• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przyczyn...

Nawigacja

Przyczyny upadku rzeczypospolitej w XVIII wPrzyczyny upadku rzeczypospolitej w XVIII w


Rzeczpospolita zaczęła upadać już wiele lat przed XVIII w. kiedy zmarł Zygmunt August. Ostatni krl z dynastii Jagiellonw. W XVIII wieku największe straty dla Polski, przyniosły rządy dynastii saskich Wettinw. Unia personalna Saksonii z Rzeczpospolitą wydawała się dobra, ale wybrany krl August II szybko wpadł w wielkie zadłużenie, co wykorzystała Rosja. Wciągnięcie Rzeczypospolitej przez Augusta II do wojny płnocnej, spowodowało ogromne straty i zniszczenia gospodarcze, ponieważ rozegrała się ona na terenach polskich. W wyniku tej wojny Polska została ogromnie wyniszczona, a armia rosyjska przemierzała Polskę jak własny kraj. W tym czasie armia Polska praktycznie przestała istnieć, a bez wojska władzy nie da się sprawować. Ponadto w czasach saskich wojsko polskie znacznie utraciło swoją wartość bojową. Brakowało uzbrojenia, wyszkolenia i dyscypliny. W tym też momencie Rosja, zaczęła zwiększać swoje wpływy w Rzeczypospolitej. Piotr I nie musiał się wręcz wysilać, Polska sama prosiła o interwencję, gdyż nie potrafiła sobie poradzić sama z własnymi wewnętrznymi problemami. Tak oto na sejmie niemym w 1717 powstało pojęcie obcej gwarancji ustroju Rzeczypospolitej oraz ustalono odgrnie wielkość polskiej armii na 24 tys. Po śmierci Augusta II na tronie zasiada następny Wettin August III syn. Wybr Sasa dokonany był pod naciskiem Rosji. W 1734 roku August III został ostatecznie uznany jako władca Polski i jako krl przystąpił do układania polityki państwa. Pragnął on kontynuować politykę ojca i połączyć Rzeczpospolitą z Saksonią, jednakże nie dane mu było wprowadzić swoich planw. Pojawiające się od lat czterdziestych XVIII w. projekty reformatorskie krla (kwestie skarbowo – wojskowe) były unicestwiane przez obce mocarstwa. Ułatwiła to praktyka nagminnego zrywania sejmw. Rzeczpospolita stała się podmiotem polityki międzynarodowej. Nastąpiło też, zwężenie horyzontw myślowych i ograniczenie kontaktw szlachty do najbliższego sąsiedztwa. Jedynie do elit docierała reformatorska publicystyka polityczna. Dzięki tej polityce pod koniec panowania Augusta III w kręgu Czatoryskich i ks. Stanisława Konarskiego wypracowano wstępny projekt reform, ktry zaczęto realizować po elekcji nowego krla. Oczywiście nowy władca musiał być wybrany w drodze wolnej elekcji. Odrzucono możliwość wybrania kolejnego Sasa. Katarzyna II napisała list do krla pruskiego Fryderyka II przedstawiając swego kandydata do tronu - Stanisława Poniatowskiego. Fryderyk II wyraził na ten plan zgodę i nakazał swojemu posłowi w Warszawie by ten wspłdziałał z dyplomacją rosyjską. Wysunięta kandydatura Poniatowskiego została przyjęta jednomyślnie. To doprowadziło do umocnienia się sojuszu rosyjsko-pruskiego. Tak zakończyła się ostatnia tzw. wolna elekcja Rzeczpospolitej. Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się 25 listopada 1764 r. Była to pierwsza koronacja, ktra odbyła się w Warszawie. Na ręce prymasa elekt złożył przysięgę, w ktrej zobowiązywał się zachowywać i szanować wszystkie dotychczasowe prawa Rzeczpospolitej, chronić przywilejw szlacheckich, bronić pokoju wewnętrznego i granic. W przysiędze Stanisława Augusta Poniatowskiego znalazło się zdanie o nie zmniejszaniu granic Rzeczpospolitej. Nowy krl wprowadził wiele pozytywnych reform, ktre zaniepokoiły sąsiadujące państwa. Zmiany w Rzeczypospolitej wywołały przeciw działanie mocarstw ościennych. Krl pruski groźbami spowodował zniesienie cła generalnego. Uniemożliwione zostały dalsze reformy a kryzys lat 1767 – 1768 doprowadził do uchwalenia nowych zasad ustrojowych. Nowy ustrj poddano pod gwarancję Katarzyny II, co doprowadziło do zawiązania konfederacji barskiej a w połączeniu z międzynarodowym kryzysem wywołanym wojną turecką rwnież do I rozbioru Polski w 1772 roku. Rozbir był wynikiem wewnętrznego konfliktu, ktry uniemożliwiał zarządzaniem państwa. Stanowił rozwiązanie sprzecznych interesw mocarstw ościennych: Austrii, Rosji i Prus. Państwa zaborcze domagały się zwołania sejmu, zależało im na tym, by sejm Rzeczpospolitej zatwierdził traktaty rozbiorowe. Sejm otwarto 19 kwietnia, 1773 r.Aby uniknąć jego zerwania doprowadzono do zawiązania konfederacji. Przeciwko temu zaprotestował poseł nowogrdzki Tadeusz Rejtan. Sprzeciw sejm zignorował i rozpoczęto obrady. Sejm przekształcił się w sejm delegacyjny i rozpoczęto procedurę mającą doprowadzić do zatwierdzenie traktatw rozbiorowych. Tadeusz Rejtan prbował jeszcze zatarasować swoim ciałem wejście do sali, gdzie znajdowały się dokumenty rozbiorowe. W latach 1788-1792 miał miejsce kolejny sejm zwany Sejmem Czteroletnim. Był swego rodzaju buntem i przygotowaniem do obrony przed ewentualnym atakiem państw sąsiednich. Uchwalono, na nim podniesienie podatkw, aby istniała możliwość utrzymania 100 tysięcznej armii. Szybko jednak przekonano się, że system podatkowy oparty na procencie od dochodw nie jest doskonały, ponieważ wszyscy zaniżali swoje dochody, następstwem, czego był mniejszy napływ pieniędzy niż na początku się spodziewano. Najważniejszą uchwałą, jaka zapadła na Sejmie Czteroletnim było uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugiej konstytucji na świecie. Na sejmie nie obecni zwolennicy Rosji i innych zaborcw zawiązali konfederację Targowicką, w wyniku, ktrej wojska Rosyjskie wkroczyły na tereny Polski. Zajęcie Polski przez wojska rosyjskie nie przesądzało jeszcze o rozbiorze, wiodły do niego długie negocjacje, łączące sprawę polską z odszkodowaniem za kampanię antyfrancuską na zachodzie Europy. Jednak założyciele konfederacji nie przewidzieli, że Rosja korzystając z okazji dokona II rozbioru w roku 1793. Polska nie poddawała się nadal. 24 marca 1794 r. na rynku generał Tadeusz Kościuszko ogłasza rozpoczęcie walk przeciwko Rosji i składa uroczysta przysięgę, iż będzie bronił Polski do ostatniej kropli krwi. Wydał także uniwersał w Połańcu, w ktrym nadaje chłopom wolność osobistą i zmniejsza pańszczyznę, co miało na celu ściągnięcia jak największej liczby ochotnikw, co Kościuszce się udało. Na początku były zwycięstwa, ale w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 wojsko Polskie poniosło klęskę. Następnym celem armii nieprzyjaciela była już sama stolica, ktrą bez problemu zdobył. Polska pozostała już w zupełności bez szans na odzyskanie suwerenności, Rosja, Austria i Prusy 24 października 1795 roku dokonały III rozbioru.

Tak, więc nasza ojczyzna, Rzeczpospolita Polska znikła z map świata na rzecz państw sąsiadujących na 123 lata.Przykadowe prace

Postawy toksyczne w wychowaniu

Postawy toksyczne w wychowaniu Wychowanie jest długotrwałym i skomplikowanym procesem, na ktrego przebieg wpływa wiele wzajemnie się warunkujących czynnikw, działających w rżnorakich powiązaniach i wspłzależnościach. Osobami wiodącymi, kierując...

Etapy resocjalizacji

Etapy resocjalizacji 7. ETAPY RESOCJALIZACJI. 1. Etap pierwszych kontaktw z wychowawcą i grupą Do zakładu głwnie przychodzą osoby potrzebujące pomocy, słabe, pozbawione szacunku do innych, a także do własnej osoby, z poczuciem krzywdy i niechętnie lub wrogo usto...

Zastosowanie izotopw.

Zastosowanie izotopw. Zastosowanie izotopw. Każdego dnia napotykamy się z szeregiem zjawisk, w ktrych wykorzystujemy odmiany pierwiastkw chemicznych, rżniące się liczbą neutronw w jądrach. Na ogł nie zastanawiamy się nad tym, ale w gruncie rzeczy izotopy obecne są ...

Filozof i uczony Arystoteles

Filozof i uczony Arystoteles Filozof i uczony ARYTOTELES (384-322 r. p.n.e.), ktry był uczniem Akademii Platona przez całe dwadzieścia lat. Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademii, kiedy Platon miał sze...

Socjologia jako nauka społeczna

Socjologia jako nauka społeczna Dowodząc słuszności stwierdzeniu, iż socjologia jest jedną z dziedzin nauki w pierwszej części mojej pracy pokażę, czym jest nauka i czy wyrżnia się spośrd innych dziedzin kultury ludzkiej. W drugiej części przeds...

Pedagogika społeczna - powtrka (Pilch)

Pedagogika społeczna - powtrka (Pilch) Organizacje pozarządowe Zgłoszenie chęci zapisania się do stowarzyszenia wynika zwykle z postawy świadomego zaangażowania. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o członkostwo danej organizacji identyfikuje się z jej celami,...

Historia wychowania - starożytność

Historia wychowania - starożytność Historia wychowania - starożytność Starożytność (od ok. 4000p.n.e.do 476- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) Podstawy wychowawcze narodw cywilizacji zachodniej, położone zostały w starożytnej Helladzie, w ...

Recenzja kontrowersyjnej książki Dana Browna "Kod Leonarda da Vinci".

Recenzja kontrowersyjnej książki Dana Browna "Kod Leonarda da Vinci". "Kod Leonarda Da Vinci" został wydany w 2003r. i został okrzyknięty "thrillerem wszechczasw". Dotychczas sprzedano ok. 40 mln egzemplarzy książki. Jej autor Dan Brown jest najbardziej kontrowersyjnym autorem literatu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry