• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Realizacj...

Nawigacja

Realizacja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936 – 1939.Realizacja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936 – 1939.
Wykazujący co prawda tendencję zwyżkową, ale nadal niski poziom produkcji przemysłowej i rolnej, brak wyraźnie zarysowanych perspektyw wyjścia z depresji gospodarczej, trwającej bez przerwy od 1929 r., wreszcie rosnący nacisk polityczny ze strony obozu rządzącego, wszystkie te czynniki powodowały narastanie niezadowolenia i wzrost wrzenia w masach robotniczych i chłopskich. Grupa rządząca musiała w tej sytuacji znaleźć program, umożliwiający rozładowanie powstawania niebezpiecznych napięć politycznych, stwarzający perspektywy poprawy losu w istniejących warunkach ustrojowych.Program taki, zwany czteroletnim planem inwestycyjnym, został stworzony w połowie 1936 r., po głośnych krakowskich wydarzeniach rewolucyjnych. Zmierzał on do przyspieszenia realizacji inwestycji. Inicjator polityki nakręcania koniunktury w Polsce, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, poddając gruntownej krytyce dotychczasową politykę finansową państwa zalecał skoncentrowanie nakładw inwestycyjnych na zadaniach najważniejszych. Do zadań tych zaliczał inwestycje mające na celu szybkie wzmocnienie zdolności obronnej państwa, stworzenie warunkw dla systematycznego uprzemysłowienia kraju, jako praktycznie jedynej możliwości dla likwidacji bezrobocia, wreszcie działalność na rzecz zatarcia dysproporcji w poziomie gospodarczym pomiędzy "Polską A" (na zachd od linii Bug -San) a "Polską B" (na wschd od tej linii) traktowaną dotąd wyraźnie po macoszemu.Program ten trafnie nakreślał zasadnicze kierunki polityki inwestycyjnej, niestety jednak wczesne państwo nie dysponowało środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji rozbudowy przemysłu w szerokiej skali oglnopaństwowej. Wobec tego zdecydowano się na skoncentrowaniu wysiłku na jednym tylko regionie, rzucając hasło budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Jednakże i to zadanie było, jak na możliwości finansowe państwa, zbyt duże a na napływ kapitału zagranicznego w obliczu zaostrzenia sytuacji międzynarodowej nie można było zbyt wiele liczyć, podobnie jak i na pożyczki zagraniczne. Brak znaczniejszych środkw pieniężnych na prowadzenie prac inwestycyjnych spowodowany był m.in. ogromną eksploatacją Polski właśnie przez kapitał zagraniczny, ktry przeciętnie wywoził z kraju rwnowartość około 500 mln złotych rocznie, wliczając w tę kwotę straty na polityce dumpingowej. Trudności finansowe państwa pogłębiała dodatkowo konieczność szybkiego zwiększenia wydatkw wojskowych wobec coraz bardziej agresywnej polityki Niemiec hitlerowskich.Centralny Okręg Przemysłowy miał powstać w tzw. trjkącie bezpieczeństwa w widłach Wisły Dunajca i Sanu. W zamierzeniu rządu budowa COP miała przyspieszyć industrializację kraju i przekształcić go z rolno - przemysłowego w przemysłowo rolny. Miała ona na celu także pobudzenia w społeczeństwie wiary w możliwość rozwoju gospodarczego. COP zlokalizowano na pograniczu woj. kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego. Obejmował 15,4% obszaru państwa i był zamieszkany przez około 18% ludności.Środkw finansowych na inwestycje szukało więc państwo w części normalnych dochodw budżetowych, w uzyskanej w roku 1936 francuskiej pożyczce zbrojeniowej, potem także przy pomocy bardzo ostrożnie stosowanej inflacji, ktrą posługiwały się już przedtem z powodzeniem inne państwa. Mimo szerokiej akcji propagandowej budowa COP nie mogła przekonać większości społeczeństwa, że realizacja tego zadania będzie mogła doprowadzić do rozwiązania głwnej bolączki mas pracujących - bezrobocia. Przeświadczenie to wypływało z faktu, iż COP był jedynym, poza Gdynią, okręgiem Polski, w ktrym prowadzono wydatniejsze prace inwestycyjne.

Rozwj COP-u w 1937 roku w dalszym ciągu należał do najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.W tym czasie podjęto budowę fabryki kauczuku syntetycznego w Dębicy, fabryki celulozy w Niedomicach oraz huty żelaza w przyszłej Stalowej Woli. COP w 1937 r. pochłaniał 25% sum preliminowanych na inwestycje i roboty w całej Polsce. Jedna z jego kluczowych inwestycji wodnych, rozpoczętą już w lecie 1935 r., był zbiornik w Rożnowie. W 1937 r. na budowie tej pracowało ponad 1000 robotnikw. Miała być zakończona w 1940 r., przewidywano, że zakłady energetyczne w Rożnowie będą mieć 50 000 kW mocy i dostarczą 150 milionw kWh rocznie, a zapora w Rożnowie chronić będzie ludność dorzecza Dunajca i Popradu przed powodziami, polepszy też warunki żeglugi na Wiśle.

W dniach 17-19 listopada 1938 r. Kwiatkowski zorganizował wielka wycieczkę działaczy gospodarczych, publicystw i dziennikarzy po terenach COP-u, ktry był powodem do dumy i wiary, że Polska sama może tworzyć rzeczy wielkie nie oglądając się na polskie wzory. Powstało w owych czasach pojęcie "copowskie tempo pracy". Np. Fabrykę Obrabiarek w Rzeszowie zbudowano zgodnie z założonym terminarzem : kwiecień 1937 r. - początek budowy hali fabrycznej, lipiec - koniec budowy, wrzesień - początek produkcji, grudzień - wykonanie pierwszej serii produktw. W Zakładach Południowych stalowej Woli tempo było podobne: marzec 1937 r. - rozpoczęcie budowy, grudzień - zmontowanie większości konstrukcji żelaznych, 7 kwietnia 1939 r. została ostrzelana pierwsza armata na strzelnicy zakładowej, a 5 września 1938 r. wytopiono pierwszą stal szlachetną. 14 czerwca 1939 r. w Stalowej Woli, chlubie Centralnego Okręgu Przemysłowego, odbyło się poświęcenie Zakładw Południowych w obecności prezydenta Mościckiego i wicepremiera Kwiatkowskiego.

Gdy więc przychodzi do podsumowania, trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić, że pomimo trudności gospodarczych, jakie Polska miała( nie należy zapominać, że do roku 1935 trwał Wielki Kryzys) Kwiatkowski podjął się realizacji ważnego zadania w odbudowie polskiej gospodarki. Powstał zupełnie nowy okręg przemysłowy, dający zatrudnienie i wytwarzający nowe towary, ktre następnie znajdowały swych nabywcw w kraju i za granicą.
Przykadowe prace

Charakterystyka roztworw.

Charakterystyka roztworw. Roztwr to nierozdzielająca się w długich okresach czasu mieszanina dwch lub więcej związkw chemicznych. Skład roztworw określa się przez podanie stężenia składnikw. W roztworach zwykle jeden ze związkw chemicznych jest nazywany rozpuszc...

Werter jako bohater romantyczny - odczucia wewnętrzne oraz powody, ktre skłoniły go do samobjstwa (na podstawie wybranych listw).

Werter jako bohater romantyczny - odczucia wewnętrzne oraz powody, ktre skłoniły go do samobjstwa (na podstawie wybranych listw). Konstruując postać tytułowego bohatera, Goethe stworzył kreację będącą wzorem dla wielu pisarzy i poetw. Rzeczywiście, Werter to nieprze...

Napisz krtki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką.

Napisz krtki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką. Od tysiecy lat kamieniem wegielnym dla wszystkich cywilizacji był ich jezyk. Wszyskie antyczne kultury opieraly się na mowie i pismie. Każdy z dialektow ksztaltowal się latami, a czasami nawet wiekami. Podstawowym ...

Biznesplan

Biznesplan Biznesplan firmy - xxx 1. Nazwa i adres firmy Przedsiębiorstwo xxx Ul. xxx xx xxxx 2. Forma prawna firmy , misja firmy , rodzaj działalności , konkurencja , kapitał , cele Nasza firma ma postać spłki cywilnej , składającej się z 2 wsplnikw. Opr...

die Messe (targi)

die Messe (targi) Auf den Messen aller Welt treffen sich die Kaufleute und andere Interessenten um Wirtschaftskontakte anzuknpfen. Hier kann man Firmen vieler Branchen kennenlernen, sich mit ihrem Angebot vertraut machen, die vorbereiteten Vertrage abschlieen. Fr die Geschftsleute sind aber die Messen nicht nur ein Handelsplatz...

Interpretacja Stepw akermańskich A. Mickiewicza

Interpretacja Stepw akermańskich A. Mickiewicza Cykl osiemnastu sonetw wydanych wraz ze zbiorem wierszy miłosnych w 1826 r. jest efektem przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Pewien podolski ziemianin zatrzymał poetę na trzy dni w swoim stepowym chutorze – Lubomile, co umożliwiło Mi...

Maria Skłodowska - Curie Życiorys Biografia

Maria Skłodowska - Curie Życiorys Biografia Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie - fizyk i chemik, narodowości polskiej. Obywatelka polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją...

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie go ze stanem księgowym, wyjaśnienie rżnic i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do zgodno...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry