• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Realizacj...

Nawigacja

Realizacja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936 – 1939.Realizacja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936 – 1939.
Wykazujący co prawda tendencję zwyżkową, ale nadal niski poziom produkcji przemysłowej i rolnej, brak wyraźnie zarysowanych perspektyw wyjścia z depresji gospodarczej, trwającej bez przerwy od 1929 r., wreszcie rosnący nacisk polityczny ze strony obozu rządzącego, wszystkie te czynniki powodowały narastanie niezadowolenia i wzrost wrzenia w masach robotniczych i chłopskich. Grupa rządząca musiała w tej sytuacji znaleźć program, umożliwiający rozładowanie powstawania niebezpiecznych napięć politycznych, stwarzający perspektywy poprawy losu w istniejących warunkach ustrojowych.Program taki, zwany czteroletnim planem inwestycyjnym, został stworzony w połowie 1936 r., po głośnych krakowskich wydarzeniach rewolucyjnych. Zmierzał on do przyspieszenia realizacji inwestycji. Inicjator polityki nakręcania koniunktury w Polsce, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, poddając gruntownej krytyce dotychczasową politykę finansową państwa zalecał skoncentrowanie nakładw inwestycyjnych na zadaniach najważniejszych. Do zadań tych zaliczał inwestycje mające na celu szybkie wzmocnienie zdolności obronnej państwa, stworzenie warunkw dla systematycznego uprzemysłowienia kraju, jako praktycznie jedynej możliwości dla likwidacji bezrobocia, wreszcie działalność na rzecz zatarcia dysproporcji w poziomie gospodarczym pomiędzy "Polską A" (na zachd od linii Bug -San) a "Polską B" (na wschd od tej linii) traktowaną dotąd wyraźnie po macoszemu.Program ten trafnie nakreślał zasadnicze kierunki polityki inwestycyjnej, niestety jednak wczesne państwo nie dysponowało środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji rozbudowy przemysłu w szerokiej skali oglnopaństwowej. Wobec tego zdecydowano się na skoncentrowaniu wysiłku na jednym tylko regionie, rzucając hasło budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Jednakże i to zadanie było, jak na możliwości finansowe państwa, zbyt duże a na napływ kapitału zagranicznego w obliczu zaostrzenia sytuacji międzynarodowej nie można było zbyt wiele liczyć, podobnie jak i na pożyczki zagraniczne. Brak znaczniejszych środkw pieniężnych na prowadzenie prac inwestycyjnych spowodowany był m.in. ogromną eksploatacją Polski właśnie przez kapitał zagraniczny, ktry przeciętnie wywoził z kraju rwnowartość około 500 mln złotych rocznie, wliczając w tę kwotę straty na polityce dumpingowej. Trudności finansowe państwa pogłębiała dodatkowo konieczność szybkiego zwiększenia wydatkw wojskowych wobec coraz bardziej agresywnej polityki Niemiec hitlerowskich.Centralny Okręg Przemysłowy miał powstać w tzw. trjkącie bezpieczeństwa w widłach Wisły Dunajca i Sanu. W zamierzeniu rządu budowa COP miała przyspieszyć industrializację kraju i przekształcić go z rolno - przemysłowego w przemysłowo rolny. Miała ona na celu także pobudzenia w społeczeństwie wiary w możliwość rozwoju gospodarczego. COP zlokalizowano na pograniczu woj. kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego. Obejmował 15,4% obszaru państwa i był zamieszkany przez około 18% ludności.Środkw finansowych na inwestycje szukało więc państwo w części normalnych dochodw budżetowych, w uzyskanej w roku 1936 francuskiej pożyczce zbrojeniowej, potem także przy pomocy bardzo ostrożnie stosowanej inflacji, ktrą posługiwały się już przedtem z powodzeniem inne państwa. Mimo szerokiej akcji propagandowej budowa COP nie mogła przekonać większości społeczeństwa, że realizacja tego zadania będzie mogła doprowadzić do rozwiązania głwnej bolączki mas pracujących - bezrobocia. Przeświadczenie to wypływało z faktu, iż COP był jedynym, poza Gdynią, okręgiem Polski, w ktrym prowadzono wydatniejsze prace inwestycyjne.

Rozwj COP-u w 1937 roku w dalszym ciągu należał do najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.W tym czasie podjęto budowę fabryki kauczuku syntetycznego w Dębicy, fabryki celulozy w Niedomicach oraz huty żelaza w przyszłej Stalowej Woli. COP w 1937 r. pochłaniał 25% sum preliminowanych na inwestycje i roboty w całej Polsce. Jedna z jego kluczowych inwestycji wodnych, rozpoczętą już w lecie 1935 r., był zbiornik w Rożnowie. W 1937 r. na budowie tej pracowało ponad 1000 robotnikw. Miała być zakończona w 1940 r., przewidywano, że zakłady energetyczne w Rożnowie będą mieć 50 000 kW mocy i dostarczą 150 milionw kWh rocznie, a zapora w Rożnowie chronić będzie ludność dorzecza Dunajca i Popradu przed powodziami, polepszy też warunki żeglugi na Wiśle.

W dniach 17-19 listopada 1938 r. Kwiatkowski zorganizował wielka wycieczkę działaczy gospodarczych, publicystw i dziennikarzy po terenach COP-u, ktry był powodem do dumy i wiary, że Polska sama może tworzyć rzeczy wielkie nie oglądając się na polskie wzory. Powstało w owych czasach pojęcie "copowskie tempo pracy". Np. Fabrykę Obrabiarek w Rzeszowie zbudowano zgodnie z założonym terminarzem : kwiecień 1937 r. - początek budowy hali fabrycznej, lipiec - koniec budowy, wrzesień - początek produkcji, grudzień - wykonanie pierwszej serii produktw. W Zakładach Południowych stalowej Woli tempo było podobne: marzec 1937 r. - rozpoczęcie budowy, grudzień - zmontowanie większości konstrukcji żelaznych, 7 kwietnia 1939 r. została ostrzelana pierwsza armata na strzelnicy zakładowej, a 5 września 1938 r. wytopiono pierwszą stal szlachetną. 14 czerwca 1939 r. w Stalowej Woli, chlubie Centralnego Okręgu Przemysłowego, odbyło się poświęcenie Zakładw Południowych w obecności prezydenta Mościckiego i wicepremiera Kwiatkowskiego.

Gdy więc przychodzi do podsumowania, trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić, że pomimo trudności gospodarczych, jakie Polska miała( nie należy zapominać, że do roku 1935 trwał Wielki Kryzys) Kwiatkowski podjął się realizacji ważnego zadania w odbudowie polskiej gospodarki. Powstał zupełnie nowy okręg przemysłowy, dający zatrudnienie i wytwarzający nowe towary, ktre następnie znajdowały swych nabywcw w kraju i za granicą.
Przykadowe prace

Portrety ofiar i ich oprawcw we fragmencie Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego.

Portrety ofiar i ich oprawcw we fragmencie Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. Portrety ofiar i ich oprawcw we fragmencie Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza. Tadeusz Borowski w cyklu swoich opowiadań ...

reformacja

reformacja Reformacja przeszła przez znaczną część Eur. Zach. niby huragan wywierając wpływ nie tylko na życie religijne, lecz także zmieniając układy społeczne i polityczne. Żaden inny ruch od czasw wczesnego chrześcijaństwa nie był tak powszechn...

Hamlet - charakterystyka.

Hamlet - charakterystyka. Hamlet - młody duński krlewicz, ktrego wiek jest ściśle określony na 30 lat, powraca do rodzinnego domu, zakończywszy studia w Wittenberdze. Wkrtce ukazuje mu się duch zmarłego śmiercią tragiczną ojca, ktry wyjawia, że został zamordowa...

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne własności i zastosowania poszczeglnych rodzajw fal Każdy rodzaj fal ma swoją specyfikę, mimo cech wsplnych charakteryzujących wszystkie fale. Specyficzną cechą fal elektromagnetycznych, w odrżnieniu od fal sprężystych, jest to, że roz...

Biznesplan salonu fryzjersko kosmetycznego

Biznesplan salonu fryzjersko kosmetycznego Spis treści: 1. Streszczenie wykonawcze 1.1. Rodzaj i geneza przedsięwzięcia 1.2. Źrdła finansowania 2. Opis (charakterystyka) przedsięwzięcia 2.1. Rodzaje działalności 2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia 2.3. P...

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osb prawnych

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osb prawnych Spłka z o.o. zajmująca się obrotem towarw zakupiła. Wyszczeglnienie Cena zakupu netto Ilość Towar A (VAT 20%) 56 zł/szt 5200 Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400 Towar C (VAT 3%) 60zł/szt 12000 Koszty funkcjonowania s...

Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida

Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida C. K. Norwid to czwarty z wielkich polskich romantykw, twrczość poety przypada na drugą połowę tej epoki. Debiutował w 1840 roku, czyli prawie 20 lat po wydaniu I tomu "Poezji" A. Mickiewicza. Szybko zdobył sławę poetyck...

Rzeźba grecka epoki archaicznej i klasycznej.

Rzeźba grecka epoki archaicznej i klasycznej. Ogromne rozmiary i wartość wolno stojącego posągu Ateny, umieszczonego we wnętrzu świątyni - podobnie jak zewnętrzna rzeźbiarska dekoracja Partenonu - były wyrazem nowatorskich tendencji i pewności siebie, cechujących Aten...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry