• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pytania z...

Nawigacja

Pytania z XIX wieku od 21-28Pytania z XIX wieku od 21-28
21. polityka władz pruskich wobec Polaków w zaborze pruskim w latach 1871-1914

Chwalba 450-463

? Prusy wobec Kościoła ? Kulturkampf (walka o kulturę)

o Walka z Kościołem to walka z separatyzmem w tym wypadku katolickim (problem dotyczy również Bawarii)
o Ustawy majowe (1873) ? dotyczy kształcenia i powoływania osób duchownych, ksiądz (katolicki i ewangelicki musi być/mieć:
o Obywatel Rzeszy
o Ukończoną teologię na niemieckim uniwersytecie
o Zatwierdzenie od władzy ? Kościół zgłasza kandydata, ale musi go przedstawić do akceptacji
o Uwięzienie abp Ledóchowskiego 1874
? Sprzeciwiał się religii po polsku
? Mianował urzędników diecezji bez zgody władz

? Prusy wobec języka ? ograniczanie polskiego w administracji i szkolnictwie


o 1876 ? ustawa o języku państwowym - usuwanie polskiego z administracji i kolei zwalnianie Polaków
o 1877 i 1898 w sądownictwie jak w powyższych dziedzinach wyłącznie niemiecki
o ustawa kagańcowa 1908 zakaz rozmowy w języku innym niż niemieckim na zgromadzeniach publicznych * wyjątkiem przedwyborcze spotkania na obszarach gdzie społeczność nie-niemiecka stanowi więcej niż 60%
o Wprowadzenie nauki po niemiecku, bicie uczniów mówiących po polsku
? Sprzeciw rodziców, zwłaszcza przeciw religii po niemiecku
? Strajk we Wrześni 15 V 1901
? Strajk szkolny 1905
o Oficjalne pojęcie ?prusaków polskiego pochodzenia? ? depolonizacja robotników ? wpływ środowisk nacjonalistycznych na rząd
o Aptekarze nie realizowali recept po polsku, policjanci karali za polskie szyldy sklepów, polskie napisy na nagrobkach, cenzura gazet

? Prusy wobec polskiej ziemi

o Rugi pruskie 1885 ? masowe wysiedlenia Polaków z Galicji i Królestwa Pol. ? przebywających w Prusach nielegalni, bez obywatelstwa i zezwoleń
o Komisja Kolonizacyjna 1886 ? dysponowała dużymi środkami od rządu, założona przez Bismarcka, popierana przez późniejszych kanclerzy (Blok, von Bethmann- Hellweg)
? Zadanie ? skupywanie gruntów od polskich ziemian i osadzanie tam niemieckich kolonistów
? Cele:
? Powstrzymanie procesu repolonizacji miast
? Osłabienie finasowe polskiego mieszczaństwa
? ekspansja niemieckiej kultury ( w tym protestantyzmu)
o Związek Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich lub Niemiecki Związek Kresów Wschodnich ? Hakata (nazwiska założycieli Hansemann, Kennemann, Tiedemann), powstaje w Poznaniu 1894, lobuje rządy, wspiera antypolskie ustawodawstwo, w przededniu wojny liczy ok. 55 tysięcy członków
? Cele
? Obserwacja prasy polskiej
? Zachęcanie Niemców do wykupywania nieruchomości od Polaków
? Sprowadzanie Niemców ? nakręcanie gospodarki
? Wzmacnianie niemieckiej klasy średniej
? Wspieranie niemieckich szkół

o Ustawa osadnicza 1904 ? zakaz tworzenia nowych osad rolniczych, w praktyce zakaz budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych ? wóz Drzymały
o Ustawa wywłaszczeniowa 1908 przymusowe wywłaszczanie Polaków
o 1912 ? dodatkowy zakaz kupowania


Przykładowe prace

Hayek – Droga do zniewolenia

Hayek – Droga do zniewolenia Hayek – Droga do zniewolenia Rozdział I – Porzucona droga ? Nie dopuszczamy do siebie myśli, że to z naszej winy powstał obecny kryzys ? Odeszliśmy od XIX-wiecznych ideałów i zagroziło nam widmo totalitaryzmu ? Idąc w stron&#...

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków Układ okresowy pierwiastków jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw wła&#...

Szlachta polska w "Panu Tadeuszu".

Szlachta polska w "Panu Tadeuszu". A. Mickiewicz w epopei Pan Tadeusz w interesujący i niepowtarzalny sposób przedstawia nam świat szlachecki. W swoim dziele prezentuje czytelnikom rozwarstwienie szlacht polskiej, które jest spowodowane różnicami majątkowymi. Przedstawicielem najbogatszej szlachty jest...

"Sonety krymskie" A.Mickiewicz, analiza i interpretacja sonetu III "Żegluga"

"Sonety krymskie" A.Mickiewicz, analiza i interpretacja sonetu III "Żegluga" Pierwsze dwie strofy sonetu mają charakter narracyjno-opisowy. Podmiot liryczny przedstawia nam morską żeglugę. Opis ten jest bardzo plastyczny.Widzimy więc dziób statku prujący niepokonane morskie fale, słyszym...

Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta "Czekając na Godota"

Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta "Czekając na Godota" Wprowadzenie Ciemność powoli staje się blaskiem. Wstaje kolejny dzień, moim oczom ukazuje się nie-malże pusta scena. Z lewej jej strony – zwykły polny kamień. Z prawej –...

Polichlorek winylu

Polichlorek winylu Polichlorek winylu ( PVC lub PCW ) monomerem jest: -CH2-CHCl- Znaczenie PVC: - obok polietylenu i polipropylenu jest jednym z najważniejszych i wytwarzanych na największą skale termoplastem - Światowa produkcja pod koniec lat 90 – 30 mln ton/rok - Zastosowanie: -budown...

Malarstwo rokokowe jako wyraz obyczajowosci i kultury dworskiej

Malarstwo rokokowe jako wyraz obyczajowosci i kultury dworskiej MALARSTWO ROKOKOWE JAKO WYRAZ OBYCZAJOWOSCI I KULTURY DWORSKIEJ Wiek XVIII był w dziejach sztuki pierwszym okresem, w którym twórczość wyzwalała się z więzów uprzedzeń. Malarze nie musieli już wyrażać wierze&...

Streszczenie - Sachem

Streszczenie - Sachem Streszczenie: W widłach rzeki leżała niegdyś indiańska osada Chiavatta, kiedy jednak w okolicy zaczęli się osiedlać przybysze z Niemiec, między nimi a Indianami dochodziło do konfliktów. Pewnego razu Niemcy zaatakowali nocą tubylczą osadę i zabili wszystkich jej mieszkańców. Na zgliszczach Chiavatty zb...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry