• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Psycholo...

Nawigacja

Psychologia wykładyPsychologia wykłady


PSYCHOLOGIAJest tym co naukowcy i filozofowie o rżnych przekonaniach stworzyli w celu zaspokojenia potrzeb zrozumienia umysłu i zachowaniu rżnych organizmw od najbardziej prymitywnych, aż po najbardziej złożone.Jest nauką o człowieku, umożliwiającą rozumienie ludzkiego zachowania – przez co znajduje wiele praktycznych zastosowań.Zachowanie

- każda dająca się zmierzyć reakcja organizmu

- sposb przystosowania się organizmw

- obserwowalne działanie ludzi i zwierząt.CELE PSYCHOLOGII1. Opisywanie zachowania.

2. Wyjaśnianie zachowania.

3. Przewidywanie zachowań.

4. Kierowanie zachowaniem.

5. rozwiązywanie ludzkich problemw.ZWIĄZKI PSYCHOLOGII Z INNYMI

DYSCYPLINAMIPsychologia jako nauka społeczna

- ekonomia

- politologia

- socjologia

- antropologia kulturowaPSYCHOLOGIA JAKO NAUKA BEHAWIORALNAZ uwagi na sposb analizy zachowania się oraz jego przyczyn i skutkw.PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA BIOLOGICZNAZ uwagi na zainteresowanie procesami mzgowymi i biochemicznymi podstawami zachowania.

PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA O POZNANIUSposb funkcjonowania ludzkiego umysłu pozostaje w związku z badaniami i teorią w zakresie nauk komputerowych, nauki o sztucznej inteligencji oraz matematyką stosowaną.PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA O ZDROWIUpozostaje w związku z:

- medycyną

- edukacją

- prawem i naukami o środowisku.PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA HUMANISTYCZNApozostaje w związku:- filozofią

- literaturą

- teatrem i religiąWykład 2 (10.10.2002r.)PODSTAWOWE NURT W PSYCHOLOGII. BEHAWIORYZM.Koncepcja psychologiczna człowieka jest jawną lub ukrytą ideą proponowaną przez dany (na przykład dominujący w wybranym okresie) nurt teoretyczny w psychologii; dotyczy kilku kwestii;Kim jest człowiek, jaki jest człowiek, oraz jakie są podstawowe mechanizmy jego zachowania.Koncepcja psychologiczna człowieka jest więc zbiorem założeń przyjętych a priori (lub wynikających z doświadczenia) na temat tego, co w ludziach jest uniwersalne i ponadczasowe.FUNKCJE TEORII PSYCHOLOGICZNEJ

- zawiera kategorie do opisu zachowania człowieka.

- stanowi model teoretyczny zawierający pogląd i założenia, ktre wpływają na to, co będzie badane oraz w jaki sposb.Koncepcje psychologiczne odwołują się do pewnego zbioru założeń dotyczących natury ludzkiego funkcjonowania.1. LUDZIE SĄ SOBIE PODOBNI - mają wsplne właściwości dla naszego gatunku.

2. LUDZIE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PEWNĄ ILOŚCIĄ STAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI.

(wygląd zewnętrzny – lecz nie jest to najważniejsze)

(np. właściwości temperamentalne, upodobania)3. ISTNIEJĄ ZEWNĘTRZNE DOMINANTY LUDZKICH ZACHOWAŃ.

(biologiczne, kulturowe, społeczne), ktre mają charakter stały i powszechny.4. CZŁOWIEK FUNKCJONUJE ODRĘBNIE I NIEZALEŻNIE OD SWOJEGO OTOCZENIA.5. CZŁOWIEK JEST ELEMENTEM SYSTEMU SPOŁECZNEGO, KULTUROWEGO, EKOLOGICZNEGO.DOMINANTY LUDZKIEGO ZACHOWANIABEHAWIORYZM – zachowanie człowieka jest rezultatem działania bodźcw zewnętrznych.

PSYCHOANALIZA – zachowanie człowieka jest rezultatem działania sił wewnętrznych (popędw).PSYCHOLOGIA POZNAWCZA – zachowanie człowieka jest rezultatem działania potrzeby eksploracji i procesw poznawania.PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA – zachowanie człowieka jest rezultatem doświadczanej akceptacji.BEHAWIORYZM (1913 John Watson Behaviorism )behawioryzm jako nauka o zachowaniu

koncentracja na zewnętrznym zachowaniu

zaprzeczenie istnienia świadomości, ponieważ nie można zmierzyć jej przejaww i tym samym stwierdzić jej istnienia

stworzenie metody badania: obiektywnej, mierzalnej, obserwowalnej

stworzenie naukowej metody badania tj. metody w ktrej twierdzenia mogą być sprawdzone przez każdego kto taką metodę zastosuje

podstawowa metoda poznania – eksperyment w warunkach laboratoryjnych, głwnie badania zwierząt.PRAWDZIWE JEST TO CO PROWADZI DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIAWIEDZA PSYCHOLOGICZNAq kontrola zachowania innych

q przewidywanie zachowania innych

q wpływ na zachowanie innych

ZACHOWANIE CZŁOWIEKA JEST REAKCJĄ NA CAŁY UKŁAD BODŹCW DZIAŁAJACYCH NA NIEGO, NA CAŁĄ STRUKTURĘ BODŹCOWĄ.ZACHOWANIE CZŁOWIEKA OPISUJE FORMUŁAS - RS – bodziec

R – reakcjaMODYFIKACJA FORMUŁY S-RS - - R

Edward Chase Tolman

S – O – RS – bodziec

O – organizm

R – reakcja

PSYCHOANALIZA – (podejście psychologiczne)

Psychoanalityczne myślenie o rozwoju osobowości człowieka i zaburzeniach Zygmunt Freund (1856-1939) lekarz wiedeński.W ujęciu psychologicznym działania w celu zredukowania wewnętrznego napięcia powstałego na skutek konfliktu pomiędzy wymaganiami społecznymi a potrzebami osoby (ktre są wynikiem realizowanych popędw)

Wg teorii Freuda – na kształtowanie się osobowości człowieka wpływają:wyposażenie dziedziczne

doświadczenia z własnego dzieciństwa

DETERMINIZM PSYCHICZNY – to założenie, że wszystkie reakcje umysłowe i zachowanie są wcześniej zdeterminowane wcześniejszymi doświadczeniami.Objawy zaburzeń psychologicznych nie są przypadkowe – pozostają w związku z ważnymi wydarzeniami w życiu osoby.Wczesne doświadczenie – istnieje ciągłość rozwoju człowieka od urodzenia do śmierci.Freud jako pierwszy zwrcił uwagę na wpływ doświadczeń z okresu wczesnego dzieciństwa na rozwj i dorosłe życie osoby.POPĘDY I INSTYNKTY – jako źrdła energii psychologicznej człowieka.Freud uważał, że ludzkim zachowaniem kierują dwa popędy.libido – energia psychiczna popychająca człowieka do poszukiwania przyjemności zmysłowych. Inaczej Eros.

popęd śmierci – energia psychiczna skłaniająca człowieka do działań agresywnych destruktywnych. Inaczej Thanatos.

PROCESY NIEŚWIADOMOŚCIZachowanie człowieka może być motywowane przez popędy z ktrych istnienia i działania człowiek nie zdaje sobie sprawy.W zachowaniu człowieka są treści jawne, o ktrych istnieniu ludzie wiedzą – bo są one świadome doświadczane oraz treści ukryte – efekt istnienia niedostępnych procesw nieświadomych.Np. czynności omyłkowe, będące wyrazem nieświadomego pragnienia (osobie, ktrej nie lubimy a mwimy dzień dobry lecz tak naprawdę powiedzielibyśmy jej dowiedzenia lub coś nie miłego. Na myśli mamy co innego a w rzeczywistości mwimy co innego).

ROZWJ OSOBOWOŚCI

FAZA ORALNA – doświadczenie przyjemności i zaspokojenia potrzeb pozostaje w związku pobierania pokarmu.FAZA ANALNA – doświadczenie przyjemności i zaspokojenie potrzeb pozostaje w związku z doświadczeniem kontroli potrzeb fizjologicznych.FAZA FANICZNA – doświadczenie przyjemności i zaspokojenie potrzeb pozostaje w związku z drażnieniem własnych narządw płciowych.FAZA UTAJENIA (LATENCJI) - doświadczenie przyjemności i zaspokojenie potrzeb pozostaje w związku z opanowaniem sprawności społecznych i poznawczych.FAZA GENITALNA - doświadczenie przyjemności i zaspokojenie potrzeb pozostaje w związku ze zdolnością do miłości i do pracy.

STRUKTURA OSOBOWOŚCIIstnieją dwie antagonistyczne części osobowości id i superego oraz trzeci ego, ktra łagodzi konflikty pomiędzy pozostałymi.Id, superego i ego, stanowią dynamiczne procesy posiadające własne źrdła i role do spełniania.IDreprezentuje procesy pochodzenia biologicznego

jest utożsamiane z działaniem popędw

jest kreowane ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI – tj. wymaga natychmiastowego zaspokojenia potrzeb bez możliwości odroczenia gratyfikacji, nie dbając o konsekwencje

działania irracjonalne, na zasadzie impulsu.

jest w obszarze nieświadomości ludzkiej psychiki.SUPEREGOjest utożsamiane z ludzkim sumieniem

stanowi psychiczny zapis ideałw i norm człowieka

odpowiada za kontrolę impulsw i zachowań

dokonuje cenzury ludzkiego postępowania

pozostaje na drodze przyjęcia zewnętrznych (tj. społecznych) norm i zakazw

zawiera idealną wizję osoby, jaka powinna być

jest kierowane ZASADĄ MORALNOŚCI czyli czynienia tego co właściwe

jest w obszarze nieświadomym ludzkiej psychikiEGOspełnienia potrzeby id zgodnie z wymaganiami otoczenia

jest kierowane ZASADĄ REALIZMU (RZECZYWISTOŚCI) tj. odracza zaspokojenia potrzeb, umożliwia doświadczenie gratyfikacji zgodnie z istniejącymi normami i wymaganiami otoczenia

pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktw między id a superego – poszukuje kompromisu częściowo satysfakcjonującego obie strony

reprezentuje osobiste poglądy człowieka na rzeczywistość społeczną i fizyczną – jego świadome sądy o rzeczywistościCzasami nie jest możliwe pogodzenia potrzeb id, superego i ego uruchomienia mechanizmu obronnego, ktry chroni ego przed doświadczeniem nieustannego konfliktuMECHANIZMY OBRONNE - to nieświadome strategie umysłowe pozwalające człowiekowi zachować korzystny wizerunek własnej osoby w oczach innych. Mechanizmy obronne stanowią potrzebę redukcji napięcia czyli doświadczonego przez człowieka lęku.PRZYKŁADY MECHANIZMW OBRONNYCH:

WYPARCIE – usunięcie ze świadomości niepotrzebnych myśli i pragnień.PROJEKCJA – przypisywanie innym własnych nieakceptowanych cechach i pragnieńPRZEMIESZCZANIE – wyładowanie nieakceptowanych emocji na inny obiekt niż ten, ktry je wywołał.ZAPRZECZENIE – niedostrzeganie zewnętrznych nieakceptowanych faktw.RACJONALIZACJA – przypisywanie zachowaniom społecznie pożądanych motywwWADY PSYCHOANALIZY1. Brak możliwości empirycznych weryfikacji teorii.

2. Sformułowania na podstawie obserwacji pacjentw a traktuje o prawidłowym rozwoju.

3. Jednowymiarowa (przez pryzmat popędw) interpretacja przyczyn ludzkich zachowań i zaburzeń psychicznych.

4. Terapia długotrwała i drogaZALETY PSYCHOANALIZY1. Zwrcenie uwagi na ludzką seksualność jako determinantę zachowań i objaww.

2. Zwrcenie uwagi na rolę wczesnego dzieciństwa w rozwoju człowieka.

3. Wprowadzenie pojęcia nieświadomości do psychologii.

4. W terapii możliwość eliminowania.PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNAPoczątek nurtu w latach 50-tych XX wieku stanowi podejście alternatywne. Zawiera treści krytyczne w odniesieniu do pesymizmu i determinizmu charakteryzujących się behawioryzm psychoanalitykę.

Krytyka psychoanalizy za koncentracje na tym co zaburzone w ludzkim zachowaniu i behawioryzm za mechaniczna wizję człowieka.

Reprezentanci tego ujęcia uważają, że ludzie są istotami aktywnymi, dobrymi z natury.

Przyjmuje się, że głwnym zadaniem istot ludzkich jest dążenie do powiększenia i rozwoju własnego potencjału. Podejście humanistyczne powinno zaowocować stworzeniem nauki zajmującej wyższymi motywami ludzkimi, samorealizacja rozwojem, wiedzą i estetyką.Zachowanie człowieka jest motywowane niepowtarzalnymi dla każdego, biologicznymi i wyuczonymi skłonnościami do rozwoju i zmiany w pozytywnym kierunku, ku samourzeczywistnieniu.Samourzeczywistnienie, samorealizacja, samoaktualizacja –- to stała działalność człowieka do realizowania jego wewnętrznego potencjału – do pełnego rozwoju własnych zdolności i talentw.Doświadczenia pozytywne – prowadzą do wspierania i rozwoju ja; umożliwiają doświadczenie akceptacji. Człowiek unika doświadczeń negatywnych, destrukcyjnych ponieważ mogą one utrudniać i czasami hamować rozwj osoby.teorie humanistyczne są holistyczne po

c275

nieważ zawsze wyjaśniają ludzkie zachowanie w kategoriach całości osobowościteorie humanistyczne są dyspozycjonistyczne ponieważ koncentrują się na wewnętrznych psychicznych właściwościach osoby.teorie humanistyczne są fenomenologiczne ponieważ odnoszą się do subiektywnej rzeczywistości osoby a nie jej obiektywnych właściwości.teorie humanistyczne są egzystencjonalne bo dotyczą wyższych czynności psychicznych.

Carl Rogers (1902 – 1989)TEORIA SKONCENTROWANA NA OSOBIEteoria powstała w odniesieniu do doświadczeń z psychicznej praktyki klinicznej (terapia)podejście służy zajmowaniu się ludźmi, ktrzy mają trudności; klient (nie pacjent) jest traktowany jako osoba, ktra znalazła się w sytuacji niekorzystnej z perspektyw rozwoju i doświadczenia akceptacjinależ słuchać tego co ludzie mwią o sobie i w tym jest klucz do ich rozumienia.istota rozwoju polega na doświadczeniu bezwarunkowej akceptacji – niezależnie od czynionych błędw i złych zachowań.popęd do samorealizacji czasami pozostaje z konflikcie z potrzebą aprobaty i samoakceptacją – szczeglnie wtedy gdy osoba czuje, że do uzyskania aprobaty koniecznie jest spełnienie pewnych warunkww tym ujęciu człowiek jest zachęcany do tworzenia własnych recept i metod rozwiązywania trudności.celem terapii jest stworzenie warunkw do przeżycia doświadczeń korektywnych pozwalających na doświadczenie akceptacji w sytuacjach w ktrych w przyszłości człowiek jej nie doznał.

Abraham MaslowTERAPIA MOTYWACJI WZROSTUprzeciwstawienie motywacji braku w ramach ktrej organizm stara się odzyskać rwnowagę psychiczną, motywacji wzrostu – dzięki ktrej człowiek poszukuje możliwości realizacji swojego potencjału a nie tylko redukowanie deficytu

potrzeby człowieka tworzą pewną hierarchię od podstawowych (np. głd) do zaawansowanych (potrzeby duchowe)tak długo jak potrzeby niższe w hierarchii nie są zaspokojone dominują one motywację osoby. Kiedy zostają zaspokojone, człowiek zwraca się ku potrzebom wyższym.HIERARCHIA POTRZEB MASLOWA1. potrzeby fizjologiczne - pożywienia, wody, tlenu, odpoczynku, seksu

2. bezpieczeństwa – spokoju, wolności od strachu

3. przynależność – miłości i bycia kochanym

4. szacunku – zaufania do siebie poczucia własnej wartości i kompetencji

5. potrzeby poznawcze - wiedzy, rozumienia, nowości

6. potrzeby estetyczne – harmonii, piekna

7. samorealizacja – spełnienia swojego potencjału i posiadanie sensownych celw

8. transcendencji – potrzeby duchoweIV PODSTAWOWYCH POSTULATW PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ1. upodmiotowanie sytuacji badawczej poznanie badanego w toku efektywnej komunikacji

2. dialog a nie manipulacja w sytuacji badania

3. komunikacja, wzajemne porozumienie jest niezbędne w każdej sytuacji (diagnozy, terapie)

4. należy łączyć naukę z praktyką psychologiczną (np. psychoterapia)

5. należy uwzględnić subiektywną perspektywę badanego

6. należy korzystać z empatii najbardziej efektywnego sposobu komunikacjiKRYTYCZNA OCENA TERAPII HUMANISTYCZNEJ1. nie precyzyjne sformułowanie kluczowe pojęcia teorii

2. brak możliwości empirycznych weryfikacji teorii

3. brak odniesienia do naśladowania

4. ignorowanie indywidualnej historii osoby i wpływu na rozwj człowieka

5. nadmierne uproszczenie rozumienia osobowości ludzkiej przez zredukowanie jej do trendu, do samorealizacjiPODSUMOWANIENATURA CZŁOWIEKA – człowiek aktywny o nieograniczonym potencjale;

DETERMINANTY ZACHOWANIA – samodzielne decyzje człowieka;

REALIZOWANE INTERESY – rozwj osobisty;

GŁWNY PROBLEM BADAWCZY – doświadczenie ludzkie, możliwości człowieka

BADANIA PODSTAWOWE – wartości, cele, struktura życia człowieka;

Przykadowe prace

Problemy moralne i społeczne w "Granicy"

Problemy moralne i społeczne w "Granicy" Granice z tytułu możemy rozstrzygać w wielu płąszczyznach: Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy. Jest między nimi przepaść. Dzie...

Poliuretany

Poliuretany Poliuretany są wielkocząsteczkowymi związkami, w ktrych powtarzającym się segmentem, złączonym z rżnymi innymi ugrupowaniami, jest człon uretanowy. O O ? O ? R ? O ? C ?NH ? R ? NH ? C ? Przyjęta nazwa poliuretany określająca grup&#...

Wartości.

Wartości. WARTOŚCI: Kiedy dorastamy prbujemy zbudować swj własny system wartości i ideałw, wraz z ktrymi będziemy podążać przez całe życie. Niektre wynieśliśmy z domu rodzinnego, bo wpajane nam były już w dzieciństwie, i częś...

Pianista - Recenzja

Pianista - Recenzja Film Pianista został wyreżyserowany przez Romana Polańskiego, scenariusz na podstawie książki Władysława Szpilmana napisał Polański wraz z Ronaldem Harwood’em. Film trwał 148 minut, i został uhonorowany prestiżową nagrodą - ...

Biografia - Kazimierz Pułaski

Biografia - Kazimierz Pułaski Kazimierz Pułaski był najsłynniejszą postacią historyczną związaną z Warką. Urodził się w Warszawie 6 marca 1745 r. W księdze urodzin znajdującej się w kościele, św. Krzyża figuruje zapis z 14 marca stwierdza...

Woda w gospodarce człowieka

Woda w gospodarce człowieka Pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pl uprawnych. I do granic możliwości eksploatujemy jej zasoby. Czy światu wystarczy wody? Jedną ze sprzeczności tkwiącej w naturze ludzkiej jest to, że cenimy sobie tylko te r...

Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych

Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych Gospodarka rynkowa - to taka, w ktrej sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek. Gospodarka rynkowa zwana rwnież systemem wolnej przedsiębiorczości, nie jest uzależniona od tradycji czy planu centralnego, lecz bezpoś...

Notatka prasowa

Notatka prasowa Notatka Prasowa! POROZMAWIAJ Z MARTĄ FOX NA ŻYWO!!! Jeśli jeszcze nie miałeś okazji porozmawiać z Marta Fox, to teraz będziesz miał taka szanse! Już we wtorek, 20 kwietnia, o godzinie 12:00 odbedzie się spotkanie z pisarką. Rozmowa toczona będzie tak&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry