• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Psycholo...

Nawigacja

Psychologia KlinicznaPsychologia Kliniczna


ZABURZENIE ZACHOWANIA WG WAKEFIELD- określa jako stan psychiczny, ktry:

? Powoduje znaczące cierpienie lub upośledzenie osoby;

? Jest czymś więcej niż oglnie przyjętą formą reakcji na konkretne wydarzenie;

? Stanowi przejaw dysfunkcji psychicznych.

DSM – IV- podręcznik Diagnostyki i Statystycznych zaburzeń psychicznych.

DEF. ZACHOWANIA NIENORMALNEGO LUB ZABURZONEGO- określa się jako uporczywe a jednocześnie zagrażające dobru jednostki lub dobru społeczności ludzkiej w ktrej owa jednostka żyje.

Psychologię kliniczną dzielimy na: 1. psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; 2. psychologia kliniczna dorosłego. Przedmiotem jej jest nienormalne zachowanie, zaburzone zachowanie. Przyczyną zaburzeń jest choroba psychiczna. Trzy podstawowe zagadnienia psych. kliniczn to: 1. profilaktyka; 2. diagnoza; 3. terapia- łagodzenie albo usuwanie zaburzeń.

PODZIAŁ ZABURZEŃ WG PRZYCZYN PSYCHICZNYCH: 1. CHOROBY PSYCHICZNE: A) PSYCHOZY( paranoja, schizofrenia, choroby afektywne); B) NERWICE( fobie, zespoły konwulsyjno- obsesyjne, nerwice histeryczne, nerwice depresyjne); C) ZABURZENIA OSOBOWOŚCI ( zboczenia, uzależnienia, psych. ); D) ZABURZENIA NA PODŁOŻU ORGANICZNYM( związane z uszkodzeniami struktury ukł. nerwowego: otępienie starcze, choroba Alzheimera, choroba Jacoba- Creuztsfelda) i 2)UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE.

CHOROBY PSYCHICZNYCZNE:

1. SCHIZOFRENIA- rozczepienie osobowości: wyrżnia się kilka jej odmian: herefrenia , katatonia(bezruch chorego), paranoidalna, prosta

2. CHOROBY AFEKTYWNE: mania, depresja, maniakalno-depresyjna.

PSYCHOZA- jest to oglnie ciężkie zaburzenie psychiczne o naturze czynnościowej

• schizofrenia- rozczepienie osobowości

• mania- obsesyjne zachowanie, skrajne pobudzenie emocjonalne: kleptomania, megalomania

NERWICE( psychonerwice) : zaburzenia lękowe (klaustrofobia, arachofobia), zespł natręctw, nerwica depresyjna.

ZABURZENIA ORGANICZNE- uszkodzenie struktury centralnego układu nerwowego, nasz organizm ulega degradacji na skutek rozmaitych używek, komrki nerwowe zniszczone się nie odbudowują: choroba Alzheimera( początkowo utrata pamięci krtkotrwałej, chory nie potrafi nazwać przedmiotw, osb, zdarzeń, komrki nerwowe mzgu są niszczone), choroba Jacoba- Creuztsfelda( rozwija się bardzo długo- 10 lat, zwyrodnienie gąbczaste), choroba Parkinsona(zaburzenie motoryczne).

PSYCHOPATOLOGIA- dziedzina zajmująca się badaniem i rozpoznawaniem objaww zaburzeń psychologicznych.

OBJAW- czyli symptom- oznaka odchylenia od prawidłowych czynności psychicznych.

ZABURZENIA PROCESW POZNAWCZYCH: możliwe jest dzięki receptorom- wrażenia, spostrzeżenia, myślenie.

*sąd realizujący- przekonanie że dany przedmiot istnieje;

*sąd klasyfikacyjny- przypisywanie przedmiotw do znanych już przedmiotw.

Źrdłem zaburzeń percepcyjnych są zaburzenia organiczne, uszkodzenie centralnego układu nerwowego, np.: agnozja( jest to niemożność rozpoznawania przedmiotw i osb), astereognozja( nierozpoznawanie przez dotyk), anestezja histeryczna(człowiek nie odczuwa niczego).

ZABURZENIA:1. osteremognozja(nie widząc przedmiotu nie może go poznać); 2. zaburzenia spostrzegania: makropsja- widzenie przedmiotw jako większe niż są one w rzeczywistości, mikropsja- widzenie rzeczy mniejszymi niż są; iluzje i omamy: zaburzenia ilościowe i jakościowe- jeśli następuje zwiększona lub zmniejszona wrażliwość spostrzegania, hiperestezje- nadwrażliwość zmysłowa; hipostezja- obniżenie wrażliwości na bodźce.

ZŁUDZENIA- błędna ocena wrażeń zmysłowych, nie zawsze są zaburzeniami psychicznymi, istotą złudzenia jest zła ocena wrażeń zmysłowych, dzielimy je na: fizjologiczne i patologiczne.

OMAM- doznawanie wrażeń bez doznawania jakichkolwiek bodźcw zewnętrznych, cechy wsplne omamw: 1. powstają bez bodźcw zewnętrznych; 2. towarzyszy ich poczucie realności; 3. pojawiają się bez woli chorego; 4. nie podlegają korekcji i perswazji. Omamy dzielimy ze względu na analizatory:

• wzrokowe

• słuchowe

• dotykowe- psychoza alkoholowa

• smakowe

• węchowe

OMAMY PSYCHOGENNE- występują u ludzi zdrowych, pod wpływem silnych emocji lub deprywacji potrzeb.

Omamy powstaja w ekstazach religijnych- pod wpływem emocji, sugestii.

MYŚLENIE- łańcuch operacji umysłowych za pomocą ktrych przetwarzamy informacje.

ZABURZENIA MYŚLENIA:

1. myślenie prelogiczne- gdy jednostka nie liczy się z zasadami logiki, podporządkowanie stanw emocjonalnych.

2. zaburzenia magiczne:

• zaburzenie treści myślenia – należą do nich urojenia, czyli fałszywe sądy, treść urojeń dotyczy rżnych zagrożeń życia, zawyżonej lub zaniżonej samooceny, cechy urojeń to: fałszywość, subiektywna pewność do ich istnienia, nie poddawanie się rzeczowej argumentacji. Pod względem treści wyrżniamy urojenia: a)prześladowcze, b) przekonawcze(że np. ktoś okradł nas z przedmiotw materialnych); c) zazdrości(odnoszą się do rzekomo popełnianych zdrad); d) wielkościowe( uważa siebie za wyższego ponad inne osoby); e) poniżenia(uważa siebie za mało wartościowego); f) grzeczności i winy; g) ksobne(traktowanie chorego obojętnie); hipochondryczne(wmawianie sobie że jest się chorym);

MYŚLI NATRĘTNE: przeradzają się w czynności natrętne- konpulsje:

• zaburzenia toku myślenia: przyspieszenie myśli, spowolnienie toku myślenia.

ZABURZENIA PAMIĘCI: A) czynniki organiczne- nadużywanie substancji chemicznych, B) zaburzenia funkcjonalne zmian w otoczeniu, C) nadczynność pamięci- szybkie zapamiętywanie dużej ilości materiału i szybkie jego odtwarzanie, D) niepamięć czyli amnezja(luki pamięciowe powstają w związku z zaburzeniami osobowości): amnezja zastępcza- chory wypiera wszystko to co się dzieje po przebudzeniu, E) konfabulacja- wymysły ktrymi chory wypełnia luki pamięciowe, F) deja vu.

ZABURZENIA PROCESW EMOCJONALNYCH: Rodzaje emocji: nastroje- stany emocjonalne, radosne albo smutne, wzruszenia- stany nagłe, szybkie, afekt- skrajnie silnie natężenie, afekt patologiczny- niszczenie przedmiotw, zawężenie pola świadomości, krtki czas trwania.

ŚWIADOMOŚĆ- cecha organiczna żywych, polegająca na odtwarzaniu odbierania i rejestrowania informacji, a także reagowania.

ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI- fizjologiczny stan czuwania:

1. ilościowe zaburzenia świadomości: patologiczna senność, patologiczny sen głęboki- ktry może być zaburzony, ale pod wpływem bardzo silnych bodźcw, śpiączka- całkowita utrata świadomości;

2. jakościowe zaburzenia świadomości: delirium- chory jest bardzo pobudzony, zespł pomroczny, zespł pomroczny jasny( w tym stanie świadomość w dużym stopniu jest utrzymana), przymglenie proste.

CECHY OSB Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI: brak uczuciowości wyższej, niedojrzałość psychiczna(brak poczucia odpowiedzialności), brak realizmu w stawaniu sobie celw życiowych, trudności w przystosowaniu się do norm i wymagań społecznych. Zaburzona osoba przestaje być elastyczna , objawy są widoczne w okresie dorastania. Mogą być zaburzenia struktury osobowości albo cech osobowości. Specyficzne zaburzenia osobowości są ciężkimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu zachowania się z dostrzegalnym zaburzeniem funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Istotą zaburzeń osobowości jest to, że nie mają powiązania z uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym.

TYPY ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI:

• OSOBOWOŚĆ PARANOICZNA- charakteryzuje się występowaniem uporczywej nieufności i podejrzliwości wobec innych osb, motywy działania innych osb interpretowane są jako nieżyczliwe. KRYTERIA: nadmierna wrażliwość na niepowodzenie i odrzucenie, podejrzewanie bez wystarczającej podstawy, że inni wykorzystują jednostkę, szkodzą jej, oszukują, nadmierne zajmowanie się wątpliwościami na temat jakości zaufania ze strony przyjacił lub wspłpracownikw, nawracające podejrzenia nieuzasadnione dotyczące wierności seksualnej wspłmałżonka, uporczywe okazywanie urazy.

• OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA- trwałe odosobnienie jednostki od środowiska społecznego oraz ograniczenie zakresu wyrażania uczuć, brak motywacji i zadowolenia z bliskich kontaktw międzyludzkich, wybieranie samotnych form aktywności, chłd emocjonalny i spłycenie osobowości, źrdła upatruje się w okresie wczesnego dzieciństwa a nawet niemowlęcym, takie jednostki w życiu są bezbarwne, nic nie wnoszą do grupy.

• OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA (DYSSOCJALNA)- zaburzenie to pojawia się przed 15 r.ż. , lekceważy i gwałci prawa innych ludzi oraz rozbieżność między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi, KRYTERIA: bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych, lekceważenie bezpieczeństwa własnego i innych, niska tolerancja frustracji, niski prg wyzwalania agresji. Przyczyny tkwią w czynnikach biogennych- reaguje nieproporcjonalnie do siły bodźca – i w czynnikach socjogennych- odrzucenie dziecka.

• OSOBOŚĆ TYPU BORDERLINE- chwiejna emocjonalnie, pograniczna, niestabilność w reakcjach interpersonalnych w zakresie własnej osoby, nadmierna impulsywność, niestabilna emocjonalnie, ograniczona zdolność planowania przyszłości, mała odporność na krytykę, KRYTERIA: powtarzanie się niestabilnych relacji interpersonalnych i zmiennością postaw wobec innych, zaburzenia tożsamości, poczucia własnej wartości i obrazu samego siebie, impulsywność w obszarach ktre są szkodliwe dla podmiotu(nadmierne wypadki, przypadkowy seks, nadużywanie substancji uzależniających, lekkomyślność podczas jazdy samochodem), powtarzanie się zachowań dotyczących samobjstwa.

• OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA (HISTERYCZNA)- typowa dla osb skłonnych do nadmiernych reakcji emocjonalnych i zwracania na siebie uwagi, cechują ją egocentryzm i manipulowanie innymi dla osiągnięcia własnych celw, KRYTERIA: poczucie dyskomfortu, gdy nie jest w centrum uwagi innych, dramatyzowanie siebie, teatralność, przesadne przedstawianie emocji, sugestywność, łatwe uleganie wpływowi innych, niestosowna uwodzicielskość w wyglądzie czy zachowaniu, koncentracja na atrakcyjności fizycznej, bierze się taka osobowość z niewłaściwego wychowania , sztuczność i skłonność do przesady.

• OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA- stale utrzymująca się zawyżona samoocena, potrzeba doznawania podziwu, niezdolność do empatii, potrzeba bycia podziwianym, wyolbrzymione poczucie ważności bez racjonalnych powodw, poczucie bycia uprzywilejowanym, okazywanie arogancji i wyniosłości w zachowaniach.

• OSOBOWOŚĆ LĘKLIWA( UNIKAJĄCA)- unikanie kontaktw społecznych, poczucie niepokoju i lęku przed krytyką i odrzuceniem, KRYTERIA: uporczywe i wszechogarniające uczucie napięcia i niepokoju, ocenianie siebie jako gorszej, mało atrakcyjnej od innych osb, nadmierna obawa przed krytyką, unikanie nowych sytuacji społecznych z poczucia bycia nieudolnym.

• OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA- potrzeba czyjejś opieki ktra prowadzi do tendencji przywierania do innych ludzi i obawa przed rozstaniem, KRYTERIA: trudności z podejmowaniem decyzji pomimo częstego upewniania się, opieranie się na innych przy wypełnianiu podstawowych zadań życiowych, trudności z wyrażeniem odmiennego zdania, w przypadku zdania się na siebie poczucie bezsilności, lęku i obawy przed nieporadzeniem sobie, nadmierna obawa przed opuszczeniem przez osobę pozostającą w bliskim związku z nią.

• OSOBOWOŚĆ ANANKASTYCZNA( OBSESYJNO- KONPULSYJNA) – ciągłe zajmowanie się porządkiem, perfekcjonizm, narzucanie kontroli sobie i innym kosztem układności, otwartości czy wydajności, KRYTERIA: nadmiar wątpliwości i ostrożności, perfekcjonizm ktry przeszkadza w wypełnianiu zadań, nadmierna pedanteria i ciągłość wobec konwencji społecznej, niezdolność do pozbycia się zużytych i niepotrzebnych przedmiotw, skąpstwo w wydawaniu pieniędzy dla siebie i innych, pojawianie się natarczywych, niechcianych myśli, spięte i sztywne emocjonalnie.

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE- od ur. do 3 r.ż. , oligofrenia, najczęściej bierzemy pod uwagę poziom rozwoju umysłowego ii za pomocą testw mierzymy iloraz inteligencji, Test Wekslera najczęściej stosowany opierając się na nim, wyrżniamy: 1. stopień lekki 50-70 pkt 35 %, 2. stopień umiarkowany 35 do 49 %, całej populacji umysłowo; stopień znaczny 24-34 %; stopień głęboki 20 i 5% .

CHARAKTERYSTYKA STOPNIA LEKKIEGO UPOŚLEDZENIA- jest rozpoznawane w wieku przedszkolnym, wcześniej nie są zauważalne funkcje, mowa, zasb słownictwa, w wieku szkolnym taktowany inaczej, dzieci są impulsywne, mają problemy wymowy, uwaga dowolna, wolne tempo uczenia, dominuje myślenie konkretno- obrazowe nad pojęciowo- słownym, opźniony rozwj ruchowy: siadanie w końcu 1 r.ż., chodzenie pod koniec 2 r.ż., brak precyzji ruchw, ruchy słabo skoordynowane, osłabiona kontrola emocji, popędw, dążeń, zdolne do uczuć wyższych, utrudnione przystosowanie społeczne, krtko i słabo koncentruje się na treściach abstrakcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA STOPNIA UMIARKOWANEGO UPOŚLEDZENIA- potrzebują doznań emocjonalnych, zabawy, obniżona sprawność spostrzegania, spostrzega cechy konkretne, trudności z koncentrowaniem uwagi dowolnej, dominuje uwaga mimowolna, dobra pamięć mechaniczna, ograniczony zakres pamięci, znacznie opźniony rozwj mowy: pojedyncze wyrazy ok. 5 r.ż., zdania ok. 7 r.ż., używa prostych zdań, liczne agramatyzmy, wymowa wadliwa, niewyraźna, ograniczony zasb słownictwa, brak pojęć abstrakcyjnych, brak samodzielności, krytycyzmu, zdolności do samokontroli, poważnie opźniony rozwj ruchowy: siadanie w 2 r.ż., chodzenie w 3 r.ż., dość dobrze radzi sobie z samoobsługą, ujawnia wrażliwość emocjonalną, głębokie przywiązanie do wychowawcw, słabo kontrolują emocje, popędy i dążenia.

CHARAKTERYSTYKA STOPNIA ZNACZNEGO UPOŚLEDZENIA- znacznie obniżona sprawność i szybkość spostrzegania, poważne trudności z koncentracją uwagi, koncentrują się na przedmiotach służących zaspokojeniu potrzeb, uwaga mimowolna, brak uwagi dowolnej, zapamiętywanie wybitnie utrudnione, zakres pamięci znikomy, mała trwałość pamięci, głębokie opźnienie rozwoju mowy: pojedyncze wyrazy w wieku szkolnym, często nie buduje zdań, wypowiedzi monosylabami lub jednym wyrazem, niekiedy używa zdań prostych, nie odmienia przez przypadki, wymowa bełkotliwa, zasb słownictwa minimalny, głęboko opźniony rozwj ruchowy: siadanie i chodzenie opanowuje w wieku przedszkolnym, może przyswoić ruchy niezbędne do wykonywania prostych czynności związanych z samoobsługą, zdolne do okazywania uczuć, przywiązania, choć wyraża je w sposb prymitywny, nie kontroluje emocji i popędw, mało samodzielne, realizuje proste potrzeby, dba o higienę osobistą.

CHARAKTERYSTYKA STOPNIA GŁĘBOKIEGO UPOŚLEDZENIA- głęboko zaburzona sprawność spostrzegania, w niektrych przypadkach nie udaje się wywołać koncentracji wzroku na przedmiocie, zapamiętywanie i uczenie się zniesione lub widoczne jedynie w opanowywaniu prostych reakcji ruchowych, mowa niewykształcona, opanowuje 2-3 wyrazy i rozumie kilka prostych poleceń, myślenie-nie wykształcone, zdolne do opanowania chodzenia, ruchy automatyczne, stereotypowe, ktre nie służą wykonywaniu czynności, zdolne do wyrażania prostych emocji, najczęściej brak objaww życia uczuciowego i przejaww samodzielności, w wyniku długotrwałego ćwiczenia można nauczyć je sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.

PRZYCZYNY UPOŚLEDZEŃ UMYSŁOWYCH: 1. czynniki genetyczne- endogenne, obecność szkodliwych genw u jednego lub obojga rodzicw, częściej spotykamy chromosopatie – zespł Downa, 2. czynniki wrodzone- rżyczka, kiła, toksoplazmoza, 3. zatrucia alkoholem, leki – w okresie płodowym, 4. zaburzenia immunologiczne- niezgodność czynnika RH, 5. czynniki nabyte (mechaniczne) – długotrwały pord (zamartwica), uszkodzenia mechaniczne (zaciśnięcie pępowiny), niedotlenienie, 6. choroby w początkowym okresie życia- odra, ksztusiec, zapalenie opon mzgowych, urazy mechaniczne czaszki, mzgu, błonica, intoksykacja.

ZAPOBIEGANIE UPOŚLEDZENIU UMYSŁOWEMU: 1. przed poczęciem dziecka powinniśmy się wystrzegać- ryzyko przed 16 r.ż. albo po 35 r.ż., zachowanie odpowiednich odstępw między ciążami, możemy zbadać swoje geny, 2. w okresie prenatalnym- badania prenatalne- rozpoznanie wad rozwojowych, chorb dziedzicznych, szczepienia, weterynaryjne kontrole mięsa(toksoplazmoza), leczenie matki (cukrzyca, chorb nadciśnieniowych, narządw rodnych).

AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY- w okresie prenatalnym nie jest możliwy do wykrycia, należy do zaburzeń globalnych, dotyczy rozwoju społecznego- procesy poznawcze i psychomotorycznego, objawia się brakiem więzi z innymi ludźmi (brak kontaktu emocjonalnego), zaburzenie rozwoju mowy, nadmierne koncentrowanie się na przedmiotach, dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, niechęć do przytulania, odwracanie form zaimkowych(zamiast ty, wy- jest ja i odwrotnie) zaburza tym komunikację interpersonalną, występuje mutyzm, dziecko nagle przestaje mwić ale rozumie co się do niego mwi, często jest mylony autyzm ze schizofrenią.

ZESPŁ ASPERGA- od autyzmu rżni go dobry poziom funkcjonowania ruchowego i intelektualnego, wolą towarzystwo rzeczy niż ludzi, niezdarność w zachowaniu.

ZESPŁ RETTA- postać autyzmu połączona z zaburzeniami mzgu- czaszka dziecka przestaje rosnąć- dotyczy głwnie dziewczynek, zaburzenia ruchowe, zahamowany rozwj psychiczny, do 5 m.ż. dziecko rozwija się prawidłowo, wykrywa się go między 6-7 m.ż. , osoby z tą chorobą nie dożywają 30 r.ż., po kilku latach dochodzi do zaburzeń umysłowych, paraliżu układu ruchowego, zaburzenie kończyn, zaburzenia specyficzne, parcjalne.

SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU DZIECKA: Zaburzenia parcjalne- przyczyny- zaburzenie umiejętności szkolnych (umiejętności czytania, pisania i mwienia). MBD- minimalne uszkodzenie mzgu- to powoduje trudności w nauce, częstość jego występowania jest dosyć duża co powoduje że niektre zaburzenia zanikają a na ich miejsce pojawiają się inne, ma charakter dynamiczny i zmienny, zależy od warunkw życia.

ZABURZENIA SZKOLNE- 1. zaburzenia w czytaniu(ślepota słowna, dysleksja, legastenie) występują u dzieci ktrych rozwj intelektualny nie odbiega od normy, nie towarzyszy mu uszkodzenie narządw zmysłu ani aparatw mowy, występują one często u dzieci ktrych struktury mzgowe są opźnione w rozwoju, zaniedbane środowisko wychowawcze, od wczesnego dzieciństwa dzieci nie były odpowiednio stymulowane. Dysleksja może się przejawiać w myleniu liter o podobnym kształcie, przestawianie wyrazw, zbyt wolne czytanie oraz zniekształcanie słw, to dzieci zaniedbane wychowawczo, przestawianie głosek lub sylab; 2. zaburzenie umiejętności matematycznych- dyskalkulia- ujawnia się w okresie wczesnego dzieciństwa, zalicza się dzieci znerwicowane, dziecko ma trudności w wykonywaniu prostych rachunkw, nie odrżnia liczb przedmiotw, zalicza się do tej grupy dzieci ktre wolno przyswajają sobie liczby, nie odrżnia przedmiotw ze względu na wielkość; 3. zaburzenia w pisaniu- dysgrafia- nie przyswajanie umiejętności kreślenia znakw graficznych, trudności w pisaniu, maja trudności z połączeniem dźwiękw ze znakami graficznymi liter, trudności z zapamiętywaniem kształtu liter i pisaniu całych wyrazw- dysortografia- trudności z opanowaniem zasad pisowni ortograficznie poprawnie; 4. zaburzenia komunikowania się- zaburzenia wzroku, słuchu, CUN, mięśnie oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ośrodki mzgowe sensoryczne i motoryczne.

Podział na kryteria objawowe: A) nieprawidłowa wymowa: szeplenienie, seplenienie, kappacyzm, reranie, B) opźnienie w rozwoju mowy: gaworzenie, pierwsze słowa (12 m.ż.), mały zasb słw, pźne wykształcenie mowy zdaniowej, przedłuża się występowanie mowy niegramatycznej, C) jąkanie- z objawami klonicznymi, z objawami tonicznymi: 1. zaburzenia związane z nadmiernym napięciem mięśni gardła- powtarzanie pierwszych sylab, 2. t, d, p, b- powtarzanie pierwszych liter, między 3-5 r.ż. powinno samo ustąpić ponieważ jest spowodowane zbyt szybkim tempem mwienia.

ZESPŁ DEFICYTU UWAGI I NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ – ZDUNP- u 5-letnich dzieci, w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, u chłopcw, nadmierna ruchliwość, zmienny nastrj, skłonność do agresji, uwaga zbyt powierzchowna, przeżutna, KRYTERIA: deficyt uwagi- dziecko ma trudności ze skupieniem uwagi nad zadaniem, często sprawia wrażenie że nie słuch; nadpobudliwość ruchowa, nadmierna gadatliwość, nadmierna impulsywność- często odpowiada zanim ktoś skończy mwić, PRZYCZYNY: uszkodzenie płodu, predyspozycje genetyczne.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA U DZIECI: 1. brak łaknienia- forma zaburzeń więzi emocjonalnej z matką, dzieci przejmują niepokj matki co objawia się brakiem łaknienia u dzieci, niepokojąca między 1-5 r.ż. gdyż odbija się na rozwoju dziecka, na te zaburzenia mają wpływ cechy osobowości matki; 2. wzmożone łaknienie, apetyt- przyczyną są także zaburzone relacje dziecka z matką i całą rodziną, są skutkiem postawy nadopiekuńczej.

ZABURZENIE PICA (1-4,5 r.ż.)- polega na spożywaniu przez dziecko substancji nienaturalnych: kreda, kurz, gliny, tynku, może stanowić zagrożenie dla życia dziecka, towarzyszą mu obgryzanie paznokci, ssanie palca(objawy autystyczne).

ZABURZENIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ- obejmuje aspekty takie jak: akceptacja własnego ciała, umiejętność wchodzenia w relacje z płcią przeciwną, zainteresowanie narządami płciowymi, TOŻSAMOŚĆ SEKSUALNA: tożsamość płciowa( polega na przynależności do określonej płci, identyfikacja dziecka z rodzicem tej samej płci, zachowanie o charakterze seksualnym, proces kończy się 2-3 lata, wtedy ma już poczucie że jest dziewczynką lub chłopcem) ; role płciowe( istota polega na zewnętrznym wyrażaniu własnej tożsamości płciowej, dziewczynkom stawiane są inne wymagania a chłopcom inne, dziecko dobrze identyfikuje się z rodzicami gdy rola jest niezaburzona); obiekt seksualny(wybr dokonuje się około 15 r.ż. i powinien być zgodny z tożsamością płciową, kontakty z osobami przeciwnej płci dają młodzieży satysfakcję erotyczną myśli, marzenia). KRYTERIA: 1. silna i trwała identyfikacja z płcią przeciwną – objawia się pragnieniem bycia osobnikiem płci przeciwnej, chłopcy ubierają się w stylu kobiecym, dziewczynki ubierają się w stroje męskie; preferowanie w zabawach rl osb płci przeciwnej; gry i zabawy strony przeciwnej; 2. stałe niezadowolenie z własnej płci- błędnie traktowane jako homoseksualizm; 3. przedwczesna aktywność seksualna dzieci- pytania, zabawy dzieci są karcone, zastraszane, rodzice powinni uświadamiać swoim dzieciom aspekty seksualności przed 9 r.ż.

ZESPOŁY NERWICOWE- obejmują rżnorodne czynnościowe zaburzenia procesw poznawczych, emocjonalnych, somatycznych, reakcji behawioralnych pochodzenia psychogennego, przyczynami nerwic są na ogł konflikty psychologiczne, sytuacje stresowe. Objawy nerwic dzieli się na 3 kategorie: 1) psychiczne; 2) somatyczne; 3) zachowania. Rozwojowi nerwic towarzyszą cechy osobowości: a) nastawienie egocentryczne, b) nadmierna lękliwość; c) niska tolerancja na stres. RODZAJE NERWIC: * zaburzenia lękowe w postaci fobii – lęk wywoływany przez określone sytuacje czy przedmioty, ktre obiektywne nie są niebezpieczne dla człowieka, w wyniku tego lęku człowiek zaczyna unikać określonych sytuacji a jeśli one się pojawiają to reaguje przerażeniem, przyczyna lęku nie zawsze jest znana: uraz z przeszłości, naśladowanie zachowania kogoś bliskiego, rodzaje fobii: agorafobia- lęk przed otwartą przestrzenią, niechęć przed opuszczeniem domu, przebywaniem w tłumie; fobie społeczne- antrofobie- lęk przed sytuacjami społecznymi; fobie specyficzne- ograniczają się do wysoce specyficznych sytuacji czy przedmiotw, mają często swe źrdła w okresie dzieciństwa, dorastania , rodzaje fobii: klaustrofobia( lęk przed zamkniętą przestrzenią), kancerofobia( lęk przed nowotworem), ksenofobia(lęk przed obcymi ludźmi), myzofobia(lęk przed brudem).

NERWICA NATRĘCTW- zaburzenia kompulsyjno- obsesyjnych- występowanie takich objaww jak: myśli natrętne, czynności i impulsy natrętne, towarzyszy temu wbrew woli wykonywanie określonych działań(kompulsji), trudy przezwyciężenia tego lęku wywołują jego wzrost. Obsesje najczęściej odnoszą się do: stanu zdrowia, spraw seksualnych, moralnych, religijnych, czynności dnia codziennego. Czynności natrętne charakteryzuje pedantyczna precyzja- wykonywane są aż do skutku, niektre z nich nabierają charakter rytuału. Występują zarwno u kobiet, jak i u mężczyzn i sięgają okresu dzieciństwa.

ZABURZENIA Z PRZEWAGĄ MYŚLI LUB LUMINACJI NATRĘTNEJ- charakteryzują się natrętnymi myślami i wyobrażeniami np.: chęć zabicia ukochanej osoby, wykonywanie określonych rytuałw, występowanie powtarzających się rozważań(luminacji) na tematy ktre mniej trapią i brak czasu na codzienne obowiązki.

ZABURZENIA WIEKU ADOLESCENCJI: Dzielimy je na 3 grupy: 1. zaburzenia będące kontynuacją zaburzeń rozpoczętych w dzieciństwie; 2. typowe dla okresu dorastania; 3. typowe dla okresu dorosłego lecz rozpoczynające się w wieku adolescencji.

Zaburzenia typowe dla okresu dorosłego lecz.....: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychotyczne, ktre zaczynają się w okresie adolescencji.

Zaburzenia typowe dla okresu dorastania: 1-sza grupa to: zaburzenia afektywne- rozpoznamy kilka podstawowych jednostek, ktre rżnie wpływają na zachowanie adolescenta: epizod depresyjny- nazywamy także dużą depresją albo depresją jednobiegunową. Część adolescentw ukrywa lub wyraża swoje emocje, dotyczy to stanw depresyjnych. Zmiany u dzieci mogą dotyczyć utraty zainteresowania ulubionych form aktywności, pojawiają się nieuzasadnione wybuchy płaczu, krzyku, wypowiedzi na temat śmierci, samobjstwa, objawy te nie powinny być lekceważone przez rodzicw. Zaburzenia depresyjne młodzieży mogą być kontynuowane w życiu dorosłym. KRYTERIA: uporczywe obniżanie się nastroju, znacząca zmiana apetytu i wagi ciała, poczucie bezwartościowości i nie uzasadnione poczucie winy, trudności z efektywnym myśleniem i koncentrowaniem uwagi. OBJAWY DEPRESJI MŁODZIEŻY: częsta absencja w szkole, ucieczki z domu, izolacja społeczna, pogorszenie się umiejętności komunikacyjnych, drażliwość, skłonność do złości. ADOLESCENCI W STANIE DEPRESJI SĄ: wrażliwi, bywają samokrytyczni wobec siebie, charakteryzuje ten okres pesymizm, mogą być agresywni, brak motywacji do działania, zaniedbywanie swoich obowiązkw, smutni. W okresie dorastania stany depresyjne występują częściej u dziewcząt. Do innych czynnikw wywołujących zaburzenia depresyjne są: przewlekły stres, utrata bliskiej osoby, choroby somatyczne. Drugą jednostką z okresu adolescencji jest dystynia – są to zaburzenia nie mające charakteru zaburzenia depresyjnego, są łagodniejsze ale trwają dłużej, mają przewlekły charakter, obniżenie samooceny, trudności w podejmowaniu decyzji, może też rzutować na dorosłe życie, powoduje zmiany w osobowości człowieka, taka osoba nie daje sobie rady w społeczeństwie, osoby te są uzależnione od innych osb.

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE: Cechy: występowanie nawracających epizodw maniakalnych. Diagnozowanie: kiedy występują zmiany formy nastroju, kiedy jest podwyższona samoocena, wzmożona energia i aktywność, wtedy zmniejsza się potrzeba snu do 4 godzin, zwiększona gadatliwość, wzrost aktywności seksualnej, występowanie zachowań lekkomyślnych, w stanach depresyjnych występuje nadmierna wrażliwość, płacz, we wszystkich ich formach występuje zażywanie substancji, występuje zaburzenie w kontaktach interpersonalnych.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA W OKRESIE ADOLESCENCJI: w tym wieku zwraca się uwagę na wygląd zewnętrzny, przyczyny zaburzeń w odżywianiu mogą być to uwarunkowania społeczno- kulturowe. Czynniki ryzyka: społeczne formułowanie atrakcyjności, przewlekłe choroby somatyczne, czynniki indywidualne. Dwie postaci zaburzenia odżywiania: 1. jadłowstręt psychiczny(anoreksja nerwowa)- zaburzenie to rozwija się na podłożu psychologicznym, występuje w okresie dorastania, częściej występuje w rodzinach inteligenckich, gdzie przywiązuje się uwagę do wyglądu zewnętrznego, czasami ma to podłoże w wieku dziecięcym, kiedy dziecko było otyłe, jest problem kultury zachodniej i w przeważających przypadkach dotyka on dziewcząt. Diagnoza: kiedy waga ciała uległa zmniejszeniu ponad 20%, utrata ta jest spowodowana przez świadome unikanie jedzenia przez jednostkę, zbyt częste stosowanie środkw farmakologicznych. Objawy psychopatologiczne: lęk przed otyłością, opźnienie dojrzewania. Łagodna postać jadłowstrętu to postać reaktywna- łatwiej poddaje się terapii, spowodowana jest modą. CECHY SPRZYJAJĄCE POWSTANIU ANOREKSJI: zbyt wygrowane ambicje dotyczące nauki w szkole, pogorszenie kontaktw z rwieśnikami, spadek aktywności, brak tolerancji i akceptacji ze strony rwieśnikw jej wyglądu. Wiele dziewcząt nie ma motywacji do tego aby podjąć leczenie, dlatego że nie widzą problemu w tym co się z nimi dzieje. Leczenie szpitalne zaczyna się wtedy kiedy zagraża życiu. 2. bulimia nerwowa- żarłoczność psychiczna- jedzenie ponad miarę, do ostatniego kęsa, a potem prowokowanie wymiotw. Zależy takim osobom na zachowaniu atrakcyjności ciała, towarzyszy im często poczucie emocjonalnego wstydu. ROZPOZNANIE: spożywanie w krtkich odstępach czasu pokarmu, brak kontroli nad jedzeniem, zachowania kompensacyjne(wywoływanie wymiotw, środki przeczyszczające, moczopędne, intensywne ćwiczenia ruchowe). Występuje bulimia częściej u kobiet niż u mężczyzn. W przebiegu bulimii występują nieregularne miesiączki, stosuje się środki farmakologiczne, środki depresyjne, dużą wagę przywiązuje się do psychoterapii.

ZESPOŁY UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH: alkohol, leki, narkotyki, związki chemiczne. Czynniki sprzyjające: łatwość dostępu do tych środkw, osobnicze predyspozycje, czynniki środowiskowe(np.: brak perspektyw). Zespoły substancji psychoaktywnych wpływają na nastrj jednostki, wpływają na psychomotorykę. ENDORFINY- wytwarzane są w mzgu pod wpływem stresu, można się uzależnić od własnych endorfin(szukanie mocnych wrażeń). ZESPOŁY SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH: możemy dostarczać je doustnie, wchłaniać przez płuca, podskrnie, czas działania tej substancji zależy od czasu rozkładania(np.: palenie papierosw), to zmusza do częstego zażywania tej substancji, aby nie została wywołana abstynencja. NAŁG(kiedy występuje)- UZALEŻNIENIE- częste zażywanie, nieudane ograniczenie palenia, poświęcanie dużej ilości czasu na zdobywanie tej substancji, doznawanie objaww abstynencji, rezygnacja z ważnych spraw na rzecz używanej substancji, w sytuacji abstynencji występowanie nerwic, depresji. UZALEŻNIENIE NA 3 PŁASZCZYZNACH: 1. fizycznej(łagodzenie dolegliwości, łagodzenie objaww abstynencyjnych) ; 2. psychicznej(uszczuplenie dobrego samopoczucia); 3. społecznej(moda, możliwość dopasowania i przynależności do grupy). ETIOLOGIA UZALEŻNIEŃ: uzależnienie zależy od rasy, czynnikw psychologicznych, pragnienie zmniejszenia poczucia osamotnienia, stres. Uzależnienia społeczne: kleje, nikotyna, alkohol, środki uspakające, środki nasenne, narkotyki. CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE: pragnienie zmniejszenia blu i cierpienia, chęć poprawy nastroju, czynniki społeczne, czynniki kulturowe.

STRES- traumatyczne wydarzenie życiowe, ktre powoduje ostrą reakcję na ten stres. Zespł ten obejmuje krtkotrwałe zaburzenia, zaliczamy tu: nagła śmierć bliskiej osoby. Do cech istotnych takiego zaburzenia zaliczamy: zaburzenia świadomości, motoryki, przyspieszona akcja serca, towarzyszy często amnezja. Zaburzenia stresowe pourazowe dotyczą stresw: klęska żywiołowa, przemoc, natrętne, obsesyjne powracające zaburzenia koncentracji uwagi, apatia, niechęć do działania. Może dojść do nadużywania środkw psychotropowych. ZABURZENIA ADAPTACYJNE- obejmują objawy zaburzeń emocjonalnych, umiejętność przystosowania się do ważnych zmian życiowych, zmiany kliniczne: lęk, trudności ze sfery zadań, dotyczy to ludzi odchodzących na emeryturę: 4 grupy zaburzeń ze sfery nerwicowej, zaburzenia ze sfery dysocjalnej zaburzenia konwersyjne jako histeryczne, celem jest ograniczenie świadomej i wybirczej kontroli nad własnym zachowaniem, utracenie zasobw dysocjalnych- amnezja, astazja, apazja. Psychiczne podłoże jest istotne do wystąpienia tego zaburzenia, wydarzenia stresowe mogą wywołać zaburzenia dysocjacyjne.

AMNEZJA DYSOCJACYJNA(konwersja)- odnosi się do utraty pamięci z urazem, z wydarzeniem nie dawno przeżytym. Ma charakter wybirczy, dynamiczny, pojawia się gdy wyczerpią się możliwości emocjonalnego radzenia sobie z sytuacją stresową. Pacjent ma postawę obojętności, występuje rzadko. Całkowita amnezja jest charakterystyczna dla funkcji/ fugi/ fucji dysocjacyjnej- występuje całkowita nie pamięć oraz doprowadzenie do zmiany myślenia pacjenta. Całkowita niepamięć nie rzutuje na poczucie stresu, trwa kilka m-cy.

DYSOCJACYJNE ZNIECZULENIE lub utrata czucia dysocjacyjnego- zaburzenie, ktre świadczy o utracie wzroku, słuchu, ślepota psychogenna- widzenie tunelowe- mogą pojawić pod wpływem przeżyć emocjonalnych. Zaburzenia pod postacią somatyczną – jej cechą są częste skargi pacjentw dotyczące rżnorodnych objaww somatycznych, pomimo widocznego związku z konfliktami, pacjent zaprzecza, domaga się kolejnych badań, tworzy się tzw. zespł hipochondryczny.

MUTYZM WYBIRCZY- istota tego zaburzenia polega na uporczywym dążeniu do nie mwienia, nie wykazują defektw wymowy. KRYTERIA: stała odmowa mwienia w specyficznych sytuacjach społecznych, utrudnianiu dobrych wynikw w nauce i porozumiewania się z ludźmi. Przejawy mutyzmu: rżnią się intensywnością albo czasem trwania, zaburzeniami adaptacyjnymi przy zmianie środowiska, przyczyny mutyzmu tkwią w rodzinie. Zaburzenia nerwicowe u dzieci wywołane są błędami wychowawczymi, nie prawidłowa atmosfera w szkole i w domu. Dochodzi do dezorganizacji zachowania, załamanie się m. adaptacyjnych. Do podstawowych objaww zaburzenia nerwicowego u dzieci: lęk o rżnym czasie trwania, dziecko ma napady złości, apatia. Objawy somatyczne: ble brzucha, unikanie szkoły, napady paniki, objawy hipochondryczne, to zaburzenie ma charakter dynamiczny.

INDUKCJA LĘKU- odczuwanie lęku do osb z otoczenia, rozwinięte procesy lękowe zakłcają uczenie się, myślenie. Błędne koło nerwicowe. Występowanie u dzieci zaburzeń związanych z natręctwem: obsesje, wielokrotne wykonywanie czynności kompulsyjnych. Natręctwa pojawiają się w procesie rozwoju dzieci zdrowych. Stosujemy wwczas farmakologię i psychoterapię.

ZABURZENIA FOBICZNE- pojawiają się od wczesnego dzieciństwa, w obrębie tych zaburzeń wyrżniamy: fobię zwierzęcą, fobię obiektw nieożywionych, fobię uszkodzenia ciała. Fobia zwierząt może obejmować wszystkie gatunki zwierząt jak i rwnież tylko jednego konkretnego gatunku. Fobie obiektw nieożywionych: burze z piorunami, zamknięta przestrzeń- objawy wywołuje tylko kontakt z tymi zjawiskami. Fobie społeczne- kiedy dziecko przejawia lęk przed sytuacjami społecznymi, nie bierze udziału w rżnych kontaktach społecznych. Fobia szkolna jest aktualnie diagnozowana jako osobna jednostka. Objawem osiowym tej fobii jest paniczny lęk przed szkołą, nasilony bl, wymioty. Rodzice nie znają tego zagadnienia i stosują wobec takiej niechęci do szkoły przez ich dzieci ostre kary. Fobia szkolna ostra- takie zaburzenie może pozostać do końca życia, przejść w przewlekłą formę. Fobia może się rozwinąć w oparciu o mechanizm: a) warunkowania klasycznego; b) naśladowania. Reakcje fobiczne mogą być następstwem konfliktu rodzinnego, błędw wychowawczych, zastraszania, stosowania ostrych kar.

Przykadowe prace

Ija Lazari-Pawłowska

Ija Lazari-Pawłowska Trzy pojęcia tolerancji Zainteresowanie problemami tolerancji bierze się z kilku przyczyn: - z zagwarantowania w ramach praw człowieka każdej ludzkiej istocie szeregu swobd osobistych i obywatelskich - odejście od etnocentryzmu - zmiana stosunku koś...

Ewolucja polskiego systemu partyjnego

Ewolucja polskiego systemu partyjnego EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGO Cezurą oddzielającą czasy zniewolenia komunistycznego od czasw demokracji liberalnej są w Polsce wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wwczas to po raz pierwszy od pł wieku miały miejsce wybory, ktre zawierał...

Oglna charakterystyka rachunku kosztw.

Oglna charakterystyka rachunku kosztw. 1.Pojęcie kosztu. Koszt wiąże się z prowadzenie działalności. Produkując wyrb oblicza się koszt jednostki tego wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy koszt nabycia, świadcząc usługi określa się czas...

Was ist fr mich Mode?

Was ist fr mich Mode? Eigentlich Mode interessiert mich nicht besonders, jedoch ist fr mich wichtig, was ich anziehe. Ich mag bunte Sachen, zum Beispiel schwarze Handschuhe, immer ziehe ich blaue Jeanshose mit Pullover an, wenn es kalt ist. Wenn es warm ist, ziehe ich meistens weie Socken, Sportschuhe, kurzrmeliges Hemd in vers...

Droga Polski do UE

Droga Polski do UE Od samego początku przewidywano, że obok pierwszych sześciu państw członkowskich także inne kraje europejskie będą kolejno wstępowały do Wsplnoty Europejskiej. W artykule 237 Traktatu Rzymskiego stwierdzono: Każde państwo europejskie może ubiega...

Prawo Konstytucyjne-wspłczesne formy państwa (opracowanie)

Prawo Konstytucyjne-wspłczesne formy państwa (opracowanie) III WSPŁCZESNE FORMY PAŃSTWA 1. Pojęcie formy państwa To zasady organizacji naczelnych organw władzy państwowej i wzajemne relacje między nimi; terytorialna struktura państwa oraz styl rządzenia ...

Biografia -Jzef Piłsudski.

Biografia -Jzef Piłsudski. Pierwszy Marszałek Polski, ur. 1867 w Żułowie pod Wilnem, w rodzinie, zaangażowanej czynnie w powstaniu styczniowym, wychował się w atmosferze tradycji patriotycznych i walki orężnej z Rosją. Ukończywszy gimnazjum w Wilnie, zapisa ...

Aborcja i Eutanazja

Aborcja i Eutanazja Czym jest życie? Na czym ono polega? Jaki jest cel życia? Większość z nas miałaby problemy z odpowiedzeniem sobie na to niby proste pytanie...Ciężko jest wytłumaczyć nawet samo pojęcie życia, wg jednej z encyklopedii PWN życie jest to dynamiczn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry