• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Religia

Nawigacja

ReligiaReligia
Bstwo Chrystusa w ewangelii synoptycznych:

-władza nad życiem i śmiercią

-władza nad złymi duchami

-władza nad przyrodą

-uzdrawianie chorych

-władza odpuszczania grzechw

-miał myśli i serce ludzkie

Bstwo Chrystusa wg św Jana:

-Jezus jest słowem ktre uczestniczy w stwarzniu świata

-Chrystus jest światłością świata : "drogą, prawdą, życiem"

-Jezus powołuję się na starożytne imię Jahwe

Człowieczeństwo Chrystusa :

-Jezus jest prawdziwym człowiekiem pod względem synoptycznym i psychicznym. Jest doskonałym człowiekiem ponieważ:

-był bez grzechu

-Jego słowa zawsze były zgodne z Jego czynami

-Doskonale wypełnił swoje zadanie na ziemi

Historyczność postaci Chrystusa:

potwierdzają ją dokumenty pisarzy żyjący ch w I i II w.n.e. . Dzielimy je na chrześcijańskie i pozachrześcijańskie

Dokumenty chrześcijańskie :

1.Pisma N.T.

a)ewangelie

-wg św Marka - uczeń św Piotra - ok. 60 rok

-wg św Mateusza - Apostoł - ok 80 rok

- wg św Łukasza - uczeń św Pawła ok 80 rok

-wg św Jana -bezpośredni świadek ok 100 rok

b)Dzieje Apostolskie(św Łukasz)

-List do Koryntian -św Klemens Rzymski

-Przeciw Herezjom - św Ireneusz

Dokumenty pozachrześcijańskie :

-J.Flariusz - Dawne dzieje Izraela

-Talmud (Jezus jako heretyk i uwodziciel )

Dzieła pogańskie:

-Pliniusz Młodszy- List do cesarza Trajana

-Swetoniusz - Żywoty 12 cesarzw

-Tacyt - Roczniki

Jezus Chrystus tworzy Krlestwo Boże :

Początek Krlestwa Bozęgo dał Chrystus żyjąc wśrd ludzi na ziemi.Aby stać się uczestnikiem Krlestwa Bożego trzeba UznaćChrystusa jako swego Pana, przyjąć Jego naukę i prawo. Uczestnictwo w K.B. nie jest przebywaniem na określonym terytorium lecz jest to stan podporządkowania życia jedynemu krlowi Jezusowi.

Nauczanie Jezusa o K.B. , najczęściaej w :

-"Przypowieści o skarbie i berle "

-"Przypowieść o siewcy"

-"Przypowieść o ziarnku gorczycy"

-Przyp[owieść o chwaście"

Warunkiem uczestnictwa w K.B. jest świadoma i wolna decyzja człowieka uznająca Chrystusa jako osobistego zbawiciela i Pana.

Jezus Chrystus naucza o Bogu:

1.Piecioksiąg (Tora) przedstawia Boga jako stworzyciela i prawodawcę , ktry jest surowy i wymagająćy w stosunku do ludzi np.przymierze

2.Bg dał ludziom prawo i stanowczo wymaga aby było zachowywane. Księgi prorockie przedstawiają Boga , ktry jest bliski człowiekowi i bliskośc.

3.Jezus Chrystus objawia ludziom prawdę o trjcy świętej. Chrystus naucza o Bogu Ojcu , że Jago miłość do ludzi jest bezwarunkowa . Bg Ojciec obdarza wszystkich jednakową miłością i nikogo z niej nie wyklucza. Ludzie ktrzy przyjmują miłośc do Boga poprzez świadomy wybr stają się "Synami Bożymi"

Jezus Chrystus naucza o Duchu świętym :

1. Prawdę o Duchu św jako o jednej z 3 osb Trjcy św przedstawił Chrystus w N.T. Chrystus naucza , że Duch św jest pocieszycielem , Krłem Prawdy , ktry jest w naszym życiu od chrztu świętego. Nazwa Pocieszyciel (gr. paraklet) oznacza że Duch św jest konkretną osobą.

1)Dar mądrości -w świetle ostatecznego celu , w ktrym dla człowieka wierzącego jestosiągnięcie życia wiecznego

2)Dar cnoty -rozumienia jej tajemnic uzdalnia nas do dokonywania właściwego wyboru w życiu

3)Dar umiejętności - Na wybranej drodze życia pozwala dostrzec Boży plan, zrozumieć sens życia.

Herezje Chrystologiczne ( dodatkowe):

1. SPosobem rozwiązywania sporw w kościele są sobory ( synody) , ktre po tradycji kościoła weszły od czasw apostolskich

2.Herezje :

a)doketyzm herezja, niemożliwe byłoby aby nieskończony Bg przyjął ciało ludzkie

b)arianizm - twrca Ariusz (III/IV w) ktry twierdził że Chrystus jest niższym Bogiem od Ojca. Sobr w nicei ; ustalono: Jezus zrodzony a nie stworzony wsplistotny Ojcu.

c)monofizytyzm -heherezja głosząca że Chrystus

miał tylko 1 osobę boską i 1 naturę boską ; Sobr w Chalcedonie 451r. ustalono : Jezus miał 1 osobę boską i 2 natury ludzką i boską.


Przykadowe prace

Charakterystyka Baroku

Charakterystyka Baroku Nazwa barok , jak wiadomo, pochodzi z włoskiego barocco, co znaczy: dziwaczny. Skąd zaś się wzięło owo barocco? Było wiele prb znalezienia genezy słowa. Ostatecznie ustaliło się mniemanie, iż wywodzi się ono z portugalskiego barrueca, nazwy pe...

George Gordon Byron "Giaur".

George Gordon Byron "Giaur". Akcja utworu rozgrywa się w zniewolonej Grecji. Nard usiłuje pokonać tyrana - turkw, ktrzy nie liczyli się z jego elementarnymi prawami. Już w swej młodości Wenecjanin odznaczał się niezwykłą wrażliwością, marz...

Dżuma jako wojna.

Dżuma jako wojna. Tytuł Dżumy A. Camousa można rozumieć w sposb dosłowny, jako choroba i przenośny, czyli wojna i zło, ktre tkwi w człowieku. Czas akcji powieści przypada na lata 40, czyli czasy II wojny światowej. Czas śmierci, życia w nędzy, przygn...

Holokaust jako wyzwanie rzucone społeczeństwu

Holokaust jako wyzwanie rzucone społeczeństwu II wojna światowa przyniosła holokaust i nieznane dotąd obozy zagłady, w ktrych śmierć poniosło wiele milionw ludzi. Przez tragiczne doświadczenia skłoniła do przemyśleń nad kondycją ludzką w świec...

System lenny we wczesnym średniowieczu

System lenny we wczesnym średniowieczu Lenno, pierwotnie ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi (lennikowi), pźniej całokształt stosunkw między seniorem i wasalem. W szerokim znaczeniu było to prawo, na mocy ktrego w epoce feudalnej nadawano komuś (wasalowi) określone...

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej. Temat: Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej. Ciężko jest jednoznacznie ocenić politykę Napoleona względem sprawy polskiej. Napoleon umiał posłużyć się polskimi wojskami do osiągnięcia w...

Kryzys wiary w "Trenach" Jana Kochanowskiego

Kryzys wiary w "Trenach" Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski był jednym z najwybitniejszych polskich twrcw renesansowych. W swojej twrczości reprezentował filozofię eklektyczną, zaczerpniętą od Horacego, ktrą łączył z głęboką wiarą w Boga. Wiara ta wi...

Welche folgen hat der Fortschritt in der Medizin?

Welche folgen hat der Fortschritt in der Medizin? Als erstes ist es ein groer Vorteil fr die Menschen denn so knnen Krankheiten bekmpft werden und die Lebenserwartung steigt. Auf der anderen Seite erffnen sich durch den Fortschritt ethisch fragwrdige Mglichkeiten, wie zum Beispiel das Klonen von Menschen. Es hngt davon ab, wie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry