• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Pytania i...

Nawigacja

Pytania i zdania pytajne - referat K. AjdiukiewiczPytania i zdania pytajne - referat K. Ajdiukiewicz


PYTANIA I ZDANIA PYTAJĄCE1) BUDOWA ZDAŃ PYTAJNYCH:

Zadajemy rożnego rodzaju pytania po to by uzyskać potrzebne nam informacje. Nie są one określone do końca z gry lecz do pewnego stopnia np. zadając pytanie czy x jest rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce ? dążymy do zdobycia takiej wiadomości , ktra się da wypowiedzieć w zdaniu o postaci X jest rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce

Do wypowiadania pytań służą przy pewnym znaczeniu ZDANIA PYTAJNE.

Jako przykład takiego zdania możemy podać zdanie: Czy słońce jest gwiazdą? Wyrżniamy w tym przykładzie podział na części- 1) zdanie oznajmujące( słońce jest gwiazdą ), 2) partykuła pytajna czy , 3)znak zapytania.

Kolejny przykład o innej budowie to zdanie – Kto zapalił światło? zawiera ono 1) partykułę pytajną kto ,2) fragment zdania oznajmującego- zapalił światło ,3) znak zapytania.

W tym przykładzie w ktrym zawiera się tylko część zdania oznajmującego możemy zastosować następujące odpowiedzi: Kasia zapaliła światło , Piotrek zapalił światło , Tomek zapalił światło itp. wśrd nich możemy wyrżnić zdania prawdziwe bądź fałszywe.

Zdania te są utworzone dzięki pewnemu schematowi zdaniowemu mianowicie- X zapalił światło gdzie pod zmienną X podstawiamy odpowiednią nazwę.

Odbiorca choć usłyszał i zrozumiał zdanie pytajne nie zawsze może znać na nie odp. Jednak po części wie jak je ułożyć , wie w jakiej może być postaci- schemat zdaniowy. Schemat ten wyznacza fragment zdania oznajmującego , partykuła pytajna ,ktra pokazuje gdzie wpiąć zmienną by w ten sposb ułożyć odpowiedź na pytanie.

Np. W zdaniu Kto stłukł szklankę? zaimek pytajny kto pokazuje gdzie uzupełnić zmienną by uzupełniła miejsce przedmiotu.

W zdaniu kogo zobaczył Łukasz? zaimek kogo pokazuje że zmienna powinna pełnić rolę przedmiotu – X zobaczył Łukasz itp.

Taki schemat wyznaczony przez zdanie nazywamy DATUM QUAESTINIS czyli innymi słowy DANA PYTANIA

Zmienną ktra zawiera się w datum quaestinis nazywamy NIEWIADOMĄ PYTANIA.

Zdania ktre są utworzone z tej zmiennej i datum quaestinis nazywamy zaś ODPOWIEDZIAMI WŁAŚCIWYMI dla zdania pytajnego.

Partykuła pytajna wskazuje miejsce składniowe na ktre wstawiamy niewiadomą oraz wyrżnia wartości ktre obracają datum quaestinis w zdanie prawdziwe bądź fałszywe.

Np. zaimek pytajny kto w zdaniu kto zapalił światło? wyrżnia nazwy ktre po wstawieniu na miejsce zmiennej X przekształcają schemat w zdanie prawdziwe lub fałszywe.

Są one wyrżnione na tej podstawie iż nazwy ktre podstawiamy za niewiadomą przekształcają zdanie w odpowiednią odpowiedź. Np. w zdaniu Ktre z państw leży w Europie? wyrżniony jest przez zaimek pytajny wyraz państw .

Wartości wyrżnione dla niewiadomej w pytaniu nazywamy ZAKRESEM NIEWIADOMEJ PYTANIA.

Oprcz zdań, ktre składają się z partykuły pytajnej i fragmentu zdania istnieją zdania składające się z partykuły i całego zdania np. zdanie – jak jest nakryty stł? zawiera partykułe pytajną jak oraz zdanie nakryty stł schemat odpowiedzi będzie następujący – x nakryty jest stł zakresem niewiadomej będą więc takie wyrazy jak np. ładnie, ślicznie itp.

PYTANIA ROZSTRZYGNIĘCIA

I PYTANIA DOPEŁNIENIA

PYTANIA ROZSTRZYGNIĘCIA-To takie pytania, ktre składają się z partykuły pytajnej czy oraz całego zdania oznajmującego. Wszystkie inne zdania to PYTANIA DOPEŁNIENIA.

Przykładem pytania rozstrzygnięcia jest – czy młodzi ludzie chętnie zostają na wsi? , czy orzeł jest ptakiem? itp. Pytania te przewidują możliwość tylko dwch odpowiedzi właściwych: "tak" lub "nie", zawsze są pytaniami zamkniętymi.

Np. odpowiedź na pytanie czy młodzi ludzie chętnie zostają na wsi? będzie brzmieć – tak , młodzi ludzie chętnie zostają na wsi lub młodzi ludzie nie zostają chętnie na wsi .

Odpowiedzi te są zdaniami sprzecznymi.

Aby zdanie pytajne było jasne musza wykazywać datum quaestionis oraz zakres niewiadomej.ZAŁOŻENIA PYTANIA. PYTANIA SUGESTYWNE

Wyrżniamy pozytywne i negatywne założenia pytania:

1) POZYTYWNE-to takie, w ktrym przynajmniej jedna odpowiedź na pytanie jest prawdą.

2) NEGATYWNE-to takie, w ktrym przynajmniej jedna właściwa odpowiedź nie jest prawą.

Np. pozytywnym założeniem pytania kto stłukł szklankę? jest- ktoś stłukł szklankę negatywnym zaś- ktoś nie stłukł szklankę

Stawiając pytanie wierzymy iż jakaś właściwa odpowiedź dotycząca tego pytania jest prawdą.

Pytanie, ktrego pozytywne lub negatywne założenie jest fałszem nazywamy PYTANIEM NIEWŁAŚCIWIE POSTAWIONYM.

Właściwie postawione są tylko pytania rozstrzygnięcia, gdyż posiadają one jedynie dwie odpowiedzi- tak i nie –zdania sprzeczne.

Zdania pytajne możemy używać do przekazywania innym pewnych wiadomości. Np. gdy osoba zadaje nam pytanie kiedy Małgosia wyszła za mąż? , a my nie wiemy nic o tym zdarzeniu to zdanie to informuje nas o tym, że Małgosia w ogle wyszła za mąż.

Własność taką, czyli komunikowanie pewnej wiadomości używamy przy stosowaniu PYTAŃ SUGESTYWNYCH – Czyli pytań, ktre są stosowane by udzielić osobie pytanej informacji.

Pytanie będzie sugestywne, gdy wypowiemy je dla osoby, ktra nie zna założeń pytania i po to by odbiorca uwierzył w założenia tego pytania poprzez zaufanie jakim nas darzy.

Sugestywne może być pytanie wypowiadane słowami, ktre pozwalają domyśleć się odpowiedzi na nie. Nadają się do tego pytania rozstrzygnięte posiadające dwie odp. Ktre łatwo wskazać intonacją lub gestami. Pytania sugestywne mogą być użyte złośliwie, gdy zasugerujemy odbiorcy odpowiedź fałszywą . Do takich złośliwych pytań zbliżone są PYTANIA PODCHWYTLIWE – czyli takie, w ktrych pytający skłania odpowiadającego do odpowiedzi, z ktrej w nierozstrzygalny sposb wynika sprzeczność z innymi wypowiedziami lub cos co odpowiadający pragnie ukryć.ODPOWIEDZI NIEWŁAŚCIWE

Wśrd odpowiedzi na pytania wyrżniamy: odp. Właściwą i niewłaściwą.

ODPOWIEDŹ WŁAŚCIWA na pytanie to zdanie, ktre powstaje z datum quaestionis tego pytania przez podstawienie za niewiadomą jakiejś wartości należącej do zakresu tej niewiadomej.

ODPOWIEDŹ NIEWŁAŚCIWA czyni w większym lub mniejszym stopniu zadość intencjom pytającego.

Wśrd tych dwch rodzaji odpowiedzi możemy także wyodrębnić odpowiedzi całkowite i częściowe.

ODPOWIEDŹ CAŁKOWITA- to zdanie, z ktrego wynika jedna lub więcej właściwych odpowiedzi

Odpowiedzi właściwe- to odpowiedzi CAŁKOWITE WPROST.

ODPOWIEDZI CAŁKOWITEB NIEWPROST – to takie, ktre nie są odpowiedziami właściwymi, ale z ktrych jakaś właściwa odpowiedź wynika z wiedzy pytającego.

Np. dla pytania czy orka jest rybą? odpowiedź całkowita nie wprost będzie zdaniem orka jest ssakiem nie będzie to odpowiedź właściwa lecz wynika z niej poprawna odp. Gdyż żaden ssak nie będzie rybą.

ODPOWIEDŹ CZĘŚCIOWA - to zdanie, z ktrego nie wynika odpowiedź właściwa lecz wyklucza ono spośrd takich odpowiedzi niektre.

Np. odpowiedź częściowa na pytanie kto napisał Pana Tadeusza? będzie taka- jakiś Polak napisał Pana Tadeusza.

Wyrżnić możemy także wśrd odpowiedzi ODPOWIEDŹ WYCZERPUJĄCĄ.

Jest to zdanie prawdziwe z ktrego wynika prawdziwa odpowiedź właściwa.

Każda inna jest odpowiedzią NIEWYCZERPUJĄCĄ.

Każda odpowiedź wyczerpująca jest całkowita jednak niekoniecznie następuje to na odwrt.

Odpowiedź właściwa jest wtedy wyczerpującą jeżeli jako jedna jest prawdziwa lub , gdy wynika z niej prawdziwa właściwa odpowiedź.

Do odpowiedzi niewłaściwych możemy zaliczyć tzw. Odpowiedzi znoszące pozytywne założenie pytania są to zdania, ktre zaprzeczają pozytywnego założenia pytania lub takie z ktrych wynika takie zaprzeczenie.

Np. gdy na pyt. – Kto zdał egzamin? otrzymujemy odpowiedź nikt nie zdał egzaminu. Będzie ona znosząca pozytywne założenie pytania czyli takie że ktoś w ogle zdał egzamin.

Pytanie w ktrym jedno z założeń jest fałszem to PYTANIE NIEWŁAŚCIWIEM POSTAWIONE.

Jeżeli w pytaniu nie spełnia się jego pozytywnego założenia, to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie całkowicie lub częściowo zgodnie z prawdą możemy jedynie dać taką odpowiedź, ktra znosi pozytywne założenie pytania. Jeżeli negatywne założenie nie jest spełnione wwczas odpowiedzią na takie pytanie będzie Odpowiedź znosząca negatywne założenie pytania.

Jest to zawsze odpowiedź całkowita niewprost.

MYSLI WYPOWIADANE ZA POMOCĄ ZDANIA PYTAJNEGO

Myśl dzięki ktrej wypowiadamy jakieś pytanie to pragnienie uzyskania odpowiedzi na nie.

Osoba przeżywa stan pewnego napięcia psychicznego innymi słowy przeżywa stan pytania .

Dzięki niemu pragniemy uzyskać odpowiedź, wiadomość dającą się wyrazić zdaniami oznajmującymi stanowiącymi wartość datum quaestionis zdania pytajnego.

Więc jeżeli pytamy np. kto zgasił światło? chcemy uzyskać konkretną odpowiedź, nie byle jaką .

Pytający chcąc zdobyć pewną informacje myśli o przedmiocie co do ktrego ta informacja się tyczy. Dążenie do uzyskania odpowiedzi zaspokaja się z chwilą uzyskania jej.

Stan pytania jest zainteresowaniem. Dążenie do uzyskania odpowiedzi ma wytyczony kierunek.

Gdy ten kierunek zwraca się w stronę wiadomości wypowiadanych przez zdania datum quaestionis

To zainteresowanie przekształca się w pytanie.

Wyrżnić możemy spośrd wypowiadanych pytań PYTANIA POSTAWIONE NA SERIO oraz PYTANIA TYLKO POMYŚLANE.

Rżnią się one naszym stosunkiem co do wypowiadanego pytania. Czy myśl, ktrą wypowiadamy jest stanem dążenia , napięcia, czy też jest dla nas obojętna.PYTANIA DYDAKTYCZNE

Gdy w szkole nauczyciel zadaje pytanie uczniom z reguły zna na nie odpowiedź, pytania takie są pytaniami tylko pomyślanymi a nie postawionymi na serio.

Nauczyciel nie dąży do uzyskania jakiejś informacji gdyż odpowiedź poprawną zna z gry.

Jednak uczeń ktremu zadawane jest pytanie rozumie je jako pytanie postawione na serio.

Czasami zraża się, że nauczyciel zada pytanie na serio np.

8b4f

podczas eksperymentu prowadzonego przez ucznia gdy nie widzi wynikw jakie uzyskuje uczeń.

Pytania zadawane nie na serio występują np. podczas egzaminu lub stosując metodę erotematyczną - pyt. W ktrym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? będzie to pytanie skrcone pełne brzmiało by następująco- czy wiesz w ktrym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? po tym przekształceniu staje się pytaniem zadanym na serio.

Nie na serio pytamy stosując heurezę w formie erotematycznej- w tej metodzie wyst. Pytania naczelne i pytania naprowadzające.

PYTANIE NACZELNE- to pytanie w obrębie jakiegoś okresu nauczania np. lekcji, w ktrym znalezienie odpowiedzi na nie jest celem.

PYTANIE NAPROWADZAJĄCE- to pytanie w obrębie jakiegoś okresu nauczania w ktrym znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie jest podstawowym celem lecz tylko środkiem do osiągnięcia rozwiązania pytania głwnego.

Prowadząc zajęcia nauczyciel tylko udaje, gra to iż pyta swych uczniw na serio, gdyż zna on odpowiedzi na pytania i tylko sprawia wrażenie dla uczniw iż tak nie jest by uczeń potraktował zadane pytanie na serio i odpowiedział na nie.Przykadowe prace

Chemia kosmetyczna- cz.11 Woski

Chemia kosmetyczna- cz.11 Woski Temat: Woski. Definicja wosku- pod względem chemicznym woski to estry wyższych kwasw tłuszczowych i wyższych alkoholi alifatycznych (łańcuchowych). Woski stosowane w kosmetyce dzielą się na: - woski pochodzenia zwierzęcego - woski pochodzenia r...

Nadprzewodnictwo

Nadprzewodnictwo Nadprzewodnictwo, zjawisko zaniku oporu elektrycznego obserwowane w niektrych metalach, ich stopach oraz w pewnych spiekach ceramicznych. Materiał, dla ktrego zachodzi zjawisko nadprzewodnictwa, nazywany jest nadprzewodnikiem. Ze względu na charakter przemiany fazowej towarzyszącej przejści...

Niedziela w życiu chrześcijan.

Niedziela w życiu chrześcijan. Pan Bg tworząc świat w sidmym dniu odpoczywał razem z nim cały świat. W naszym wyznaniu tym sidmym dniem jest niedziela. Dzień ten przeznaczony jest na odpoczynek, pobyt w rodzinnym gronie, odwiedzenie znajomych czy też wyjście do kina lub teatr...

Pozytywizm - charakterystyka epoki

Pozytywizm - charakterystyka epoki Pozytywizm • Informacje wstępne Nazwa Nazwa epoki pochodzi od tytułu dzieła Augusta Comte’a Kurs filozofii pozytywnej i ma bezpośredni związek z rozwijanymi w nim poglądami myśliciela. Filozofia pozytywna to nie tylko pewnego rodzaju ruch ...

Streszczenie - Recenzja filmu Szeregowiec rayan

Streszczenie - Recenzja filmu Szeregowiec rayan Saving Private Ryan - Szeregowiec RyanSzeregowca Ryana (tytu oryginalny: Saving Private Ryan) nakrci w roku 2001 Steven Spielberg, ktry da si ju pozna chociaby z Jurassic Park. Akcj osadzono w Europie z roku 1944. Jest to czas odwrcenia karty: Alianci zdobywaj przewag...

Idea wzoru do naśladowania - władcy na podstawie "Kroniki" Galla Anonima.

Idea wzoru do naśladowania - władcy na podstawie "Kroniki" Galla Anonima. Na początek słw kilka o autorze naszej (polskiej) kroniki. A więc Gall Anonim jest postacią definitywnie tajemniczą. Wspłcześni wiedzą o nim tylko tyle iż przybył do polski z Galii i b...

Podatki

Podatki Rodzaje podatkw Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone...

List Oniegina do Tatiany

List Oniegina do Tatiany Droga Tatiano! Me serce na zdań pierwszych widok Uśmiechnęło się serdecznie I smutkiem zimnym przeszło. Miło mi, że Ty mą osobę skromną takim uczuciem obdarzyłaś, Ale… no właśnie… Jam za...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry