• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Charakt...

Nawigacja

"Charakterystyka aktyww i pasyww""Charakterystyka aktyww i pasyww"
Aktywa to środki gospodarcze,kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, ktre spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Aktywa według IFRS(SŁOWNIK FINANSOWY FinDict)

Aktywa jest to zasb kontrolowany przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z ktrego oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa.Środki gospodarcze klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia, upłynnienia ("zasada wzrastającej płynności"), a w ramach tych grup według postaci, w jakiej występują:

-majątek trwały, aktywa trwałe

-wartości niematerialne i prawne

-rzeczowy majątek trwały, środki trwałe

-finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe

-należności długoterminowe

-majątek obrotowy, aktywa obrotowe

-zapasy

-materiały

-produkcja niezakończona (płprodukty i produkcja w toku)

-produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi)

-towary

-należności krtkoterminowe

-finansowy majątek obrotowy, inwestycje krtkoterminowe

-papiery wartościowe

-środki pieniężneW praktyce aktywa można podzielić na inne grupy niż by to wynikało z przepisw ustawy o rachunkowości. Jednym z kryteriw jest czas realizacji aktyww (zużycia bądź sprzedaży), czyli długości okresu oczekiwania na korzyści ekonomiczne. Tutaj wyrżniamy aktywa krtkoterminowe (bieżące – do 1 roku od dnia bilansowego) oraz długoterminowe (niebieżące - powyżej 1 roku od dnia bilansowego).

Kolejne kryterium to czas cyklu produkcyjnego, w ktrym wyrżniamy aktywa obrotowe i trwałe. Aktywa obrotowe przynoszą korzyści jednostce w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, a aktywa trwałe w ciągu więcej niż jednego cyklu produkcyjnego.

Następne kryterium to postać, pod jaką występują, czyli aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, aktywa finansowe oraz pozostałe aktywa (należności, rozliczenia międzyokresowe). Dokonując tych podziałw należy pamiętać, że do aktyww zalicza się także aktywa pieniężne (środki pieniężne).

Aktywa netto to aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania. Co do wartości aktywa netto rwne są kapitałowi własnemu jednostki. Natomiast aktywa bieżące netto są nadwyżką aktyww bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywaną często kapitałem pracującym lub kapitałem obrotowym jednostki.Aktywa obrotowe i aktywa trwałeAKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

- koszty zakończonych prac rozwojowych

- nabyta wartość firmy – rżnica miedzy ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartość godziwą przejętych aktyww netto.

- nabyte autorskie prawa majątkowe np.


Przykadowe prace

Patologie w administracji

Patologie w administracji Patologie w administracji: Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kra...

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż 1. LOKALIZACJA PLACWKI: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy, Ul. Mickiewicza 2 64-100 Leszno 2. CELE DZIAŁANIA PLACWKI: Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie To...

Andragogika

Andragogika Andragogika: Jest subdyscypliną pedagogiki związek między ped. i andragogiką jest historycznie ukształtowany i wielopłaszczyznowy. Pedagogika oglna: jest wzorcem metodologicznym i źrdłem schematw poznawczych. Pierwszy raz termin andragogika pojawił się w 1833ro...

Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem.

Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem. W zależności od przyczyn bezrobocia rozrżniamy rżne jego rodzaje: bezrobocie frykcyjne - jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawd, przenoszą się do innej miejscowości ...

Bitwa na Łuku Kurskim

Bitwa na Łuku Kurskim W lipcu 1943 r. na froncie radziecko-niemieckim znajdowało się w sumie 232 dywizje. Mimo kolosalnych wysiłkw dowdztwu faszystowskiemu nie udało się uzyskać przewagi sił na froncie. Przewaga Armii Radzieckiej nad wrogiem była o wiele większa. Mimo to, przyw...

Etapy procesu badawczego.

Etapy procesu badawczego. Dobr metod i technik badawczych musi być poprzedzony etapami postępowania badawczego. Praca badawcza składa się z wielu czynności następujących po sobie w określonej kolejności, ktra powinna sprzyjać jak najsprawniejszemu rozwiązaniu podj&#...

Akcje. Podział akcji.

Akcje. Podział akcji. Każda akcja jest częścią kapitału spłki akcyjnej i dowodem wspłwłasności jej majątku .Posiadanie akcji daje dwa podstawowe uprawnienia : - -Prawo do udziału w osiąganych przez spłkę zyskach w postaci dywidenty - prawo głosu n...

Moj dzień (dla początkujących).

Moj dzień (dla początkujących). Jden tag stehe ich um 7-20 Uhr auf. Ich packe maine schull suchen. Dann esse ich fruhstuck. So esse ich also einen hamburgr und ich trinke ein Glas coca cola. Dann ich gehe ins Bad und wasche mich. Ich ziehe mich rasch an. Ich in Eile das Haus verlasse und gehe zur Schule. Der Unte...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry