• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Psycholo...

Nawigacja

Psychologia w pigułcePsychologia w pigułce


1879 – powstała psychologia. Psychologia rozwinęła się na gruncie filozofii. Psyche dusza, logos nauka – nauka o duszy. Przez wieki przechodziła przeobrażenia. Około 100 lat temu oderwała się od filozofii.DEFINICJA PSYCHOLOGI: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka.PSYCHOLOGIA zajmuje się opisem człowieka i procesw, ktre w nim zachodzą.PSYCHOLOGIA W SENSIE POTOCZNYM: to wszystko co nas otacza: film muzyka, teatr.PSYCHOLOGIA W SENSIE NAUKOWYM: musi mieć przedmiot badań: człowiek; aspekt psychiczny: zachowania; tj. co człowiek robi; cel: nauka ta chce opisać i wyjaśnić zachowania człowieka; metody: opisywanie, badanie, wyjaśnianie; PSYCHOLOGIA zachodzi zakresowo z innymi naukami: biologią, socjologią, filozofią. Te nauki są jednak odrębne! W naukach psychologicznych opieramy się o prawdopodobieństwo. Psychologia stawia diagnozy.CEL PSYCHOLOGII nie jest jednoznaczny; wyrżniamy kilka koncepcji: - koncepcja psychoanalityczna pochodzi od Freuda – stany emocjonalne, popędy – TANATOS i EROS, problemy seksualne. Psychoanaliza zajmuje się podświadomością. Freud sądził. Że człowiek jest jak jajko: super ego – nakazy, zakazy, powinności, marzenia; ego – kim jesteśmy; id – potrzeby; niemoc dokonania wyboru. Ciągle żyjemy w rozdarciu. – BEHAWIORYZM – nie ma życia nieświadomego są tylko zachowania. Człowiek jest reaktywny. Celem behawioryzmu było badanie reakcji. Ważny jest konkret – manipulacja człowieka(prezentami, karą). Stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych w celu odepchnięcia lub zachęcenia człowieka. Behawioryzm zajmuje się reakcjami na bodźce. – PSYCHOLOGIA POZNAWCZA: mwi, że człowiek jest istotą przetwarzającą informacje, tworzy nowe wnioski. Zdolność wybierania informacji. – PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA: wychowanie bez stresowe- założenie, że człowiek z gry jest dobry, wywyższanie człowieka; - PSYCHOLOGIA EGZYSTENCJALAN: człowiek poszukuje sensu życia, dąży do czegoś; wiara jest prawdą, sens jest tu myślą przewodnią.PSYCHOLOGIA zajmuje się zachowaniami. PSYCHOLOG zajmuje się zachowaniem człowieka w aspekcie wykonywania zawodu, kobiecości, męskości.DZIAŁY PSYCHOLOGII: PSYCHOLOGIA OGLNA: podstawowe elementy życia codziennego – psychicznego; psychologia fizjologiczna – biologiczne mechanizmy Zachowania; wrażenia, spostrzeżenia, myślenie, wola, uwaga, pamięć. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA: bada czynniki, etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego od niemowlęctwa do starości, dziś od poczęcia do starości. Np.: przyczynę skłonności homoseksualnych możemy odnaleźć w 2-3 miesiącu płodu – przez zaburzenia w trakcie ciąży- choroby zakaźne. PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI: zajmuje się strukturami psychicznymi człowieka, ktre tworzą się w trakcie rozwoju pod wpływem działania środowiska – sposb myślenia, motywacja, postrzeganie siebie i środowiska, charakter, temperament – zagadnienia: temp. Wypadkowa – ma się go; charakter: postawy nadbudowane; osobowość: subtelność myśli. PSYCHOLOGIA KLINICZNA: zajmuje się psychicznym zachowaniem człowieka w aspekcie zaburzeń: psychoza, depresja – zaburzenia psychiczne – stresy, lęki, traumy: zdrada, śmierć, wypadek – nagle; niepokoje. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA: zajmuje się wpływem jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych ludzi. PSYCHOLOGIA PRACY: analizuje przebieg działalności zawodowej człowieka, jego relacji do maszyn, innych pracownikw, środkw produkcji. PSYCH> REHABILITACJI – REWALITACYJNEJ: defektologicznej. PSYCHOLOGIA RELIGII: bada zjawiska psychiczne występujące w życiu religijnym człowieka, nie bada przedmiotu religii, zajmuje się przedmiotem np.: dorosłości religijnej. PSYCH. SĄDOWA: zajmuje się procesami psychicznymi osb odosobnionych, podczas rozpraw sądowych, stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania czynw karalnych.Oprcz tych działw psych. Istnieją: parapsychologia: telepatia, telekineza, hipnoza; psych. Sportu, psych. Marketingu, lotnictwa, fizjoterapii.WSZTSTKIE PSYCHOLOGIE SĄ POWIĄZANE!!!POSTAWA: to trwały układ pozytywnych lub negatywnych ocen, uczuć i tendencji do działania wobec jakiegoś przedmiotu społecznego – czyli pozytywnych lub negatywnych zachowań.KOMPONENTY POSTAWY: POZNAWCZA: procesy, przemyślenia, wnioskowania; ZACHOWAWCZA: coś robię, gest, zachowanie; EMOCJONALNA: reakcje, sposb zachowania.KOMPONENTA EMOCJONALNA: zawiera pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do przedmiotu społecznego np.: auto, osoba, telewizor, kosmetyk, można ją zmienić;KOMPONENTA ZACHOWAWCZA: to dyspozycja do określonego działania człowieka i idące za Nią odpowiednie zachowania (najpierw wiem a potem działam)KOMPONENTA POZNAWCZA: obejmuje wiedzę, ktra ułożona jest w pewną zorganizowaną całość, ktra ułożona jest w większym lub mniejszym stopniu pewności.CECHY POSTAW: 1.przedmiot postawy jest najważniejszą charakterystyką postawy. Treść przedmiotowa oznacza to do czego kierujemy myślenie, działanie człowieka. Przedmiotem postawy może być wszystko co istnieje dla ludzi i ma lub miało jakieś znaczenie za względu na zaspokojenie ich potrzeb – wartość pozytywną bądź negatywną, aspekt historyczny.2.ZAKRES: określa ilość idei, rzeczy, osb do ktrych odnosi się dana postawa. Zakres to ilość przedmiotw, spraw.3.ZŁOŻONOŚĆ dotyczy poszczeglnych komponentw postaw, rżnią się one bowiem między sobą ze względu na treściowe bogactwo poszczeglnych składnikw komponentw.4.TRWAŁOŚĆ: określa stopień podatności na pewne zmiany. Postawy się zmieniają. Dojrzała postawa ma pewną trwałość.5.KIERUNEK postaw oznacza pozytywny lub negatywny rodzaj ustosunkowania się do przedmiotu postawy.6.INTENSYWNOŚĆ: częstotliwość występujących charakterystycznych dla danej postawy zachowań lub tendencji do tych zachowań.7.WSPŁZALEŻNOŚĆ: czyli występowanie w wielorakich powiązaniach postaw. Co kształtuje nasze postawy? –środowisko na ktrym się znajdziemy.TYLER:1.Przyswajanie od otoczenia rżnych zachowań, uczenie się od drugich.2. Przyswajanie własnych emocjonalnych doświadczeń pozytywnych i negatywnych.3. Intelektualizacja – wiedza i informacja pozyskana od innych wzbogacona o własną refleksję. Intelektualizacja rozkłada się na dwie drogi: przyswajanie nowych treści od innych osb; uzasadnienie sobie, że te treści są ważne i przyjęcie je za swoje. Może jej dokonać tylko człowiek. Te trzy drogi wiążą się z komponentami. W trakcie kształtowania się postawy. Po 25 roku życia ciężko zmienić swoją postawę. Dzieje się to bardzo opornie. Czasem nam się wydaje, ze uporaliśmy się z jakimś problemem psychicznym, początkowo nam się wydaje że już jest dobrze jednak to powraca. Należy robić a nie mwić. Trzeba po trochu wymusić pewne zachowania u drugiej osoby. Należy powoli stopniowo oswajać osobę. Trzeba uświadomić, że to co kiedyś bolało tera nie musi wcale boleć.PROCESY POZNAWCZE: zmiana w przekonaniach, myśleniu o blu; Jak zmienić przekonania? – podawać argumentację dwustronną np.: trzeba wszystko wypośrodkować tylko dwie osoby muszą coś wnieść od siebie, każdy coś od siebie, muszą wspłpracować.Postawę trzeba rozpatrywać od strony wewnętrznej struktury, unikać sprzeczności, integrować postawy drugiej osoby – synchronizować zachowania, uczucia, postawy, trzeba stworzyć układ nowych jakości tych postaw.TEMPERAMENT: wrodzone cechy somatyczne i związane z nimi cechy psychiczne. Określamy przez szybkość reagowania i natężenie – głębię tego reagowania.CHARAKTER: (znakowanie, zaznaczanie); jest czymś co znakujemy pozytywnie lub negatywnie odnośnie do temperamentu; ma jakąś wartość. Najpierw był temperament, potem kształtował się charakter. Są to cechy psychofizyczne wypracowane na drodze doświadczeń na bazie temperamentu.CHARAKTER definicja: to zespł pozytywnych, trwałych, zdobytych dyspozycji psychicznych. OSOBOWOŚĆ: w sensie szerokim to całokształt dyspozycji i cech psychicznych człowieka, organizujących jego życie.Definicja osobowości w sensie ścisłym: to zorganizowana struktura cech indywidualnych, sposobw zachowania, ktra decyduje o specyficznym przystosowaniu jednostki do jej środowiska.OSOBOWOŚĆ: jako cechy psychiczne; dynamiczne; cechy osobowości zbir określonych zachowań;5 zasadniczych cech osobowości:I.intrawersja, ekstrawersja:Intawertyk: zamknięty w sobie, unikający ludzi, milczący, samotnik; Ekstrawertyk: osoba otwarta, szukająca kontaktu, szczera, entuzjastyczna.NORMA to cechy pośrednie.II.Kontakt z innymi ludźmi; kontakt wspłżycie: -zazdrość, negatywność, porywczość; + dobroduszność, łagodność, delikatność, wspłpraca.III.SUMIENNOŚĆ: - brak odpowiedzialności, sumienności, skrupulatności; + schludność, drobiazgowość, stałość, wierność.IV.RWNOWAGA EMOCJONALNA: - brak zrwnoważenia, nerwowość, panika, rozpacz; + zrwnoważenie, spokj, opanowanie.V.KULTURA: - brak wrażliwości estetycznej, brak przezywania wyobraźni; + wrażliwość estetyczna, refleksyjność, wyobraźnia.Przy pomocy tych cech można opisać każdego człowieka!!!KIM JESTEŚMY??? ZALEŻY OD:I.CZYNNIK WRODZONY: uwarunkowania genetyczne.II.CZYNNIK-ŚRODOWISKA: środowisko znaleźliśmy się tam bez naszej woli, nie mamy na to wpływu lecz to ma wpływ na nas. Środowisko wpływa na nas przekazuje nam pewne cechy.Jest kilka kręgw środowiska:1.Srodowisko szkoły, domu, Pracy, rodziny.2. środowisko społeczności lokalnej.3. środowiskowe granice regionu, narodu, danej kultury.III.WYCHOWANIE: świadome oddziaływanie i formowanie postaw i zachowań człowieka.Wychowujemy się kilkoma drogami: nieświadomie, świadomie, wychowanie- samowychowanie – trening; dostrzegamy złe cechy pewnych rzeczy i ćwiczę swj charakter w dobrą stronę.IV.AKTYWNOŚĆ WŁASNA.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWJ OSOBOWOŚCI: aktywność jednostki wchodzącej w relacje społeczne (aktywność od momentu poczęcia); przyjmowanie i pełnienie rl społecznych; wpływ osb znaczących na nasze życie; identyfikacja i naśladowanie (przyjmowanie pewnych wzorw zachowań); świadome naśladowanie; kultura w ktrej jestem i ktrą tworzę.CECHY DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI:FREUD: człowiek ktry umie radośnie pracować i miłować.CABOT: radośnie pracować, kochać, bawić się i modlić.ALLPORT: wyznaczył cechy: adekwatna ocena rzeczywistości i siebie, jednocząca filozofia życia (światopogląd), nastawienie przyszłościowe i celowe, rwnowaga emocjonalna, poczucie sensu życia, zdolność do głębokiego emocjonalnego przywiązania do drugiego człowieka.PROFESOR MARIA RYŚ: realizm w spostrzeganiu rzeczywistości, akceptacja siebie, postawa miłości, wewnętrzna integracja, hierarchia wartości, szerokość zainteresowań, pozytywna postawa wobec życia, twrczość w określonej dziedzinie życia, gotowość do poświęceń.KONCEPCJE ROZUMIENIA CZŁOWIEKA: I.KONCEPCJA psychodynamiczna, bihewioralna, egzystencjalna.KONCEPCJA FRANKLA: jej elementy:I.ZASADA ANTROPOLOGII PRZESTRZENNEJ: jedna i ta sama rzecz rzutowana z innego wymiaru na inny niższy, odbija się w ten sposb że te odbicia wzajemnie sobie przeczą ( nie można człowieka sprowadzać do wymiarw niższych niż on sam).II.ZASADA AUTR. PRZESTRZENI: człowiek ma trzy wymiary: biologiczny, psychologiczno – społeczny, neotyczno duchowy. Nie jedna i ta sama rzecz lecz rżne rzeczy rzutowane ze swoich wymiarw na jeden i ten sam wymiar niższy niż ich własny odbija się w taki sposb że ich obrazy nie są ze sobą sprzeczne lecz są wieloznaczne (to co biologiczno – fizjologiczne to najprostsze, można tak opisać wszystko: siebie, psa, rybkę). Człowiek ma wolę i dąży do sensu życia na drodze realizacji wartości. STRES:I.Zmiana charakteru i struktury chorb, zmiana przyczyn zgonw. Choroby epidemiczne: tyfus, gruźlica – do końca XX wieku, obecnie: przewlekłe choroby układu krążenia, udary mzgu, wypadki, choroby nowotworowe.II.Wzrost naukowych dowodw wskazujących na znaczenie czynnikw psychologicznych dla stanu zdrowia. 1. znaczenie wzoru zachowania typu A – czynnik zaburzeń układw: jak najwięcej celw w jak najkrtszym czasie. 2. konstelacja aktywności zachowania zdrowia mimo niekorzystnych okoliczności: odporność psychiczna, poczucie koherencji (panowania nad sobą), prozdrowotny styl życia.III.Wspłczesna medycyna jako źrdło stresw pacjenta.IV.Rosnące koszty opieki zdrowotnej.V.Wzrost wymagań etycznych stawianych badaniom psychologicznym.VI.Wzrost aspiracji ludzi do osobowego udziału do rozwiązywania własnych problemw zdrowotnych: samodzielny i aktywne decydowanie o własnych problemach zdrowotnych, partnerskie układy lekarz – pacjent.VII.Tworzenie grup wsparcia i grup samopomocowych pacjentw broniących własnych interesw.VIII.Wybr alternatywnych form leczenia.STRES: pojęcie wieloznaczne: reakcja wewnętrzna człowieka, sytuacje trudne na zewn. Człowieka, relacje pomiędzy czynnikami zwen. I wewn.DYSTRES: stan nieprzyjemny, spra

eeb3

wiający bl, powodujący trudne przeżycia jest patologiczny.H. Selye sformułował pierwszą definicję stresu biologicznego – naspecyficzna reakcja organizmu na działanie bodźca szkodliwego lub grupę bodźcw. Ma swoją dynamikę, dzieje się w czasie. Stres jako reakcje.Trzy stadia sytuacji stresowej:I.STADIUM ALARMOWE: mobilizacje sił obronnych, organizm dąży do pokonania tego stresora.II.STADIUM ODPORNOŚCI: następuje walka ze stresem.III.STADIUM WYCZERPANIA: wyczerpanie sposobw odpornościowych.Według Grochnala:+stresory psycho - emocjonalne (działają na uczucie) emocje, stany emocjonalne.+stresory psycho – społeczne (system moralny człowieka, zasady życia społecznego).+stresory biologiczno – fizjologiczne (wirusy, bakterie, toksyny).Są one zależne od siebie lub występują niezależnie.Nieraz występują bardzo silne zależności między stresami. W fazie alarmowej atakujemy takimi stanami, w ktrych siły odpornościowe są najwyżej wyspecjalizowane.Faza wyczerpania zachodzi gdy nasze siły odpornościowe już nie działają. W stresorach biologiczno – fizjologicznych jest zespł chorobowy, somatyczny. W przypadku psychiczno – emocjonalnym, rozwijają się zespoły zaburzeń psychologicznych i psychicznych (rżnego rodzaju nerwia: lęk, niepokj, fobie, stany maniakalne). W przypadku psychiczno – społecznych pojawiają się zaburzenia o charakterze psychologicznym.STRES PSYCHOLOGICZNY: analizowanie bodźca lub sytuacji zewnętrznej, opisywanie stresora; reakcja wewnętrzna człowieka zwłaszcza emocjonalnej na wydarzenie zewnętrzne; relacje (transakcje) pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a zachodzącymi wewnątrz człowieka.LAZARUS I FOLKMAN:Stres to określona reakcja pomiędzy osobą a otoczeniem, ktra oceniana jest przez osobę jako obniżająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi.OCENY SYTUACJI STRESOWE JAKO:Krzywdy i straty: po zaistnieniu sytuacji stresowej, dominujące emocje to żal, smutek, złość; zagrożenie: przed zaistnieniem sytuacji, przewidujemy je, emocje i strach, niepewność, lęk; wyzwanie: przewiduję stratę, szkodę, zagrożenie, jak rwnież korzyść, sukces, emocje: podekscytowanie.Wtrna ocena sytuacji stresowej dotyczy możliwości podjęcia działania usuwającego przyczyny stresu lub przynajmniej łagodzącego jego skutki, a w konsekwencji przewidywanie korzyści. Dokonuje się to poprzez analizę źrdeł stresu własnych zasobw. Bezpośredni skutek podjęcia działania to określony efekt. JAK RADZIMY SOBIE ZE STRESAMI?;I.proces – obejmuje zmieniające się, poznawcze, bichewioralne wysiłki, mające na celu opanowanie, określonych zewnętrznych wymagań, ocenionych przez osobę jako obciążające i przekraczające jej zasoby.II.STYL – zawiera się w procesie, odnosi się do względnie stałej, specyficznej dla jednostki dyspozycji wyznaczającej przebieg radzenia sobie ze stresem. Styl radzenia to charakterystyczny dla danej jednostki repertuar strategii.IIISTRATEGIA – odnosząca się do określonych zdarzeń, zakresowo węższy. To system zachowań, reakcji, powstałych na skutek zaistniałego stresu.WEDŁUG LAZARUSA:I.KONFRONTACJA: zmierzenie się z daną sytuacją.II.DYSTANSOWANIE SIĘ: w sytuacji stresu robię pewne odejście od stresu, unik.III.SAMOKONTROLA : umiejętność oceny własnych emocji, uczuć.IV.POSZUKIWANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO: przyjmowanie wspłczuć, szukanie wsparcia. V.PRZYJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.VI.UCIECZKA I UNIKANIE: ucieczka przed odpowiedzialnością.VII.PLANOWANIE ROZWIĄZANIA PROBLEMU.VIII.POZYTYWNE PRZEWARTOŚCIOWANIE.PROPOZYCJE SZEWCZYKA JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM: unikanie stresu niepotrzebnego, nabywanie odporności poprzez pozytywną dyscyplinę siebie, wyrabianie w sobie poprzez autosugestię i trening, postawę pozytywnego myślenia wobec sytuacjo stresowej, uniezależnienie się od uczuć i opinii innych ludzi, budowanie postawy otwartości w relacjach interpersonalnych, klarowna hierarchia wartości.ZWIĄZEK POMIĘDZY STRESEM A CHOROBĄ: obciążenie układu nerwowego, objawem działania stresu jest lęk.LEWICKI tw.:Aby relacje stresowe miały wpływ na organizm ludzki, musi to przeżycie emocjonalne mieć charakter intensywny.LAZARUS – choroba psychosomatyczna: pierwszym składnikiem, ktry przyczynił się do ujawnienia reakcji to stereotypia reakcji. Po drugie musi nastąpić częsta aktywacja psychofizjologiczna w narządzie objętym stereotypią w kierunku negatywnym. Musi mieć miejsce nieefektywność mech. W kierunku homeostatycznym. Zaburzenie mechanizmu homeostazy, to wyłącznie możliwości kontroli. Najnowsze koncepcje wyjaśniające zjawisko pomiędzy stresem a chorobą.Objawem przeciążenia emocjonalnego jest lęk, ktry stanowi podstawową siłę motywacyjną i napędową. Rozkładanie lęku przybiera formę agresji lub stłumienia, to z kolei wywołuje w nas poczucie winy albo krzywdy, a to znowu wywołuje stan lęku. Prowadzi to do osłabienia układu odpornościowego i zaburzeń psychicznych.W klasyfikacji międzynarodowej ICD – 10 wyrżniona jest kategoria chorobowa – reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – odnosi się bezpośrednio do związku ze stresem . kategoria ta obejmuje zaburzenia rozpoznawane, nie tylko na podstawie krytyki zewnętrznej i przebiegu, ale rwnież.........Wyjątkowość stresującego wydarzenia życiowego, powodującego ostrą reakcję na stres. Istotna zmiana w życiu, prowadząca do pojawienia się stałych, nieprzyjemnych okoliczności, ktre są przyczyną zaburzeń adaptacyjnych. F 43.F 43. 0 – ostra reakcja na stres, przemijające zaburzenie o znacznym nasileniu, ktre wystąpiło u osoby nie przejawiającej uprzednio żadnego zaburzenia psychicznego i ustępują zazwyczaj w ciągu godziny lub kilku dni.

F 43.1 – zaburzenie stresowe pourazowe, to zaburzenie, ktre się pojawiło po jakimś czasie, powtarzające się przeżywanie urazu, natrętne wspomnienia, sny, drętwienie, otępienie, izolacja od ludzi, unikanie okoliczności, ktre mogą przywołać to traumatyczne zdarzenie, napadowe wybuchy strachu, paniki, agresji, nadmierne pobudzenie układu autonomicznego, bezsenność, stany depresyjne, częste sięganie po leki uspokajające. F 43.2- zaburzenie adaptacyjne, powstałe w wyniku wcześniejszego, traumatycznego zdarzenia stresowego. Jest to stan subiektywny – wew. Przeżycie nieumiejętności poradzenia sobie w sytuacji społecznej. Osoba taka ma trudności działania i funkcjonowania w społeczeństwie, zwłaszcza w okresie adaptacji do istotnych zmian życiowych – ujawnia się w sytuacji, gdy trzeba sprostać sytuacjom, a osoba nie jest do tego gotowa.T 8 – PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA CHORB SOMATYCZNYCH.TRZY GRUPY LEŻĄCE U PODSTAW CHORB: uwarunkowania sytuacyjne, uwarunkowania osobowościowe, wzr zachowania typu A.Uwarunkowanie sytuacyjne – związane ze stresem, czynniki socjodemograficzne (zaludnienie, urbanizacja, poziom cywilizacyjny).Uwarunkowanie osobowościowe – tłumienie emocji (gniewu), wysoka potrzeba osiągnięć, poczucie odpowiedzialności, konpulsje ( reakcje natrętne, przymusowe), reakcje depresyjne (reagowanie smutkiem, niepokojem).Wzr zachowania typu A – silna potrzeba osiągnięć (ambitne cele), tendencja do dominacji, agresywność, charakteryzuje się wysoką dynamiką, wysoka energia przejawiająca się w działaniu (niecierpliwość, pośpiech).Zachowanie typu ! WZA (wzr zachowania A) – polega na zaangażowaniu jednostki w ciągłą walkę o zdobycie jak największej liczby celw, często niejasno sprecyzowanych w jak najkrtszym czasie. PSYCHONEUROLOIMMUNOLOGIA – powiązanie nauk psychologicznych, neurologicznych i immunologicznych. W okolicy podwzgrza znajdują się centra zawaidujące układem nerwowym, immunologicznym, hormonalnym.Psychosomatyka – nauka zajmująca się powiązaniami między psychiką a układem somatycznym.PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY CHORYCH SOMATYCZNIE. Osoba chora: zaprzecza istnieniu choroby, bądź jej skutkom. Polega to na tym, że chory nie przyjmuje do wiadomości fakty zachorowania, Konsekwencji, mimo dostępnych informacji i i intelektualnych możliwości ich wykorzystania.Adaptacja do zagrażającego wydarzenia (oswojenie się). Poszukiwanie znaczenia jakie ma tak choroba, dla jej życia, przyszłości; pacjent stara się zdobyć jak największą kontrolę nad tym wydarzeniem; obejmuje wysiłki odzyskania poczucia własnej wartości.Sposoby radzenia sobie z emocjami związanymi z chorobą.PSYCHOLOGIA KLINICZNA: problem normy i patologii. Kryteria norm psychicznych: powszechność, masowość, lub częstość występowania w danej populacji; zgodność z oczekiwaniami, konwencją, wzorami zachowań zgodnymi dla danej populacji; zgodność z normami obowiązującymi w danej populacji.KRYTERIA PATOLOGII: wskaźniki statystyczne określające normy statystyczne, odbywa się to poprzez pomiar danej reakcji w populacji i wykreślanie wskaźnika ludzkiego; wskaźniki zachowań nietypowych są to zachowania odbiegające od normy, odmiennych od typowych reakcji na daną sytuację; naruszanie norm w kontaktach interpersonalnych, higienę osobistą, zachorowania, reakcjach emocjonalnych; poczucie subiektywnego dyskomfortu – stany, ktre wywołują duże poczucie cierpienia u osoby chorej; niesprawność – stany, ktre uniemożliwiają podjęcie czynności życia codziennego. Może odnosić się do aktywnej psychoseksualnej, aktywności zawodowej, zdolności kierowania swoimi emocjami, poruszania się środkami komunikacji.POCZUCIE KOHERENCJI: orientacja życiowa, polegająca na postrzeganiu świata, jako zrozumiałego, sterowanego oraz mającego sens i wobec tego wartego podejmowania wysiłku i inwestowania emocji w życie.Wysokie poczucie koherencji jest pozytywne dla zdrowia!PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH zadania nieprodukcyjne, zaburzenia pola świadomości, zab. Pola uwagi, zab. Orientacji oraz rozumienia bodźcw reakcje depresyjne, złość, rozpacz, pobudzenie lub zachamowanie aktywności); zaburzenie depresyjne – konpulsywne – (kompulsje – przymusowe, stereotypowe zachowania).dysocjacyjne – częściowa lub całkowita utrata prawidłowej integracji między wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej tożsamości i kontrolą dowolnych ruchw ciała.ZABURZENAI OSOBOWOŚCI: specyficzne zaburzenia osobowości: Dotyczy zaburzeń odmiennego spostrzegania; myślenia, przeżywania emocji, zaburzenia w relacjach interpersonalnych.Wyrżniamy kilka typw osobowości:I.OSOBOWOŚĆ PARANOICZNA (nadwrażliwość postawa wrogości, walki wyczulenia na opinie innych ludzi o niej). II.OS. SCHIZOIDALNA: (ograniczenie kontaktu z innymi osobami, empatia, chłd, wyizolowanie). III. OS. DYSOCJALNA: (antyspołeczna): nieczułość osobowościowa, zaniżona, upośledzona uczuciowość wyższa. IV. CHWIEJNA EMOCJONALNIE: os. Niestabilna emocjonalnie, pograniczna. V. OS. HISTRINICZNA (dawniej historyczna) – manifestacyjne zachowania, reakcje np. udaje zawał serca. VI. OS. ANANKASTYCZNA: obsesyjno – kompulsywna, natrętne myśli, poczucie przymusu. VII. OS. LĘKLIWA – słania do reagowania lękiem, poczucie napięcia, niskości. VIII. OS. ZALEŻNA BLUSZCZ musi się wić koło kogoś, sama nie potrafi funkcjonować.ZABURZENIA NWYKW I POPĘDW np. hazard, patologiczne podpalanie (piromania), kleptomania.ZABURZEŃ IDENTYFIKACJI PŁCIWEJ I PREFERENCJI SEKSUALNYCH. Transseksualizm – sprzeczność pomiędzy płcią somatyczną a psychologiczną. Transwestycyzm . fetyszyzm – konieczność posiadania przedmiotw, bielizny, ktra powoduje osiągnięcie orgazmu. Ekskibicjonizm – silna potrzeba do obnażania i pokazywania genitaliw. Pedofilia. Sadomasochizm. ZABURZENIA NASTROJU (zaburzenia afektywne), stany emocjonalne o dużym nasileniu:A.EPIZOD MANIAKALNY : (podwyższenie nastroju, wzbudzenie emocjonalne trwa ok. 1 dnia)Hipomania: stałe i łagodne wzmożenie nastroju, gadatliwość, wzmożona potrzeba snu i seksu. Mania bez objaww psychotycznych (trudność z koncentracją, trwałość uwagi, zawyżony obraz siebie). Mania z objawami psychotycznymi (urojenia).B.ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE (na przemian przejawia objawy maniakalne a pźniej depresyjne).C.EPIZODY DEPRESYJNE.D.UTRWALONE ZABURZENIA NASTROJU: wyrżniają się przewlekłymi zmianami nastroju, mogą się rozciągnąć na cały okres wieku dorosłego. Cyklotynia: stałe wahania nastroju. Dystynia: przewlekłe obniżenie nastroju.Jakie są grupy psychoterapii : poznawcza – stosowana w grupach depresyjnych, behawioralna – znana w nerwicach o objawach obsesyjnych, rodzin – rodziny patologiczne.

Przykadowe prace

Czasownik

Czasownik Czasowniki: -przechodnie ( strona czynna ) -nieprzechodnie ( strona bierna i zwrotna ) Ola pisała list. - strona czynna List był pisany przez Olę. - strona bierna Idę do kina. - strona zwrotna Aspekt czasownika: -dokonany -niedokonany...

Bohater Literacki w balladach i sonetach Mickiewicza

Bohater Literacki w balladach i sonetach Mickiewicza Bohater literacki w balladach Adama Mickiewicza występuje w kilku postaciach. Może być człowiekiem (np. Powrt taty), rośliną (np. Pierwiosnek), istotą metafizyczną (np. duch, zjawa jak w balladzie To Lubię ). Często też...

Strona bierna

Strona bierna Ich backe einen Kuchen. Der Kuchen wird (von mir) gebacken. Ich backte / buk einen Kuchen. Der Kuchen wurde (von mir) gebacken. Ich habe einen Kuchen gebacken. Der Kuchen ist (von mir) gebacken worden. Ich hatte einen Kuchen gebacken. Der Kuchen war (von mir) gebacken worden. ...

Unia Europejska- wsplnota narodw, czy superpaństwo?

Unia Europejska- wsplnota narodw, czy superpaństwo? Terytorium Unii Europejskiej liczy sobie 4,325 mln km?, zamieszkuję ją 495 mln ludzi, w jej skład wchodzi 27 państw, w 2006 roku PKB całkowite wyniosło 13,3 bilionw $. Z roku na rok liczby te są coraz większe. Pojawiają się...

Pojęcia

Pojęcia Epoka - okres w dziejach ludzkości rozpoczynający lub kończący się ważnym wydarzeniem, posiadający ściśle określoną, specyficzną tylko dla niej cechę Epoka kamienna, dzieląca się na: starszą, środkową i młodsza{paleolit...

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1 ZAKRES REFERATU 2. ZASADA PARETO 3. DIAGRAM PARETO-LORENZA 3.1 PRZYKŁAD ANALIZY 3.2 ZASTOSOWANIE WYKRESU PARETO-LORENZA 4. ANALIZA ABC 4.1 PROCEDURA ABC 4.2 PRZYKŁAD METODY ABC 5. PODSUMOWANIE 6. LITE...

Renesans w arhitekturze rzeźbie i malarstwie

Renesans w arhitekturze rzeźbie i malarstwie Informacje oglne Renesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie, (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początkw doby nowo...

Cechy szkieletu

Cechy szkieletu Cechy szkieletu: Ryby: ? Szkielet chrzęstny lub kostny ? Masywna czaszka nieruchomo Zestawiona z kręgosłupem ? Odcinki kręgosłupa: tułowiowy i ogonowy ? Płetwy: piersiowe, brzuszne przytwierdzone do kręgosłupa za pomocą obręczy barkowej i ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry