• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przedstaw...

Nawigacja

Przedstawiciele pedagogiki średniowiecznejPrzedstawiciele pedagogiki średniowiecznej
Przedstawiciele pedagogiki średniowiecznejPedagogika średniowieczna oparła się na niektrych tradycjach wychowawczych starożytności oraz na Piśmie Św. i pismach Ojcw Kościoła. Przedstawiciele teorii wychowania musieli zużytkować zdobycze poprzednikw i korzystać z własnych obserwacji. Znajdujemy w ich pismach poglądy na wiele zagadnień, jak rola domu rodzinnego, sprawa wychowania fizycznego, moralnego, intelektualnego, wychowania małego dziecka, a nawet znajdujemy wskazwki jak wychowywać dla starości. Znajdujemy rady dotyczące wychowania rżnej płci, znaczenia temperamentu i zdolności wychowania, kształcenia samodzielności; wymieniają oni też rżne środki wychowawcze.Św. Bernard (1091-1153)

Był pierwszym opatem klasztoru Cystersw w Clairvoux przedstawicielem mistyki średniowiecznej, ktry poznanie prawd nadprzyrodzonych widział kontemplacji. Pedagog asceta polecał samodzielne i poglądowe nauczanie i uczenie się. Efekty uczenia się i nauczania zależą od należytego porządku nauki, silnej chęci uczenia się i czystego zamiaru. Uważał że nauka, wiedza, talent prowadzą do poznania siebie o ile idą w parze z charakterem moralnym, a przez to poznanie do uświadomienia sobie swego najwyższego celu ktrym jest poznanie i pozyskanie Boga. Wykształcenie i charakter są podstawą dobrego życia. Ono zaś według Św Bernarda wwczas dobre, jeśli żyje się pokornie i umiarkowanie i towarzysko: pokornie względem Boga, umiarkowanie względem siebie, towarzysko względem bliźnich.

Hugo od Św Wiktora (1096-1141)

Był augustyńskim kanonikiem regularnym w klasztorze Św. Wiktora koło Paryża. Uważał że skuteczność nauczania zależy nie tylko od metody nauczania i nauczyciela, ale i od ucznia, ktry powinien wspłpracować z nauczycielem. Od ucznia wymaga: zadatkw wrodzonych- uzdolnień, ćwiczenia i dyscypliny życia. Według Hugona uczeń czynniki wrodzone powinien własną pracą ujawniać, doskonalić i utrwalać. W procesie nauczania powinno się podążać od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego zagadnienia. Według Hugona proces nauczania i uczenia się wspomaga kontemplacja. Jako przeszkodę w nauczaniu widzi uleganie namiętnością, skrajne ubstwo, choroby, brak książek. A nauce sprzyja pokora, zapał, życie wolne od zbytnich trosk, nawyk częstego rozmyślania, miłość do Boga i stosowanie rżnych metod nauczania.Wincenty z Beauvais (ok. 1194-1264)

Wincenty dominikanin z klasztoru Beauvais jest autorem encyklopedii Zwierciadło większe , w ktrym zamieścił całość wczesnej wiedzy: teologię, sztuki piękne, językoznawcze, filozoficzne, ekonomikę, prawo itp. W dziele tym pomieścił wiele maksym pedagogicznych rżnych autorw. Podkreśla wszechstronność i indywidualizm. Dziełem ściśle pedagogicznym była rozprawa O wykształceniu dzieci krlewskich albo szlacheckich (1248). Omawia tu wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży obu płci. Punktem wyjścia jego poglądw pedagogicznych było założenie o upadłej naturze ludzkiej. Wychowanie zaś miało na celu dźwignięcie natury ludzkiej z upadku od najwcześniejszych chwil życia, przez oświecenie rozumu i karność poprawiającą obyczaje. Według Wincentego każdy człowiek nosi w sobie zdolności i skłonności podatne na rozwj i kształcenie, ktre potrzebują wsparcia i kierowania, czyli wychowania. Powinno ono odbywać się pod kierunkiem odpowiednio wybranego nauczyciela, od pierwszych lat życia dziecka. Nauczyciel ten ma być wzorcem dla swego ucznia, wyposażony w bystry i krytyczny umysł, talent i umiejętność wyboru najlepszych treści i wymowę. Powinien prowadzić uczciwe życie, pokorę w przekazywaniu wiedzy oraz doświadczenie, znajomość praktycznych zasad nauczania: jasność prezentowania materiału, zwięzłość, wzbudzanie przydatności i przyjemności zdobywania wiedzy. Według Wincenta lekcje powinny motywować ucznia do własnego myślenia i samodzielnej pracy duchowej. Warunkiem prawidłowego uczenia się jest pokora, spokj wewnętrzny i zewnętrzny, ktry pozwala na logiczne przemyślenie wiedzy. Realizacje nauczania proponuje Wincenty poprzez słuchanie (na najniższym poziomie nauczania), czytanie łącznie z pisaniem, przemyślenia o przyczynie i źrdle korzyści i dyskusję wiodącą do jasności, prawdy i umocnienia wiary. Każdy udział w lekcji to całkowite podporządkowanie się nauczycielowi na podłożu miłości. Uczeń i nauczyciel muszą się wielopłaszczyznowo rozumieć. Poddanie się nauczycielowi uczeń się uzewnętrznia uwagą, pilnością i przychylnością do pouczeń. Dla lepszego zapamiętania usłyszanego materiału należy go formułować własnymi słowami i utrwalać ćwiczeniami. Nauka pośpieszna i bezmyślne kodowanie, bez selekcjonowania i klasyfikowania danych nie sprzyja trwałości wiedzy. Przez dłuższy czas dzieło Wincentego było źrdłem inspiracji i wiedzy pedagogicznej dla następnych myślicieli.Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Najobszerniejszym i najważniejszym dziełem Tomasza była Summa teologiczna , ktrej poświęcił siedem lat pracy. Tomasz rozważając życiową rolę człowieka stwierdza, że każdy człowiek musi mieć jakiś cel w życiu, gdyż w przeciwnym razie nie mgłby działać. Św. Tomasz rozrżnia także sprawności, czyli zdolności czynne duszy nabyte i wlane, dzięki ktrym człowiek wykonuje swoje działania. Sprawności dobre lub złe tworzą drugą naturę. Raz nabyte trudne są do usunięcia. Sprawności dobre nazywano w języku scholastyki cnotami, złe wadami. Do cnt teologicznych zaliczył wiarę, nadzieję i miłość, zaś do kardynalnych: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i powściągliwość. Uważał on że pierwszorzędnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom rodzinny, w ktrym głwną wychowawczynią jest matka, ktrej pedagogikę serca powinna uzupełniać dyscyplina szkoły ojcowskiej. Wszelkie nauczenie i uczenie się wspiera się z jednej strony na doświadczeniu zewnętrznym, zaś z drugiej strony- na subiektywnych doznaniach. W nauczaniu punktem wyjścia jest poznanie zmysłowe, ale wewnętrzny akt umysłu jest w stosunku do poznania zmysłowego dominujący. Z zewnątrz uczeń doznaje tylko bodźcw, zachęt, upomnień i pomocy do zainteresowania się przedmiotem nauki. Proces nauki porwnuje Św. Tomasz do zabiegw lekarza w stosunku do chorego. Do zdrowia doprowadza go lekarz przez aktualizowanie w chorym dyspozycji, zadatkw zdrowia. Tak i nauczyciel przez budzenie i aktualizowanie w uczniach potencjalnego rozumu doprowadza do samodzielnej aktywności. Do poznania prawdy człowiek dochodzi dwiema drogami:

przez pouczenie przez innych,

przez własne badanie i osobiste studium.

Jego nauczycielem może być zarwno człowiek, jak i Bg. Dla otrzymania nauki od Boga potrzebna jest modlitwa, od człowieka- słuchanie żywego słowa lub pisanego. Do samodzielnego ucznia się niezbędna jest kontemplacja i logiczne rozumowanie. Św. Tomasz wymagał od ucznia intensywnego wspłdziałania z nauczycielem w procesie nauczania. Z tego powodu nauczycielowi przypadła tylko rola pomocnicza, ale musi poznać dokładnie wychowanka. Wielką rolę w procesie wychowania i nauczania się spełnia według Tomasza, poddanie się ucznia i nauczyciela działaniu łaski Bożej, od ktrej zależy skuteczność wszystkich wysiłkw. Nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę, ale ma przenikać go pokora, życie cnotliwe, wymowność i znajomość metod nauczania. Nauczycielowi powinien zawsze przyświecać cel:

wzbogacaniu umysłu ucznia w pożyteczną wiedzę,

pociągania serca ucznia, aby ukochał to co jest przedmiotem miłości nauczyciela,

takie ukształtowanie ucznia, aby nienawidził tego, czemu sam się sprzeciwia. W ten sposb wpłynie nauczyciel na ukształtowanie woli ucznia ku dobru, na uświęcenie jego życia, zgodnie z ostatecznym i najwyższym celem nauczania.Idzi z Colonny (1234-1316)

Augustynianin, uczeń Św. Tomasza, prof. Uniwersytetu Paryskiego, jego twrczość była bardzo znana w Polsce. Napisał m.in. dzieło: O wychowaniu książąt będąc wychowawcą krla Francji, Filipa IV. Treść dzieła osnuta jest na podstawie Pisma Św. i literatury chrześcijańskiej ale wyłącznie na racjonalnych dedukcjach, tezach zaczerpniętych od Arystotelesa. Rozważa m.in. o stosunku rodzicw do dzieci, obowiązku dobrego wychowania dzieci obu płci. Uwzględnia wykształcenie intelektualne, moralne i fizyczne, co odrżnia go od innych pedagogw średniowiecznych, ktrzy nie doceniali kwestii wychowania fizycznego. Pragnął uzupełnić kanon siedmiu sztuk wyzwolonych naukami bardziej szlachetnymi jak: filozofia natury, metafizyka, teologia, nauki moralne, perspektywa, medycyna, prawo. Uważał że każda wiedza jest praktyczna, o ile dąży do celw praktycznych.Jan Gerson (1363-1429)

Kanclerz Uniwersytetu Paryskiego. Najważniejszym dziełem pedagogicznym jest Rzecz o prowadzeniu dziatek do Chrystusa , w ktrym korzystał z myśli starożytnych autorw, Pisma Św i z własnego doświadczenia. W swoich dziełach podkreśla ważność starannego wychowania religijnego, zwolennik języka ojczystego w nauczaniu, był przeciwnikiem kar cielesnych, a za łagodnością i środkami pozytywnymi, bo młode umysły wolą się dać prowadzić niż ciągnąć, wolą słyszeć pochwały niż doznawać ostrych kar. Sposb nauczania opiera się na rżnych dziełach pedagogicznych, zwłaszcza na Hugonie (Didacalium). Z oryginalnych jego myśli jest ta, że spowiedź uwydatnił jako dźwignię wychowania i włączył ją w system pedagogiki.Ks. Konrad Bitschin (ok. 1400)- z Chełmna.

Jego najważniejsze dzieło to O życiu małżeńskim . W swoim dziele przypomina rodzicom o obowiązkach względem swych przyszłych dzieci. Wychowanie dziecka powinny brać na siebie oboje rodzice, chociaż wychowanie macierzyńskie jest tu na pierwszym miejscu. Obowiązek wychowania religijnego i duchowego rozciąga się na wszystkie fazy rozwojowe. Powinno się tworzyć dobre przyzwyczajenia i nawyki do życia moralno-religijnego. Przyjmując założenie o wrodzonym wyposażeniu człowieka Konrad chciał, aby wychowanie ujawniło i rozwijało te wrodzone potencjalne uzdolnienia i zadatki dobra, inteligencji, umiejętności i sprawności. Ponadto wychowawca powinien chronić dziecko przed niebezpieczeństwem regresu rozwojowego. Jednak niewiele miejsca Konrad poświęcił kwestii metod nauczania, ale szeroko omawia program siedmiu sztuk wyzwolonych oraz związaną z nim literaturę. Trochę uwagi zwrcił na kształcenie dziewcząt. Konrad wiele zaczerpnął z dzieła Wincentego z Beauvais.Do trwałych wartości pedagogiki wiekw średnich należy idealizm życiowy oparty na wiarę i zasady etyczne, ktrego wyrazem byłem zainteresowanie się życiem wiecznym, przy rwnoczesnym zdyscyplinowaniu życia doczesnego.


Przykadowe prace

"Oda do młodości" A. Mickiewicza - analiza i interpretacja.

"Oda do młodości" A. Mickiewicza - analiza i interpretacja. Utwr Adama Mickiewicza Oda do młodości jest liryką zwrotu do adresata (występują liczne apostrofy, np.: Młodości!, młodzi przyjaciele), a także liryką apelu, ze względu na występujące ...

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka.

Moralne zagrożenia dotyczące wspłczesnego człowieka. We wspłczesnym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw. Są to nie tylko choroby, wypadki, kataklizmy, terroryzm itp., ale rwnież zagrożenia moralne. Z nimi rwnie trudno jest się zmierzyć. Moralno...

Wisława Szymborska - biografia.

Wisława Szymborska - biografia. Szymborska Wisława (1923-), polska poetka, krytyk literacki. Laureatka Nagrody Nobla 1996. Urodzona w Bninie (Poznańskie), od 1931 w Krakowie. 1945-1948 studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1953-1981 w redakcji Życia Literack...

Kłtnia u Borynw – interpretacja sceny na podstawie fragmentu i I tomu Chłopw Władysława Reymonta

Kłtnia u Borynw – interpretacja sceny na podstawie fragmentu i I tomu Chłopw Władysława Reymonta Przytoczony fragment powieści Chłopi Władysława Reymonta dotyczy kłtni, jaka wywiązała się w domu Borynw przed ślubem Macieja z Jagną. Kłt...

Czasownik - Gramatyka

Czasownik - Gramatyka Czasownik odpowiada na pytania Co robi? Co się z nim dzieje? np. pisze, śpiewa, tańczy, umie. Odmienia się przez - osoby i liczby: w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej - rodzaje: liczba pojedyncza - męski, żeński, nijaki ; liczba mnoga - męskoosob...

Przemwienie inaugurujące Światowy Dzień Pokoju

Przemwienie inaugurujące Światowy Dzień Pokoju Droga Młodzieży! Spotykamy się dziś, 13.07.2003 roku podczas corocznej inauguracji Światowego Dnia Pokoju. Cieszy mnie fakt, iż zebraliście się tak licznie, co świadczy o waszym poparciu dla pokoju na świecie. ...

Dlaczego bohaterami epoki romantyzmu byli ludzie młodzi.

Dlaczego bohaterami epoki romantyzmu byli ludzie młodzi. "Młodości orla twych lotw potęga i jako piorun twoje ramię. Rozważ na podstawie wybranych utworw romantycznych, dlaczego bohaterami tej epoki byli tak często ludzie młodzi. Poznając epokę romantyzmu, je...

Rola Ubezpieczeń - Instytucja uposażenia:, jakie są zalety i wady

Rola Ubezpieczeń - Instytucja uposażenia:, jakie są zalety i wady Słowo ubezpieczenie oznacza w języku polskim urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobieganiu czemuś . Ubezpieczenie w znaczeniu prawnym jest to instytucja mająca na celu likwidację lub przyna...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry