek umieszczenia nr REGON na pieczęć firmowej. 3, W ciągu 7 dni od rozpoczęcia dział przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić ten fakt w US. Należy złożyć też deklaracje o wyborze formy opodatkowania. 4, Zgodnie z prawem dział gosp przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rach bankowego. Jest zobowiązany do rozliczania płatności za pośrednictwem tego rach gdy strona transakcji jest innym przed, a jej jednorazowa wart przekracza 300euro. 5,Pieczątka firmy powinno się tam znajdować pełna nazwa firmy, adres, siedziba, REGON. 6,W ciągu 7 dni od rozpoczęcia dział należy dokonać zgłoszenia w ZUS. W tym celu wypełnia się formularz zgłoszenia do ubezpieczenia os. Fiz (ZUA) lub zgłoszenia płatnika składek (ZFA) jeśli jest nim os prawna. Do zgłoszenia potrzebne są REGON, nr wpisu do rejestru lub ewidencji, nr rach bankowego, dane personalne, NIP wszystkich zgłaszanych oraz dok tożsamości z numerem i serią. Wszystkich zatrudnionych należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od ich zatrudnienia. 7,zawiadamianie innych urzędw instytucji wg prawa i potrzeb. –Państwowa Inspekcja Pracy gdy firma zatrudnia pracownikw lub szkoli uczniw –Państwowa Inspekcja Sanitarna gdy firma prowadzi dział wymagającą nadzoru sanitarnego, higienicznego np. prod żywność.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podczas zarządzani zasobami ludzkimi realizuje się wszystkie fu zarz. tj. fu planowania obejmuje okr ilu i jakich pracownikw firma potrzebuje, obejmuje to takie działania jak –ustalenie potrzeb kadrowych wymaga to konfrontacji zapotrzebowania na prace z zasobami pracy i okr ilu i kiedy pracownikw trzeba zatrudnić. –nabr pracownikw poszukiwanie kandydatw do pracy –dobr pracownikw obsadzanie poszczeglnych stanowisk co musi być poprzedzone opisem stanowiska pracy. –wdrażanie pracownika do pracy. Fu organizacyjna obejmuje tworzenie warunkw pracy, w tym: --organizacja stanowiska pracy okr zadań, oprzyrządowania, (wyposażenia) stanowiska i powiązanie z innymi stanowiskami –spełnianie wymagań BHP –org. czasu pracy. Fu motywowania jest zw z wywołaniem aktywności pracownikw, jej podtrzymaniem i ukierunkowaniem obejmuje takie działania jak: --tworzenie systemw wynagrodzeń –stosowanie pozamaterialnych śr motywowania –tworzenie sprzyjającego klimatu organizacyjnego –rozwj potencjału pracy –stosowanie śr motywowania (nagrody, kary) fu kontrolowania wiąże się z oceną pracy i korygowaniem działań pracowniczych, a obejmuje: --tworzenie systemw ocen pracownikw –okresowe i bieżące oceny pracownikw –realizowanie wnioskw wynikających z ocen

Procedura doboru pracownikw

Dobr pracownika jest to ocena zgodności jego oferty z wymogami stanowiska pracy na ktrym ma być zatrudniony. Musimy stworzyć opis stanowiska pracy powinien on zawierać: --nazwę stanowiska –zadania, obowiązki, uprawnienia, zakres odpowiedzialności. –podstawowe czynności wykonywane na danym stanowisku –wyposażenie stanowiska materiały i narzędzia –komu pracownik będzie podlegał i ilu będzie miał podwładnych –wymagane doświadczenie –wymagania specjalne np. prawo jazdy –proponowane wynagrodzenie.

Proces rekrutacji pracownika obejmuje a)opracowanie kryteriw oceny kandydatw, ktre mogą obejmować: --wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe –motywacje do podjęcia właśnie tej pracy –umiejętność wspł pracy z zespołem –zdolność twrczego myślenia –czas od ktrego kandydat jest w stanie podjąć prace –szczeglne osiągnięcia w dotychczasowej pracy –powierzchniowość kandydata i oglne wrażenie b)przyjmowanie zgłoszenia kandydata c)przegląd dokumentw i kwalifikacji kandydatw do rozmw kwalifikacyjnych d)przeprowadzenie rozmw kwalifikacyjnych e)wybr pracownika zawarcie umowy o prace f)wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko pracyAktywne i pasywne metody poszukiwania pracy

Przy poszukiwaniu pracy można wykazać się inicjatywą stosując aktywne metody lub pasywnie odpowiadać tylko na oferty –Za aktywne uważa się te metody poszukiwania pracy w ktrych sami docieramy do pracodawcw i przedstawiamy im własną ofertę. Opierają się one na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, zainicjowane przez os poszukujące pracy. Aktywne metody to: --wizyta u pracodawcy –zamieszczanie swoich ogłoszeń w prasie, internecie –kontakty nieformalne (znajomi rodzina) Metody pasywne to odp. na ogłoszenia z prasy, internetu, urzędw pracy korzystanie z biur pośrednictwa pracy. Przygotowanie aplikacji: zawiera ona życiorys (C.V), list motywacyjny, załączniki potwierdzające wykształcenie.

Spotkanie z przyszłym pracodawcą

--ubierz się stosownie do sytuacji –odpowiadaj na pytania, wyrażaj się zwięźle –staraj się robić wrażenie os bezpośredniej i zdecydowanej. Często patrz rozmwcy w oczy –nie chwal się umiejętnościami ktrych nie posiadasz i sukcesami ktrych nie osiągnąłeśUmowa o prace

Rodz umw: --na czas okr. –na czas nie okr. –w zastępstwie. Umowa tego typu gwarantuje ci wynagrodzenie płatny urlop, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, prawo do zasiłku, urlopu wychowawczego oraz do odprawy. Wynagrodzenie choć niższe przysługuje, także gdy masz zw lekarskie. Umowa zlecenie praco biorca zobowiązuje się do świadczenia usług przez okr czas. Taka umowa nie daje gwarancji stałego zatrudnienia ani płatnego urlopu ale zleceniobiorca objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Umowa o dzieło oznacza że pracobiorca przyjmuje na siebie zobowiązanie do wyk jakiejś konkretnej rzeczy. Pracobiorca nie jest objęty ubezp społ. i zdrowotnym. Rozwiązanie umowy Za wypowiedzeniem wypowiedzieć umowę może pracownik i pracodawca. Dotyczy to umw na czas nie okr i okr oraz umw na zastępstwo. W przypadku gdy pracodawca wypowiada umowę na czas nie okr. musi podać przyczynę. Przy innych umowach nie musi tego robić. *Okres wypowiedzenia obowiązuje obie strony i jest to okr w ktrym pracownik wciąż pracuje i pobiera wynagrodzenie jest on uzależniony od czasu zatrudnienia –gdy przepracował to okr wypowiedzenia wynoś 1mieś –co najmniej 3lata to okr wypowiedzenia 3mieś. Pracownik ma prawo do 2 dni na poszukiwanie pracy przez 2 tyg. I 1 miś okr wypowiedzenia oraz 3dni przy 3 mieś wypowiedzeniu, za te dni pracownik otrzymuje wynagrodzenia. *prawo do odprawy ale tylko jeśli pracuje w firmie zatrudniającej co najmniej 20 os *ile wynoś odprawa –miś wynagrodzenie dla os zatrudnionych w firmie krcej niż 2lata –2mieś wynagrodzenie jeśli pracuje 2-8lat –3mieś wynagrodzenie jeśli pracuje dułżej niż 8 lat. Odprawę wypłaca pracodawca zawsze jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło z jego winy. Za porozumieniem stron taki polubowne rozwiązanie oznacza że zarwno pracodawca jak i pracownik zainteresowani są ustaniem stos pracy i rezygnują ze swoich wzajemnych roszczeń i zobowiązań. W takim wypadku nie ma okr wypowiedzenia i pracownik może od razu zatrudnić się gdzie indziej. Pracownik może od razu zarejestrować się w UP jako bezrobotny ale zasiłek otrzyma po 90 dniach Bez wypowiedzenia Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, ktry w sposb rażący nie wywiązywał się ze swoich obowiązkw pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia odprawy.

Urlopy po 1 roku ---18dni po 6 latach---20dni po 10 latach ---26dni

Motywowanie pracownikw

Motywowanie polega na skłanianiu ludzi za pomocą rżnych działań do chętnego i dobrego wyk powierzonych im zadań i osiągania zakładanych celw. Motywacja=>Wysiłki=>Rezultaty=>Wynagrodzenie=>ZadowolenieNarzędzia motywacyjne materialne (kary, zachęty) i niematerialne Bodźce powinny być dostosowane do cech osobowościowych, hierarchii potrzeb pełnionych rl i wykształcenia. Pracocholika nie można motywować nagrodami tylko nowymi zleceniami. Najważniejszym elementem systemu wynagradzania pracownika w firmie muszą być jasne i zrozumiałe. Rozrżnia się następujące systemy wynagrodzeń –za czas pracy –za ilość [efekty pracy] –system akordowy –system prowizyjny.

Role menadżera w motywowaniu jak skutecznie motywować ludzi do działania 1.trzeba zacząć od siebie 2.wskazać cel podwładnym 3.przłożony powinien znać potrzeby swoich podwładnych, aby stworzyć możliwości ich zaspokojenia. Menadżer musi rozmawiać z podwładnymi aby poznać ich oczekiwania i wyznaczać im zadania zgodne z ich aspiracjami Dzięki temu pracownicy mają poczucie, że realizują swoje osobiste plany co gwarantuje efektywność. 4.Menadżer powinien nagradzać zachowania pozytywne oraz karać zachowania sprzeczne z jego oczekiwaniami. Pracownicy muszą dokładnie wiedzieć jakie zachowania mają powtarzać a jakich unikać. Niepożądane zachowania powinno się natychmiast korygować. Warunki skuteczności stosowania nagrd i kar. –najważniejszą sprawą jest znajomość przez pracownikw stosowanego systemu nagrd i kar. –wskazane jest aby system ten zaakceptowany przez os ktrych dotyczy a więc przez kierownikw i podwładnych. –nagrody powinny być odpowiednio atrakcyjne a kary surowe –ważna jest konsekwencja w stosowaniu kar i nagrd. –przełożony stosujący nagrody i kary powinien dostosować je do osobowości podwładnego oraz tego co jest dla niego naprawdę ważne, ponieważ każdy człowiek wykazuje wrażliwość na działanie innego rodz kar i nagrd. Dekalog pracodawcy 1.Bądzi przewdzcą a nie dozorcą 2.Krytykuj fakty a nie ludzi 3. kieruj wszystkim ale pamiętaj o każdym 4. Rozliczaj innych i wymagaj od siebie 5. Dbaj o autorytet nie o posadę 6. Szanuj czas własny i innych 7. Więcej słuchaj niż mw 8. wychowuj następujące nie skrywaj wiedzy 9. Kultura władzy to twoja wizytwka 10. Dbaj o relaks, siej humor nie stres.

Podejmowanie decyzji

Z problemem decyzyjnym mamy do czynienia wtedy gdy istnieje tzw. Luka decyzyjna –gdy istniejący stan jest rżny od oczekiwanego, zamierzonego. Proces decyzyjny 1. faza rozpoznania polega na identyfikacji problemu decyzyjnego, okr. przyczyn jego powstania oraz możliwości i ograniczeń rozwiązania. Rozpoznajemy problem po odp. na nast. Pytania –czego dotyczy problem? –czy jest on złożony i w jakim stopniu –jakiego okr czasowego i przestrzennego dotyczy –czy ma charakter powtarzalny czy jednorazowy. 2faza projektowania obejmuje 3 czynności –formułowanie rżnych wariantw rozwiązań danego problemu decyzyjnego –okr. kryteriw za pomocą ktrych będzie się dokonywać oceny tych wariantw –ocenę każdego z wariantw rozwiązań. Najczęściej używane kryteria : --ekonomiczność –łatwość realizacji –szybkość –ogr. ryzyko faza wyboru polega na porwnaniu wcześniej ocenianych wariantw rozwiązani problemu oraz wyborze tego ktry w najwyższym stopniu spełnia przyjęte założenia.


Przykadowe prace

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Polityka zagraniczna ostatnich Piastw była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosł...

Ściąga - historia myśli ustrojowo administracyjnej

Ściąga - historia myśli ustrojowo administracyjnej ZYGMUNT BAUMAN ? polski socjolog ? jego zdaniem socjologia to spoglądanie na ludzkie czynności jak na fragmenty większych całości. Psychologia zajmuje się jednostką, a socjologia zajmuje się grupami, interakcjami w ca...

Analiza Ekonomiczna

Analiza Ekonomiczna Analiza ekonomiczna jest metodą badawczą odnoszącą się do zjawisk ekonomiczno ? finansowych, zachodzących w podmiocie gospodarczym. Jedną z metod analizy ekonomicznej jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w opar...

Zemsta - streszczenie

Zemsta - streszczenie Jest ładny dzień, a raczej byłby ładny, gdyby nie moi lokatorzy. Nie dość, że mieszkają w moich komnatach, to nadużywają mojej gościnności. Mam ten zaszczyt, że wiem o wszystkim, co się tu dzieje, jak wiadomo - ściany mają usz...

Kierunki i rodzaje gimnastyki

Kierunki i rodzaje gimnastyki Zadania gimnastyki rżnią się głwnie celami oraz metodami prowadzenia. Oglnopolska Konferencja Gimnastyczne, wyrżniła następujące zasadnicze kierunki gimnastyki: 1) gimnastykę podstawową, 2) sport gimnastyczny, 3) gimnastykę pomocnic...

Biznes plan

Biznes plan Firma: Antydepresyjna Właściciele: Przemysław Gwźdź, Filip Ozga Kontakt: Firma Antydepresyjna Ul. Marszałkowska 26 05-092 Warszawa tel. 0-(prefix)-22-856-10-10 lub 0-501-348-963 fax. 0-(prefix)-22-856-10-10 Firma Antydepresyjna zajmuje się rozpr...

Streszczenie - Świteź i Świtezianka O naprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Streszczenie - Świteź i Świtezianka O naprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym s...

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP Pielgrzymka autokarowa Krakw-Kalwaria-Wadowice Oświęcim Turystyka Pielgrzymkowa Pielgrzymka - jest to podrż wędrwką piesza podejmowana zasadniczo z pobudek religijnych do miejsc uznawan...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry